arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kaributas, Laima, Inocentas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2013-09-19  SpausdintiSpausdinti

„Traidenis” pagamino taikinį kareiviams mokyti

Alma MOSTEIKAITĖ
 Aly­tiš­kių bendrovė „Trai­de­nis“, už­si­i­man­ti nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ir įvai­rių tal­pyk­lų iš stik­lap­las­čio ga­my­ba, pir­mą­kart ben­dra­dar­biau­da­ma su Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tu pa­ga­mi­no ka­rei­vių mo­ky­mams skir­tą tai­ki­nį. Ben­dro­vė­je ap­si­lan­kius Mol­do­vos ap­lin­kos mi­nist­rui Ge­org­hui Sa­la­ru ti­ki­ma­si pra­dė­ti vyk­dy­ti jau pa­reng­tus pro­jek­tus šio­je vals­ty­bė­je.

 „Traidenio“ pagamintas pirmasis taikinys, skirtas kareivių mokymams.

Tai­ki­nį iš­ban­dys spa­lį

Sep­ty­nio­li­ka me­tų Aly­tu­je vei­kian­ti ben­dro­vė „Trai­de­nis“ pra­ėju­sią sa­vai­tę bai­gė vyk­dy­ti ben­drą su Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tu pro­jek­tą dėl tai­ki­nio ga­my­bos ka­rei­vių mo­ky­mams. Ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus tei­gi­mu, tai moks­li­nis ti­ria­ma­sis pro­jek­tas, ku­rio me­tu uni­ver­si­te­tas pa­ga­mi­no tai­ki­nio va­rik­lį, o „Trai­de­nis“ - kor­pu­są iš stik­lap­las­čio.

 

Tai­ki­nys jau iš­vež­tas į Kau­ną. Spa­lį bus at­lie­ka­mi ban­do­mie­ji pa­lei­di­mai. Tai­ki­nys ga­li pa­kil­ti į tri­jų, ke­tu­rių ki­lo­met­rų aukš­tį ir skris­ti į ke­tu­rių, pen­kių ki­lo­met­rų nuo­to­lį.

 

Ben­dro­vė ne­at­me­ta, kad pa­ga­mi­nus pir­mą­jį tai­ki­nį ben­dra­dar­biau­jant su moks­lo įstai­go­mis ga­li pra­si­dė­ti se­ri­ji­nė ka­rei­vių mo­ky­mams skir­tų tai­ki­nių ga­my­ba. Ir ne tik mū­sų ša­lies ka­rei­viams.

 

Pro­duk­ci­ja pa­sie­kė net Viet­na­mą

Aly­taus nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ir tal­pyk­lų iš stik­lap­las­čio ga­min­to­jai kas­met vis dau­giau pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja. Per­nai - apie 60 proc., šį­met eks­por­tui nu­ma­to­ma ati­duo­ti jau apie 80 proc. ga­mi­nių.

 

Dau­giau­sia eks­por­tuo­ja­ma į Da­ni­ją, Šve­di­ją, Nor­ve­gi­ją, Len­ki­ją, Slo­vė­ni­ją, Kro­a­ti­ją, Bal­ta­ru­si­ją, Tur­kmė­ni­ją, Ru­si­ją. Prieš pen­ke­rius me­tus „Trai­de­nio“ pa­grin­di­nė eks­por­to ša­lis bu­vo Ru­si­ja. Per­nai įren­gi­niai per vie­ną vo­kie­čių fir­mą pa­sie­kė net Viet­na­mą.

Tu­ri aš­tuo­nio­li­ka pro­jek­tų Mol­do­vai

 

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį „Trai­de­ny­je“ Mol­do­vos ap­lin­kos mi­nist­ras G.Sa­la­ru ap­si­lan­kė ne­at­si­tik­ti­nai. Aly­tiš­kių įmo­nė tu­ri pa­ren­gu­si aš­tuo­nio­li­ka pro­jek­tų pa­sta­ty­ti nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius šios ša­lies mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se.

 

Mi­nist­rą do­mi­no „Trai­de­nio“ tu­ri­ma pa­tir­tis. To­dėl sve­čiui bu­vo ap­ro­dy­ta ne tik įmo­nė, bet ir jos pa­sta­ty­ti nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niai Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne Upy­tė­je, Aly­taus ra­jo­ne Ąžuo­li­niuo­se, Vi­suo­me­nės har­mo­ni­za­vi­mo par­ke Prie­nų ra­jo­ne.

 

Kaip sa­kė S.Le­o­na­vi­čius, Mol­do­vos ap­lin­kos mi­nist­ras ste­bė­jo­si ne­ma­lo­nių kva­pų ne­sklei­džian­čiais nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­niais, tai yra prie­šin­gy­bė jų tu­ri­miems šiems įren­gi­niams. Po dvie­jų ar tri­jų sa­vai­čių „Trai­de­ny­je“ tu­rė­tų ap­si­lan­ky­ti Mol­do­vos spe­cia­lis­tų gru­pė, su ku­ria bū­tų spren­džia­ma, kaip ben­dro­vės tech­no­lo­gi­jas pri­tai­ky­ti prie šios ša­lies są­ly­gų.

 

Rug­sė­jo pa­bai­go­je nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­min­to­jai tu­rė­tų su­lauk­ti Uk­rai­nos pra­mo­ni­nin­kų ir ver­sli­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos at­sto­vų. Su jais taip pat pla­nuo­ja­ma ap­tar­ti šių įren­gi­nių sta­ty­bos pro­jek­tus Uk­rai­no­je.
toliau2013-09-19  commSkaityti komentarus (4)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100