Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2013-08-03  SpausdintiSpausdinti

Naujo tilto statybai – ir geležinkelio istorijos entuziastų išsaugoti senieji akmenys

Saulė PINKEVIČIENĖ

35 met­rų aukš­čio nau­jasis pėsčiųjų ir dviratininkų til­tas bus statomas ant se­no­jo ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mų, kurios įtrauk­tos į pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą ir yra sau­go­mos vals­ty­bės.                     Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr. Lie­pos pra­džio­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ąžuo­las ir UAB „Al­kes­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ri­man­tas Mor­kū­nas pa­si­ra­šė pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to per Ne­mu­ną sta­ty­bos dar­bų su­tar­tį. Ket­vir­tas til­tas Aly­tu­je su­jungs ku­ror­ti­nę mies­to da­lį ir pi­lia­kal­nį. Jį sta­tant la­bai svar­būs pa­vel­do­sau­gi­nin­kų rei­ka­la­vi­mai, nes 35 met­rų aukš­čio til­tas kils ant se­no­jo ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mų kran­tuo­se ir van­de­ny­je, įtrauk­tų į pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą ir sau­go­mų vals­ty­bės. Ti­ki­ma­si, kad, sie­kiant iš­sau­go­ti at­ra­mas, pra­vers ir is­to­ri­nių duo­me­nų ba­zė, su­kaup­ta aso­cia­ci­jos „Oli­ta–Ora­ny“ duo­me­nų ba­zė­je.

 

Til­to sta­ty­to­jams rū­pi kul­tū­ros pa­vel­das

Til­to sta­ty­bos ran­go­vai – UAB „Al­kes­ta“ at­sto­vai šią sa­vai­tę pa­kvie­tė į su­si­ti­ki­mą aso­cia­ci­jos „Oli­ta–Ora­ny“ stei­gė­jus Dei­vi­dą Pin­ke­vi­čių ir Le­o­ną Žu­kaus­ką. Nau­jo til­to sta­ty­to­jus do­mi­no jų su­kaup­ta is­to­ri­nė tech­no­lo­gi­nė in­for­ma­ci­ja, su­si­ju­si su ge­le­žin­ke­lio til­tu. In­for­ma­ci­ja su jais pa­si­da­ly­ta.

 

Šią ir dau­gy­bę ki­tos is­to­ri­nės me­džia­gos (ar­chy­vi­nių fo­to­gra­fi­jų, pa­sa­ko­jan­čių apie Aly­taus is­to­ri­ją, taip pat ge­le­žin­ke­lio til­tą per Ne­mu­ną, ku­ris bu­vo pa­sta­ty­tas 1899 me­tais, tie­siant Va­rė­nos–Gar­di­no ge­le­žin­ke­lį) ga­li­ma ras­ti ir in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.oli­ta o­ra­ny.pro­jek­tas.lt.

 

 Kaip sa­kė „Al­kes­tos“ spe­cia­lis­tai, is­to­ri­nė me­džia­ga la­bai rei­ka­lin­ga ren­giant ga­lu­ti­nį til­to sta­ty­bos pro­jek­tą. Nau­ja­sis til­tas kils ant se­nų­jų at­ra­mų, sie­kiant iš­sau­go­ti jų au­ten­tiš­ku­mą ir ne­nu­si­žen­giant tech­ni­niams rei­ka­la­vi­mams.

 

Sta­tydami til­tą ran­go­vai ne tik lai­ky­sis pa­vel­do­sau­gi­nin­kų ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų, bet ir ža­da itin jaut­riai įver­tin­ti šį klau­si­mą. Se­no­jo ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mos kran­tuo­se ir van­de­ny­je py­li­mo ir Pir­mo­jo Aly­taus pu­sė­se, ant ku­rių nu­ma­to­ma sta­ty­ti 35 met­rų aukš­čio til­tą, įtrauk­tos į pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą ir yra sau­go­mos vals­ty­bės. Pro­jek­tas su­de­rin­tas su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus te­ri­to­ri­niu pa­da­li­niu, ta­čiau jo de­ri­ni­mas vy­ko il­gai ir bu­vo ko­re­guo­ja­mas. Tam, kad bū­tų pa­siek­tas ge­riau­sias re­zul­ta­tas, taip pat bus gi­li­na­ma­si į pro­jek­to „Oli­ta–Ora­ny“ duo­me­nų ba­zė­je su­kaup­tą me­džia­gą.

 

Be­var­džio upe­lio pra­lai­da – nau­jo til­to ak­me­nų do­no­ras

Ti­ki­ma­si, kad nau­jo pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­to sta­ty­bo­je bus pa­nau­do­ti ir se­nie­ji ta­šy­ti ak­me­nys, ko­kie su­mū­ry­ti iš­li­ku­sio­se ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mo­se. Jų bus ieš­ko­ma ir Ne­mu­no va­go­je. Aso­cia­ci­jos „Oli­ta–Ora­ny“ ir UAB „Al­kes­ta“ at­sto­vų su­si­ti­ki­me taip pat su­tar­ta, kad nau­jo­jo pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to sta­ty­bo­je at­sta­tant ne­tek­tis bū­tų svar­bu pa­nau­do­ti iš­sau­go­tus se­nuo­sius ak­me­nis. Jie bu­vo iš­im­ti 2010 me­tais, tie­siant ant­rą­ją Nau­jo­sios gat­vės eis­mo juos­tą. Iš­ar­dy­ta ak­me­ni­nė be­var­džio upe­lio pra­lai­da Jaz­mi­nų ir Nau­jo­sios gat­vių san­kir­to­je, ku­ri ge­le­žin­ke­lio reik­mėms pa­sta­ty­ta pas­ku­ti­nia­me XIX am­žiaus de­šimt­me­ty­je. Ją su­da­rė apie 300 ak­me­ni­nių blo­kų. Į „Oli­ta–Ora­ny“ su­si­bū­rę ge­le­žin­ke­lio is­to­ri­ja be­si­do­min­tys aly­tiš­kiai, su­vok­da­mi, kad til­te­lio iš­sau­go­ti ne­pa­vyks, nes jis ne­įtrauk­tas į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, pa­siū­lė už­tik­rin­ti vi­sų nu­ar­dy­tų ak­me­ni­nių blo­kų ap­sau­gą. At­ei­ty­je – juos pa­nau­do­ti at­sta­tant ne­tek­tis pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to per Ne­mu­ną sta­ty­bo­je. Anuo­met to­kio til­to at­si­ra­di­mo ga­li­my­bė at­ro­dė la­bai mig­lo­ta, o da­bar įgau­na re­a­lius kon­tū­rus, to­dėl iš­sau­go­ti ak­me­nys bus per­duo­ti „Al­kes­tai“.

 

Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas tu­ri iš­kil­ti per dve­jus me­tus. Jo są­ma­ti­nė ver­tė – 30 mln. li­tų, di­džio­ji da­lis su­mos yra Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos.

 

 Til­to il­gis bus 260, aukš­tis – per 30 met­rų. Sta­ti­nį su­da­rys me­ta­li­nės kon­struk­ci­jos, o jis sto­vės ant ke­tu­rių at­ra­mų (dvie­jų kran­tuo­se ir dvie­jų van­de­ny­je), di­džiau­sias tarp­at­ra­mi­nis at­stu­mas – 93 met­rai. Til­tas tu­rė­tų bū­ti baig­tas 2015 me­tais, tai­gi aly­tiš­kiams be­lie­ka ti­kė­tis, kad nie­kas ne­su­kliu­dys dar­bus at­lik­ti lai­ku.

 

Ge­le­žin­ke­lio is­to­ri­jos liu­di­nin­kų Aly­tu­je yra ir dau­giau

Ka­dan­gi sta­tant nau­ją­jį til­tą pra­bil­ta ir apie se­no­jo ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mų kaip pa­vel­do ob­jek­to ver­tę, rei­kė­tų pri­si­min­ti, kad Aly­tu­je ir apy­lin­kė­se yra ir dau­giau is­to­riš­kai ver­tin­gų, ta­čiau for­ma­liai – kaip pa­vel­das – ne­sau­go­mų, į re­gist­rus ne­įtrauk­tų su is­to­ri­niu ge­le­žin­ke­liu su­si­ju­sių ob­jek­tų: pra­lai­dos Mo­ter­ties ir Sker­nės upe­liams, via­du­kai ir pa­na­šiai. Aly­taus ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mos pri­pa­žin­tos tech­ni­nio in­ži­ne­ri­nio ir is­to­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tu bei įtrauk­tos į ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą 2009-ai­siais, tai pa­da­ry­ti Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui pa­siū­lė aso­cia­ci­ja „Oli­ta–Ora­ny“.

 

Da­bar pra­var­tu pa­gal­vo­ti ir apie ki­tus su ge­le­žin­ke­liu su­si­ju­sius ob­jek­tus bei jų ap­sau­gą. At­ei­ty­je tai ga­lė­tų bū­ti ir tu­ris­ti­nis marš­ru­tas, pa­sa­ko­jan­tis apie tai, kaip Aly­taus is­to­ri­ja bu­vo su­si­ju­si su ge­le­žin­ke­liu. Ta­čiau ir šiuo me­tu ne­ma­žai sve­čių iš ki­tų mies­tų, ypač mėgs­tan­čių tu­ris­tau­ti dvi­ra­čiais, at­va­žiuo­ja į Aly­tų pa­si­žiū­rė­ti bū­tent ge­le­žin­ke­lio pa­vel­do ob­jek­tų, o se­ną­jį ge­le­žin­ke­lį va­di­na mies­to is­to­ri­jos aši­mi.

 

 

toliau2013-08-03  commSkaityti komentarus (10)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100