Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2013-07-11  SpausdintiSpausdinti

Pradedamas statyti ketvirtas tiltas per Nemuną, kuriuo vaikščios pėstieji ir riedės dviratininkai

Saulė PINKEVIČIENĖ

Va­kar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ąžuo­las ir UAB „Al­kes­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ri­man­tas Mor­kū­nas pa­si­ra­šė pės­čių­jų til­to per Ne­mu­ną sta­ty­bos dar­bų su­tar­tį. Ket­vir­tas til­tas Aly­tu­je su­jungs ku­ror­ti­nę mies­to da­lį ir pi­lia­kal­nį. Jis tu­ri iš­kil­ti per dve­jus me­tus. Til­to są­ma­ti­nė ver­tė - 30 mln. li­tų, di­džio­ji da­lis su­mos - Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šos.

 

 Pa­si­rink­ta pa­spy­ri­nė kon­struk­ci­ja

 

Mies­to va­do­vai pa­svei­ki­no kon­kur­so lai­mė­to­ją UAB „Al­kes­ta“ ir iš­reiš­kė vil­tį, kad ob­jek­tas bus pa­sta­ty­tas lai­ku ir ko­ky­biš­kai. Pa­sak įmo­nės di­rek­to­riaus R.Mor­kū­no, tai pri­klau­sys ir nuo gam­ti­nių są­ly­gų, nes ob­jek­tas yra su­dė­tin­gas, ge­ro­kai su­dė­tin­ges­nis nei Tūks­tant­me­čio til­tas, ku­rį taip pat sta­tė ši įmo­nė.

 

2012 me­tų pra­džio­je UAB Til­tų eks­per­tų cen­tro pro­jek­tuo­to­jai pri­sta­tė pen­kis pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to pro­jek­to va­rian­tus. Aly­tiš­kiai ga­lė­jo bal­suo­ti už la­biau­siai pa­ti­ku­sį va­rian­tą. Dau­gu­ma rin­ko­si pa­spy­ri­nio pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to kon­struk­ci­ją, ku­rią pa­siū­lė ir pa­tys pro­jek­tuo­to­jai bei pri­ta­rė mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Ši kon­struk­ci­ja pri­im­ti­na kai­nos at­žvil­giu, ta­čiau tu­rės di­des­nį po­vei­kį ap­lin­kai, nes ant kran­tų teks įreng­ti ne­ma­žas sta­tyb­vie­tes.

 

Ar bus iš­lai­ky­ti ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mai, ar sta­ty­bos me­tu ne­nu­ken­tės vie­nas gra­žiau­sių Aly­taus gam­tos kam­pe­lių, dar kar­tą tei­rau­ta­si ir pa­si­ra­šant su­tar­tį.

 

R.Mor­kū­nas sa­ko, kad sta­ty­bų gam­tos ap­sup­to­je vie­to­je me­tu ne­iš­ven­gia­mai ky­la ap­lin­ko­sau­gi­nių pro­ble­mų, juk prie sta­tyb­vie­tės tu­ri pri­va­žiuo­ti di­de­lio to­na­žo sta­ty­bi­nė tech­ni­ka, kra­nai. Ta­čiau vi­sos pro­ble­mos, anot jo, iš­spren­džia­mos, o ga­li­ma ža­la at­ku­ria­ma bai­gus dar­bus.

 

Sta­tant nau­ją­jį til­tą teks at­si­žvelg­ti ir į pa­vel­do­sau­gi­nin­kų rei­ka­la­vi­mus, mat se­no­jo ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mos, ant ku­rių ir ža­da­ma sta­ty­ti 35 met­rų aukš­čio nau­ją­jį til­tą, įtrauk­tos į pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą ir sau­go­mos vals­ty­bės. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ja­nis Lau­ri­nai­tis už­tik­ri­no, kad pro­jek­tas su­de­rin­tas su Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Aly­taus te­ri­to­ri­niu pa­da­li­niu. Pa­min­klo­sau­gi­nin­kų rei­ka­la­vi­mas iš­sau­go­ti da­lį se­nų­jų kon­struk­ci­jų bus vyk­do­mas, bet pro­jek­to de­ri­ni­mas vy­ko il­gai ir bu­vo ko­re­guo­ja­mas.

 

Til­tai – mies­to vei­das

 

„Pro­jek­tas yra su­dė­tin­gas ir in­ži­ne­ri­niu, ir pa­vel­do­sau­gi­niu po­žiū­riais, ta­čiau ki­taip ir ne­ga­li bū­ti, jei no­ri­me tu­rė­ti to­kį šiuo­lai­kiš­ką ob­jek­tą, ku­ris taps ir trau­kos cen­tru Aly­tu­je. Pa­ga­liau til­tai yra mies­to vei­das“, – pa­ste­bi K.Ąžuo­las.

 

Kaip vie­na­reikš­miš­ką pliu­są jis įvar­di­ja tai, kad kon­kur­są lai­mė­jo mū­sų mies­te įsi­kū­ru­si įmo­nė, ku­rio­je dir­ba aly­tiš­kiai. Ta­čiau ir dė­me­sys, pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, tiek pa­čių mies­tie­čių, tiek ir ži­niask­lai­dos šiam pro­jek­tui bus la­bai di­de­lis, tai­gi ir ben­dro­vei teks pa­si­temp­ti. Be­je, tai jau tre­čias til­tas per Ne­mu­ną, ku­rį sta­tys „Al­kes­ta“ (be Tūks­tant­me­čio til­to Aly­tu­je, taip pat ir Drus­ki­nin­kuo­se) bei su­tvar­kys jo pri­ei­gas.

 

Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to il­gis bus 260 met­rų, aukš­tis – per 30 met­rų. Sta­ti­nį su­da­rys me­ta­li­nės kon­struk­ci­jos, o jis sto­vės ant ke­tu­rių at­ra­mų (dvie­jų kran­tuo­se ir dvie­jų van­de­ny­je), di­džiau­sias tarp­at­ra­mi­nis at­stu­mas – 93 met­rai. Til­tas tu­rė­tų bū­ti baig­tas 2015 me­tais, tai­gi aly­tiš­kiams be­lie­ka ti­kė­tis, kad nie­kas ne­su­kliu­dys dar­bus at­lik­ti lai­ku.

 

Da­bar til­to są­ma­ta iš­au­gu­si

 

Ne pa­slap­tis, kad apie ket­vir­tą til­tą per Ne­mu­ną Aly­tu­je pra­dė­ta kal­bė­ti dar 2009 me­tais, ta­čiau su­ma­ny­mą ly­dė­jo daug ne­sklan­du­mų. Pir­mo­ji pro­jek­tuo­to­jų vi­zi­ja pa­si­ro­dė įspū­din­ga, bet la­bai bran­gi. Dvie­jų aukš­tų til­to są­ma­ti­nė ver­tė anuo­met per­li­po 40 mln. li­tų, to­dėl su­ma­ny­mo at­si­sa­ky­ta. 2012-ai­siais pa­si­rin­kus pa­spy­ri­nio pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to va­rian­tą, ti­kė­ta­si tilp­ti į 20 mln. li­tų. Šios lė­šos įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą „Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų in­fra­struk­tū­ros, jun­gian­čios Aly­taus pi­lia­kal­nį bei jo pri­ei­gas su Ku­ror­to ir Miš­ko par­kais, įren­gi­mas ir šių te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mas bei pri­tai­ky­mas po­il­siui ir rek­re­a­ci­jai“ lik­tų su­tvar­kius ki­tas dvi pro­jek­te nu­ma­ty­tas ne ma­žiau svar­bias mies­to vie­tas – Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­rė­lio ir pi­lia­kal­nio ap­lin­ki­nes te­ri­to­ri­jas. Da­bar til­to są­ma­ta iš­au­gu­si, ta­čiau, pa­sak Ne­rin­gos Rin­ke­vi­čiū­tės-Ba­kum, ti­ki­ma­si šią pro­ble­mą iš­spręs­ti pro­gra­mos vi­du­je. Kiek lė­šų sa­vi­val­dy­bei rei­kės pa­pil­do­mai – dar ne­aiš­ku. Nau­ja­sis pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas per Ne­mu­ną yra vie­nas iš tri­jų ob­jek­tų, ku­rių sta­ty­ba ir tvar­ky­mas nu­ma­ty­tas pro­jek­te, iš da­lies fi­nan­suo­ja­ma­me Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­gal San­glau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų pro­gra­mos prie­mo­nę „Re­gio­ni­nių eko­no­mi­kos au­gi­mo cen­trų plėt­ra“.

 

Pa­sta­čius nau­ją til­tą ypač pa­to­gu bus pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams, no­rin­tiems ap­lan­ky­ti ki­to­je Ne­mu­no pu­sė­je esan­čius ob­jek­tus. Iki šiol jiems rei­kia ke­liau­ti per An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus ar­ba Ka­niū­kų til­tus. Ta­čiau nau­jo­jo til­to sta­ty­bų me­tu lai­ki­nai teks rink­tis ki­tus dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ko marš­ru­tus, nes tas, ku­ris drie­kia­si py­li­mu pro Dai­nų slė­nį, bus už­da­ry­tas.

toliau2013-07-11  commSkaityti komentarus (28)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100