2014-08-28, straipsnio nr. 10681

Kovodamas dėl įvažiavimo kelio į garažų bendriją garbaus amžiaus alytiškis rotušėje neteko sąmonės

Alma MOSTEIKAITĖ
Ne­to­li Aly­taus mies­to cen­tro re­konst­ruo­jant Ža­li­ą­ją gat­vę jo­je esan­ti ga­ra­žų sta­ty­bos ir eks­plo­a­ta­vi­mo ben­dri­ja Nr. 5 dėl ne­pa­lik­to įva­žia­vi­mo ke­lio iš at­nau­ji­na­mos gat­vės pu­sės su sa­vi­val­dy­be ko­vo­ja jau be­veik me­tus. Ir ne tik su sa­vi­val­dy­be. Ben­dri­jos raš­tas pa­sie­kė Sei­mo kon­tro­lie­rių Rai­mon­dą Šu­kį, ku­ris da­bar nag­ri­nė­ja ga­ra­žų ben­dri­jos skun­dą. Ben­dri­ją, tu­rin­čią 87 ga­ra­žus, ir ga­ra­žų te­ri­to­ri­jo­je esan­čių dvie­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų šei­mi­nin­kus, ku­rie nau­do­jo­si ta pa­čia įva­ža iš Ža­lio­sios gat­vės pu­sės, pas­ta­ruo­ju me­tu ypač pa­pik­ti­no mies­to val­džios pa­skleis­ta ži­nia, kad vie­toj įva­žia­vi­mo ke­lio bus pa­sė­ta ve­ja, ir net pės­tie­ji čia ne­ga­lės ei­ti.

 

Po to­kios ži­nios į sa­vi­val­dy­bę nu­ė­jęs aiš­kin­tis bu­vęs il­ga­me­tis mi­nė­tos ben­dri­jos pir­mi­nin­kas, da­bar jo pa­va­duo­to­jas Pet­ras Zam­blaus­kas pa­ty­rė ne­ti­kė­tai pa­si­bai­gu­sį su­si­ti­ki­mą su pa­čiu mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ru ben­dra­par­tie­čiu Jur­giu Kras­nic­ku. O šį ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me vi­suo­ti­nia­me ga­ra­žų ben­dri­jos su­si­rin­ki­me pa­reikš­ta – jei iki žie­mos ne­bus pa­da­ry­ta įva­ža nuo Ža­lio­sios gat­vės pu­sės, ben­dri­jos na­riai kaž­ku­rio­je svar­bio­je mies­to vie­to­je pla­nuo­ja blo­kuo­ti eis­mą, gal taip pa­vyks at­si­ko­vo­ti bu­vu­sį įva­žia­vi­mą.

 

 Petras Zamblauskas: „Meras pradėjo ant manęs rėkti, kad aš skundų rašytojas, kad mums jis įvažiavimo į garažus nepadarys. Jis pakėlė ranką ir maniau, kad kirs per ausį. Nelabai atsimenu, kaip jis mane nuvedė iki priimamojo. Čia supratau kelis Krasnicko pasakytus žodžius priimamojo darbuotojai: be jo leidimo negaliu būti įleistas į savivaldybę.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Įva­ža nau­do­jo­si be­veik ke­tu­rias­de­šimt me­tų

Ga­ra­žų sta­ty­bos ir eks­plo­a­ta­vi­mo ben­dri­ja Nr. 5, ku­rios ad­re­sas yra Ža­lio­ji g. 26, įva­žia­vi­mo ke­liu nuo da­bar re­konst­ruo­ja­mos šios gat­vės nau­do­jo­si be­veik ke­tu­rias­de­šimt me­tų, ga­li­ma sa­ky­ti, nuo ben­dri­jos įsi­kū­ri­mo. Tiek pat lai­ko ji tar­na­vo ir ga­ra­žų te­ri­to­ri­jo­je esan­tiems dviem gy­ve­na­mie­siems na­mams.

 

Tik pra­ėju­sį rug­sė­jį ga­ra­žų ben­dri­ja iš Ža­lio­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mą pa­gal su­bran­gą at­lie­kan­čios Aly­taus ben­dro­vės „Skir­nu­va“ (sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są šiems dar­bams at­lik­ti yra lai­mė­ju­si Kau­no ben­dro­vė „Ka­min­ta“) su­ži­no­jo, kad įva­žos nuo šios gat­vės pu­sės ne­liks. Tai ne­nu­ma­ty­ta gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­te, nors ben­dri­ja vi­siems ro­dė nuo pat ga­ra­žų sta­ty­bos pra­džios tu­ri­mus do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius apie pa­grin­di­nį įva­žia­vi­mo ke­lią nuo šios gat­vės pu­sės.

 

Ben­dri­jai nuo­sta­bą kelia tai, ko­dėl sa­vi­val­dy­bė su ja ne­de­ri­no gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to, ku­ris aki­vaiz­džiai ne­nau­din­gas 87 jos na­riams ir dvie­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų žmo­nėms. Ne­gi eu­ro­pi­nis pro­jek­tas svar­bes­nis nei aly­tiš­kių po­rei­kiai?

 

Ta­da mies­to val­džios at­sto­vai ga­ra­žų ben­dri­jai pa­siū­lė nau­do­tis ki­tu, jos pa­čios pa­gal su­si­ta­ri­mą su kai­my­ne – Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­ne – dau­giau kaip prieš dvi­de­šimt me­tų įsi­reng­tu įva­žia­vi­mu į ga­ra­žus nuo Va­ka­ro gat­vės pu­sės. Šios įva­žos nė­ra ben­dri­jos tu­ri­muo­se do­ku­men­tuo­se, ją ga­ra­žų sa­vi­nin­kai pa­si­da­rė pa­tys bu­vu­sia­me pės­čių­jų ta­ke ir nau­do­jo tik žie­mą, kai įva­žia­vi­mas nuo Ža­lio­sios gat­vės bū­na sli­dus ir juo ne­įma­no­ma už­va­žiuo­ti.

 

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va po pra­ėju­sį ru­de­nį ki­lu­sio ne­pa­si­ten­ki­ni­mo pa­nai­ki­nus įva­žą nuo Ža­lio­sios gat­vės ki­ta­me įva­žia­vi­mo ke­ly­je į ga­ra­žus nuo Va­ka­ro gat­vės bu­vo pa­ša­lin­ti krū­mai, pa­sta­ty­ti eis­mą re­gu­liuo­jan­tys žen­klai, spe­cia­lus veid­ro­dis dėl ma­to­mu­mo.

 

Ta­čiau ir tuo­met mies­to va­do­vai kal­bė­jo apie svars­ty­ti­ną ga­li­my­bę at­nau­jin­ti ben­dri­jos tu­rė­tą įva­žia­vi­mą įvyk­džius Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą.

 

„Koks ga­li bū­ti įva­žia­vi­mas, jei net pės­tie­ji ne­ga­lės pra­ei­ti“

Dėl įva­žia­vi­mo at­nau­ji­ni­mo iš Ža­lio­sios gat­vės pu­sės ben­dri­ja ko­vo­ja ne tik su sa­vi­val­dy­be, skun­dą pa­ra­šė ir Sei­mo kon­tro­lie­riui R.Šu­kiui. Ši ins­ti­tu­ci­ja jau pra­dė­jo jį tir­ti.

 

Ben­dri­jos pir­mi­nin­ko Jo­no Anu­šaus­ko ir du de­šimt­me­čius mi­nė­tai ben­dri­jai va­do­va­vu­sio, da­bar pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo P.Zam­blaus­ko tei­gi­mu, šis įva­žia­vi­mas rei­ka­lin­gas pa­gal ug­nia­ge­sių ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, nes nuo Va­ka­ro gat­vės pu­sės ne­ati­tin­ka nor­mų, tu­ri­mas tai pa­tvir­ti­nan­tis Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos raš­tas. Gais­ro at­ve­ju į ga­ra­žus ir pas gy­ven­to­jus ne­pa­tek­tų au­to­mo­bi­liai, į ben­dri­ją ne­ga­lė­tų at­vyk­ti ki­tų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų au­to­mo­bi­liai, žmo­nės ne­par­si­vež­tų mal­kų ir ne­iš­si­vež­tų fe­ka­li­jų.

 

Ypač ben­dri­ją pa­pik­ti­no vi­siš­kai ne­se­niai mies­to val­džios at­sto­vų pa­skleis­ta ži­nia, kad vie­toj bu­vu­sios įva­žos į ga­ra­žus nuo Ža­lio­sios gat­vės pu­sės bus pa­sė­ta ve­ja ir ne­liks pra­ėji­mo net pės­tie­siems. „Koks ga­li bū­ti mums ža­dė­tas įreng­ti įva­žia­vi­mas įvyk­džius pro­jek­tą, jei net pės­tie­ji ne­ga­lės pra­ei­ti. Da­bar jau pės­čių­jų nau­do­tas ke­lias pro ga­ra­žus nuo Ža­lio­sios gat­vės per­kas­tas, ve­ja pa­sė­ta, bet žmo­nės juo to­liau vaikš­čio­ja, ma­mos stu­mia­si ve­ži­mė­lius su vai­kais. Juk žmo­nėms nuo mies­to cen­tro Van­dens ta­ku – tai įpras­tas ke­lias į li­go­ni­nę, Dzū­ki­jos mo­kyk­lą, Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ną nuo ne­at­me­na­mų lai­kų. Ne­gi mies­to val­džia to ne­ži­no ar ne­su­pran­ta? Vis tiek šiuo marš­ru­tu bus vaikš­čio­ja­ma, ve­ja mi­na­ma, ar­gi ne­aki­vaiz­du, kad šios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas ne­tar­naus žmo­nėms“, – min­ti­mis da­li­jo­si P.Zam­blaus­kas.

 

No­rė­da­mas to­kią nuo­mo­nę iš­dės­ty­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams, at­sa­kin­giems už in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų vyk­dy­mą, jis pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­si­lan­kė vie­ti­nės val­džios būs­ti­nė­je.

 

Kaip sa­kė P.Zam­blaus­kas, ko­ri­do­riu­je tarp an­tro ir tre­čio aukš­to jis su­si­ti­ko mies­to me­rą J.Kras­nic­ką: „Me­ras pra­dė­jo ant ma­nęs rėk­ti, kad aš skun­dų ra­šy­to­jas, kad mums jis įva­žia­vi­mo į ga­ra­žus ne­pa­da­rys, te­gul Sei­mo kon­tro­lie­rius da­ro. Jis pa­kė­lė ran­ką ir ma­niau, kad kirs per au­sį. Aš už­si­den­giau au­sį, kad man ne­su­dau­žy­tų klau­sos apa­ra­to, ku­ris kai­nuo­ja pus­tre­čio tūks­tan­čio li­tų. Iš di­de­lio iš­gąs­čio tie­siog ne­te­kau są­mo­nės. Ne­la­bai at­si­me­nu, kaip jis ma­ne nu­ve­dė iki pri­ima­mo­jo. Čia su­pra­tau ke­lis Kras­nic­ko pa­sa­ky­tus žo­džius pri­ima­mo­jo dar­buo­to­jai: be jo lei­di­mo ne­ga­liu bū­ti įleis­tas į sa­vi­val­dy­bę.“

 

Ga­ra­žų ben­dri­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas guo­dė­si, jog at­ėjęs į sa­vo au­to­mo­bi­lį ant de­ši­nės ran­kos pa­ma­tė dvi mė­ly­nes, bet ne­ži­nan­tis, kaip jos at­si­ra­do, – gal me­ras jį grie­bė už ran­kos ir taip at­si­ti­ko, gal jis pats iš bai­mės kri­to ant laip­tų tu­rėk­lų.

 

Pa­sak P.Zam­blaus­ko, ma­ši­no­je jis pra­sė­dė­jo apie dvi va­lan­das, nes dėl pa­tir­to šo­ko ne­ga­lė­jo vai­ruo­ti.

 

Krei­pė­si į par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją

Šį pir­ma­die­nį P.Zam­blaus­kas, daug me­tų esan­tis So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riu, bu­vęs šios par­ti­jos mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­riu, Re­vi­zi­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, da­bar dir­ban­tis sky­riaus Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je, su pa­reiš­ki­mu dėl par­ti­jos ko­le­gos mies­to me­ro el­ge­sio su juo sa­vi­val­dy­bė­je krei­pė­si į šią ko­mi­si­ją. „Me­di­kų pa­gal­bos ne­pra­šiau, į po­li­ci­ją ne­si­krei­piau, bet par­ti­ja tu­rė­tų įver­tin­ti Kras­nic­ko el­ge­sį, svars­ty­ti ma­no pa­reiš­ki­mą. Aš daug me­tų dir­bau va­do­vau­jan­tį dar­bą Aly­taus įmo­nė­se, iš nie­ko ne­su gir­dė­jęs pik­to žo­džio, vi­si su ma­ni­mi skai­tė­si. Pir­mą­kart gy­ve­ni­me pa­ty­riau to­kį iš­puo­lį“, – tei­gė 73 me­tų aly­tiš­kis.

 

Kad soc­de­mų Aly­taus mies­to sky­riaus Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja yra ga­vu­si P.Zam­blaus­ko pa­reiš­ki­mą, pa­tvir­ti­no šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Kric­kie­nė.

 

J.Kras­nic­kas, pa­klaus­tas, ar jis tu­rė­jo kon­flik­tą su mi­ni­mu par­ti­jos ko­le­ga, ar pa­kė­lė prieš jį ran­ką, ap­šau­kė skun­di­ku, at­sa­kė: „Tai šmeiž­tas, už tai rei­kės at­sa­ky­ti. Aš tik­rai Zam­blaus­ką bu­vau su­ti­kęs sa­vi­val­dy­bė­je, ir, kai jis pra­dė­jo sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus vi­saip va­din­ti, įžei­di­nė­ti, lie­piau rink­tis daik­tus ir leis­tis že­myn. Pa­ly­dė­jau iki pri­ima­mo­jo ir dar­buo­to­jus per­spė­jau, kad be ma­no lei­di­mo jis ne­bū­tų įleis­tas į sa­vi­val­dy­bę. Tik sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė ga­li iš­duo­ti lei­di­mus čia pa­tek­ti, ki­ti dar­buo­to­jai – nu­sta­ty­ta tvar­ka.“

 

Lai­ki­nai So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui va­do­vau­jan­tis An­ta­nas Jo­dau­ga tvir­ti­no ži­nan­tis apie tarp dvie­jų par­tie­čių – P.Zam­blaus­ko ir J.Kras­nic­ko – įvy­ku­sį kon­flik­tą sa­vi­val­dy­bė­je, ta­čiau su vie­no iš jų pa­reiš­ki­mu sky­riaus Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai dar ne­su­si­pa­ži­nęs, dau­giau apie tai ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti. P.Zam­blaus­ką jis api­bū­di­no kaip ra­mų, ne­kon­flik­tiš­ką, daug dir­ban­tį žmo­gų.

 

Bus de­ra­ma­si su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra

Šį ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me ga­ra­žų sta­ty­bos ir eks­plo­a­ta­vi­mo ben­dri­jos Nr. 5 vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me jos na­riai iš mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­rei­ka­la­vo iki žie­mos ati­da­ry­ti įva­žia­vi­mą į ga­ra­žus nuo Ža­lio­sios gat­vės pu­sės, taip pat pa­lik­ti pra­ėji­mą pės­tie­siems. Ant­raip bus ima­ma­si dras­tiš­kų prie­mo­nių – pla­nuo­ja­ma blo­kuo­ti eis­mą kaž­ku­rio­je mies­tui svar­bio­je vie­to­je, gal net Nau­jo­jo­je gat­vė­je.

 

Ben­dri­jos na­riai dėl ne­pai­so­mų rei­ka­la­vi­mų ža­dė­jo kreip­tis į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę ir net į ša­lies pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę.

 

Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vę mies­to val­džios at­sto­vai ben­dri­jos na­riams vėl aiš­ki­no apie čia vyk­do­mą Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, ku­ria­me jos pa­gei­dau­ja­mo įva­žia­vi­mo ir pra­ėji­mo pės­tie­siems ne­nu­ma­ty­ta. Ben­dri­jos na­riai kal­tin­ti, kur jie bu­vo tuo­met, kai pro­jek­tas bu­vo vie­ši­na­mas, ta­da bu­vo ga­li­ma iš­sa­ky­ti pa­gei­da­vi­mus ir nuo­mo­nes.

 

P.Zam­blaus­kas šia­me su­si­rin­ki­me pa­pa­sa­ko­jo apie įvy­kį sa­vi­val­dy­bė­je su me­ru, kai jis nu­ė­jo aiš­kin­tis dėl ne­nu­ma­to­mo pa­lik­ti net ta­ko pės­tie­siems pro ga­ra­žus nuo Ža­lio­sios gat­vės: „Pa­žiū­rė­kit, ko­kia ran­ka. Tai po ko­vos ma­žiu­ko prieš ma­žiu­ką. Tu­riu gal­vo­je ūgį. Kras­nic­kas ma­ne iš­me­tė iš sa­vi­val­dy­bės ir pa­sa­kė, kol jis bus me­ru, įva­žia­vi­mo ne­bus.“

 

9 mln. 500 tūkst. li­tų at­si­ei­sian­tį europinių fondų finansuojamą pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma pa­baig­ti iki me­tų pa­bai­gos. Jis tu­rė­jo bū­ti baig­tas iki rug­sė­jo, ta­čiau dar­bai už­si­tę­sė dėl bir­že­lio liū­ties nu­plau­to šlai­to ties Li­go­ni­nės gat­ve. Pa­bai­gus pro­jek­tą pa­gal su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus nie­ko ne­ga­li­ma keis­ti pen­ke­rius me­tus.

 

Mies­to me­ras J.Kras­nic­kas sakė: „Ati­da­vus eks­plo­a­tuo­ti ob­jek­tą, bus krei­pia­ma­si į Cen­tri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą dėl ga­li­mų pa­kei­ti­mų Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jo­je sie­kiant pa­da­ry­ti ėji­mo ke­lią pės­tie­siems pro ga­ra­žus ir įva­žia­vi­mą. Pir­miau­sia tai tu­rės įver­tin­ti spe­cia­lis­tai. Ir Pet­rui (Zam­blaus­kui – A.M.) tai sa­ky­ta.“

 

Mies­te dar ne­bū­ta pro­jek­to, ku­rį vyk­dant taip bū­tų su­ju­dę aly­tiš­kiai. Net iki skun­dų aukš­čiau­sioms val­džios ins­ti­tu­ci­joms, kon­flik­tų sa­vi­val­dy­bė­je su aukš­čiau­siais jos va­do­vais. Jei taip at­si­ti­ko, va­di­na­si, apie vyk­do­mą pro­jek­tą ne­bu­vo pa­kan­ka­mai in­for­muo­ta vi­suo­me­nė, ne­iš­klau­sy­ta jos nuo­mo­nių. Jei pats me­ras kal­ba apie pro­jek­to pa­kei­ti­mus tik ati­da­vus nau­do­ti ob­jek­tą, jau šian­dien aki­vaiz­du, kad jis bu­vo pa­reng­tas ne pa­gal vi­siš­kai tin­ka­mą sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mą.