2014-11-04, straipsnio nr. 10854

Dėl įvažiavimo kelio garažų bendrijos žmonės rengiasi net bado akcijai

Alma MOSTEIKAITĖ
 Aly­taus mies­to cen­tre esan­čio­je Ža­lio­jo­je gat­vė­je įsi­kū­ru­si ga­ra­žų ben­dri­ja Nr. 5 jau dau­giau kaip me­tai su mies­to val­džia ko­vo­ja dėl pa­nai­kin­to įva­žia­vi­mo ke­lio į ga­ra­žus nuo at­nau­ji­na­mos šios gat­vės pu­sės. Vie­ti­nių va­do­vų veiks­mus ap­skun­du­si Sei­mo kon­tro­lie­riui Rai­mon­dui Šu­kiui, ką tik ga­vo ben­dri­jai pa­lan­kų at­sa­ky­mą. Vie­nin­te­lė bė­da, kad dėl at­nau­jin­ti­no įva­žia­vi­mo ke­lio sa­vi­val­dy­bei pa­teik­tos tik re­ko­men­da­ci­jos, ku­rių, kaip ži­no­me, ga­li­ma ir ne­vyk­dy­ti, nes šian­dien Aly­tu­je dau­ge­liui aiš­ku – virš sa­vi­val­dy­bės, ypač virš jos ta­ry­bos, yra tik mė­ly­nas dan­gus. To­kią fra­zę kai ku­rie jos va­do­vai per ta­ry­bos po­sė­džius kar­to­ja po ke­lis kar­tus.

 

 Nustebino Žaliosios gatvės rekonstrukcijos projekto vykdymas šią vasarą, kai esama įvaža į garažus užsėta žalia veja ir pėstiesiems tapo sunkiau eiti paklojus bortelius bei vandens nutekėjimo sistemą. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ko­dėl ne­pai­sy­ta ben­dri­jos in­te­re­sų?

Ža­lio­jo­je gat­vė­je esan­ti ga­ra­žų ben­dri­ja Nr. 5 įva­žia­vi­mo ke­liu iš šios gat­vės nau­do­jo­si jau be­veik ke­tu­rias­de­šimt me­tų – iki pra­ėju­sio ru­dens. Ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą ir už 9 mln. 500 tūkst. li­tų pra­dė­jus re­konst­ruo­ti Ža­li­ą­ją gat­vę, iš­lin­do gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to klai­da – ne­nu­ma­ty­tas ben­dri­jos, tu­rin­čios 87 ga­ra­žus, nau­do­tas įva­žia­vi­mo ke­lias. Juo į sa­vo val­das pa­tek­da­vo ir ben­dri­jos te­ri­to­ri­jo­je esan­čių dvie­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų gy­ven­to­jai.

 

Aki­vaiz­du, kad pro­jek­tas pa­reng­tas ne pa­gal vi­siš­kai tin­ka­mą sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mą. Ne­gi sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ne­pa­ste­bė­jo to­kios di­de­lės ga­ra­žų ben­dri­jos, gy­ve­na­mų­jų na­mų jos te­ri­to­ri­jo­je, jei įva­ža pa­nai­kin­ta? Ji šio­je gat­vė­je pa­lik­ta tik pen­kiems gy­ve­na­mie­siems na­mams nuo Kau­no gat­vės pu­sės.

 

Pra­ėju­sį ru­de­nį ki­lus skan­da­lui dėl ga­ra­žų ben­dri­jos pra­ras­to įva­žia­vi­mo ke­lio, mies­to val­džia jai pa­siū­lė nau­do­tis ki­ta pa­čios ben­dri­jos pa­gal su­si­ta­ri­mą su Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­ne prieš du de­šimt­me­čius įsi­reng­ta sta­čia įva­ža, ku­ri ben­dri­jos ini­cia­ty­va pa­si­da­ry­ta va­ži­nė­ti au­to­mo­bi­liams žie­mą, kai dėl sli­du­mo ne­įma­no­ma už­va­žiuo­ti nuo Ža­lio­sios gat­vės pu­sės. Ta­da sa­vi­val­dy­bė prie šios įva­žos nuo Va­ka­ro gat­vės pu­sės or­ga­ni­za­vo krū­mų iš­kir­ti­mą, eis­mą re­gu­liuo­jan­čių žen­klų, spe­cia­laus veid­ro­džio pa­sta­ty­mą.

 

Pas­ta­ro­jo įva­žia­vi­mo ke­lio, kaip ne vie­na­me su­si­rin­ki­me tvir­ti­no ga­ra­žų ben­dri­jos na­riai, nė­ra jo­kiuo­se do­ku­men­tuo­se, vie­nin­te­lis jos tei­siš­kai nu­ma­ty­tas įva­žia­vi­mo ke­lias – tik iš Ža­lio­sios gat­vės. Taip pat ne vie­na­me su­si­rin­ki­me ben­dri­jos na­riai tu­rė­jo at­rem­ti sa­vi­val­dy­bės prie­kaiš­tus, ko­dėl jie įva­žos klau­si­mo ne­kė­lė vie­ša­me Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to svars­ty­me. Vie­nu bal­su pa­reikš­ta, kad apie to­kį svars­ty­mą ir tuo la­biau vie­šai pa­skelb­tą pro­jek­tą nie­kas ne­ži­no­jo. Ne­ma­ža da­lis ben­dri­jos ga­ra­žų sa­vi­nin­kų jau gar­baus am­žiaus, in­ter­ne­ti­nė sklai­da ne­dau­ge­liui su­pran­ta­ma, pa­ga­liau pa­si­ti­kė­ta sa­vi­val­dy­be, ku­ri tu­rė­jo įver­tin­ti de­šimt­me­čius bu­vu­sį įva­žia­vi­mo ke­lią, kaip jį nu­ma­tė gy­ven­to­jams iš Kau­no gat­vės pu­sės.

 

Dar la­biau nu­ste­bi­no Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to vyk­dy­mas šią va­sa­rą, kai esa­ma įva­ža į ga­ra­žus už­sė­ta ža­lia ve­ja ir pės­tie­siems ta­po sun­kiau ei­ti pa­klo­jus bor­te­lius bei van­dens nu­te­kė­ji­mo sis­te­mą. Ve­ja kaip­mat bu­vo iš­min­ta, nes pro ga­ra­žus iš Ža­lio­sios gat­vės nuo ne­at­me­na­mų lai­kų iš mies­to cen­tro Van­dens ta­ku ke­liau­ja­ma į Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nę, mo­kyk­las ir ki­tas Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne esan­čias įstai­gas.

 

Ka­dan­gi mi­nė­ta ga­ra­žų ben­dri­ja pa­ju­to mies­to val­džios ne­si­skai­ty­mą su jos in­te­re­sais, krei­pė­si į Sei­mo kon­tro­lie­rių R.Šu­kį.

 

Svars­tys ir lauks re­konst­ruk­ci­jos pa­bai­gos

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­ra­žų ben­dri­ja ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­vo at­sa­ky­mą iš Sei­mo kon­tro­lie­riaus. Ja­me kon­sta­tuo­ta, kad ne­aiš­ku, dėl ko­kių prie­žas­čių Ža­lio­ji gat­vė po re­konst­ruk­ci­jos lie­ka pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku ir ko­dėl ren­giant pro­jek­tą neat­si­žvelg­ta į tai, jog ben­dri­ja iki re­konst­ruk­ci­jos tu­rė­jo įva­žą. Nors sa­vi­val­dy­bė nag­ri­nė­jo ga­ra­žų ben­dri­jos pra­šy­mus ją pa­lik­ti, tei­kė jai at­sa­ky­mus, bet pro­ble­mos iš es­mės ne­spren­dė. Ne­pai­sy­ta po­li­ci­jos ir prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos pa­teik­tų raš­tų, in­for­muo­jan­čių, kad ta įva­ža bū­ti­na už­tik­ri­nant ga­ra­žų ben­dri­jos na­rių, šio­je te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių as­me­nų sau­gu­mą, nes ją pa­nai­ki­nus at­si­ran­da grės­mė pra­va­žiuo­ti spe­cia­lio­sios pa­skir­ties au­to­mo­bi­liams.

 

Sei­mo kon­tro­lie­rius pa­da­rė iš­va­dą, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, kaip vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tai, tu­rin­tys tar­nau­ti žmo­nėms, ne­si­ė­mė ak­ty­vių veiks­mų spręs­ti įva­žia­vi­mo ke­lio į ga­ra­žų ben­dri­jos te­ri­to­ri­ją pro­ble­mos, jai tiks­liai ne­nu­ro­dė, kur ir per ko­kį ter­mi­ną ga­li ap­skųs­ti sa­vi­val­dy­bės pri­im­tus spren­di­mus dėl pa­nai­kin­to įva­žia­vi­mo ke­lio.

 

To­dėl R.Šu­kys ga­ra­žų ben­dri­jos pir­mi­nin­ko Jo­no Anu­šaus­ko pa­si­ra­šy­tą skun­dą dėl sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gū­nų veiks­mų vyk­dant Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­ją pri­pa­ži­no pa­grįs­tu. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Kęs­tu­čiui Ąžuo­lui re­ko­men­duo­ta įver­tin­ti po­li­ci­jos ir prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos pa­teik­tus raš­tus dėl už­da­ry­to įva­žia­vi­mo ke­lio, im­tis prie­mo­nių dar kar­tą svars­ty­ti ga­ra­žų ben­dri­jos siū­ly­mus dėl jo įren­gi­mo ly­gia­gre­čiai su šiuo me­tu tie­sia­mu pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku ar­ba iki žie­mos ati­da­ry­ti šią įva­žą.

 

K.Ąžuo­las sa­kė, kad toks Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­siū­ly­mas bus svars­to­mas, ta­čiau re­a­liai įva­žia­vi­mo ke­lias, at­si­klau­sus ta­ry­bos, nes rei­kės pa­pil­do­mų lė­šų, ga­li bū­ti at­nau­jin­tas tik bai­gus Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą. Kad ga­ra­žų ben­dri­ja pa­nai­kin­tą įva­žą ga­li tu­rė­ti tik bai­gus dar­bus šio­je gat­vė­je ir ga­vus Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros su­ti­ki­mą keis­ti pro­jek­tą, ne kar­tą yra tvir­ti­nęs ir pats Aly­taus mies­to me­ras Jur­gis Kras­nic­kas.

 

 Pa­gal su­teik­tus dar­bų pra­tę­si­mo ter­mi­nus ran­go­vams Kau­no ben­dro­vei „Ka­min­ta“ ir „A.Ži­lins­kis ir Ko“ iš Jur­bar­ko ra­jo­no, ku­rios sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są at­nau­jin­ti Ža­li­ą­ją gat­vę lai­mė­jo pa­si­ra­šiu­sios jung­ti­nės veik­los su­tar­tį, pla­nuo­ta šią gat­vę baig­ti at­nau­jin­ti iki lap­kri­čio 7-osios. Ta­čiau šian­dien ma­ty­ti, kad dar­bai iki šio ter­mi­no tik­rai ne­bus baig­ti. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, tai re­a­liau­sia pa­da­ry­ti iki at­ei­nan­čio pa­va­sa­rio.

 

„Jei sa­vi­val­dy­bė ir po Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­teik­tų iš­va­dų ne­si­ims spręs­ti mū­sų klau­si­mo ir ne­duos kon­kre­taus at­sa­ky­mo raš­tu, ka­da mums ti­kė­tis at­gau­ti pa­nai­kin­tą įva­žia­vi­mo ke­lią, reng­si­me ba­do ak­ci­ją prie sa­vi­val­dy­bės. Pa­ro­dy­si­me žmo­nėms, kaip sa­vi­val­dy­bė ne­si­rū­pi­na sa­vo gy­ven­to­jais“, – pa­reiš­kė ga­ra­žų ben­dri­jos pir­mi­nin­kas J.Anu­šaus­kas.