Ku­ror­to re­a­ly­bė: kai dug­nas gu­la ant dug­no (3672)

Ge­no­vai­tė Žiu­rins­kie­nė, Ku­ror­to se­niū­nai­tė
Kurortas
Pirmojo susirinkimo dalyviai. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ak­ty­viau­si Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai rug­pjū­čio 22 die­ną rin­ko­si į pir­mą­jį su­si­rin­ki­mą. Mat Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus 2018 me­tų bir­že­lio 20 die­nos įsa­ky­mu Nr. DV-801 pa­tvir­tin­tas se­niū­nai­čių, iš­rink­tų 2018–2021 me­tų ka­den­ci­jai, są­ra­šas, ir Ku­ror­tas ta­po at­ski­ra se­niū­nai­ti­ja.

Va­sa­ra – atos­to­gų me­tas, to­dėl mū­sų se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai nu­spren­dė su­si­rink­ti dar ne­iš­skri­dus­ gan­drams, ku­rie iš­si­ne­ša pa­va­ka­rius ant spar­nų… Be­lauk­da­mos sve­čių se­niū­nai­tė kar­tu su kai­my­ne Ag­ne pa­ruo­šė pa­va­ka­rius… ant dug­nų. Ko­dėl ne ant lėkš­čių?

Ogi to­dėl, kad, pa­sak Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus mu­zie­ji­nin­ko Vil­man­to Dun­de­rio, „XVI a. in­ven­to­riuo­se da­bar­ti­nė Le­li­jų gat­vė nė­ra mi­ni­ma. O štai XVI­II a. pa­bai­go­je su­da­ry­tuo­se mies­to že­mė­la­piuo­se ji jau yra pa­žy­mė­ta, tik ne­ži­no­mas tuo­me­ti­nis pa­va­di­ni­mas. XIX a. pab.–XX a. pra­džio­je jau ran­da­mas pa­va­di­ni­mas Dug­nų gat­vė.“

Pa­gal Lie­tu­vių kal­bos žo­dy­ną, dug­nas–že­mės įdu­bi­mo, in­do, pa­dar­go ar ko­kio daik­to apa­čia, ga­las. Tur­būt dėl ge­og­ra­fi­nės vie­to­vės, Ne­mu­no ir pu­šy­no bei klam­paus pa­grin­do, ku­ria­me klimp­da­vo ve­ži­mų ra­tai, da­bar­ti­nė Ku­ror­to te­ri­to­ri­ja pra­dė­ta va­din­ti Dug­nais.

Pa­ska­na­vę pa­va­ka­rių nuo dug­nų d­rą­siau dis­ku­ta­vo­me. O kal­bė­tis bu­vo tik­rai apie ką. Nors­ su­si­rin­ku­sių­jų ne­bu­vo daug, vil­čių, džiaugs­mų, pa­gei­da­vi­mų gau­sa at­spin­dė­jo bent da­lį 19 Ku­ror­to gat­vių gy­ven­to­jų nuo­mo­nių ir pa­mąs­ty­mų.

Pir­miau­sia džiau­gia­mės, kad nuo­lat tvar­ko­mas ir gra­ži­na­mas Aly­taus mies­tas, at­si­ran­da daug pi­lie­ti­nių ini­cia­ty­vų, pra­de­da­ma įsi­klau­sy­ti į gy­ven­to­jų nuo­mo­nes.

Iš­girs­tas ku­ror­tie­čių pra­šy­mas­ dėl svei­ka­tos įstai­gų pri­ei­na­mu­mo, tad ir to­liau Le­li­jų gat­vė­je dar­buo­ja­si pui­kus Aly­taus po­li­kli­ni­kos me­di­kių ko­lek­ty­vas.

Džiau­gia­mės, kad, at­vė­rus Ne­mu­no va­gą, įren­gus dvi­ra­čių ta­kus, Ne­mu­nas at­si­vė­rė vi­su gro­žiu, jo tėk­mės ra­mi­nan­ti ener­gi­ja ta­po pri­ei­na­ma mies­tie­čiams ir sve­čiams. Ta­čiau po­il­sio vie­tos su suo­le­liais įreng­tos Plia­žo gat­vė­je ar­ti gy­ve­na­mų­jų na­mų – ne vie­to­je, jau­ni­mas čia nak­ti­nė­ja, triukš­mau­ja ir trik­do gy­ven­to­jų nak­ties ra­my­bę. Dau­giau po­il­sio vie­tų ir suo­le­lių rei­kė­tų dvi­ra­čių ta­ke, ant py­li­mo, kur nie­kas ne­gy­ve­na.

Taip pat dvi­ra­čių ta­kai ir Ku­ror­to vie­tos tin­ka­mos ir pa­trauk­lios šu­nų my­lė­to­jams, ku­rie jau tam­pa kul­tū­rin­ges­ni, su­si­ren­ka šu­nų eks­kre­men­tus, ta­čiau ne­pa­to­gu, jei­gu tu­ri juos ne­šio­tis su sa­vi­mi, to­dėl, kaip ir ki­tuo­se mies­tuo­se, rei­kė­tų įreng­ti spe­cia­lias šiukš­lių dė­žes.

Ma­lo­nu, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės spren­di­mai ska­ti­na­ se­niū­nai­ti­jų at­si­ra­di­mą ir ra­gi­na mies­tie­čius kur­ti mies­to sa­vas­tį.

Ku­ror­tie­čiai ne­liks abe­jin­gi, no­ri­me at­kur­ti / su­kur­ti sa­vo re­gio­no –Ku­ror­to se­nū­nai­ti­jos– vė­lia­vą, puo­se­lė­ti ku­ror­to kul­tū­rą, sau­go­ti ir tau­so­ti gam­tą bei kiek­vie­no pi­lie­čio po­il­sį ir ra­my­bę bei pri­si­dė­ti prie Aly­taus mies­to įvaiz­džio ir gy­ve­ni­mo ge­ri­ni­mo.

Le­li­jų gat­vė – vi­so Ku­ror­to gy­ven­to­jų pa­grin­di­nė eis­mo ar­te­ri­ja, ta­čiau čia ne­si­lai­ko­ma­ Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET): nei grei­čio ri­bo­ji­mo, nei au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo. Be to, dau­ge­lis Ku­ror­to gat­vių ne­tu­ri ša­li­gat­vių, o prie kai ku­rių na­mų vie­to­je ša­li­gat­vių už­so­din­ti krū­mai, me­džiai, ku­rie ne­pri­žiū­ri­mi, už­ima ša­li­gat­vio vie­tą, ir pės­tie­ji stu­mia­mi į ne­sau­gią gat­vę.

Gy­ven­to­jams ke­lia ne­ri­mą ir nau­ja­ku­riai, ku­rie, pra­dė­ję grio­vi­mo dar­bus, iš­ka­sę gi­lias duo­bes, ne­ap­tve­ria sta­tyb­vie­čių, taip su­kel­da­mi pa­vo­jų ir ma­žiems, ir di­de­liems.

Ku­ror­tie­čiai ne­pa­si­ten­ki­ni­mą iš­sa­kė bu­vu­sioms Aly­tus mies­to val­džioms: bu­vo pra­dė­tas elek­tros stul­pų kei­ti­mas po­že­mi­niais ka­be­liais, bet ne­įpu­sė­jus Le­li­jų gat­vės kaž­ko­dėl su­sto­jo. Dėl elek­tros tie­ki­mo trik­džių, esant stip­res­niam vė­jui, ken­čia Že­mai­tės ir ki­tų pu­šy­ne esan­čių gat­vių gy­ven­to­jai.

Vi­soms iš­sa­ky­toms pro­ble­moms spręs­ti kreip­si­mės į sa­vi­val­dy­bę, bet daug kas pri­klau­so ir nuo mū­sų pa­čių, mie­li aly­tiš­kiai. Daug kam su­tvar­ky­ti ne­rei­kia jo­kių in­ves­ti­ci­jų, o pa­tį di­džiau­sią tur­tą mums do­va­no­jo GAM­TA.

Tar­pu­ka­riu Aly­tus ta­po Dzū­ki­jos cen­tru. 1931 me­tais jis p­ri­pa­žin­tas pir­mos ei­lės mies­tu, o 1932-ai­siais – ku­ror­tu. Se­ni aly­tiš­kiai pa­sa­ko­jo, kad ku­ror­to kul­tū­ra grei­tai su­si­for­ma­vo, čia at­vyk­da­vo po­il­sio ir ra­my­bės ieš­ko­ti in­te­li­gen­ti­ja iš Kau­no ir ki­tų mies­tų. So­viet­me­čiu Dai­nų slė­nis bu­vo be­veik vi­sų šven­čių cen­tras, į jas žy­giuo­da­vo­me pės­čio­mis iš ato­kiau­sių mies­to ra­jo­nų. Eis­mas bu­vo ri­bo­ja­mas ir gam­ta sau­go­ma.

Da­bar pa­si­žiū­rė­ti dvi­ra­čių ir pės­čių­jų til­to va­žiuo­ja­me au­to­mo­bi­liais. Dai­nų slė­nis ta­po ne mies­tie­čių po­il­sio ir kul­tū­rin­go lais­va­lai­kio vie­ta, o jau­ni­mo su­si­bū­ri­mo, tū­sų au­to­mo­bi­liuo­se vie­ta. Jie ne­spor­tuo­ja, ne­vaikš­to, ne­iš­li­pa iš au­to­mo­bi­lių, triukš­mau­ja, pa­dan­go­mis bjau­ro­ja as­fal­tą, ren­gia ne­le­ga­lias lenk­ty­nes, au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mo­sios du­jos ža­lo­ja au­ga­li­ją, jų su­ke­lia­mas triukš­mas gąs­di­na paukš­čius ir gy­vū­nus, trik­do gy­ven­to­jų ra­my­bę ir die­ną, ir nak­tį. Ar bū­ti­na jau­ni­mui, pa­mė­gu­siam to­kį lais­va­lai­kį, va­žiuo­ti į Dai­nų slė­nį, gal jie taip ga­li tū­sin­tis po sa­vo tė­vų lan­gais, mik­ro­ra­jo­nuo­se.

Su­pran­ta­me, kad lai­kai ki­ti, gy­ve­na­me XXI am­žiu­je. Ra­mų in­te­li­gen­tų po­il­sį kei­čia ju­dė­ji­mą ska­ti­nan­tis ir svei­ką gy­ven­se­ną puo­se­lė­jan­tis­ gy­ve­ni­mo bū­das. Sma­gu su­tik­ti jau­ni­mą ir sen­jo­rus, šei­mas ir pa­vie­nius as­me­nis vaikš­ti­nė­jant, bė­gio­jant, rie­dant ir ki­taip pra­mo­gau­jant. Tam ir tu­ri bū­ti skir­tas Ku­ror­to ra­jo­nas–mums vi­siems, aly­tiš­kiams ir mies­to sve­čiams, bet ne triukš­ma­da­riams.

Tik sau­go­da­mi di­džiau­sią tur­tą – gam­tą ir kraš­to­vaiz­dį–ga­lė­si­me di­džiuo­tis sa­vo my­li­mu mies­tu, ku­ria­me jau­ku ir ge­ra gy­ven­ti. Juk ne kiek­vie­na­me mies­te ga­li iš­vys­ti ger­ves, Ne­mu­ne brai­dan­čius bal­tuo­sius gar­nius, lau­ki­nius ba­lan­džius, gau­sy­bę pe­rin­čių paukš­čių ir ap­si­lan­kan­čių žvė­re­lių, ku­rių ne­ti­kė­tas pa­si­ro­dy­mas ke­lia nuo­sta­bą ir su­si­ža­vė­ji­mą bei stip­ri­na gam­tos es­te­ti­nės pa­jau­tos jaus­mus kiek­vie­nam.

Krei­pia­mės į vi­sus Aly­taus mies­to gy­ven­to­jus ir sve­čius –džiau­ki­mės­ nuos­ta­bia Ku­ror­to gam­ta, ta­kais, eže­rė­liais, ku­rie tar­nau­ja­mū­sų vi­sų ma­lo­niam ir svei­kam po­il­siui ir gy­ve­ni­mui.

Lai­ky­ki­mės eis­mo tai­syk­lių ir gerb­ki­me čia gy­ve­nan­čių žmo­nių tei­sę į ra­my­bę, po­il­sį. Tur­būt vi­si tu­ri­me steng­tis, kad Aly­tus – šei­mų ir jau­ni­mo mies­tas – ne­pra­ras­tų per dau­ge­lį me­tų su­si­klos­čiu­sio Ku­ror­to var­do, ra­my­bės bei kul­tū­ros, ir šios vie­to­vės gam­tos ir su­kur­tos in­fra­struk­tū­ros tur­tais ga­lė­tu­me nau­do­tis vi­si.

Su­nai­ki­nus šią mies­to ku­ror­ti­nės vie­to­vės sa­vas­tį, kul­tū­rą, ra­my­bę Aly­tus ir aly­tiš­kiai pra­ras­tų­ di­de­lę da­lį mies­to ža­ve­sio ir ver­tės. Tai pro­ble­ma, ku­rią ga­li­ma spręs­ti ne tik pi­ni­gais, in­ves­ti­ci­jo­mis, be­t ir kiek­vie­no iš mū­sų są­mo­nin­gu­mu, pa­do­ru­mu.

Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja­ nu­ta­rė Ši­lo gat­vė­je pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klą „Stop“, o pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų sau­gu­mui už­tik­rin­ti Le­li­jų gat­vė­je pa­klo­ti ša­li­gat­vį. Bet mes ma­no­me, kad to ne­už­ten­ka. Ti­ki­mės, kad į mū­sų nuo­mo­nę at­si­žvelgs esa­mi ir bū­si­mi mies­to va­do­vai, pla­nuo­da­mi mies­to dar­bus ir biu­dže­tą.

Il­gus me­tus čia gy­ven­da­mi ku­ror­tie­čiai su­pran­ta, kad jau re­mia­mės į dug­ną. Lai­ku ne­su­sto­jus, ne­tau­so­jant nuo­sta­baus kraš­to­vaiz­džio ir gam­tos tur­to, is­to­ri­jos ir kul­tū­ros, pra­dės sklis­ti „ne­ma­lo­nūs kva­pai“. Bus sub­jau­ro­ta gam­ta, spar­nuo­čių ir žvė­re­lių pa­lik­tas, li­go­tas pu­šy­nas, ku­rio tei­kia­mos nau­dos ne­at­kur­si­me jo­kio­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos ar sa­vo biu­dže­to lė­šo­mis.

Nu­spren­dė­me bū­ti ak­ty­vūs, pi­lie­tiš­ki sa­vo mies­to kū­rė­jai. Ne­nu­olai­džiau­si­me pa­žei­dė­jams, ste­bė­si­me KET bei vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­dė­jus, triukš­mau­to­jus ir šiukš­lin­to­jus, fik­suo­si­me ir pra­ne­ši­me at­sa­kin­goms tar­ny­boms.

Įsi­klau­sy­ki­me į Aust­ri­jos gam­to­sau­gos mi­nist­ro Mo­zės Hen­rio iš­sa­ky­tą tie­są: „Mes ne­pa­vel­dė­jo­me že­mės iš sa­vo pro­tė­vių. Mes ją pa­si­sko­li­no­me iš sa­vo vai­kų.“ Tai­gi, tau­so­ki­me ir sau­go­ki­me di­džiau­sią Aly­taus tur­tą – gam­tą, kraš­to­vaiz­dį, Ne­mu­ną, pu­šy­ną– vi­sų aly­tiš­kių di­džiau­sią tur­tą, iš­sau­go­ki­me jį sa­vo vai­kams.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to make your
  point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog
  when you could be giving us something informative to read?

  Feel free to surf to my web blog :: ที่พัก

  Komentaras

  Hello there I am so thrilled I found your weblog, I really found you
  by accident, while I was browsing on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a
  marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to read
  it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have
  time I will be back to read much more, Please
  do keep up the awesome job.

  Here is my blog ... ลดความอ้วน

  Komentaras

  I think that everything posted made a great
  deal of sense. However, what about this? what if you added a little information? I mean, I don't wish to tell you how to run your blog, but what if you added a
  post title to possibly grab people's attention? I
  mean Europa juos jau įvertino: laiką ir pinigus taupantys
  išmanieji skaitikliai atkeliauja ir į lietuvių namus
  | Alytaus naujienos is kinda vanilla. You could peek at Yahoo's home page and watch
  how they write news titles to get people interested.
  You might add a video or a related picture or two to get readers excited about everything've got to say.
  Just my opinion, it might make your posts a little livelier.

  Look at my homepage blue gun laser

  Komentaras

  Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you
  might be a great author.I will remember to bookmark
  your blog and will come back in the foreseeable future.
  I want to encourage you continue your great writing, have a nice evening!

  Also visit my webpage; ที่พัก

Kiti straipsniai