Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, mies­tie­čiams tie­kian­ti cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį, šian­dien už šią pa­slau­gą...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­gar­sin­ta in­for­ma­ci­ja, kad Aly­tu­je dėl gy­ven­to­jų skun­dų Se­na­mies­čio fon­ta­nas už­prog­ra­muo­tas veik­ti tik iki 22 va­lan­dos. Tai...
Lie­pos 3 die­ną Aly­taus ko­le­gi­jo­je įvy­ko moks­lo me­tų bai­gi­mo ir di­plo­mų įtei­ki­mo šven­tė. Šiais me­tais, ne­pai­sant su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos ša­ly­je, su­si­ju­sios su...
Lie­pos 7–13 die­no­mis nu­va­žia­vęs į Dau­gus ir nu­ė­jęs po ka­vi­nės „Su­vin­gis“ bal­ko­nu ga­lė­jai ras­ti du skulp­to­rius: dau­giš­kį Ro­ber­tą Oža­lins­ką ir vil­nie­tį My­ko­lą Sau­ką,...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, at­si­žvelg­da­ma į pas­ta­ro­jo me­to žem­dir­bių nuos­to­lius dėl pa­sė­lių der­liaus (ja­vų iš­gu­li­mas, saus­ra ar­ba šal­čio pa­da­ry­ta ža­la), nu­spren­dė...
Didžiausioje gydymo įstaigoje Pietų Lietuvoje - Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje nuolat vyksta atsinaujinimo procesai, kurie leidžia dar efektyviau užtikrinti pacientų gydymą. Nuo šiol...
Į kurios švietimo įstaigos patalpas – Vidzgirio progimnazijos ar likviduojamos Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuo šių metų rugsėjo 1-osios perkelti Dzūkijos mokykloje besimokančius lavinamųjų ir...
Nuo ko­vo pa­bai­gos Aly­tu­je vei­kian­tis mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas nuo šio mė­ne­sio pra­džios dar su­trum­pi­no gy­ven­to­jų pri­ėmi­mo lai­ką. Ta­čiau lan­ky­to­jų ja­me...
Šį mė­ne­sį aš­tuo­nio­lik­tą­jį gim­ta­die­nį šven­tęs Jot­vin­gių gim­na­zi­jos moks­lei­vis Lu­kas Ja­ru­še­vi­čius jau ži­no­mas Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to pa­sau­ly­je. Gim­na­zis­tas...
Vaikai, anūkai ir patys artimiausi žmonės šventiškai išsipuošę praeitą šeštadienį į Pivašiūnų šventovę atlydėjo auksinės santuokos jubiliatus – pivašiūniškius Veroniką ir Marijoną Grincevičius bei...
Lie­pos 15–18 die­no­mis Pa­lan­go­je vyks kas­me­ti­nės var­žy­bos – „Au­rum 1006 km lenk­ty­nės“, ku­rio­se ket­vir­tą kar­tą da­ly­vaus „Tar­za­ni­jos“ ko­man­da. Ji šie­met įsi­gi­jo nau­ją...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba gru­pės ta­ry­bos na­rių ini­cia­ty­va pa­tvir­ti­no Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų sky­ri­mo for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čio ug­dy­mo pro­gra­moms...
„Kai prieš pen­ke­rius me­tus at­va­žia­vau dirb­ti į Aly­taus mies­to te­at­rą, man bu­vo la­bai įdo­mu, kas Aly­tu­je ve­da šven­ti­nius ren­gi­nius? Nes Kel­mė­je juos ves­da­vau aš“, – sa­ko...
Daž­nai vals­ty­bei per ne vie­ną šimt­me­tį te­ko pa­tir­ti sa­vus sun­ku­mus, pra­ra­di­mus ir šlo­vin­gas per­ga­les, ki­toms, de­ja, bu­vo lem­ta iš­nyk­ti. Mū­sų vals­ty­bė, ku­ri taip pat yra...
Lie­pos pra­džio­je Dzū­ki­jos mo­kyk­los fut­bo­lo aikš­tė­je Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis su­si­ti­ko su Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu To­mu Da­ni­le­vi­čiu­mi...
Šį ant­ra­die­nį, bir­že­lio 30-ąją, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja ofi­cia­liai iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me in­for­ma­vo, kad krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą dėl...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Kar­tais rei­kia ap­ke­liau­ti vi­są pa­sau­lį, kad su­pras­tum, jog lo­bis už­kas­tas prie ta­vo pa­ties na­mų
  • Pu­ti­nų gim­na­zi­jos tre­čia­jam krep­ši­nio se­zo­nui pa­si­bai­gus
  • Vasaros kinas – Jaunimo parke
  • Po Že­mai­ti­ją su že­mai­čiu Vy­tau­tu Bi­gai­la
  • Butrimonių fontanas vėl trykšta, šį kartą – su daugiau paslaugų
  • Dai­lės ple­ne­ras „Abi­pus Ne­mu­no”
  • Die­na, kai vi­si meš­ke­rio­ja
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.