Negalios kamuojamų žmonių teisių aktyvistai: „Mums trukdo gyventi visai ne negalia” (6992)

Lau­ra Ši­la­ly­tė
D.Markiniene
Kristina Dūdonytė: „Man ne kartą buvo sakoma, kad geriau nelaikyčiau valstybinių brandos egzaminų, nes jų neišlaikysiu. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Tur­būt kiek­vie­nas, su­si­dū­ręs su ne­ga­lią tu­rin­čiu žmo­gu­mi, yra nu­su­kęs akis ir min­ty­se iš­ta­ręs ko­kią nors gai­les­čio ar ne­vil­ties fra­zę. Ne­ga­lia dau­ge­lio gal­vo­se sie­ja­si su su­ga­din­tu gy­ve­ni­mu, skur­du, var­gu, at­skir­ti­mi. Bet ar iš tie­sų ne­ga­lia su­griau­na gy­ve­ni­mą? Ne­įga­lių­jų tei­sių ak­ty­vis­tai ne­nei­gia, kad ne­ga­lia pa­kei­čia gy­ve­ni­mą, ta­čiau to­li gra­žu jo ne­su­griau­na. Di­džiau­sios kliū­tys – ne pa­ti ne­ga­lia, o ne­pri­tai­ky­ta ap­lin­ka, pa­slau­gų trū­ku­mas bei ydin­gas ap­lin­ki­nių po­žiū­ris.

Gy­ve­na­me ste­re­o­ti­pų vi­suo­me­nė­je?

Ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tis aly­tiš­kis Al­gir­das Ja­ku­lis įsi­ti­ki­nęs, kad pras­tą ne­ga­lios įvaiz­dį le­mia ste­re­o­ti­pai, ku­rie ky­la iš ne­ži­no­ji­mo ar­ba bai­mių.

„Ko­kią nuo­mo­nę apie ve­ži­mė­liu ju­dan­tį žmo­gų ga­li su­si­da­ry­ti 3–5 me­tų vai­kas, su nuo­sta­ba pirš­te­liu ma­mai ro­dan­tis, kaip žmo­gus va­žiuo­ja, o ma­ma, užuot pa­pras­tai pa­aiš­ki­nu­si, jog dė­dė su­si­žei­dė ko­jas, to­dėl ne­ga­li vaikš­čio­ti, vai­ką kaip nuo raup­suo­to­jo nu­tem­pia, kad tas vos ne oru pa­skren­da po­rą met­rų?“ – klau­sia Al­gir­das.

Jis yra tik­ras – ma­žiau­siai, ko rei­kia ne­įga­lie­siems, tai užuo­jau­tos ar iš­skir­ti­nio dė­me­sio. „Ge­riau­sia, kai ben­drau­ja­ma kaip ly­gūs su ly­giais, ta­da ir pa­tys žmo­nės su ne­ga­lia ne­per­si­i­ma gai­les­čiu sau“, – tei­gia aly­tiš­kis.

Kas pa­de­da iš­veng­ti sa­vig­rau­žos? Su­vok­ti, kad gy­ve­ni­mas, tu­rint ne­ga­lią, taip pat yra gy­ve­ni­mas, tik ki­toks, Al­gir­dui pri­rei­kė lai­ko. Po įvy­ku­sios trau­mos vy­ras pats sa­ve mo­ty­va­vo ne­pa­si­duo­ti, ju­dė­ti to­lyn.

„At­si­dū­rus to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je yra du ke­liai. Vie­nas, ne­ve­dan­tis nie­kur, gu­lė­ti ir ap­verk­ti sa­vo li­ki­mą bei kap­ri­zais ir rei­ka­la­vi­mais šok­din­ti ar­ti­muo­sius. O ant­ra­sis – na­gais ir dan­ti­mis ka­bin­tis į gy­ve­ni­mą“, – tei­gia aly­tiš­kis.

Al­gir­das džiau­gia­si pa­si­rin­kęs ant­rą­jį ke­lią. Tu­rė­da­mas ša­lia sa­vęs stip­rų ar­ti­mų­jų pa­lai­ky­mą bei di­de­lį ryž­tą „at­si­sto­ti ant ko­jų“, aly­tiš­kis pra­dė­jo kib­tis į gy­ve­ni­mą – ėmė vers­ti iš veng­rų kal­bos, įsi­trau­kė į vi­suo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą. Kai pil­na dar­bų – nė­ra lai­ko min­tims, kad gy­ve­ni­mas ne­tu­ri pras­mės.

„Mo­ky­to­jai ne­ti­kė­jo, kad ga­liu tiek, kiek bend­ra­klasiai“

Ne­įga­lių­jų tei­sių ak­ty­vis­tė aly­tiš­kė Kris­ti­na Dū­do­ny­tė ne­ga­lią tu­ri jau nuo gi­mi­mo. Mer­gi­na tu­ri ju­dė­ji­mo sun­ku­mų. Kris­ti­na pri­si­me­na, kad jau mo­kyk­lo­je ją nu­tei­ki­nė­jo kel­ti sau ma­žes­nius tiks­lus nei bend­ra­klasiai.

„Pa­vyz­džiui, man ne kar­tą bu­vo sa­ko­ma, kad ge­riau ne­lai­ky­čiau vals­ty­bi­nių bran­dos eg­za­mi­nų, nes jų ne­iš­lai­ky­siu“, – pri­si­me­na mer­gi­na. Ta­čiau Kris­ti­na ne tik sėk­min­gai bai­gė mo­kyk­los eta­pą, bet ga­li pa­si­gir­ti ir tri­mis aukš­to­jo moks­lo di­plo­mais.

Kris­ti­na taip pat įsi­trau­ku­si į vi­suo­me­ni­nę veik­lą Aly­tu­je. „Jei bū­tum ne­lai­min­gas, tai liū­dė­tum, kad ko nors ne­pa­sie­kei, o kai vis­ką tu­ri, tai ir jau­tie­si lai­min­gas“, – sa­ko mer­gi­na.

Tik­ra­sis iš­šū­kis – ne­ga­lia ar ne­pri­tai­ky­ta ap­lin­ka?

„Kol vie­ša, in­for­ma­ci­nė ir fi­zi­nė ap­lin­ka nė­ra pri­tai­ky­ta ne­įga­lie­siems, tol ne­bus jo­kios in­teg­ra­ci­jos“, – to­kį ka­te­go­riš­ką at­sa­ky­mą pa­tei­ku­si Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Aly­taus mies­to ir ra­jo­no fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Dai­va Mar­ki­nie­nė nė kiek ne­abe­jo­ja sa­vo žo­džiais.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, tai vie­nin­te­lis bū­das no­rint pa­dė­ti ne­įga­lie­siems tap­ti ly­gia­tei­se vi­suo­me­nės da­li­mi.

Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų drau­gi­jos ap­klau­sų re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­na jos žo­džius – be­veik 37 proc. ap­klaus­tų res­pon­den­tų ti­ki­na, kad dėl ne­pri­tai­ky­tos ap­lin­kos ne­įga­lie­ji ne­ga­li pa­tek­ti į kul­tū­ros, spor­to ir lais­va­lai­kio ren­gi­nius. Dau­giau nei treč­da­lis žmo­nių ma­no, kad ko­ky­biš­kos me­di­ci­ni­nės ar­ba re­a­bi­li­ta­ci­jos pa­slau­gos nė­ra pri­ei­na­mos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms. Pa­klau­sus D.Mar­ki­nie­nės apie iš­šū­kius, ku­riuos ten­ka pa­tir­ti bet ko­kią ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, mo­te­ris ga­li ne­su­sto­da­ma juos var­dy­ti.

„Sil­pna­re­giui ar­ba ne­re­giui per­ei­ti per gat­vę nė­ra taip pa­pras­ta, nes kiek­vie­na jų ga­li su­kel­ti kliū­čių. Kaip an­tai gat­vių ir san­kry­žų per­ėjos, ei­nan­čios per dvi­pu­sio eis­mo gat­ves, bei jas re­gu­liuo­jan­tys švie­so­fo­rai, ku­rių ža­lias sig­na­las de­ga ne tuo pa­čiu me­tu, bet sklei­džia vie­no­dą gar­są. Ką tuo­met da­ry­ti re­gė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms? Įsi­vaiz­duo­ki­te, kaip jiems yra sun­ku“, – sa­ko D.Mar­ki­nie­nė.

Ne­įga­lie­ji Lie­tu­vo­je — ne­ma­to­mi?

„Ne­įga­lių žmo­nių ma­to­mu­mas yra es­mi­nė są­ly­ga sie­kiant už­tik­rin­ti jų tei­ses. Nes jei val­di­nin­kai ne­ma­to ne­įga­lių­jų, ne­pa­ti­ria jų spau­di­mo kaž­ką keis­ti, jie pa­pras­čiau­siai ne­su­si­mąs­to ir gal net ne­ži­no jų po­rei­kių“, – sa­ko Hen­ri­ka Var­nie­nė iš ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jas vie­ni­jan­čio Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų fo­ru­mo.

Mo­te­ris pri­si­me­na sa­vo pir­mą­sias iš­vy­kas į Va­ka­rų ša­lis, kur ne­įga­lie­ji yra ma­to­mi: „Iš­vy­ku­si į ko­man­di­ruo­tę Olan­di­jo­je aš ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti, kiek daug yra žmo­nių, tu­rin­čių ne­ga­lią. O pas mus jų se­niau vi­sai ne­si­ma­tė. Tai tik­rai ne­reiš­kia, kad šių žmo­nių nė­ra. Jei jų ne­ma­to­me, ži­no­ki­te, tai blo­gas žen­klas. Tai reiš­kia, kad jie yra izo­liuo­ti ne­pri­ei­na­mo­je sa­vo na­mų ap­lin­ko­je ar­ba ato­kio­se glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­se. Lie­tu­vo­je žmo­nės su ne­ga­lia dar ne­iš­si­ko­vo­jo sa­vo tei­sių, to­dėl jų ma­to­me ma­žai.“

Vis­gi, pa­sak H.Var­nie­nės, pa­dė­tis Lie­tu­vo­je po tru­pu­tį kei­čia­si, ypač daug vil­čių tei­kia jau­no­ji kar­ta: „Žmo­nės su ne­ga­lia, ypač jau­ni, ne­be­no­ri slėp­tis, ne­ga­li pa­kęs­ti, kai jų gai­li­ma, jie tie­siog no­ri gy­ven­ti, pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už sa­ve, nes ma­to, kad nei vals­ty­bės, nei ki­tų glo­ba lai­mės ne­at­ne­ša. Ta­čiau, kad žmo­nės su ne­ga­lia ga­lė­tų bū­ti sa­va­ran­kiš­ki, jiems rei­kia ly­gių są­ly­gų ju­dė­ti mies­te, pa­tek­ti į pa­sta­tus, vi­suo­me­ni­nes erd­ves, rei­kia pri­ei­na­mų pa­slau­gų ir in­for­ma­ci­jos – tą vals­ty­bė pri­va­lo už­tik­rin­ti.“

 

  Komentaras

  Pleɑѕe let me knhow if you're looking foг a writer for your site.
  You һave some really great posts and I believe I wouⅼd Ьe
  a good аsset. Ӏf yoou ever want to tak some of the load off, I'd reɑllу like to write some articles for yoսr blog in exchange for
  a link back to mine. Please shoot me an email if interested.
  Ⲕudos!

  Also visіt my blog: buy formal dress online australia Boutiques

  Komentaras

  Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.

  It will always be useful to read through articles from other writers and
  practice a little something from their sites.
  https://knowledgehub.wel.or.ke/community/profile/denisebarreto1/
  https://knowledgehub.wel.or.ke/community/profile/lyndagillen8389/
  https://knowledgehub.wel.or.ke/community/profile/morrismccash314/
  https://laparoskopia.pl/forum/profile/claudettemerlin/
  https://laparoskopia.pl/forum/profile/michalsandes090/
  https://legislation.henokahmed.com/index.php/community/profile/franklyn…
  https://legislation.henokahmed.com/index.php/community/profile/igtnydia…
  https://legislation.henokahmed.com/index.php/community/profile/jonellen…
  https://legislation.henokahmed.com/index.php/community/profile/kierabry…
  https://legislation.henokahmed.com/index.php/community/profile/maggieba…
  https://link.fan/archer90y999
  https://link.fan/joeannziemba
  https://link.fan/joycelynboli
  https://link.fan/virginiaabe3
  https://link.fan/winifredhigd
  https://linkstar.fr/saundracutle
  https://livedinstories.com/forums/users/ftrtobias933745/
  https://livedinstories.com/forums/users/yvonnez564310/
  https://liveviewsports.com/community/profile/cleooram211281/
  https://liveviewsports.com/community/profile/henrypond220658/
  https://liveviewsports.com/community/profile/hxctemeka570027/
  https://liveviewsports.com/community/profile/millardhandcock/
  https://liveviewsports.com/community/profile/scarlettknipe74/
  https://locio.techt.io/community/profile/alfiequinto1980/
  https://loeliges.com/author/arlenspradl/
  https://loeliges.com/author/fannydaluz/
  https://loeliges.com/author/marlonhake8/
  https://loeliges.com/author/petecomino/
  https://loeliges.com/author/zakgrubbs12/
  https://manonremy.com/forum/profile/anniearispe030/
  https://manonremy.com/forum/profile/jamilathrop2068/
  https://manonremy.com/forum/profile/nancytrouette84/
  https://manonremy.com/forum/profile/raymondauld2245/
  https://manonremy.com/forum/profile/sophiesilvers32/
  https://mdjf.co.uk/community/profile/bettinatherrien/
  https://mdjf.co.uk/community/profile/bnacecil963049/
  https://mdjf.co.uk/community/profile/keeshadzx999255/
  https://mdjf.co.uk/community/profile/latashiachaplin/
  https://mdjf.co.uk/community/profile/sherrylrepass7/
  https://memphismediasource.com/community/profile/antwandesrocher/
  https://memphismediasource.com/community/profile/kaseyeri0657394/
  https://memphismediasource.com/community/profile/martimacdonell0/
  https://memphismediasource.com/community/profile/reginald70p3946/
  https://memphismediasource.com/community/profile/rosemary1521356/
  https://menpodcastingbadly.co.uk/forums/profile/edwardo84p60481/
  https://menpodcastingbadly.co.uk/forums/profile/jeannarieger654/
  https://menpodcastingbadly.co.uk/forums/profile/kindravarney495/
  https://menpodcastingbadly.co.uk/forums/profile/roxannau6773628/
  https://menpodcastingbadly.co.uk/forums/profile/willie724557930/
  https://mickle.tk/catherne1551
  https://mickle.tk/janihertzog
  https://mickle.tk/kindrachilds
  https://mickle.tk/richiewolak
  https://mickle.tk/sheilaceja72
  https://microspace.online/community/profile/charliebouldin0/
  https://microspace.online/community/profile/jorgefredrickso/
  https://microspace.online/community/profile/meaganhartin206/
  https://microspace.online/community/profile/sofiahodgkinson/
  https://microspace.online/community/profile/stantoncissell8/
  https://minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=16372…
  https://minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=16476…
  https://minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=16477…
  https://minecraftathome.com/minecrafthome/view_profile.php?userid=16477…
  https://missfitsbootcamp.com/community/profile/deonblunt116686/
  https://missfitsbootcamp.com/community/profile/effiedwyer9549/
  https://missfitsbootcamp.com/community/profile/johniestallwort/
  https://missfitsbootcamp.com/community/profile/ladonna55i02909/
  https://missfitsbootcamp.com/community/profile/raleighnimmo944/
  https://mmhsmassageme.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=570…
  https://mmhsmassageme.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=657…
  https://moodysounds.se/profile/buimarjorie221/
  https://moodysounds.se/profile/hudsongruner24/
  https://moodysounds.se/profile/lashawndalalond/
  https://moodysounds.se/profile/nathanielhoskin/
  https://moodysounds.se/profile/tobychisholm660/
  https://moto.kiralyfitness.hu/community/profile/abdulchristenso/
  https://moto.kiralyfitness.hu/community/profile/cztrosalinda013/
  https://moto.kiralyfitness.hu/community/profile/freemansandover/
  https://moto.kiralyfitness.hu/community/profile/jerrellwall0242/
  https://moto.kiralyfitness.hu/community/profile/michelevalley1/
  https://movietriggers.org/index.php?title=User:UnaHoag7137
  https://mya00.site/community/profile/franciscalinkou/
  https://mya00.site/community/profile/refugiopoidevin/
  https://mya00.site/community/profile/selenaderose598/
  https://mya00.site/community/profile/sofiahowarth238/
  https://mya00.site/community/profile/valenciaphilipp/
  https://naturallybrownwoman.com/nbw-community-forum/profile/deonburford…
  https://neurofeedbackalliance.org/community/profile/psgkristi822251/
  https://newmewithcoacht.com/community/profile/carriedunningha/
  https://newmewithcoacht.com/community/profile/florencefindlay/
  https://newmewithcoacht.com/community/profile/soniahenninger9/
  https://newmewithcoacht.com/community/profile/xnplisette11641/
  https://newmewithcoacht.com/community/profile/yukiko597049483/
  https://newsworld.club/where-should-i-locate-an-specialist-author-for-m…
  https://nmssuit.com/index.php?title=User:DanaHeinz579828
  https://nmssuit.com/index.php?title=User:ErnaJean97
  https://nmssuit.com/index.php?title=User:HaroldGuevara0
  https://nmssuit.com/index.php?title=User:JermaineBinnie
  https://nmssuit.com/index.php?title=User:WilfredH36
  https://nnnpodcast.com/forum/profile/cameronvue0617/
  https://nogp.net/nogp-community/profile/estelasorlie344/
  https://nogp.net/nogp-community/profile/madge71h7896257/
  https://nogp.net/nogp-community/profile/michellet872584/
  https://nogp.net/nogp-community/profile/modestaheflin5/
  https://nogp.net/nogp-community/profile/roscoebreen7921/
  https://nybrowning.org/message-board/profile/jacklynturk817/
  https://odolbodol.shop/index.php?page=user&action=pub_profile&id=1264498
  https://odolbodol.shop/index.php?page=user&action=pub_profile&id=1415429
  https://odolbodol.shop/index.php?page=user&action=pub_profile&id=1415708
  https://odolbodol.shop/index.php?page=user&action=pub_profile&id=1415987
  https://ottawa.twistlist.org/user/profile/115288
  https://ottawa.twistlist.org/user/profile/118057
  https://ottawa.twistlist.org/user/profile/118092
  https://ottawa.twistlist.org/user/profile/118110
  https://pallabiads.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=168831
  https://pallabiads.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=188283
  https://pallabiads.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=189744
  https://pallabiads.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=189948
  https://pimodules.com/community/profile/bryanta19553484
  https://pimodules.com/community/profile/jonikrischock59
  https://pimodules.com/community/profile/madiedaddario33
  https://pimodules.com/community/profile/shannanvangundy
  https://pimodules.com/community/profile/sherrylduquette
  https://porkshop.org/blog/447933/where-can-i-locate-an-skilled-article-…
  https://porkshop.org/blog/490538/where-can-one-obtain-an-skilled-author…
  https://porkshop.org/blog/490680/where-can-one-find-an-specialist-autho…
  https://porkshop.org/blog/491692/where-can-one-find-an-professional-blo…
  https://porkshop.org/blog/491763/where-can-i-find-an-professional-autho…
  https://portionsmasterforum.com/community/profile/breannawhitesid/
  https://portionsmasterforum.com/community/profile/isabelt5966972/
  https://portionsmasterforum.com/community/profile/latosha21c77834/
  https://portionsmasterforum.com/community/profile/leannawimmer501/
  https://portionsmasterforum.com/community/profile/lenadeyoung2764/
  https://pracownikwfirmie.pl/community/profile/dandut43538724/
  https://pracownikwfirmie.pl/community/profile/emersonwinfrey/
  https://pracownikwfirmie.pl/community/profile/fredngabidj807/
  https://pracownikwfirmie.pl/community/profile/juliana96b97536/
  https://pracownikwfirmie.pl/community/profile/lila89552009884/
  https://preachersplace.com/community/profile/arthurdarcy0602/
  https://preachersplace.com/community/profile/guillermohumble/
  https://preachersplace.com/community/profile/magdasverjensky/
  https://preachersplace.com/community/profile/marthaglade3429/
  https://preachersplace.com/community/profile/randallhylton5/
  https://procesal.cl/index.php/User:EmileJeppesen
  https://procesal.cl/index.php/User:GinaAnnunziata7
  https://procesal.cl/index.php/User:IGVDoris82448
  https://procesal.cl/index.php/User:NigelBaldessin9
  https://procesal.cl/index.php/User:WLORosalyn
  https://proclinicx.net/forum/profile/clarajordon0093/
  https://proclinicx.net/forum/profile/reynaldopwv3570/
  https://pulangsore.com/community/profile/rudylouque19953/
  https://pvpservercim.com/main/profile/jillflierl37843/
  https://re.ckalist.com/community/profile/karlshillings58/
  https://re.ckalist.com/community/profile/ofqshela3106277/
  https://re.ckalist.com/community/profile/patsyferrara454/
  https://re.ckalist.com/community/profile/ruthiebrendel01/
  https://re.ckalist.com/community/profile/sadien10699414/
  https://rebon.com.co/where-can-one-obtain-an-expert-article-writer-for-…
  https://rebon.com.co/where-may-i-obtain-an-skilled-article-writer-for-m…
  https://ringcold.org/community/profile/ambergrahamslaw/
  https://ringcold.org/community/profile/jody92h30769031/
  https://ringcold.org/community/profile/marguerite71f98/
  https://ringcold.org/community/profile/maziecanchola0/
  https://ringcold.org/community/profile/traceesauls5846/
  https://roarmind.com/community/profile/hpdjacquetta559/
  https://roarmind.com/community/profile/jackitoosey0166/
  https://s2.blndgo.com/audio/where-can-i-find-an-specialist-author-for-m…
  https://s2.blndgo.com/audio/where-can-i-locate-an-expert-writer-for-my-…
  https://s2.blndgo.com/audio/where-can-i-obtain-an-skilled-blogger-for-m…
  https://s2.blndgo.com/audio/where-can-one-locate-an-expert-blogger-for-…
  https://s2.blndgo.com/audio/where-may-i-obtain-an-specialist-blogger-fo…
  https://s2.blndgo.com/furniture/where-can-i-find-an-professional-articl…
  https://s2.blndgo.com/furniture/where-can-i-find-an-specialist-author-f…
  https://s2.blndgo.com/furniture/where-can-one-find-an-expert-article-wr…
  https://s2.blndgo.com/furniture/where-may-i-find-an-skilled-blogger-for…
  https://s2.blndgo.com/furniture/where-may-i-find-an-skilled-writer-for-…
  https://s2.blndgo.com/housing/where-can-i-locate-an-expert-author-for-m…
  https://s2.blndgo.com/housing/where-can-one-locate-an-professional-auth…
  https://s2.blndgo.com/housing/where-can-one-obtain-an-skilled-blogger-f…
  https://s2.blndgo.com/housing/where-may-i-locate-an-expert-blogger-for-…
  https://s2.blndgo.com/housing/where-may-i-locate-an-specialist-blogger-…
  https://s2.blndgo.com/services/where-can-i-locate-an-skilled-blogger-fo…
  https://s2.blndgo.com/services/where-can-i-obtain-an-professional-blogg…
  https://s2.blndgo.com/services/where-can-i-obtain-an-skilled-author-for…
  https://seawolf.org/community/profile/shelbyadcock26/
  https://server017618.nazwa.pl/community/profile/ceciliahertz228/
  https://server017618.nazwa.pl/community/profile/gayeleppert674/
  https://server017618.nazwa.pl/community/profile/gustavosessions/
  https://server017618.nazwa.pl/community/profile/lincolnr1803807/
  https://server017618.nazwa.pl/community/profile/thurmanucz0979/
  https://shortenerreviews.com/forum/profile/loradriver97876
  https://speech.scharmot.com/davidson/profile/angelica0116382/
  https://speech.scharmot.com/davidson/profile/fionaclaborn12/
  https://speech.scharmot.com/davidson/profile/isiahdove081044/
  https://speech.scharmot.com/davidson/profile/valeriag1805609/
  https://speech.scharmot.com/davidson/profile/virginiaclaypoo/
  https://speedgh.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=376071
  https://speedgh.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=410887
  https://speedgh.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=411786
  https://speedgh.com/index.php?page=user&action=pub_profile&id=412245
  https://stagingsk.getitupamerica.com/index.php/community/profile/dorisd…
  https://stagingsk.getitupamerica.com/index.php/community/profile/franch…
  https://stagingsk.getitupamerica.com/index.php/community/profile/maniec…
  https://stylehoppa.com/profile/lilian101091595/
  https://stylehoppa.com/profile/miles8710055084/
  https://stylehoppa.com/profile/nildadubay5700/
  https://stylehoppa.com/profile/savannahcramp7/
  https://stylehoppa.com/profile/velmaboniwell04/
  https://superanunciosweb.com/portal/index.php?page=user&action=pub_prof…
  https://superanunciosweb.com/portal/index.php?page=user&action=pub_prof…
  https://superanunciosweb.com/portal/index.php?page=user&action=pub_prof…
  https://talkingdrums.com/community/profile/catherinemcfarl/
  https://talkingdrums.com/community/profile/xavglenda612341/
  https://technootips.com/forums/profile/ernestparkman01/
  https://technootips.com/forums/profile/garnetdickey034/
  https://technootips.com/forums/profile/libbylanning36/
  https://technootips.com/forums/profile/lorriejzp076105/
  https://technootips.com/forums/profile/marianelmer1481/
  https://tedefi-victims.xyz/community/profile/darlabrantley07/
  https://tedefi-victims.xyz/community/profile/joannnixon61614/
  https://tedefi-victims.xyz/community/profile/kenny0554013257/
  https://tedefi-victims.xyz/community/profile/noellallewelyn/
  https://tedefi-victims.xyz/community/profile/yynkristen5205/
  https://tennis.tsi-networks.net/community/profile/kennethmunro612/
  https://tennis.tsi-networks.net/community/profile/merisouth223439/
  https://tennis.tsi-networks.net/community/profile/pamelaltl690503/
  https://tennis.tsi-networks.net/community/profile/randolphslapoff/
  https://tennis.tsi-networks.net/community/profile/tanishawallner1/
  https://thebikeraftguide.com/community/profile/alvafeo9557324/
  https://thebikeraftguide.com/community/profile/issacgell670444/
  https://thebikeraftguide.com/community/profile/jesus0648109678/
  https://thebikeraftguide.com/community/profile/rodrick63779599/
  https://thebikeraftguide.com/community/profile/russelgerrard77/
  https://thehealthstudents.com/profile/albertaj924905/
  https://thehealthstudents.com/profile/kristankingsfor/
  https://theonlineworldnews.com/community/profile/cherylg6278315/
  https://theonlineworldnews.com/community/profile/clydeshufelt701/
  https://theonlineworldnews.com/community/profile/kashacottee676/
  https://theonlineworldnews.com/community/profile/sheldonrichards/
  https://thetrekmemes.com/2022/05/02/where-may-i-find-an-expert-blogger-…
  https://thetrekmemes.com/2022/05/12/where-can-one-obtain-an-specialist-…
  https://thetrekmemes.com/2022/05/12/where-may-i-find-an-expert-author-f…
  https://thetrekmemes.com/2022/05/12/where-may-i-locate-an-skilled-autho…
  https://thetrekmemes.com/2022/05/12/where-should-i-obtain-an-skilled-ar…
  https://thetrekmemes.com/2022/05/13/where-can-i-find-an-skilled-article…
  https://thetrekmemes.com/2022/05/13/where-can-one-locate-an-specialist-…
  https://thetrekmemes.com/2022/05/13/where-should-i-obtain-an-skilled-bl…
  https://thetrekmemes.com/2022/05/14/where-should-i-locate-an-specialist…
  https://tmcs.site/community/profile/guykeenum85344/
  https://tmcs.site/community/profile/jeannagreathous/
  https://tmcs.site/community/profile/ned693135749093/
  https://tmcs.site/community/profile/peterfetherston/
  https://tmcs.site/community/profile/vjnleonida2136/
  https://tmrecorder.insyde.it/community/profile/eleanorz6230835/
  https://tmrecorder.insyde.it/community/profile/ezekielfabian6/
  https://tmrecorder.insyde.it/community/profile/lorenazaragoza/
  https://tmrecorder.insyde.it/community/profile/maxinehacking65/
  https://tmrecorder.insyde.it/community/profile/nestordolan6477/
  https://towyardcars.com/author/alannahspra/
  https://towyardcars.com/author/bessie28515/
  https://towyardcars.com/author/efrainbecne/
  https://travestisbarcelona.top/where-may-i-locate-an-specialist-article…
  https://travestisbarcelona.top/where-may-i-obtain-an-skilled-article-wr…
  https://triggerimpact.studio/community/profile/aprilp461753248/
  https://triggerimpact.studio/community/profile/dinoneace279101/
  https://triggerimpact.studio/community/profile/kraigconklin910/
  https://triggerimpact.studio/community/profile/mohammads075211/
  https://triggerimpact.studio/community/profile/nicholasclucas6/
  https://tuffclassified.com/user/profile/DanaeJ0355
  https://tuffclassified.com/user/profile/ErinWarrick
  https://tuffclassified.com/user/profile/EstellaOxle
  https://tuffclassified.com/user/profile/LeonelMcKen
  https://tuffclassified.com/user/profile/MichalOFerr
  https://umpireteacher.com/forum/profile/danniemathis350/
  https://umpireteacher.com/forum/profile/kaleydahl090385/
  https://upcyclerlife.co.uk/community/profile/florgoggins7210/
  https://upcyclerlife.co.uk/community/profile/gerardroseby18/
  https://upcyclerlife.co.uk/community/profile/thaopiazza09275/
  https://vc-income.com/Forum/profile/albertinacarnev/
  https://vc-income.com/Forum/profile/guygrose7890720/
  https://vc-income.com/Forum/profile/margie944747505/
  https://vc-income.com/Forum/profile/moisesseal3662/
  https://vc-income.com/Forum/profile/montew436455052/
  https://vdiscoverconsultancy.com/community/profile/dillonfreeling/
  https://vdiscoverconsultancy.com/community/profile/errolmclaren505/
  https://vdiscoverconsultancy.com/community/profile/fionaashmore695/
  https://vdiscoverconsultancy.com/community/profile/jamisonchatham/
  https://vdiscoverconsultancy.com/community/profile/samuelsee056321/
  https://vendetuarma.com/author/bradym50796/
  https://vendetuarma.com/author/finlay04568/
  https://vendetuarma.com/author/johnnyenyea/
  https://vendetuarma.com/author/sungn822798/
  https://vendetuarma.com/author/tamievillas/
  https://vesti24.eu/user/profile/eldonhayne/
  https://vesti24.eu/user/profile/maura19111/
  https://vesti24.eu/user/profile/pilarkirby/
  https://vesti24.eu/user/profile/silviax74/
  https://vesti24.eu/user/setting/pilarkirby/
  https://wallet.news/forums/users/alexdejesus27/
  https://wallet.news/forums/users/jaimiestyers/
  https://wallet.news/forums/users/jarredcrittenden/
  https://wallet.news/forums/users/judsonsutton457/
  https://wallet.news/forums/users/ysvtessa32996063/
  https://wellnesssy.com/community/profile/fletchercoury95/
  https://wellnesssy.com/community/profile/markus09s10942/
  https://wellnesssy.com/community/profile/mollie68f751507/
  https://wellnesssy.com/community/profile/rosemariegoris/
  https://wellnesssy.com/community/profile/solparent189055/
  https://wiki.adempiere.net/User:GeniaBramblett7
  https://wiki.epicmafia.org/index.php?title=User:Felipe30Q906
  https://wiki.epicmafia.org/index.php?title=User:KathrynFoltz891
  https://wiki.fairspark.com/index.php/User:Bennett70N
  https://wiki.fairspark.com/index.php/User:Finn58J44880547
  https://wiki.fairspark.com/index.php/User:ImogeneMilliman
  https://wiki.pyrocleptic.com/index.php/User:ArdenRettig
  https://wiki.pyrocleptic.com/index.php/User:BrandonNorthey7
  https://wiki.pyrocleptic.com/index.php/User:BridgetMcCarron
  https://wiki.pyrocleptic.com/index.php/User:GretchenTxe
  https://wiki.pyrocleptic.com/index.php/User:Sofia02Q918296
  https://wiki.tomography.inflpr.ro/index.php/User:Fannie5559
  https://wiki.tomography.inflpr.ro/index.php/User:Jamey81M17030
  https://wiki.tomography.inflpr.ro/index.php/User:MarciaJessup39
  https://wiki.tomography.inflpr.ro/index.php/User:MiquelDartnell
  https://wiki.tomography.inflpr.ro/index.php/User:PeggyBrq93389919
  https://workdreamz.com/profile/adaw69136080243/
  https://workdreamz.com/profile/boycenicholls4/
  https://workdreamz.com/profile/concettachatawa/
  https://workdreamz.com/profile/estebanqzw30717/
  https://workdreamz.com/profile/ileneehret05516/
  https://www.2ndonline.com.au/user/profile/323116
  https://www.2ndonline.com.au/user/profile/339870
  https://www.2ndonline.com.au/user/profile/343285
  https://www.2ndonline.com.au/user/profile/343531
  https://www.ads.nyhempexchange.org/author/brooksruiz0/
  https://www.ads.nyhempexchange.org/author/irwinbarrac/
  https://www.ads.nyhempexchange.org/author/ricardohans/
  https://www.ads.nyhempexchange.org/author/vernonfromm/
  https://www.ads.nyhempexchange.org/author/vlagary421/
  https://www.adsghar.com/user/profile/349968
  https://www.adsghar.com/user/profile/365430
  https://www.adsghar.com/user/profile/365564
  https://www.adsghar.com/user/profile/365935
  https://www.adsmos.com/user/profile/147464
  https://www.adsmos.com/user/profile/147585
  https://www.adsmos.com/user/profile/147758
  https://www.adsmos.com/user/profile/147818
  https://www.alaskabiathlonassociation.org/community/profile/eugeniarosa…
  https://www.alaskabiathlonassociation.org/community/profile/georgialesi…
  https://www.alaskabiathlonassociation.org/community/profile/jettsidaway…
  https://www.alaskabiathlonassociation.org/community/profile/kimber36c35…
  https://www.alaskabiathlonassociation.org/community/profile/rosalindmah…
  https://www.alfatah.com.pk/forums/profile/aundrea19r97741/
  https://www.alfatah.com.pk/forums/profile/delmargranier9/
  https://www.alfatah.com.pk/forums/profile/karolmcgarry812/
  https://www.alfatah.com.pk/forums/profile/pqfleo79687225/
  https://www.alfatah.com.pk/forums/profile/shanonlamm79038/
  https://www.almanacar.com/profile/ENDDarrel
  https://www.almanacar.com/profile/KristaQ887
  https://www.anuncios.sitiosuruguay.com/author/barbarabrun/
  https://www.artestudiogallery.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist…
  https://www.artestudiogallery.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist…
  https://www.artestudiogallery.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist…
  https://www.artestudiogallery.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist…
  https://www.artestudiogallery.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist…
  https://www.bananasinvestment.com/community/profile/hazeldaulton48/
  https://www.bananasinvestment.com/community/profile/maureen25d60220/
  https://www.bechana.in/user/profile/65681
  https://www.bechana.in/user/profile/67029
  https://www.bechana.in/user/profile/67042
  https://www.bechana.in/user/profile/67375
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-can-i-locate-an-skil…
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-can-i-obtain-an-expe…
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-may-i-find-an-profes…
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-may-i-find-an-profes…
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-may-i-locate-an-expe…
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-may-i-locate-an-expe…
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-may-i-locate-an-skil…
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-may-i-locate-an-spec…
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-should-i-locate-an-p…
  https://www.bicocas.com/arte-y-antigueedades/where-should-i-obtain-an-s…
  https://www.bicocas.com/autos/where-can-i-find-an-skilled-blogger-for-m…
  https://www.bicocas.com/autos/where-can-i-locate-an-specialist-author-f…
  https://www.bicocas.com/autos/where-may-i-locate-an-skilled-article-wri…
  https://www.bicocas.com/autos/where-should-i-obtain-an-expert-article-w…
  https://www.bicocas.com/autos/where-should-i-obtain-an-specialist-write…
  https://www.bicocas.com/deportes-y-fitness/where-can-i-obtain-an-profes…
  https://www.bicocas.com/deportes-y-fitness/where-can-one-find-an-expert…
  https://www.bicocas.com/deportes-y-fitness/where-may-i-find-an-speciali…
  https://www.bicocas.com/deportes-y-fitness/where-may-i-obtain-an-expert…
  https://www.bicocas.com/deportes-y-fitness/where-should-i-locate-an-ski…
  https://www.brainyquestions.com/forum/profile/ashleebarry0705/
  https://www.brainyquestions.com/forum/profile/penelopecantu2/
  https://www.bsi.org.ng/forums/profile/jerome20440675/
  https://www.carhubsales.com.au/user/profile/370242
  https://www.carhubsales.com.au/user/profile/370320
  https://www.carhubsales.com.au/user/profile/380882
  https://www.carhubsales.com.au/user/profile/381064
  https://www.carhubsales.com.au/user/profile/381105
  https://www.carhubsales.com.au/user/profile/381144
  https://www.checkmygigs.com/community/profile/ermamoowattin97/
  https://www.comprayvende.cl/author/angelitaven/
  https://www.comprayvende.cl/author/carinsands5/
  https://www.comprayvende.cl/author/elanaruffin/
  https://www.comprayvende.cl/author/leanna57b6/
  https://www.comprayvende.cl/author/valorie03p8/
  https://www.consorziomega.it/community/profile/clemmie21809733/
  https://www.consorziomega.it/community/profile/krystlegreenlea/
  https://www.consorziomega.it/community/profile/rogerbussey588/
  https://www.consorziomega.it/community/profile/temekavelez6629/
  https://www.consorziomega.it/community/profile/yukikobustos782/
  https://www.coolcasegallery.com/community/profile/coralmetts45922/
  https://www.coolcasegallery.com/community/profile/liliaalmonte34/
  https://www.coolcasegallery.com/community/profile/maziecollick13/
  https://www.coolcasegallery.com/community/profile/rochellenuttall/
  https://www.coolcasegallery.com/community/profile/wilfredponce291/
  https://www.deadbeathomeowner.com/community/profile/frankiebrowne79/
  https://www.deadbeathomeowner.com/community/profile/kaseyfollett003/
  https://www.deadbeathomeowner.com/community/profile/lillywoodruff04/
  https://www.deadbeathomeowner.com/community/profile/octaviohhf90343/
  https://www.deadbeathomeowner.com/community/profile/terrelltlc41541/
  https://www.debtrecoverydr.co.uk/community/profile/florenciaturley/
  https://www.debtrecoverydr.co.uk/community/profile/janiegah4383452/
  https://www.debtrecoverydr.co.uk/community/profile/kerstindye2421/
  https://www.debtrecoverydr.co.uk/community/profile/louannnewton75/
  https://www.debtrecoverydr.co.uk/community/profile/maricruzgranvil/
  https://www.docteurxav.com/community/profile/charistwm00789/
  https://www.docteurxav.com/community/profile/darrenzinke1560/
  https://www.docteurxav.com/community/profile/demetraashburn9/
  https://www.docteurxav.com/community/profile/isidromoultrie2/
  https://www.docteurxav.com/community/profile/louisalinkous59/
  https://www.domoelectra.com/foro/profile/augustinadunnin/
  https://www.domoelectra.com/foro/profile/jeremyprouty942/
  https://www.domoelectra.com/foro/profile/marissakight617/
  https://www.domoelectra.com/foro/profile/nonadoyne69406/
  https://www.domoelectra.com/foro/profile/yfdserena856388/
  https://www.drstephenkritsick.com/community/profile/lindanavarro553/
  https://www.drstephenkritsick.com/community/profile/marionjaramillo/
  https://www.electricalnews.gr/community/profile/chloedunhill68/
  https://www.electricalnews.gr/community/profile/elidamahon60562/
  https://www.electricalnews.gr/community/profile/forrestbinnie0/
  https://www.electricalnews.gr/community/profile/kendrae07596205/
  https://www.electricalnews.gr/community/profile/staceywilburn1/
  https://www.fisacompany.com/forum/profile/christinechavis/
  https://www.fisacompany.com/forum/profile/cliftonwayne73/
  https://www.fisacompany.com/forum/profile/gudrunmedland0/
  https://www.fisacompany.com/forum/profile/ixcberry847104/
  https://www.fisacompany.com/forum/profile/lolita45e580717/
  https://www.frankie4life.com/community/profile/xepedythe171664/
  https://www.frvmuskie.com/forum2/users/freddiepring1/
  https://www.frvmuskie.com/forum2/users/jewellswinburne/
  https://www.frvmuskie.com/forum2/users/kandiharpole002/
  https://www.frvmuskie.com/forum2/users/rebbecacorfield/
  https://www.frvmuskie.com/forum2/users/redahuckstep/
  https://www.gakglobal.com/2022/05/15/where-can-i-locate-an-expert-write…
  https://www.gestidempatrimonio.com/where-can-i-locate-an-skilled-articl…
  https://www.gestidempatrimonio.com/where-can-one-find-an-expert-author-…
  https://www.gestidempatrimonio.com/where-may-i-find-an-expert-author-fo…
  https://www.gestidempatrimonio.com/where-may-i-locate-an-expert-blogger…
  https://www.gestidempatrimonio.com/where-should-i-locate-an-expert-arti…
  https://www.groovelineentertainment.com/blog/1124062/where-should-i-loc…
  https://www.groovelineentertainment.com/blog/1149902/where-can-one-find…
  https://www.groovelineentertainment.com/blog/1150819/where-can-i-obtain…
  https://www.groovelineentertainment.com/blog/1150837/where-should-i-fin…
  https://www.groovelineentertainment.com/blog/1151078/where-can-i-locate…
  https://www.happyhomesteaders.online/community/profile/mariloulattimor/
  https://www.happyhomesteaders.online/community/profile/marlaasche72451/
  https://www.happyhomesteaders.online/community/profile/nidiasorlie665/
  https://www.happyhomesteaders.online/community/profile/shirleycarone18/
  https://www.happyhomesteaders.online/community/profile/thaliasns273540/
  https://www.ilmercatinodelcamionista.it/author/epifaniacri/
  https://www.ilmercatinodelcamionista.it/author/hildaveitch/
  https://www.ilmercatinodelcamionista.it/author/janacady105/
  https://www.ilmercatinodelcamionista.it/author/matthiasles/
  https://www.ilmercatinodelcamionista.it/author/vanessa5430/
  https://www.kliniekonline.nl/where-can-one-locate-an-expert-blogger-for…
  https://www.kliniekonline.nl/where-can-one-locate-an-specialist-blogger…
  https://www.kliniekonline.nl/where-can-one-obtain-an-professional-artic…
  https://www.kliniekonline.nl/where-may-i-find-an-expert-writer-for-my-e…
  https://www.kliniekonline.nl/where-should-i-find-an-skilled-author-for-…
  https://www.kliniekonline.nl/where-should-i-locate-an-professional-arti…
  https://www.kliniekonline.nl/where-should-i-obtain-an-skilled-blogger-f…
  https://www.laddoozz.com/user/profile/8334
  https://www.laddoozz.com/user/profile/9669
  https://www.laddoozz.com/user/profile/9679
  https://www.laddoozz.com/user/profile/9707
  https://www.lebipolaire.com/forumpourbipotes/profile/eulaliamarmon25/
  https://www.lebipolaire.com/forumpourbipotes/profile/ferdinandcritte/
  https://www.lebipolaire.com/forumpourbipotes/profile/fredricktroup8/
  https://www.lebipolaire.com/forumpourbipotes/profile/jacklynete01067/
  https://www.lebipolaire.com/forumpourbipotes/profile/linophifer92454/
  https://www.maekammee.go.th/community/profile/kieraplp2249027
  https://www.myastrodaily.com/user/profile/8730
  https://www.myastrodaily.com/user/profile/8734
  https://www.myastrodaily.com/user/profile/8737
  https://www.naijagobeta.com/community/profile/brenton70687277/
  https://www.naijagobeta.com/community/profile/cecilenewsom18/
  https://www.naijagobeta.com/community/profile/erlindarudolph/
  https://www.naijagobeta.com/community/profile/jenniferswope0/
  https://www.naprodaju.com/author/allengoodel/

  Look into my web blog: buy college papers

  Komentaras

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site?
  My blog is in the exact same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you. Appreciate it!

  my website 카지노사이트추천

  Komentaras

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really
  something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me.

  I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Also visit my webpage ceri 138

Kiti straipsniai