Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2013-07-13  SpausdintiSpausdinti

Ar pėsčiųjų tilto statybą ir Žaliosios gatvės tvarkymo darbus pavyks baigti laiku?

Saulė PINKEVIČIENĖ

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, vyk­dan­ti me­ro pa­rei­gas, da­ly­va­vo pa­si­ta­ri­me su Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vais dėl re­gio­ni­nio eko­no­mi­kos au­gi­mo cen­tro plėt­ros pro­jek­tų. Juos bū­ti­na įgy­ven­din­ti iki 2015 me­tų ar­ba teks grą­žin­ti pi­ni­gus. To­dėl mies­to va­do­vai įpa­rei­go­ti iki spa­lio pa­reng­ti in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų – Ža­lio­sios gat­vės su­tvar­ky­mo bei pės­čių­jų til­to sta­ty­bos – įgy­ven­di­ni­mo dar­bų kon­kre­čius gra­fi­kus.

 

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Arū­nas Gru­ma­das ir Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros spe­cia­lis­tai į Aly­tų at­vy­ko pa­ma­ty­ti re­a­lios si­tu­a­ci­jos, kaip se­ka­si įgy­ven­din­ti di­džiuo­sius in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus – Ža­lio­sios gat­vės su­tvar­ky­mo ir pės­čių­jų til­to per Ne­mu­ną sta­ty­bos.

 

 Pa­sak A.Gru­ma­do, prieš me­tus Aly­tus bu­vo tarp pir­mau­jan­čių pa­gal in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą mies­tų, o šiuo me­tu at­si­dū­rė tre­čio­je nuo ga­lo po­zi­ci­jo­je, dar dau­giau pro­ble­mų ki­lo tik Vi­sa­gi­ne ir Ma­žei­kiuo­se. Tai liu­di­ja skai­čiai, ku­rie Aly­tui nė­ra pa­lan­kūs, nes du di­die­ji in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai vie­nas tik įpu­sė­tas (Ža­lio­sios gat­vės tvar­ky­mo), o dėl ki­to (pės­čių­jų til­to per Ne­mu­ną sta­ty­bos) tik šią sa­vai­tę pa­si­ra­šy­ta ran­gos dar­bų su­tar­tis su UAB „Al­kes­ta“. Pės­čių­jų til­to są­ma­ti­nė ver­tė – be­veik 30 mln. li­tų.

 

Pa­sak A.Gru­ma­do, ne­ri­mą ke­lia ir tai, kad pa­aiš­kė­jo, jog šio til­to kon­struk­ci­ją teks at­ga­ben­ti net iš Ar­gen­ti­nos, o tai ne­pri­klau­so­mas veiks­nys, ga­lin­tis už­tęs­ti tech­niš­kai ir taip la­bai su­dė­tin­go pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą.

 

 Jei mi­nė­tų in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų Aly­tu­je ne­bū­tų spė­ta baig­ti iki 2015 me­tų, pi­ni­gus tek­tų grą­žin­ti.

 

To­dėl Aly­taus mies­to va­do­vai įpa­rei­go­ti iki spa­lio pa­reng­ti in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų – Ža­lio­sios gat­vės su­tvar­ky­mo bei pės­čių­jų til­to sta­ty­bos – įgy­ven­di­ni­mo dar­bų kon­kre­čius gra­fi­kus. Mies­to va­do­vai sve­čius už­tik­ri­no vi­sais įma­no­mais bū­dais ra­gi­nan­tys ran­go­vus dar­bus baig­ti lai­ku ir ti­ki, kad tai pa­da­ry­ti pa­vyks.

toliau2013-07-13  commSkaityti komentarus (20)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100