Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2013-10-12  SpausdintiSpausdinti

Nemuno vanduo parudo nuo statomo naujo tilto

Alma MOSTEIKAITĖ

Statoma tilto atrama Dainų slėnio pusėje. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pas­ta­ruo­ju me­tu su­lau­kia aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mų dėl Ne­mu­nu te­kan­čio pa­ru­du­sio van­dens. Mies­to gy­ven­to­jai pra­šo gam­to­sau­gi­nin­kų su­si­do­mė­ti ne­va ter­šia­ma upe ir nu­sta­ty­ti kal­tuo­sius. Ta­čiau kal­tų šio­je si­tu­a­ci­jo­je nė­ra.

 

Neš­me­nys – nuo pi­la­mo grun­to

Aly­taus re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Aly­taus mies­to agen­tū­ros spe­cia­lis­tai ope­ra­ty­viai re­a­ga­vo į aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mus ir iš­si­aiš­ki­no, dėl ko­kių prie­žas­čių pa­ru­do Ne­mu­no van­duo. Agen­tū­ros ve­dė­jas Jau­nius Ja­no­nis mies­tie­čius ra­mi­na: „Neš­me­nų at­si­ran­da dėl pi­la­mo grun­to į Ne­mu­ną sta­to­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to vie­to­je. Toks yra sta­ty­bos pro­ce­sas ir taip bus, kol bus pi­la­mas grun­tas. Pas­kui vis­kas nu­si­sto­vės, ir van­duo Ne­mu­ne aly­tiš­kiams ne­be­kels ne­ri­mo. Taip bu­vo ir sta­tant Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­tą per Ne­mu­ną. Gy­ven­to­jai neš­me­nų upė­je gal ne­pa­ste­bė­jo, nes šio­je vie­to­je ap­link miš­kai. O da­bar drums­tas Ne­mu­nas te­ka pro žmo­nių na­mus, pa­si­kei­tu­si van­dens spal­va ma­ty­ti ir nuo An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus til­to.“

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sta­ty­bos spe­cia­lis­tai taip pat ži­no aly­tiš­kių nu­si­skun­di­mus dėl ne­va ter­šia­mo Ne­mu­no, ta­čiau tu­ri to­kį pat pa­aiš­ki­ni­mą, kaip ir gam­to­sau­gi­nin­kai. Jų tei­gi­mu, sta­tant pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tą, su­jung­sian­tį mies­to ku­ror­ti­nę da­lį ties Dai­nų slė­niu su Pir­mo­jo Aly­taus pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­ja, abie­jo­se Ne­mu­no pu­sė­se bus sta­to­mos at­ra­mos. Da­bar, mon­tuo­jant me­ta­li­nius įlai­dus ir pi­lant grun­tą, vie­na sta­to­ma Dai­nų slė­nio pu­sė­je, ir iš šios vie­tos į upę pa­ten­ka rus­vų neš­me­nų.

 

Čia dir­ban­tys sta­ty­bi­nin­kai, sa­vi­val­dy­bės skelb­to kon­kur­so sta­ty­ti til­tą lai­mė­to­jos mies­to ben­dro­vės „Al­kes­ta“ at­sto­vai sa­kė su­lau­kę ne vie­no ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ap­si­lan­ky­mo, do­mė­ji­mo­si at­seit ter­šia­mu Ne­mu­nu, bet prie­kaiš­tų ne­iš­gir­dę. „Mū­sų toks dar­bo pro­ce­sas ir taip bus, kol van­duo plaus grun­tą“, – pa­brė­žė „Al­kes­to­je“ dir­ban­tis pro­jek­tų va­do­vas Arū­nas Vi­soc­kas.

 

Dar­buo­sis įspū­din­go aukš­čio kra­nai

 

„Al­kes­ta“ su­tar­tį su mies­to sa­vi­val­dy­be dėl pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to per Ne­mu­ną pa­si­ra­šė lie­pos vi­du­ry­je. Sta­ty­bos tu­ri bū­ti baig­tos 2015 me­tais, o jų ver­tė – be­veik 30 mln. li­tų. Di­džio­ji da­lis lė­šų – iš eu­ro­pi­nių fon­dų.

 

Til­tas bus 260 met­rų il­gio, per 30 met­rų aukš­čio ir 5 met­rų plo­čio. Jo nau­jos at­ra­mos po 26 met­rus il­gio abie­jo­se pu­sė­se bus su­jun­gia­mos su iš­li­ku­sio­mis ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mo­mis. Di­džiau­sias tar­pat­ra­mi­nis at­stu­mas bus 93 met­rai.

 

Kaip tvir­ti­no „Al­kes­tos“ spe­cia­lis­tai, sta­tant šį me­ta­li­nių kon­struk­ci­jų til­tą dar­buo­sis du įspū­din­go aukš­čio kra­nai, pri­me­nan­tys še­šio­li­ka­aukš­tį na­mą, jų da­bar ieš­ko­ma vi­so­je Eu­ro­po­je. Kad til­tas funk­cio­nuo­tų, teks maž­daug 5 met­rus link py­li­mo pa­trauk­ti čia pa­sta­ty­tą sti­li­zuo­tą mies­to ro­žę.

 

 Pra­dė­jus sta­ty­bas nuo Dai­nų slė­nio pu­sės, pa­sak sta­ty­bi­nin­kų, te­ko iš­kirs­ti apie 80 plo­nes­nių ir sto­res­nių me­džių, truk­dan­čių dar­bams. Me­džiai dar ker­ta­mi ir ki­ta­pus Ne­mu­no.

 

Aly­tu­je, be sta­to­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to, yra trys til­tai per Ne­mu­ną su­si­siek­ti au­to­trans­por­to prie­mo­nė­mis – An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus, Ka­niū­kų ir Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio.

 

toliau2013-10-12  commSkaityti komentarus (6)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100