No­rus iš avia­to­rių at­im­ti ae­ro­dro­mą tram­do teis­mas (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
sostines aviatoriai
Kol kas Dzū­ki­jos sos­ti­nės avia­to­riams pa­vyks­ta ap­gin­ti nuo 1939-ųjų Aly­tu­je vei­kian­tį ae­ro­dro­mą.   Zitos Stankevičienės nuotr.
Pir­ma­ja­me Aly­tu­je  Ne­mu­no kai­my­nys­tė­je esan­tis ir dau­giau nei 100 hek­ta­rų už­iman­tis ae­ro­dro­mas yra daug ką vi­lio­jan­tis že­mės skly­pas. Dau­giau kaip prieš pus­an­trų me­tų mies­to ta­ry­bai bu­vo pri­sta­ty­ta ae­ro­dro­mo vi­zi­ja ne tik su mo­der­niu avia­ci­jai pri­tai­ky­tu ob­jek­tu, bet ir pra­mo­goms, ap­gy­ven­di­ni­mui skir­tais sta­ti­niais, spor­to ir ren­gi­nių zo­no­mis. Pa­reng­to­je ga­li­my­bių stu­di­jo­je dėl kai ku­rių ob­jek­tų, tarp jų ir Pra­mo­nės par­ko plėt­ros, šiam par­kui plės­ti ar­ba lais­va­jai eko­no­mi­nei zo­nai įkur­ti kaip pa­trauk­liau­sia te­ri­to­ri­ja bu­vo nu­ro­dy­tas ae­ro­dro­mas. Ta­čiau eg­zis­tuo­ja dvi kliū­tys re­a­li­zuo­ti vi­zi­jas ir idė­jas – ae­ro­dro­mo že­mės pri­klau­so­my­bė avia­to­riams ir jo pri­sky­ri­mas ša­lies stra­te­gi­nės svar­bos ob­jek­tams. Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Aly­taus sky­rius šį pa­va­sa­rį vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė vals­ty­bi­nės ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį su šio avia­ci­jai skir­to ob­jek­to val­dy­to­ja aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bu. Pas­ta­ra­sis krei­pė­si į teis­mą dėl to­kio že­mė­tvarkininkų veiks­mo, ir kol kas no­rai iš avia­to­rių at­im­ti ae­ro­dro­mą tramdomi, – šią sa­vai­tę Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas že­mė­tvarkininkų su­ma­ny­mą nu­trauk­ti že­mės pa­nau­dos su­tar­tį pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu.

Dar­bo gru­pę su­da­rė me­ras, stu­di­jos ren­gė­jus pa­rin­ko sa­vi­val­dy­bė

Pra­ėju­sių me­tų sau­sio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­sta­ty­ta ae­ro­dro­mo vi­zi­ja, ku­rią pa­ren­gė me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus po­tvar­kiu su­da­ry­ta dar­bo gru­pė dėl šio ob­jek­to plėt­ros ga­li­my­bių. Gru­pė­je dir­bo ta­ry­bos na­riai Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, Jur­gis Kras­nic­kas, Gin­ta­rė Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė ir ver­sli­nin­kas pi­lo­tas-kon­sul­tan­tas An­drius Sta­siu­ky­nas.

Pa­gal dar­bo gru­pės vi­zi­ją ae­ro­dro­me tu­rė­tų at­si­ras­ti sep­ty­nios zo­nos: pa­ties ae­ro­dro­mo in­fra­struk­tū­ra, pa­ras­par­nių aikš­te­lė ir pra­mo­gi­nė avia­ci­ja, vieš­bu­tis ir kem­pin­gas, au­to-, mo­tos­por­to var­žy­bų, kar­tin­gų tra­sos, at­vi­ras van­dens pra­mo­gų ir spor­to kom­plek­sas, spor­to ir ren­gi­nių zo­nos.

Šiems ob­jek­tams įreng­ti bū­tų pa­nau­do­ja­mos eu­ro­pi­nių fon­dų, vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų, taip pat pri­va­čios lė­šos.

Ne vie­nas ta­ry­bos na­rys to­kią ae­ro­dro­mo vi­zi­ją ver­ti­no skep­tiš­kai, jos pri­sta­ty­mas net bu­vo pa­va­din­tas ge­ru vi­zio­nie­riš­ku kon­cer­tu. Ta­čiau vi­zi­jos bai­gė­si tik pri­sta­ty­mu, nes ae­ro­dro­mo že­mė pri­klau­so vals­ty­bei, o Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, kaip šios že­mės val­dy­to­ja, ae­ro­dro­mo skly­pą pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį yra su­tei­ku­si aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui.

Ne­tru­kus nuo vi­zi­jų per­ei­ta prie ga­li­my­bių stu­di­jos, ku­rio­je nu­ma­ty­tas jau daug kon­kre­tes­nis ae­ro­dro­mo pa­nau­do­ji­mas.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, vyk­dy­da­ma ta­ry­bos už­duo­tį – pa­reng­ti ga­li­my­bių stu­di­ją dėl kai ku­rių ob­jek­tų, tarp jų ir Pra­mo­nės par­ko plėt­ros, vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du pa­rin­ko šią stu­di­ją ga­lin­čią pa­reng­ti įmo­nę – Vil­niaus ben­dro­vę „Stra­te­gy Labs“.

Šį pa­va­sa­rį ben­dro­vės at­sto­vai, ga­li­my­bių stu­di­ją pri­sta­ty­da­mi mies­to ta­ry­bai, kaip pa­trauk­liau­sią te­ri­to­ri­ją Pra­mo­nės par­ko plėt­rai ar­ba lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įkū­ri­mui nu­ro­dė ae­ro­dro­mą. Tai di­džiau­sia, dau­giau nei 100 hek­ta­rų tu­rin­ti, ne­už­sta­ty­ta te­ri­to­ri­ja, su ja ge­ras su­si­sie­ki­mas. O pa­grin­di­nis trū­ku­mas – šio­je te­ri­to­ri­jo­je vei­kia ša­lies stra­te­gi­nės svar­bos ob­jek­tas ae­ro­dro­mas.

Aso­cia­ci­jos Aly­taus ae­ro­klu­bas val­do­mas ae­ro­dro­mas tam­pa di­džiau­sia kliū­ti­mi sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų su­ma­ny­mams ir jos pa­sam­dy­tų plėt­ros ga­li­my­bių stu­di­jų ren­gė­jų pa­siū­ly­mams. Lie­ka vie­nas ke­lias – vi­sais įma­no­mais bū­dais siek­ti ae­ro­dro­mo že­mės skly­po pe­rė­mi­mo. To­kiu bū­du ti­kė­ti­na, kad nu­sto­tų gy­vuo­ti ir Aly­taus avia­to­rių klu­bas, nes ko­kia ga­li bū­ti jo veik­la ne­tu­rint ae­ro­dro­mo. 

Že­mės su­tar­tis nu­trauk­ta pa­si­bai­gus sta­ti­nių pa­nau­dos su­tar­čiai

Šių me­tų ko­vo pa­bai­go­je Aly­taus ae­ro­klu­bą pa­sie­kė Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus raš­tas, ku­riuo in­for­muo­ja­ma, kad vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kta 2010 me­tų bir­že­lio vi­du­ry­je pa­si­ra­šy­ta vals­ty­bi­nės ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tis. Va­do­vau­jan­tis šia su­tar­ti­mi, ae­ro­klu­bui 68 me­tams bu­vo per­duo­ta ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis 102 hek­ta­rų že­mės skly­pu Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Miš­ki­nin­kų gat­vė­je.

Su­tar­ties nu­trau­ki­mo mo­ty­vas – pra­ėju­sių me­tų sau­sio vi­du­ry­je pa­si­bai­gu­si ae­ro­dro­mo sta­ti­nių pa­nau­dos su­tar­tis su Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės. Nors ae­ro­klu­bas bai­gian­tis sta­ti­nių ir ki­to tur­to pa­nau­dos su­tar­čiai krei­pė­si į de­par­ta­men­tą ją pra­tęs­ti pen­ke­riems ar de­šim­čiai me­tų, ta­čiau ga­vo at­sa­ky­mą, kad dėl tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų ne­ga­li jos pra­tęs­ti. O pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį de­par­ta­men­tas ae­ro­klu­bui kaip vals­ty­bės tur­tą yra per­da­vęs laikinai val­dy­ti aš­tuo­nis ae­ro­dro­me esan­čius pa­sta­tus, 15 or­lai­vių ir 2 sklan­dy­tu­vi­nes prie­ka­bas.

Aly­taus ae­ro­klu­bas že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį ap­skun­dė Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui, – pra­šė jį pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu ir pa­nai­kin­ti.

Šią sa­vai­tę ae­ro­klu­bas su­lau­kė pa­lan­kaus spren­di­mo.

Ci­vi­li­nės by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tas ne­pri­eš­ta­ra­vo dėl ae­ro­klu­bo pa­reikš­tų rei­ka­la­vi­mų pa­nai­kin­ti že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą, nu­ro­dė, kad ae­ro­klu­bui per­duo­tas tur­tas ne­rei­ka­lin­gas funk­ci­joms vyk­dy­ti. De­par­ta­men­tas ne­tu­ri pa­kan­ka­mų žmo­giš­kų­jų ir fi­nan­si­nių iš­tek­lių šį tur­tą efek­ty­viai val­dy­ti.

Ka­dan­gi pa­si­bai­gus de­par­ta­men­to pa­nau­dos su­tar­čiai su ae­ro­klu­bu, šis jo ne­grą­ži­no, o de­par­ta­men­tas ne­si­ė­mė veiks­mų, kad tas tur­tas bū­tų grą­žin­tas, pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są su­tar­tis lai­ko­ma ga­lio­jan­ti, ji ta­po ne­ter­mi­nuo­ta. Tai kon­sta­ta­vo teis­mas.

Že­mė­tvarkininkai by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu ne­nu­ro­dė ir ne­įro­di­nė­jo, kad ae­ro­dro­mo že­mės skly­pas nau­do­ja­mas ne pa­gal pa­skir­tį pa­si­bai­gus sta­ti­nių ir avia­ci­jai rei­ka­lin­gos tech­ni­kos pa­nau­dos su­tar­čiai.

To­dėl teis­mas, įver­ti­nęs šias ap­lin­ky­bes, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus įsa­ky­mą dėl vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­tos vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­ties su Aly­taus ae­ro­klu­bu pri­pa­ži­no ne­tei­sė­tu ir jį pa­nai­ki­no. Iš šios tar­ny­bos ae­ro­klu­bo nau­dai pri­teis­ta be­veik 2 tūkst. 500 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų. Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas ga­li bū­ti skun­džia­mas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus ve­dė­jos Ilo­nos Mar­čins­kie­nės tei­gi­mu, dėl ap­skun­di­mo dar bus spren­džia­ma.

Jei Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per teis­mus pa­vyk­tų nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį su ae­ro­klu­bu, jį per­im­ti be kliū­čių ga­lė­tų pre­ten­duo­ti mies­to sa­vi­val­dy­bė.

Kol kas Dzū­ki­jos sos­ti­nės avia­to­riams pa­vyks­ta ap­gin­ti nuo 1939-ųjų Aly­tu­je vei­kian­tį ae­ro­dro­mą.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai