Aly­taus mies­to biu­dže­tas: re­kor­di­nis, lo­vio da­ly­bų, o gal ne­pa­tvir­tin­tas? (44)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Į po Alytaus miesto biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją bu­vo at­vy­kęs ne tik me­ras Nerijus Cesiulis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė, bet ir ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas, frak­ci­jai „Už Aly­tų“ va­do­vau­jan­tis To­mas Pa­čė­sas ir nė vie­nai ta­ry­bos frak­ci­jai ne­pri­klau­san­ti li­be­ra­lė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Į po Alytaus miesto biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją bu­vo at­vy­kęs ne tik me­ras Nerijus Cesiulis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė, bet ir ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas, frak­ci­jai „Už Aly­tų“ va­do­vau­jan­tis To­mas Pa­čė­sas ir nė vie­nai ta­ry­bos frak­ci­jai ne­pri­klau­san­ti li­be­ra­lė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Sau­sio 27-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­sią me­ti­nį Dzū­ki­jos sos­ti­nės fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – 2022-ųjų biu­dže­tą. Jį svars­tant kai ku­rie ta­ry­bos na­riai šie­me­ti­nį mies­to iž­dą va­di­no lo­vio da­ly­bų biu­dže­tu, su­for­muo­tu dau­gu­mos bal­sų pir­ki­mo ir pa­ki­šų prin­ci­pu. Me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir ta­ry­bos dau­gu­mai pa­tvir­ti­nus šį fi­nan­si­nį do­ku­men­tą, ir po ta­ry­bos po­sė­džio su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­bar­ti­nį biu­dže­tą va­di­no re­kor­di­niu, ku­ria­me dar nie­ka­da ne­bu­vo tiek pi­ni­gų. Jį su­da­ro per 83 mln. eu­rų, 12,5 mln. eu­rų dau­giau nei per­nai.

To­kias me­ro pa­gy­ras stab­dę ta­ry­bos na­riai siū­lė me­rui ne­pri­si­im­ti už tai nuo­pel­nų, ver­čiau pa­dė­ko­ti aly­tiš­kiams, ku­rie dau­giau mo­kes­čių su­mo­ka į mies­to iž­dą. O į po biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją at­vy­kęs Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vas Va­le­ri­jus Ven­cius pa­reiš­kė, kad, jo nuo­mo­ne, biu­dže­tas ga­li bū­ti pri­pa­žin­tas ne­pa­tvir­tin­tu, nes pa­gal ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą ir ati­tin­ka­mą Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) spren­di­mą bū­ti­na bal­suo­jant pri­im­ti as­me­ni­nių in­te­re­sų tu­rin­čių ta­ry­bos na­rių nu­si­ša­li­ni­mą, taip pat ta­ry­bos na­riai tu­ri įvar­dy­ti nu­si­ša­li­ni­mo prie­žas­tis: „To ne­bu­vo pa­da­ry­ta, dėl as­me­ni­nių in­te­re­sų svars­tant mies­to iž­dą pa­no­ro nu­si­ša­lin­ti net 17 ta­ry­bos na­rių. Nu­si­ša­li­ni­mas ne­bu­vo pri­im­tas, nes biu­dže­to bū­tų ne­įma­no­ma svars­ty­ti ir tvir­tin­ti. Be­je, toks skai­čius ta­ry­bos na­rių ir pa­tvir­ti­no biu­dže­tą. Dėl šio ga­li­mo pa­žei­di­mo kreip­siuo­si į VTEK bei Vy­riau­sy­bės at­sto­vą Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se.“

 

Di­džio­ji da­lis biu­dže­to pa­ja­mų – iš GPM

Sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, Aly­tu­je gy­ve­na tru­pu­tį dau­giau nei 49 tūkst. gy­ven­to­jų. Ta­čiau Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, skir­da­ma vals­ty­bės do­ta­ci­jas mies­to biu­dže­tui, skai­čiuo­ja, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė tu­ri per 54 tūkst. gy­ven­to­jų. Ir tai yra pa­lan­ku mies­to iž­dui gau­nant fi­nan­sa­vi­mą iš vals­ty­bės biu­dže­to, nes gy­ven­to­jų skai­čius sa­vi­val­dy­bė­se yra vie­nas iš kri­te­ri­jų, pa­gal ku­rį joms ski­ria­mi ša­lies iž­do pi­ni­gai.

Vi­są šių me­tų biu­dže­tą su­da­ro per 83,3 mln. eu­rų. Jis už per­nykš­tį di­des­nis 12,5 mln. eu­rų ar­ba 17,7 proc.

Di­džio­ji da­lis pa­ja­mų at­ke­liau­ja iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) – per 38 mln. eu­rų. Per­nai me­tų pra­džio­je šio mo­kes­čio lauk­ta 31 mln. eu­rų, o me­tų pa­bai­go­je jo su­mo­kė­ta per 33 mln. eu­rų. Šis mo­kes­tis liu­di­ja, kad gy­ven­to­jai dau­giau už­dir­ba ar­ba dau­giau jų su­si­ran­da dar­bą. Kad GPM su­da­ro vie­ti­nio iž­do liū­to da­lį, nė­ra nie­ko iš­skir­ti­nio šie­me­čia­me biu­dže­te, taip yra kas­met.

Sa­vi­val­dy­bė iš ki­tų mo­kes­čių, pa­vyz­džiui, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, že­mės, per me­tus su­si­ren­ka dau­giau kaip 1 mln. eu­rų. To­dėl vi­si mo­kes­čiai šie­me­čia­me Aly­taus biu­dže­te su­da­ro apie 39,5 mln. eu­rų. Dar apie 5 mln. eu­rų gau­na­ma ki­tų pa­ja­mų, ku­rių di­džio­ji da­lis at­ke­liau­ja iš eu­ro­pi­nių fon­dų už sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mus jų fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus.

Per 30 mln. eu­rų bus gau­na­ma do­ta­ci­jų iš vals­ty­bės biu­dže­to ir jų di­dži­ą­ją da­lį su­da­ro mo­ky­mo­si lė­šos, ski­ria­mos mo­ki­nių ug­dy­mui švie­ti­mo įstai­go­se. Be­veik 7 mln. eu­rų per­kel­ta iš per­nykš­čio biu­dže­to kaip pra­ėju­siais me­tais ne­pa­nau­do­tos lė­šos.

 

Kiek­vie­nam aly­tiš­kiui – dau­giau kaip po pus­an­tro tūks­tan­čio eu­rų

Dau­giau kaip 83,3 mln. eu­rų ver­tės šie­me­čio biu­dže­to py­ra­gas pa­da­ly­tas trims pro­gra­moms. Su­ma­nios ir pi­lie­tiš­kos vi­suo­me­nės ug­dy­mo pro­gra­mai, iš ku­rios lė­šų fi­na­suo­ja­mas švie­ti­mas, kul­tū­ra, spor­tas, ben­druo­me­ni­nė veik­la, ati­te­ko 55 proc. ar­ba 45,7 mln. eu­rų šie­me­čio biu­dže­to. 25 proc. ar­ba 20,7 mln. eu­rų skir­ta Ad­mi­nist­ra­vi­mo ir vie­šų­jų pa­slau­gų teikimo pro­gra­mai. O jos lė­šos pa­nau­do­ja­mos so­cia­li­nei, svei­ka­tos ap­sau­gos sri­tims, sau­gu­mui už­tik­rin­ti, taip pat pa­čios sa­vi­val­dy­bės veik­lai fi­nan­suo­ti.

Dar­naus te­ri­to­ri­jų ir in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mo pro­gra­ma, už­tik­ri­nan­ti mies­to prie­žiū­rą, at­lie­ka­mus sta­ty­bi­nius dar­bus sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiuo­se ob­jek­tuo­se, šiais me­tais gy­vuos su 16,8 mln. eu­rų, o tai su­da­ro 20 proc. 2022-ųjų mies­to iž­do.

Kiek­vie­nam aly­tiš­kiui iš šių pro­gra­mų per me­tus ten­ka po 1 tūkst. 524 eu­rus, dau­giau­sia – po 836 eu­rus iš Su­ma­nios ir pi­lie­tiš­kos vi­suo­me­nės ug­dy­mo pro­gra­mos.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė, pri­sta­ty­da­ma biu­dže­tą ir ar­ti­miau­sių tre­jų me­tų mies­to stra­te­gi­nį veik­los pla­ną, kaip svar­biau­sius šie­me­čius dar­bus Aly­tu­je įvar­di­jo įsi­gy­ja­mas dvi ne­kenks­min­gas ap­lin­kai, nau­do­jan­čias elek­tros ener­gi­ją vi­suo­me­ni­nes trans­por­to prie­mo­nes, bai­gia­mą Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą, li­go­ni­nė­je žmo­nėms, tu­rin­tiems ne­ga­lią, įren­gia­mą pri­ėmi­mo ka­bi­ne­tą, aš­tuo­nio­se švie­ti­mo įstai­go­se ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te at­si­ra­sian­čias ener­gi­ją tau­pan­čias sau­lės švie­sos elek­tri­nes, bai­gia­mus Pu­ti­nų gim­na­zi­jos aikš­ty­no įren­gi­mo dar­bus, to­liau tvar­ko­mą Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jos spor­to aikš­ty­ną, pra­de­da­mus keis­ti Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lan­gus, tę­sia­mą Ulo­nų ir San­tai­kos gat­vių re­konst­ruk­ci­ją.

Ar­ti­miau­siuo­se mies­to ta­ry­bos pla­nuo­se ne­be­li­ko no­ri­mos prie Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro įreng­ti Le­do are­nos, ku­rios idė­ja pri­ski­ria­ma pa­čiam mies­to me­rui. Jos in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui pa­reng­ti iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to su­mo­kė­ta be­veik 10 tūkst. eu­rų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės tei­gi­mu, Le­do are­nos pro­jek­to vyk­dy­mo dėl di­de­lių kaš­tų at­si­sa­ky­ta prieš biu­dže­to tvir­ti­ni­mą su­reng­ta­me jung­ti­nia­me ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­dy­je. Pa­na­šu, kad iš sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ne­be­bus per­ka­mas jai pri­klau­san­tis Klien­tų ap­tar­na­vi­mo pa­sta­tas, esan­tis prie Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro. Mies­to ta­ry­ba gruo­džio pa­bai­go­je nu­spren­dė jį pirk­ti už 150 tūkst. eu­rų. Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė bu­vo pa­tei­ku­si al­ter­na­ty­vų spre­di­mo pro­jek­tą dėl šie­me­čio mies­to biu­dže­to lė­šų da­ly­bų. Ja­me bu­vo siū­lo­ma skir­ti lė­šų Spor­to rū­mų krep­ši­nio aikš­tės dan­gos kei­ti­mui, Spor­to mo­kyk­los A. Ma­tu­čio gat­vė­je sto­go re­mon­tui, Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kai spau­di­niams pre­nu­me­ruo­ti, Kraš­to­ty­ros mu­zie­jui ry­šio prie­mo­nėms, kvar­ta­li­nei dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai, dau­giau pi­ni­gų nu­ma­ty­ti Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos kiau­riems lan­gams keis­ti (skir­ta 70 tūkst. eu­rų – A.M.), in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tams tvar­ky­ti, ku­riuos at­nau­ji­nant sa­vo lė­šo­mis pri­si­de­da fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys.

Taip pat ši ta­ry­bos na­rių gru­pė, siek­da­ma pa­rem­ti jau­nas šei­mas, siū­lė nu­ma­ty­ti lė­šų bū­si­mų pir­mo­kų do­va­nė­lėms rug­sė­jo 1-osios die­nos pro­ga.

Ta­čiau Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės pa­teik­tai al­ter­na­ty­vai ne­bu­vo pri­tar­ta.

 

Me­ro tei­gi­mu, gin­čai ki­lo tik dėl vie­no biu­dže­to pro­cen­to

Kaip po biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis, iš 83 mln. eu­rų šie­me­čio biu­dže­to gin­čai ki­lo tik dėl vie­no jo pro­cen­to. Aly­taus mies­to va­do­vas pa­ste­bė­jo, kad nuo va­sa­rio dau­giau kaip 4 tūkst. dar­buo­to­jų, dir­ban­čių švie­ti­mo, spor­to, kul­tū­ros, me­di­ci­nos ir so­cia­li­nė­se įstai­go­se, di­dės at­ly­gi­ni­mai, be­veik 1 mln. eu­rų dau­giau skir­ta kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems aly­tiš­kiams, dau­gia­vai­kėms šei­moms, ne­įga­lie­siems, sen­jo­rams.

Me­ro pa­si­tei­ra­vus, ar dėl mi­nė­tų dar­buo­to­jų al­gų di­di­ni­mo yra pri­si­dė­ju­si sa­vi­val­dy­bė, nes jiems al­gos di­di­na­mos ša­lies mas­tu, N.Ce­siu­lis pa­reiš­kė, kad ir sa­vi­val­dy­bė tam ski­ria per 1 mln. eu­rų. Be­je, švie­ti­mo įstai­go­se iš mies­to biu­dže­to iš­lai­ko­mi ūki­niai dar­buo­to­jai, o jų ne­ma­žė­ja, nes sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ne­si­i­ma šių įstai­gų re­or­ga­ni­za­ci­jos.

Me­ro pa­klausus, ar, brangs­tant šil­dy­mui, sa­vi­val­dy­bė ga­li sa­vo nuo­pel­nui pri­sis­kir­ti di­des­nę pi­ni­gų su­mą, ski­ria­mą iš biu­dže­to kom­pen­sa­ci­joms už šią pa­slau­gą, nes vis dau­giau gy­ven­to­jų ne­pa­jė­gia už tai su­si­mo­kė­ti ir sa­vi­val­dy­bė tei­siš­kai pri­va­lo skir­ti pa­ra­mą, N.Ce­siu­lis at­sa­kė, kad šiuo at­ve­ju yra per­skirs­to­mas biu­dže­tas.

Šiais me­tais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, kom­pen­sa­ci­jos už šil­dy­mą ga­li pa­di­dė­ti tris ar net ke­tu­ris kar­tus. Ir tai ro­do, kad tik­rai daug aly­tiš­kių pa­gal gau­na­mas mažas pa­ja­mas ne­ga­li su­si­mo­kė­ti už šil­dy­mą. Re­gis, me­rui ne­ver­tė­tų gir­tis di­des­niu lė­šų sky­ri­mu mi­nė­toms kom­pen­sa­ci­joms, nes tai ro­do aly­tiš­kių skur­dą.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je N.Ce­siu­lis ne­at­sa­kė, kiek šie­met pa­di­din­tos lė­šos sa­vi­val­dy­bės dar­bų vie­ši­ni­mui. Tik tei­gė, kad šį­met Aly­tus yra Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė, bus virš 200 ren­gi­nių, rei­kės juos vie­šin­ti, taip pat bus vie­ši­na­mi ver­slo pro­jek­tai.

Iš pa­tvir­tin­to biu­dže­to ma­ty­ti, kad sa­vi­val­dy­bės dar­bų vie­ši­ni­mui vie­toj per­nykš­čių 47 tūkst. eu­rų da­bar skir­ta 90 tūkst. eu­rų. O vi­sam vie­ši­ni­mo pro­jek­tui, į ku­rį pa­ten­ka sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ko­man­di­ruo­tės, aso­cia­ci­joms mo­ka­mi mo­kes­čiai, už­sie­nio de­le­ga­ci­jų pri­ėmi­mas, lau­ko re­kla­ma, Aly­taus, kaip Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės ren­gi­nių pri­sta­ty­mas, nu­ma­ty­ti 206 tūkst. eu­rų.

Į po biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo su­reng­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją bu­vo at­vy­kęs ne tik me­ras, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė O.Ba­le­vi­čiū­tė, bet ir ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas An­drius Ju­čas, frak­ci­jai „Už Aly­tų“ va­do­vau­jan­tis To­mas Pa­čė­sas ir nė vie­nai ta­ry­bos frak­ci­jai ne­pri­klau­san­ti li­be­ra­lė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė. Pas­ta­rų­jų tri­jų at­sto­vų da­ly­va­vi­mas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tik pa­tvir­ti­na jų ben­drą dar­bą ta­ry­bo­je kar­tu su so­cial­de­mok­ra­tais, ku­riems pri­klau­so me­ras ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

A.Ju­čas pri­si­dė­jo prie me­ro pa­ste­bė­ji­mo, kad šį­met 10–15 proc. di­dės sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai. N.Makš­tu­tie­nė, kaip ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė, pa­si­džiau­gė švie­ti­mui skir­tu fi­na­sa­vi­mu. T.Pa­čė­sas, pa­klaus­tas, kiek šį­met iš biu­dže­to duota spor­to klu­bams ir kiek lė­šų per­nai ga­vo krep­ši­nio klu­bas „Dzū­ki­ja”, ku­rio gar­bės pre­zi­den­tas jis yra, at­sa­kė: „Šį­met klu­bams skir­ta 390 tūks­tan­čių eu­rų, per­nai – apie 480 tūks­tan­čių. „Dzū­ki­ja“ ga­vo apie 200 tūks­tan­čių.“

Mi­nė­tų as­me­nų spau­dos kon­fe­ren­ci­ja grei­tai bai­gė­si, pra­dė­jus kal­bė­ti jo­je da­ly­va­vu­siam Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vui V.Ven­ciui. Jo klau­sy­ti ne­no­rė­ta.

 

Krei­pė­si Į VTEK ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vą

Prieš šie­me­čio biu­dže­to svars­ty­mą dėl as­me­ni­nio siun­te­re­suo­tu­mo – pa­čių ta­ry­bos na­rių, jų ar­ti­mų­jų dar­bo­vie­čių sa­vi­val­dy­bei pa­val­žio­se įstai­go­se ir gau­na­mo fi­nan­sa­vi­mo iš mies­to biu­dže­to nuo šio klau­si­mo svars­ty­mo pa­reiš­kė no­rą nu­si­ša­lin­ti 17 ta­ry­bos na­rių. Taip at­si­ti­kus, biu­dže­to svars­ty­ti ir tvir­tin­ti bū­tų ne­įma­no­ma. Tad nu­si­ša­li­ni­mas ne­bu­vo pri­im­tas.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je V.Ven­cius pa­reiš­kė, kad, jo nuo­mo­ne, ne­svars­tant kiek­vie­no ta­ry­bos na­rio nu­si­ša­li­ni­mo in­di­vi­du­a­liai, ne­įvar­di­jus kon­kre­čių nu­si­ša­li­ni­mo prie­žas­čių ir už tai ne­bal­suo­jant, bu­vo pa­žeis­tas ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas ir ati­tin­ka­mas VTEK spren­di­mas. Tad ky­la klau­si­mas, ar šie­me­tis biu­dže­tas yra tei­sė­tai pa­tvir­tin­tas, už ku­rį bal­sa­vo taip pat 17 ta­ry­bos na­rių.

V.Ven­cius dėl šių ga­li­mų pa­žei­di­mų krei­pė­si į VTEK bei Vy­riau­sy­bės at­sto­vą Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se. Pra­šo pra­dė­ti ty­ri­mą.

Svars­tant biu­dže­tą Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vas tei­gė, jog bal­sa­vi­mas dėl šio fi­nan­si­nio do­ku­men­to pa­ro­dė, kas yra ta­ry­bos dau­gu­ma, o ji su­da­ry­ta pa­lan­kių bal­sų ir pa­ki­šų prin­ci­pu. Jis kė­lė klau­si­mą, ko­dėl tiek daug – net 7 mln. eu­rų li­ko ne­pa­nau­do­ta iš per­nykš­čio biu­dže­to: „Ar blo­gas pla­na­vi­mas, ar kaž­kam pa­gai­lė­ta?“

Pro­ver­žio šie­me­čia­me biu­dže­te pa­si­ge­do ir Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ta­ry­bos frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius da­bar­ti­nį mies­to biu­dže­tą pa­va­di­no lo­vio da­ly­bų, par­ti­nių ir lo­ja­lių ta­ry­bos na­rių in­te­re­sų ten­ki­ni­mo. „Tai, kiek ta­ry­bos na­rių no­rė­jo nu­si­ša­lin­ti, ro­do, kiek yra as­me­ni­nių in­te­re­sų“, – pa­brė­žė šios frak­ci­jos at­sto­vas Ge­di­mi­nas Dauk­šys.

„Man jau ten­ka da­ly­vau­ti tvir­ti­nant vie­nuo­lik­tą mies­to biu­dže­tą, bet nie­ka­da jis ne­va­din­tas pa­ki­šų biu­dže­tu. Da­bar ben­dri in­te­re­sai, kur vyks­ta pi­ni­gų da­ly­bos. Tu­rė­ki­te tru­pu­tį są­ži­nės“, – kal­bė­jo Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la.

O po biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo me­rui pa­si­gy­rus re­kor­di­niu šie­me­čiu mies­to iž­du, ne vie­nas val­dan­čia­jai dau­gu­mai op­onuo­jan­tis ta­ry­bos na­rys jam siū­lė už tai ne­pri­si­im­ti nuo­pel­nų, ver­čiau pa­dė­ko­ti aly­tiš­kiams, ku­rie dir­ba ir mo­ka mo­kes­čius į iž­dą.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Systematically visiting the four hands massage for clients, you guarantee himself excellent sexual relaxation.
  And while, french massage and not violates practically any prohibitions, for the reason it's not about sexual contact.
  The energy massage inSoho it today skill give away bliss. The Soapy massage - on the influence on clients is meant practically unlimited available opportunities actions on bodily, and consequently, and psychoemotional state of health friends.
  In school sensual massage women will hold erotic 4hands massage. Similar swedish massage, as in principle, and relaxation, influences on some area human body, this give a chance male gain strength.
  Sensitive touch rasprekrasnoy girls will flow through your body, dipping in depth boundless the ocean pleasure. In the quiet slip, donating your skin kisses, prelestress envelops the warmth of one's body. You will be surprised at, which sea bliss today it is possible to feel fromnude massage in Midtown.

  [url=https://bestbodyworkmassage.blogspot.com/2021/10/massage-outcall-mobile… 100 русских ютуб каналов популярные русские ютуб каналы[/url]

  Komentaras

  Įdomu, kiek Alytaus mieste yra gyventojų 2022 metais? Jei anais metais gyventojų buvo tik 49 tūkstančiai? Tai kodėl ministerija vertina, kad 54 tūkstančių? Ar gal apie paskolas pratylint, reik išpūst biudžetą? O juk tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų. O įstatymuose jei gšvwntojų 49 tūkstančiai, patenka į mažesnę 50-30 tūkstančių gyventojų savivaldybių kategoriją. Kur mažęja tarybos narių skaičius iki 25 tarybos narių, vienas vicmeras, mažiau valdininkų ir mažiau valstybės dotacijų. Pati ministerija į valdžią nerinkti, tik paskirti ir apie savo veiklą tik viešint gali.

  Komentaras

  Žurnalistės analizė aukščiau už tarybos narių. Esminius štrichus iš kart išskyrė. Ką tarybos nariai kritikuoja, niekas netrukdė jies patiems geriau siūlyt ir viešint žmonėms. Kelias savaites prieš biudžeto tvirtinimą, o ne dabar emocijas liet. Esmėj beprasmės ir vėl velia, vietoj rimtų siūlymų.

  Komentaras

  Kaip atvira destrukcija. Vietoj to, kad patys kaip tarybos nariai viešintų prieš savo biudūeto pateikimo projektą, dėl strategijų..- rimtų dalykų nesimato. Tik prie kurios progos įteiginėt, kad blogai. Ir dabar įvelia, nors beprasmis dalykas. Bet vis trikdyt tarybos ir mero veiklą bent kokiais būdais. Ir po to šaipytis...Toli iki rimtų ir orių politikų. Žmonėm reikia per tarybą žmonių labui naudingų sprendimų, o ne kad reklamuotūs kaip politikai nepilnavertiškumų kompleksus.

  Komentaras

  Lygiai tik prie mero laikrodžio prisikabinėt. Teisme nuo neapykantos prieš eilinį alytiškiį dėl neįtinkančių klausimų dėl orlaivio nuo savo triadų nualpinėja, advokatė tablete vos atgaivina. Kaip konkrečioj teismo civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 . Visi žino ir lyg demokratijos nebūtų. Nors mato tarybos lygį atskiri vos ne atviras destrukcijas varo. Pradedant nuo iniciatyvų dėl voveriukų, statulėlių, kabinėtis prie mero nešiojamo laikrodžio. Vos ne tarybos posėdžių metu nervini psichiniai priepuoliai pas kaip kuriuos. Drystų jie gatvėj tokius cirkus, o čia taryboj ponai. Dar atskiri teismo salėj liūtai, kol..patys nenudrimba nuo savo intrigų.

  Komentaras

  Tradiciškai Alytuj rinkimuose ir ypač per paskutines kadencijas įsibujoję oligarchiniai, monopoliniai, partinukų interesais. Miesto interesui nepalankiausi oligarchiniai, perdaug užsileista monopolinių paslaugų kainu didinimui kam taryboj vos nevieningai pritaria kartu ir nutylėdami apie paskolas. Partinukai, nesugebantys apgint net valdininkų nuo monopolinių kur valdininkai patys ginas. Rinkimuose kaip ir maxsimoj, apie viską pagalvota net, kam prieit iki rinkimų. Rinkimam labiausiai susitelkkę šiam momentui partinukai. Pasirūpinę sau palankiom grupėm, kaip ir šios suvokia, kad kitaip neišgyvent. Kam neaišku, tai kitų gebėjimai iš bejėgiškumo ir neapykantos blusinėtis prie mero nešiojamo rankinio laikrodžio, kiti pavargę ir išsekę įdieginėdami per tarybą iniciatyvas dėl voveriukų, skulptūrėlių ir panašiai.

  Komentaras

  Tarybos sprendimai įsigalioja, kai juos iš visų 27 tarybos narių t irtina aritmetinė dauguma. Tai yra ne mažiau 14 tarybos nariai. Vienok, nepatvirtinus šio biudžeto, galioja anų metų biudžeto parametrai. Bet, kad nepayvirtintų, nebūna. Ant interesų ribų 17 tarybos narių reiškia dominuoja per savivaldos sistemoj dirbantys. Ir jei pagal įstatymus taryba priimant įstatymus turėtų žiūrėti viešo intereso apie viso 49 alytiškių labui, vyrauja pagal interesų grupes. Oligarchiniai, monopoliniai, valdininkų. Žmonėms, padidėję 3-4 kartus kompensacijos už šildymą, didesnis mirtingumas nei anais metais, pagal sergamumą į savivaldybių raudonoją zoną papuola, vidutinis gyvenimo vidurkis mieste mažesnis už šalies vidurkį. Jei per švietimą, mediciną..savivaldos sistemoj dirba apie 4 tūkstančiai, reiškia balsuodami už darbo vietas kas reiškia galimybę išgyvent, suėję šeimom ir giminėm apie 15 tūkstančių rinkėjų sukomplektuoja. O iš 40 tūkstančių turinčių teisę balsuot balsuoja apie 20 tūkstančiai. Blogiausia įtaka miesto interesams taip vadinamų oligarchinių užmačios. Per valdininkus jiems priešpriešiukė, nedidelė. Nes patys taryboj politikai nesugeba kol kas. Pagal grupes žiūri kaip patiems išgyvent. Rimto kalibro politikų taryboj nėra. Ir nelabai stengias prisileist.

  Komentaras

  Never-endingly Nice article. The writer portrays the article well as reasonable. All central affiliations related with this subject are covered.

  Bangalore Escorts
  Escorts in Bangalore
  Escorts Service in Bangalore
  Bangalore Call Girls
  Call Giirls in Bangalore

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.