Aly­taus li­go­ni­nė bent kol kas ne­tam­pa „ko­vi­di­nė” (445)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus ligonine
Va­ka­rykš­tės die­nos, gruo­džio 2-osios, ry­to duo­me­ni­mis, iš 100 „kovidinių” lo­vų Alytaus ligoninėje bu­vo už­im­tos 66, 2 už­si­krė­tu­sie­ji CO­VID-19 gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Dar šį pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 30-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė, ga­vu­si nu­ro­dy­mą iš San­ta­ros kli­ni­kų, pla­na­vo pa­pil­do­mai įsteig­ti 30 lo­vų už­si­krė­tu­siems ko­ro­na­vi­ru­su gy­dy­ti. Tuo­met iš vi­so čia bū­tų bu­vę 130 lo­vų to­kiems li­go­niams. Ta­čiau ant­ra­die­nį, gruo­džio 1-ąją, vy­ku­sia­me nuo­to­li­nia­me mies­to sa­vi­val­dy­bės, li­go­ni­nės va­do­vų pa­si­ta­ri­me su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir San­ta­ros kli­ni­kų at­sto­vais li­go­ni­nę bent kol kas pa­vy­ko ap­gin­ti nuo ta­pi­mo „ko­vi­di­ne“. Ant­raip li­go­ni­nė­je bū­tų prak­tiš­kai nu­trauk­tos ki­to­mis li­go­mis ser­gan­tie­siems tei­kia­mos pa­slau­gos. Nuo va­kar, gruo­džio 2-osios, mo­bi­lios Aly­taus po­li­kli­ni­kos su­for­muo­tos ko­man­dos pra­dė­jo vyk­ti į CO­VID-19 ži­di­niais ta­pu­sias mies­to įmo­nes ir tir­ti jų dar­buo­to­jus.

Užimta apie 70 proc. „kovidinių” lovų

Šiuo me­tu Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je nuo lap­kri­čio pra­džios įsteig­ta 100 lo­vų gy­dy­ti li­go­niams, už­si­krė­tu­siems ko­ro­na­vi­ru­su, dar yra 6 re­a­ni­ma­ci­nės lo­vos to­kiems li­go­niams. Li­go­ni­nė­je vie­tos mi­nė­tiems li­go­niams gy­dy­ti at­si­ra­do ga­vus Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­mą.

Va­ka­rykš­tės die­nos, gruo­džio 2-osios, ry­to duo­me­ni­mis, iš 100 lo­vų bu­vo už­im­tos 66, 2 už­si­krė­tu­sie­ji CO­VID-19 gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. Dau­gu­ma to­kių li­go­nių – Aly­taus re­gio­no gy­ven­to­jai ir vy­res­ni nei 60 me­tų.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je, vėl­gi ga­vu­si San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­mą, Aly­taus li­go­ni­nė pla­na­vo pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis įsteig­ti dar 30 lo­vų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja gy­dy­ti.

Tuo­met Aly­taus li­go­ni­nė­je bū­tų teik­tos tik sku­bio­sios pa­gal­bos, aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos ir vai­kų li­gų pa­slau­gos. Ti­kė­ti­na, kad bū­tų už­da­ry­ta net li­go­ni­nė­je vei­kian­ti Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ka.

Li­go­ni­nė bū­tų ta­pu­si „ko­vi­di­ne“, nes ir vei­kiant 100 lo­vų, skir­tų ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su, šio­je gy­dy­mo įstai­go­je ne­at­lie­ka­mos pla­ni­nės ope­ra­ci­jos, pa­cien­tai, ku­riems rei­ka­lin­gas sta­cio­na­ri­nis gy­dy­mas, per­ve­ža­mi į Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų ir Va­rė­nos li­go­ni­nes.

Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, kas­dien rei­kia gul­dy­ti po 10–14 li­go­nių, ir ap­lin­ki­nės li­go­ni­nės jau ne­la­bai no­ri pri­im­ti, nes ne­tu­ri vie­tų: „Dar 30 „ko­vi­di­nių“ lo­vų bū­tų tie­siog iš­dar­kę pa­slau­gų tei­ki­mą. Jau ir šiuo me­tu di­džio­ji me­di­kų da­lis ap­tar­nau­ja ser­gan­čiuo­sius ko­ro­na­vi­ru­su.“

Be­je, nuo va­kar, gruo­džio 2-osios, dėl CO­VID-19 su­sir­gu­sių me­di­kų lai­ki­nai su­stab­dy­ta Die­nos chi­rur­gi­jos cen­tro veik­la, ku­ria­me bu­vo tei­kia­mos of­tal­mo­lo­gų ar­ba ak­lių li­gų gy­dy­to­jų pa­slau­gos.

„Pa­sa­kė­me, kad griež­tai ne­su­tin­ka­me“

Šį ant­ra­die­nį, gruo­džio 1-ąją, dėl pa­pil­do­mų „ko­vi­di­nių“ lo­vų stei­gi­mo li­go­ni­nė­je vy­ko šios įstai­gos, sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­si­ta­ri­mas su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir San­ta­ros kli­ni­kų at­sto­vais.

Kaip tvir­ti­no mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, tai pa­da­rius, Aly­taus li­go­ni­nė­je prak­tiš­kai bū­tų nu­trauk­tos pa­slau­gos: „Čia yra nau­jau­sia įran­ga, ge­ri spe­cia­lis­tai, nie­kur ne­din­go ki­tos li­gos. To­dėl pa­sa­kė­me, kad griež­tai ne­su­tin­ka­me su pa­pil­do­mu „ko­vi­di­nių“ lo­vų stei­gi­mu. Pas mus bent kol kas už­ten­ka 100, šian­dien jų už­im­ta apie 70 pro­cen­tų.“

N.Ce­siu­lis tei­gė, kad pa­si­ta­ri­mo me­tu bu­vo pa­sa­ky­ta, jei si­tu­a­ci­ja dėl koronaviruso kei­sis, ta­da rei­kės kaž­ką gal­vo­ti apie papildomas lovas ligoninėje, bet da­bar bū­ti­na gy­dy­ti žmo­nes, ser­gan­čius ki­to­mis li­go­mis.

Tad šiuo me­tu li­go­ni­nė­je vei­kia Aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos, Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos, Vai­kų li­gų, Diagnostikos, vie­nas Vi­daus li­gų sky­rius, po 10 trau­ma­to­lo­gi­jos, chi­rur­gi­jos lo­vų, Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ka.

San­ta­ros kli­ni­kų di­rek­to­rė val­dy­mui Auš­ra Bi­lo­tie­nė-Mo­tie­jū­nie­nė pa­reiš­kė, kad šios kli­ni­kos, kaip pa­slau­gų dėl CO­VID-19 li­gos tei­ki­mą or­ga­ni­zuo­jan­ti įstai­ga, nuo­lat ta­ria­si su at­ra­mi­nė­mis li­go­ni­nė­mis dėl eks­tre­ma­liai iš­au­gu­sių pa­cien­tų srau­tų su­val­dy­mo. Ji nu­ro­dė, jog pa­gal svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro įsa­ky­mą as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą San­ta­ros kli­ni­kos ga­li or­ga­ni­zuo­ti try­li­ko­je Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­čių li­go­ni­nių. To­dėl į pa­gal­bą pa­si­telk­tos Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nė, Res­pub­li­ki­nė Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nė, Uk­mer­gės, Šven­čio­nių, Aly­taus, Drus­ki­nin­kų ir ki­tos at­ra­mi­nės li­go­ni­nės.

Pa­sak A.Bi­lo­tie­nės-Mo­tie­jū­nie­nės, šių li­go­ni­nių pra­šo­ma bū­ti pa­si­ren­gu­sioms iš­au­gu­siems pa­cien­tų srau­tams, tu­rė­ti iš­anks­ti­nį pla­ną, kaip pri­rei­kus pe­ror­ga­ni­zuo­ti įstai­gų tei­kia­mas pa­slau­gas ir pa­cien­tų srau­tus, kad bū­tų už­tik­rin­ta pa­kan­ka­mai vie­tų CO­VID-19 ser­gan­tiems li­go­niams.

Mo­bi­lios ko­man­dos – ko­ro­na­vi­ru­so ži­di­nių įmo­nė­se

Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, nuo va­kar, gruo­džio 2-osios, ko­ro­na­vi­ru­so ži­di­niais ta­pu­sio­se įmo­nė­se pra­dė­jo lan­ky­tis mo­bi­lios Aly­taus po­li­kli­ni­kos su­for­muo­tos ko­man­dos, ku­rios dėl ko­ro­na­vi­ru­so kaip mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te ti­ria jų dar­buo­to­jus. To­kių įmo­nių mies­te pas­ta­ruo­ju me­tu – dau­giau nei 20.

Ko­man­dos su­for­muo­tus at­si­sa­kius min­ties steig­ti an­trą mo­bi­lų pa­tik­ros punk­tą mies­te ir kol kas ne­ga­vus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos lei­di­mo ko­ro­na­vi­ru­so ži­di­nių įmo­nių dar­buo­to­jus tik­rin­ti grei­tai­siais te­stais.

Va­ka­rykš­čiais duo­me­ni­mis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­gal CO­VID-19 tei­gia­mus tes­tus, per 14 die­nų nu­sta­ty­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų, iš 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių yra šeš­to­je vie­to­je, o dar pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo ant­ro­je vie­to­je. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­gal tuos pa­čius ro­dik­lius yra 14-oje vie­to­je.

Va­kar, gruo­džio 2-osios, ry­to duo­me­ni­mis, nuo rug­pjū­čio pa­bai­gos, pra­si­dė­jus ant­ra­jai ko­ro­na­vi­ru­so ban­gai, Aly­taus mies­te yra 1 tūkst. 7 ser­gan­tie­ji CO­VID-19, 327 pa­svei­kę ir 6 mi­rę as­me­nys. Aly­taus ra­jo­ne šie skai­čiai ati­tin­ka­mai – 395, 85 ir 2.

Kaip sa­kė Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė, Aly­taus mies­te yra vie­na įmo­nė, ku­rio­je ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga apie 90 dar­buo­to­jų, kai ku­rio­se – 20–40, ki­tur – po ke­lis dir­ban­čiuo­sius, o Aly­taus ra­jo­ne – iki 10 įmo­nių, tu­rin­čių su­sir­gu­sių­jų CO­VID-19, o jo­se dar­buo­to­jų – taip pat iki 10.

Aly­taus mies­te nė vie­na įmo­nė ne­ap­ri­bo­ju­si veik­los, ra­jo­ne tai pa­da­riu­si vie­na.

D.Ne­kra­še­vi­čie­nės pa­ste­bė­ji­mu, veik­los ap­ri­bo­ji­mas įmo­nė­je at­si­ra­dus su­sir­gu­sių­jų ko­ro­na­vi­ru­su yra svei­kin­ti­na prie­mo­nė sie­kiant ki­tus dar­buo­to­jus ap­sau­go­ti nuo šios in­fek­ci­jos.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Are you looking to buy flats for sale in Islamabad on installments? We are providing you the best secured apartments in locations of Islamabad real estate. Our apartment range is designed by keeping your requirements and needs, so that shopping with us becomes an enjoyable experience. Cloud Villas going to Launch Cloudtower-1 that is the tallest Apartments building in Islamabad. For more Information
  About apartments for sale in islamabad on installments then must be contact +92 340 311 3333.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.