Alytaus įmonės „Stateta“, jos prekės ženklo „Bro“ ir kitų rėmėjų palaikomas ekipažas patvirtino Lietuvoje greičiausiojo statusą. Lenktynininkų Juliaus Adomavičiaus, Nemuno Dagilio, Anderso Fjordbacho...
Alytaus apskrities policijos pareigūnai sulaikė automobilio vairuotoją, kuris vežėsi per 7 tūkst. pakelių cigarečių, nepaženklintų banderolėmis. Policininkai patikrinimui sustabdė automobilį „Škoda...
Nuolat augantis konkurencingumas, įtampa darbo rinkoje, noras maksimaliai orientuotis į tiesiogines savo funkcijas ar lankstumo paieškos planuojant žmogiškuosius išteklius – dažniausios priežastys,...
Alytaus apskrities policijos pareigūnai, atliekantys administracinę teiseną, prašo visuomenės pagalbos. Naujojoje g. esančioje parduotuvėje iš prekybos salės lentynos paėmusi prekes, moteris...
Liepos 19 d., penktadienį: 11 val. Garsinių skaitymų ir kūrybinių užsiėmimų popietė vaikams „Vasara su knyga“ Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (ARSVB) Punios filiale (Kauno g.). 18...
Ant Antano Juo­za­pa­vi­čiaus ir ki­tų Aly­taus til­tų pa­si­ro­dė la­ša­lai – ne­di­de­li vabz­džiai, pa­na­šūs į ma­žus, bal­tus dru­ge­lius. Di­dži­ą­ją gy­ve­ni­mo da­lį la­ša­lai pra­lei­džia...
Kai pa­skam­bi­nau Gied­riui Leš­ke­vi­čiui (nuotr.) su­si­tar­ti dėl po­kal­bio ir pa­si­tei­ra­vau, ar kal­buo­si su Gied­riu­mi nuo Pi­va­šiū­nų, jis pa­reiš­kė: „Aš di­džiuo­juo­si ir sten­giau­si...
Še­še­rių me­tų Le­o­nar­do ma­ma Leonilė Tre­tiak (nuotr.) ne­sle­pia: jos drą­sa gin­ti sa­vo ir ki­tų tė­vų tei­sę rink­tis švie­ti­mo įstai­gą bu­vo ne­ti­kė­ta pa­čiai, o vie­šu­mo kai­na –...
Šiais me­tais 50-me­tį mi­nė­sian­ti Aly­taus Pu­ti­nų gim­na­zi­ja (bu­vu­si 6-oji vi­du­ri­nė mo­kyk­la) du­ris at­vė­rė 1974 me­tų rug­sė­jį. Jos, pir­mo­sios ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los...
Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams ga­li bū­ti ap­mo­kė­ta ke­lio­nė į dar­bą ir at­gal. Sa­vi­val­dy­bė kvie­čia bu­vu­sius be­dar­bius pa­si­nau­do­ti šia ga­li­my­be ir kreip­tis dėl iš­lai­dų...
Kaip prieš ket­ve­rius me­tus, spa­lio 13-ąją vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se Aly­taus sa­vi­val­dy­bė pa­ten­ka į dvi apy­gar­das – Aly­taus 30-ąją ir Dzū­ki­jos 69-ąją, Aly­taus ra­jo­no...
Po tri­jų sa­vai­čių per­trau­kos nuo pas­ku­ti­nių­jų rung­ty­nių na­mų sta­dio­ne fut­bo­lo fa­nus į sta­dio­ną kvie­čia Aly­taus „Dai­na­va“. Sek­ma­die­nį, lie­pos 21 d., dai­na­viš­kiai, su 25...
NU­KEN­TĖ­JO NE­PIL­NA­ME­ČIAILie­pos 17 d. apie 23 val. į Laz­di­jų li­go­ni­nę iš šio ra­jo­no Ra­ma­na­vo kai­me esan­čių na­mų na­mų bu­vo pri­sta­ty­tas ne­pil­na­me­tis (g.
Alytaus rajono totorių bendruomenė, minėdama Žalgirio mūšio metines, Raižiuose atidarė instaliaciją „Totorių vartai“, kuri kviečia pažinti drąsios ir draugiškos tautos istoriją. Šalia mečetės įrengta...
Alytaus apskrities policijos pareigūnai, atliekantys administracinę teiseną, prašo visuomenės pagalbos. Alytuje, Naujojoje g., esančioje parduotuvėje, birželio 22 d. iš prekybos salės lentynos...
Nedrįsti apsilankyti sanatorijoje? Galvoji, kad ji skirta tik tiems, kurie serga, yra po traumų? O gal iš esmės nori susipažinti su sanatorinio gydymo principais, bet vis neatrandi laiko? „Eglės...
Iš emigracijos į tėvynę grįžusiai šiaulietei Gintarei prekybos tinklas „Lidl“ tapo pirmąja darboviete Lietuvoje. Kaip sako pati Gintarė, kandidatuoti į pardavėjos poziciją ją paskatino vakarietiška...
Įvyko tradicinė Luksnėnų sporto šventė, kurią organizavo Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“. Nuo pat ankstyvo ryto komandos ir žaidėjai aktyviai registravosi į komandines ir...
Alytaus ambasadorė profesorė Dalia Giedrimienė paskirta Lietuvos garbės konsule Roki Hilio mieste.
„Aly­taus nau­jie­nų“ laikrašč­io re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kė Aly­taus ra­jo­no, Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jos, Bū­dos kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Rač­kys (nuotr.) ir išlie­jo pa­si­pik­ti­ni­mą dėl...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Le­o­ni­lė Tre­tiak: „Vy­ras už Lie­tu­vą, o aš už dar­že­lį ko­vo­ju“

 • Nuo ket­ve­rių mu­zi­kuo­jan­tis Gied­rius vai­kys­tė­je la­bai no­rė­jo skrai­dy­ti

 • „Dai­na­va“ fut­bo­lo sir­ga­lių lau­kia sta­dio­ne

 • Pu­ti­nų gim­na­zi­jos pra­džių pra­džia

 • Aly­tu­je – įspū­din­gi žai­bai

 • Sei­mo rin­ki­mams Aly­tus da­li­ja­mas į dvi, Aly­taus ra­jo­nas – į tris apy­gar­das

 • Di­de­lė šven­tė Luks­nė­nuo­se – kopl­yčios 30-me­tis

 • Prof. Da­lia Gied­ri­mie­nė – Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gar­bės kon­su­lė

 • Ke­lio­nę į dar­bą ap­mo­ka sa­vi­val­dy­bė

 • Iš pa­dan­gės pa­si­dai­rys trys kū­rė­jos

 • Skaitytojo receptas

 • Jau­nys­tė, pra­bė­gu­si „Aly­taus teks­ti­lė­je“

 • Tra­giš­ki li­ki­mai ir gė­din­gi is­to­ri­jos pus­la­piai

 • Pa­si­imk kny­gą nuo sie­nos!

 • Aly­tu­je – 50-asis spor­ti­nio ėji­mo fes­ti­va­lis


 •  

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.