Šiandien į Alytų atvyko aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Jie lankėsi gaisravietėje. Alinkos ministras K....
Vi­sam Alytui, ypač Pu­ti­nų, Kal­niš­kės, Nau­jo­sios, A. Jo­ny­no gat­vių bei Alytaus rajono šiaurės vakarų krypties gy­ven­to­jams, anks­tų tre­čia­die­nio ry­tą Dzūkijos sostinės pra­mo­nės...
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, ku­ris su­da­ro­mas pa­gal gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams svar­biau­sias sri­tis, kur...
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ir to­liau tvir­tai lai­ko­si, ge­rin­da­ma ir stip­rin­da­ma so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą žmo­nėms. Mū­sų dau­gu­mos ko­a­li­ci­jos part­ne­riai Pet­ras...
Spalio 17-osios vakarą DOMINO! teatre buvo švenčiama dviguba šventė. Gausiai susirinkusiems teatro bičiuliams ir žiniasklaidai DOMINO! pristatė atnaujintą, emocijų kupiną teatro prekės ženklą bei...
DOMINO! teatras pristato atnaujintą, kūrybinius ateities užmojus atspindintį teatro prekės ženklą ir skelbia 2019-2020 m. sezono pradžią. Emocijų kupinas naujasis teatro prekės ženklas pažymi...
Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremali padėtis dėl kilusio gaisro Alytaus šiauriniame pramonės rajone. Alytaus rajono ekstremalių situacijų komisija šį rytą apvažiavo Miklusėnų,...
Dėl gaisro įmonėje „Ekologistika“ keliamos oro taršos blogai besijaučiantys Alytaus rajono gyventojai, norintys, bet neturintys kur išvykti, gali laikinai apsistoti Daugų palaikomo gydymo ir slaugos...
Šio ryto naujienos. Situacija gaisro vietoje gerėja ir yra kontroliuojama. Dūmų kiekis – sumažėjęs, tačiau, tikėtina, kad bus juntamas Pramonės rajone. Dėl gaisro gesinimo darbų spalio 18 d. bus...
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos departamentas (AAD) informuoja, kad siekiant tiksliai įvertinti vakar įmonėje UAB „Ekologistika“ kilusio gaisro metu padarytą žalą aplinkai,...
Spalio 16 dieną, trečiadienį, gavę pranešimą apie padangų gaisrą įmonėje UAB „Ekologistika“, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai skubiai išvyko į įvykio vietą. Nuo 15 val. Agentūros mobili...
Alytaus rajono savivaldybės vadovai ir rajono ekstremalių situacijų komisija nuolat seka ir domisi situacija dėl kilusio gaisro Alytaus šiauriniame pramonės rajone. Vakar Alytaus rajono ekstremalių...
Taip sa­ko Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je g. 112, esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Vla­dis­la­va Ba­raus­kie­nė, ku­rios va­do­vau­ja­mos ben­dri­jos te­ri­to­ri­jo­je va­sa­ros...
Anks­tų tre­čia­die­nio ry­tą Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne įsi­kū­ru­sios ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ val­do­se ki­lęs gais­ras įvar­di­ja­mas kaip di­džiau­sia mū­sų mies­te ka­da nors...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

  • Vilniaus TLK Įspė­ja: šiems gy­ven­to­jams bū­ti­na baig­ti pro­te­zuo­tis dan­tis iki me­tų pa­bai­gos
  • Pa­min­klas par­ti­za­nams tu­rė­tų iš­kil­ti po me­tų
  • At­nau­jin­tas žen­kli­ni­mas Nau­jo­sios, Pu­ti­nų ir Kal­niš­kės gat­vių san­kry­žo­je
  • Lan­gų re­mon­to gru­pė: pa­ta­ria apie plas­ti­ki­nių lan­gų prie­žiū­rą ir re­mon­tą
  • Kviečiame į „Senjorų dienas internete 2019”
  • Ge­riau­sias bo­sas 2019 – Gied­rius Sa­lic­kas!
  • Vie­šie­ji pir­ki­mai – kaip už­kirs­ti ke­lią ko­rup­ci­jai?
  • Kaip at­ro­dė in­for­ma­ci­nis ka­ras po­grin­džio spau­do­je?
  • Kaip (ne)ga­li­ma elg­tis ser­gant: mi­tai ir tie­sa 
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.