Spausdinti

2017-09-12, straipsnio nr. 13172

Kas išjungė šviesą ant Baltosios rožės tilto?

Laura BALIUKONIENĖ

So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ dar sek­ma­die­nį pa­skli­do ži­nia, kad Bal­to­sios ro­žės til­tas su­te­mus li­ko be ap­švie­ti­mo. „Kas iš­jun­gė švie­są?“ – iro­niš­kai klau­sė aly­tiš­kis, įam­ži­nęs nak­ti­nį til­to vaiz­dą. Vie­ni aly­tiš­kiai juo­kau­da­mi spė­lio­jo, kad gal­būt ne­bu­vo su­mo­kė­ta už elek­trą, to­dėl ji ir at­jung­ta, ki­ti ne­pra­lei­do pro­gos pa­si­juok­ti iš šio įvy­kio pri­si­min­da­mi dar švie­žią is­to­ri­ją, kai Vil­ties gat­vė­je esan­čio pa­sta­to ben­dra­tur­tis nu­trau­kė elek­tros tie­ki­mą de­šim­čiai ver­sli­nin­kų. Apie tai, kas ir ko­dėl iš­jun­gė švie­są, kal­bė­jo­mės su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­ne.

 

So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ dar sek­ma­die­nį pa­skli­do ži­nia, kad Bal­to­sios ro­žės til­tas su­te­mus li­ko be ap­švie­ti­mo. Tai įam­ži­no ir so­cia­li­nia­me tin­kle nuo­trau­ka pa­si­da­li­jo ap­dai­rus aly­tiš­kis.                  Rim­vy­do Au­gus­čio nuotr.„Dau­gų ko­mu­na­li­nin­kas“ no­rė­jo įjung­ti ap­švie­ti­mą Pi­lia­kal­nio gat­vė­je ir sa­va­va­liš­kai nu­mon­ta­vo va­di­na­mą­ją mū­sų spin­tą (red. past. – elek­tros prie­tai­sų sky­de­lis) ir pri­jun­gė elek­trą prie ben­dros Pi­lia­kal­nio gat­vės spin­tos. Pa­di­dė­jus elek­tros sro­vės ga­lin­gu­mui, au­to­ma­tai jo ne­at­lai­kė ir elek­tros tie­ki­mas bu­vo nu­trauk­tas. Ma­tyt, „Dau­gų ko­mu­na­li­nin­kas“ die­nos me­tu tik­ri­no, ar vei­kia elek­tra, vis­kas bu­vo ge­rai, ir tik su­te­mus, kai bu­vo su­jung­tas vi­sas ap­švie­ti­mas, elek­tros sau­gik­liai iš­si­jun­gė ir be ap­švie­ti­mo li­ko vi­sa Pi­lia­kal­nio gat­vė, Bal­to­sios ro­žės til­tas bei ap­lin­ki­nė par­ko te­ri­to­ri­ja. Jei­gu „Dau­gų ko­mu­na­li­nin­kas“ į mus bū­tų krei­pę­sis ir vis­ką su­de­ri­nęs, to ne­bū­tų įvy­kę“, – taip si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo P.Raš­kaus­kie­nė.

 

Ve­dė­jos tei­gi­mu, elek­tros prie­tai­sų sky­de­lis bu­vo nuim­tas dar penk­ta­die­nio die­ną, to­dėl ti­kė­ti­na, kad be ap­švie­ti­mo mi­nė­tos te­ri­to­ri­jos bu­vo li­ku­sios vi­są sa­vait­ga­lį. O apie su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai in­for­muo­ti tik va­kar, o iki to lai­ko žmo­nės dėl nu­trū­ku­sio ap­švie­ti­mo ne­si­krei­pė.

 

Mies­to ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai, ga­vę in­for­ma­ci­jos apie nu­trauk­tą Bal­to­sios ro­žės til­to ap­švie­ti­mą, bu­vo nu­vy­kę į įvy­kio vie­tą, iš pra­džių bu­vo ma­ny­ta, kad elek­tros prie­tai­sų sky­de­lis bu­vo pa­vog­tas, ar­ba elek­tros tie­ki­mas sutriko iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų, ta­čiau grei­tai iš­si­aiš­kin­ta, kas įvy­ko iš tik­rų­jų.

 

P.Raš­kaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad va­sa­rą bu­vo at­ve­jis, kai Bal­to­sios ro­žės til­to ap­švie­ti­mas bu­vo at­jung­tas chu­li­ga­niš­kai.

 

„Nors spin­ta už­ra­kin­ta, jos už­rak­tą įveik­ti chu­li­ga­nams bu­vo pa­pras­ta, po šio įvy­kio jis pa­keis­tas į su­dė­tin­ges­nį“, – sa­kė P.Raš­kaus­kie­nė.

 

Pa­klau­sus, kas lau­kia „Dau­gų ko­mu­na­li­nin­ko“, ku­ris, ne­tu­rė­da­mas tei­sės to da­ry­ti, ne­su­de­ri­nęs sa­vo veiks­mų su sa­vi­val­dy­be, su­trik­dė elek­tros tie­ki­mą, P.Raš­kaus­kie­nė tei­gė, kad jis bus įpa­rei­go­tas vis­ką iš­tai­sy­ti – elek­tros tie­ki­mą at­nau­jin­ti taip kaip bu­vo ir su­tvar­ky­ti rei­kia­mus do­ku­men­tus, lei­džian­čius at­lik­ti dar­bus.

 

Dar va­kar prieš va­ka­rą ne­bu­vo aiš­ku, ar aly­tiš­kiai jau ga­lės vėl lan­ky­tis ant ap­švies­to Bal­to­sios ro­žės til­to.