Aiš­kė­ja Aly­taus mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma. Kas bus vi­ce­me­ras ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (29)
2021 Sausis 14
Povilas Labukas ir Ona Baleviciute
Povilas Labukas turėtų tapti vicemeru, Ona Balevičiūtė – administracijos direktore. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Va­kar, sau­sio 13-ąją, Aly­taus mies­to me­ro so­cial­de­mok­ra­to Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­tas nuo­to­li­nis pa­si­ta­ri­mas dėl nau­jos ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos su­for­ma­vi­mo. Ja­me me­ras įvar­di­jo ir nau­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kan­di­da­tū­rą. Taip pat jau aiš­ku, kas bus de­le­guo­ja­mas vi­ce­me­ru vie­toj ta­ry­bos dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo per­nykš­tį ru­de­nį at­leis­to Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vo Ša­rū­no Klė­ge­rio.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos anks­tes­nę dau­gu­mą su­da­rė so­cial­de­mok­ra­tai, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai.

Ši dau­gu­ma pra­dė­jo by­rė­ti maž­daug prieš me­tus ir iki šiol nau­jos ne­pa­vy­ko su­for­muo­ti.

Va­kar, sau­sio 13-ąją, me­ro N.Ce­siu­lio ini­cia­ty­va bu­vo su­reng­tas nuo­to­li­nis pa­si­ta­ri­mas dėl nau­jos ta­ry­bos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su­for­ma­vi­mo. Nu­tar­ta, kad ji bus su­da­ry­ta iš vi­sų iš­var­dy­tų par­ti­jų at­sto­vų mies­to ta­ry­bo­je, iš­sky­rus tai, kad „Aly­taus pi­lie­čius“ jo­je kei­čia per­nykš­tės va­sa­ros pa­bai­go­je ta­ry­bo­je at­si­ra­du­si nau­ja frak­ci­ja „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“. Pas­ta­ra­jai va­do­vau­ja Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius. Iš vi­so nau­ją val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą tu­rė­tų su­da­ry­ti 16 ta­ry­bos na­rių iš 27.

Kaip tvir­ti­no me­ras, dėl nau­jos ko­a­li­ci­jos ta­ry­bo­je de­rė­ta­si dau­giau kaip mė­ne­sį ir tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti.

Va­kar vy­ku­sio nuo­to­li­nio pa­si­ta­ri­mo me­tu N.Ce­siu­lis įvar­di­jo nau­ją kan­di­da­tū­rą į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas vie­toj per­nykš­čio gruo­džio vi­du­ry­je mi­ru­sio Jur­gio Kras­nic­ko. Me­ro įvar­dy­ta kan­di­da­tū­ra į ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus – Ona Ba­le­vi­čiū­tė, gi­mu­si 1954 me­tais, yra So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus na­rė. Ji jau yra ėju­si mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­rei­gas, bu­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­ve Aly­taus ap­skri­ty­je, Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

„Onos Ba­le­vi­čiū­tės kan­di­da­tū­rą į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­si­rin­kau dėl tri­jų svar­biau­sių prie­žas­čių. Tai pa­tir­tis, ku­ri la­bai rei­ka­lin­ga no­rint pri­im­ti spren­di­mus mies­tui. Tai pro­fe­sio­na­lė, ji tu­ri grei­tą re­ak­ci­ją“, – sa­kė me­ras.

Vie­toj per­nykš­tį ru­de­nį ta­ry­bos dėl ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­leis­to vi­ce­me­ro, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vo Š.Klė­ge­rio siū­ly­ti kan­di­da­tą į šias pa­rei­gas vėl pa­ti­kė­ta kon­ser­va­to­riams.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je va­do­vo An­driaus Ju­čo tei­gi­mu, į šias pa­rei­gas bus de­le­guo­ja­mas par­ti­jos mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas, ta­ry­bos na­rys Po­vi­las La­bu­kas, gi­męs 1994 me­tais. Tai bus ant­ras vi­ce­me­ras, ki­to vi­ce­me­ro pa­rei­gas už­ima so­cial­de­mok­ra­tė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

P.La­bu­kas tu­rė­tų ku­ruo­ti in­ves­ti­ci­nius, ūki­nius mies­to klau­si­mus.

Mies­to ta­ry­ba dėl nau­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir vi­ce­me­ro tu­ri ap­si­spręs­ti ar­ti­miau­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je, gal­būt net pla­nuo­ja­ma­me sau­sio pa­bai­go­je.

Po vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją pa­ti­kė­ta siū­ly­ti Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ at­sto­vams.

 

  Komentaras

  Na, Alytaus jaunime, kurie dirbate savivaldybėje, taryboje.
  Jūs dar nieko nenuveikę savo darbo srityse, riomerius ir pan. neakivaizdžiai baigę, o norite garbės ir pinigų.
  Esate žemiau negu vidutinių gebėjimų specialistai, šešetukininkai.
  Jums iki Onos B. išsilavinimo, kritinio mąstymo, patirties kaip iki Saulės.
  Nebijokite, o priimkite su pagarba adm.direktorę, ir mokykitės iš jos.
  O

  Komentaras

  Tai vieni blogi, tai kiti. Tai vieni neįtinka ponams komentatoriams, tai kiti. Tai daugumos reikia, tai nereikia. TAI GAL JŪS KOMENTATORIAI IR EIKIT VALDYTI MIESTO ! Gana tupėti namie ir riaugėti prie kompų, pirmyn, didieji kritikai

  Komentaras

  Išlieka problema valdyme, kad postuose trūksta reikiamų ūkinių kompetencijų valdyme. Kaip taisyklė stiprių ūkinėj sritį stengias neprisileist ir per tai patys kenčia. Reiškia intrigų tesiniai kas ant ko atsskomybes permetinės..

  Komentaras

  Alytuj į firmos eilinio vadybininko darbo vietai užimti konkurse taikomi daug didesni reikalavimai. Nei valdžios postams užimt kaž kas kaip iš po kilimo pasiūlė pagsl paklusnumo kriterijus ir atseit nėra kam eit į postus. Esmėj čia konjuktūriniai ir negabūs. Kiek postuose būna jokio progreso.

  Komentaras

  Jei žinotų ką daryt, viešintų koalicijos veiksmų programą. Kur patys sugebėtų pasitikrint, ar sugebės vykdyt? Dabar kaip aklai eina vėl galimos interpeliacijos, infarktai..

  Komentaras

  Kur kaip pretendentės į direktorę programą dėl būtinų pertvarkų ir leistino darbuotojų skaičiaus savivaldybėj? Vicmero dėl investicijų? Nes kita vicmerė kuruoja švietimo sritį ir niekaip pertvarkos neįvyksta.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.