Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2013-03-07  SpausdintiSpausdinti

Pokyčiams atvira Putinų gimnazijos bendruomenė susitelkusi mokytis ir dalytis

Eu­ro­pos fla­man­dų mo­ki­nių mo­ko­mų­jų ben­dro­vių mu­gė­je Ant­ver­pe­ne jau­nie­ji Putinų gimnazijos ver­sli­nin­kai pel­nė tre­čią vie­tą. Mo­ki­nių mo­ko­majai bendrovei „De­koD­rink“ va­do­vau­ja eko­no­mi­kos mo­ky­to­jas Do­na­tas Va­si­liaus­kas. Asmeninės nuotr.Aly­taus mo­kyk­los šian­dien su­si­du­ria su iš­šū­kiais: ko­kios jos tu­ri bū­ti, kad ati­tik­tų tė­vų ir vai­kų lū­kes­čius, po­rei­kius, kaip tap­ti sa­vi­toms, pa­trauk­lioms... Po­rei­kis pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi ir su­teik­ti nau­jų idė­jų, im­pul­sų grį­žus į sa­vo ben­druo­me­nę Pu­ti­nų gim­na­zi­jos pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Dai­vą Sa­ba­liaus­kie­nę ir Vy­tą Šiugž­di­nie­nę „pa­kvie­tė“ į Na­cio­na­li­nį Lie­tu­vos švie­ti­mo fo­ru­mą. Grį­žu­sios jos mie­lai da­li­jo­si įspū­džiais, su­sie­da­mos juos su Pu­ti­nų gim­na­zi­jos da­bar­ti­mi ir ar­ti­ma at­ei­ti­mi.

 

– Fo­ru­mo pa­va­di­ni­mas „Švie­ti­mo ly­de­riai at­nau­ji­na Lie­tu­vą“ su­si­jęs su nau­jo­vė­mis. Ko­kie ren­gi­niai Jus su­do­mi­no?

 

D.S.: Ypač su­do­mi­no pui­kūs lek­to­riai, se­mi­na­rai „Ką da­ry­ti, kad jie to­kie skir­tin­gi? Ne­skaus­min­gas di­fe­ren­ci­ja­vi­mas“ ir „Dar­nus ben­druo­me­nės tel­ki­ma­sis per mo­ky­mą­si“, ne ma­žiau ak­tu­a­li (ypač Aly­taus gim­na­zi­jų kon­teks­te) ly­de­rių psi­cho­lo­gi­nio at­spa­ru­mo di­di­ni­mo te­ma bei prak­ti­nio kou­čin­go se­si­ja. Po fo­ru­mo esa­me pa­drą­sin­tos, su­stip­ri­nu­sios nuo­mo­nę, kad mū­sų gim­na­zi­ja yra tei­sin­ga­me ke­ly­je ir tu­ri­me daug ben­dra­min­čių, pa­si­ju­to­me sau­gio­je ap­lin­ko­je, anot Gun­te­rio Pau­li, „vi­sas pro­ble­mas ga­li­me iš­spręs­ti tu­ri­mo­mis ga­li­my­bė­mis“.

 

– Ko­kios at­si­nau­ji­ni­mo idė­jos pra­dė­tos re­a­li­zuo­ti Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je?

 

V.Š.: Čia bū­tų pro­ga pir­mą kar­tą Aly­taus vi­suo­me­nei pri­sta­ty­ti, kad Pu­ti­nų gim­na­zi­ja, įver­ti­nu­si ky­lan­tį eko­no­mi­kos, fi­nan­si­nių, ver­slu­mo ži­nių ir ly­de­rys­tės įgū­džių po­rei­kį, drau­ge su Aly­taus ko­le­gi­ja stei­gia So­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­lą, ku­rio­je ga­lės la­vin­tis pa­tys ga­biau­si mo­ki­niai, lin­kę į eko­no­mi­ką, in­for­ma­ti­ką, ma­te­ma­ti­ką, va­dy­bą ar ly­de­rys­tę bei už­sie­nio kal­bas. Šiuo me­tu de­ri­na­mos ug­dy­mo pro­gra­mos. Nau­ja tai, kad pa­mo­kas ves ne tik gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai, bet ir ko­le­gi­jos dės­ty­to­jai, ver­slo žmo­nės. Ap­ta­ria­ma, kaip gim­na­zis­tai ir mo­ky­to­jai ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti ko­le­gi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­mis, mo­ky­mo įran­ga. Mo­kyk­la fi­nan­suo­ja­ma iš mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, to­dėl mo­ky­ma­sis mū­sų gim­na­zi­jos mo­ki­niams ne­kai­nuos. Gim­na­zis­tams, bai­gu­siems mū­sų mo­kyk­lą, Aly­taus ko­le­gi­jo­je bus tai­ko­mos leng­va­tos – ta­ria­ma­si dėl tam tik­rų da­ly­kų įskai­ty­mo, ma­žes­nio mo­kes­čio už moks­lą. Taip at­si­ve­ria leng­ves­nis ke­lias į in­ži­ne­ri­nes ba­ka­lau­ro, ma­gist­ro stu­di­jas.

 

– Kaip ki­lo min­tis steig­ti ana­lo­gų Aly­tu­je ne­tu­rin­čią So­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­lą?

 

V.Š.: Pu­ti­nų gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė jau se­niai gar­sė­ja kū­ry­bin­gu­mu ir yra at­vi­ra po­ky­čiams, to­dėl ir šis žings­nis ap­mąs­ty­tas, su­sie­tas su gy­ve­ni­mo pa­dik­tuo­to­mis ak­tu­a­li­jo­mis ir tė­vų bei vai­kų po­rei­kiais. Šian­dien drą­siai ga­li­me teig­ti, kad so­cia­li­nio ver­slu­mo ug­dy­mas – iš­skir­ti­nė Pu­ti­nų gim­na­zi­jos ug­dy­mo sri­tis. Stip­rų pa­grin­dą jau tu­ri­me. Mū­sų gim­na­zis­tai yra Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do aka­de­mi­jos tre­čia­kur­siai, jie sma­giai ir kū­ry­biš­kai su­si­pa­žįs­ta su šiuo fon­du bei Eu­ro­pos struk­tū­ri­ne pa­ra­ma. Aukš­ti gim­na­zis­tų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų lai­mė­ji­mai ša­ly­je ir už jos ri­bų. Tra­di­ci­nės ver­slu­mo sa­vai­tės ar­ba ren­gi­nys vi­suo­me­nei „Me­nų pa­va­sa­ris Pu­ti­nuo­se“ – tik­ras ge­bė­ji­mų iš­ban­dy­mas. Jau ke­le­tą me­tų gim­na­zis­tai mo­ko­si ver­slo an­glų kal­bos. Sėk­min­gai vei­kia mo­ki­nių mo­ko­mo­ji ben­dro­vė „De­koD­rink“, ku­riai va­do­vau­ja eko­no­mi­kos mo­ky­to­jas Do­na­tas Va­si­liaus­kas. Jau­nie­ji ver­sli­nin­kai ką tik grį­žo iš Bel­gi­jos, kur Eu­ro­pos fla­man­dų mo­ki­nių mo­ko­mų­jų ben­dro­vių mu­gė­je Ant­ver­pe­ne pel­nė tre­čią vie­tą. Gru­pė mo­ky­to­jų da­ly­va­vo ly­de­rys­tės mo­ky­muo­se ir yra pa­si­ren­gę dirb­ti su ini­cia­ty­viais mo­ki­niais ir tė­vais.

 

D.S.: Eko­no­mi­kos mo­kyk­lo­je gim­na­zis­tai nuo ki­tų moks­lo me­tų tu­rės ga­li­my­bę gau­ti iš­plės­ti­nių eko­no­mi­kos ir ver­slo va­dy­bos, šei­mos fi­nan­sų val­dy­mo ži­nių. Jie prak­tiš­kai iš­ban­dys sa­ve įvai­rio­se dar­bo rin­kos po­zi­ci­jo­se, mo­ky­sis eko­no­miš­kai, ana­li­tiš­kai mąs­ty­ti, ana­li­zuo­ti Lie­tu­vos ir pa­sau­lio gy­ve­ni­mo ak­tu­a­li­jas, prog­no­zuo­ti pa­sau­lio ūkio rai­dą, sėk­min­gai sa­ve re­a­li­zuo­ti ver­sle, dar­bo rin­ko­je, pa­grįs­tai ir lo­giš­kai su­si­dė­lio­ti kar­je­ros pla­ną.

 

– Pas­ta­ruo­ju me­tu ak­tu­a­li pro­ble­ma – ga­bių­jų mo­ki­nių ug­dy­mas. Ką nau­jo apie tai iš­gir­do­te fo­ru­me?

 

V.Š.: Fo­ru­me iš­ties ne­ma­žai dė­me­sio skir­ta „skir­tin­gų“ mo­ki­nių ug­dy­mo klau­si­mams, vis ak­tu­a­les­nė tam­pa emig­ran­tų vai­kų, be­si­mo­kiu­sių ki­taip, pro­ble­ma. Svars­to­ma, kaip su­kur­ti są­ly­gas ne­skaus­min­gam di­fe­ren­ci­ja­vi­mui, anot An­dre­a­so Helm­ke`s, „mo­ki­nių įvai­ro­vė lai­ko­ma ne pa­pil­do­mu krū­viu, o ga­li­my­be at­si­skleis­ti“. Svars­tant šią te­mą ki­lo re­to­ri­nis klau­si­mas, ar vis­ką pa­da­ro­me, kad pa­dė­tu­me at­si­skleis­ti vi­sų mo­ki­nių ge­bė­ji­mams ir ne­kel­tu­me skaus­mo juos rū­šiuo­da­mi, nes vi­suo­me­nė­je as­me­niui rei­kės su­gy­ven­ti su įvai­ro­ve. Pa­me­nu, so­viet­me­čiu bu­vo po­pu­lia­ru ga­bius mo­ki­nius su­telk­ti vie­no­je, daž­niau­siai A kla­sė­je, su­stip­rin­tai mo­ky­ti n da­ly­ko. Prak­ti­ka pa­ro­dė, kad toks skirs­ty­mas ne­pa­si­tei­si­na: li­ku­sio­se kla­sė­se mo­ki­nių mo­ty­va­ci­ja ma­žė­ja, jie ne­tu­ri su kuo pa­ly­gin­ti sa­vo ge­bė­ji­mų, ne vi­si rink­ti­nė­je kla­sė­je ga­būs tiems pa­tiems da­ly­kams, mo­ky­mo­si sti­liai taip pat įvai­rūs. Psi­cho­lo­gų ma­ny­mu, toks anks­ty­vas skirs­ty­mas pa­gal ga­bu­mus, ypač pa­aug­lys­tė­je (8–9 kla­sė­se), – sun­kiau­sias eta­pas kū­ry­biš­ku­mui. Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad mū­sų ša­ly­je vis dar nė­ra ben­dros ga­bių vai­kų at­pa­ži­ni­mo, įver­ti­ni­mo ir ug­dy­mo sis­te­mos, te­be­dis­ku­tuo­ja­ma apie jos rei­ka­lin­gu­mą. Kaip su­pran­ta­te, nuo­mo­nės la­bai įvai­rios.

 

Mū­sų gim­na­zi­jos mo­ky­to­jai ir ad­mi­nist­ra­ci­ja ma­no, kad daug svar­biau su­teik­ti spe­cia­lių kon­sul­ta­ci­jų, pa­de­dan­čių mo­ki­niui ge­riau su­pras­ti sa­vo ga­bu­mus ir ta­len­tą, su­si­do­ro­ti su so­cia­li­nė­mis pro­ble­mo­mis (pa­ti­ria stre­są, at­si­du­ria an­ti­in­te­lek­tu­a­lio­je ben­dra­am­žių ir su­au­gu­sių­jų ap­lin­ko­je) ir pa­siū­ly­ti kuo įvai­res­nę po­rei­kius at­lie­pian­čią veik­lą. To­dėl jau šian­dien, ben­dra­dar­biau­da­mi su Aly­taus mies­to pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos spe­cia­lis­tais, esa­me ap­ta­rę kon­kre­čius žings­nius, kaip bus at­pa­žįs­ta­mi ga­būs vai­kai, be­si­mo­kan­tys Pu­ti­nų gim­na­zi­jos pir­mo­je kla­sė­je. Jie at­liks in­te­lek­to tes­tą, kū­ry­biš­ku­mo ver­ti­ni­mą, da­ly­vaus mo­ty­va­ci­nia­me po­kal­by­je ir ap­tars mo­ky­mo­si for­mas, ga­li­my­bes.

 

– Kaip dir­ba­ma su ga­biai­siais Jū­sų gim­na­zi­jo­je?

 

D.S.: Gim­na­zi­jo­je ne pir­mus me­tus daug dė­me­sio ski­ria­ma skir­tin­gų ge­bė­ji­mų mo­ki­niams ug­dy­ti. Vie­ni iš pir­mų­jų mies­te ėmė­me tai­ky­ti mo­ky­mą at­si­žvelg­da­mi į mo­ki­nių mo­ky­mo­si sti­lius. Jau pir­mo­je, ant­ro­je gim­na­zi­jos kla­sė­se skir­tin­gų ge­bė­ji­mų gru­pė­se mo­ko­ma­si per lie­tu­vių kal­bos ir ma­te­ma­ti­kos pa­mo­kas. Toks di­fe­ren­ci­ja­vi­mas pa­de­da ma­žin­ti pa­sie­ki­mų skir­tu­mus, lei­džia la­biau at­si­skleis­ti ga­biems mo­ki­niams, ug­do kū­ry­biš­ku­mą. Mo­ky­to­jai džiau­gia­si ana­li­zuo­da­mi gim­na­zi­jos ir Lie­tu­vos abi­tu­rien­tų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus, ku­rie daž­nai len­kia ša­lies vi­dur­kį, bet la­biau­siai – ryš­kia pri­dė­ti­ne mo­ky­mo ver­te, kai net ir sil­pnes­nių ge­bė­ji­mų mo­ki­niai ga­li kon­ku­ruo­ti pa­gal re­zul­ta­tus.

 

Gim­na­zi­ja, siek­da­ma sa­vo ug­do­mą­ją ap­lin­ką pri­ar­tin­ti prie uni­ver­si­te­ti­nės, or­ga­ni­zuo­ja jau tra­di­ci­ja ta­pu­sią jau­nų­jų moks­li­nin­kų kon­fe­ren­ci­ją. Pa­tys ga­biau­si mo­ki­niai su ates­ta­tu gau­na vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą tris kar­tus pi­giau, nes už te­ori­jos pa­mo­kas mo­ka­ma iš mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų. Per ke­le­rius me­tus ga­biems ir ini­cia­ty­viems mo­ki­niams (to­kių per 30) su­da­ry­tos są­ly­gos da­ly­vau­ti pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je ir ap­lan­ky­ti Grai­ki­ją, Ru­mu­ni­ją, Aust­ri­ją, Da­ni­ją, Di­dži­ą­ją Bri­ta­ni­ją, dar try­li­ka pre­ten­duo­ja nu­vyk­ti į Pran­cū­zi­ją, Nor­ve­gi­ją, Is­pa­ni­ją.

 

En­tu­zias­tin­gai pri­ėmė­me Co­me­nius in­di­vi­du­a­laus mo­ki­nių mo­bi­lu­mo veik­los nau­ją iš­šū­kį Lie­tu­vo­je: 3 mė­ne­sius ant­ros kla­sės gim­na­zis­tas mo­kė­si Da­ni­jos mo­kyk­lo­je.

 

Ga­bių­jų gim­na­zis­tų, be­si­mo­kan­čių vien de­šim­tu­kais ir de­vin­tu­kais, gar­bei skir­ta „Del­niu­kų ga­le­ri­ja“, ji ypač ma­lo­niai nu­ste­bi­no sve­čius iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos.

 

– Ne­se­niai pa­si­ro­dė Jū­sų straips­nis „Pa­ži­ni­mo džiaugs­mas ki­taip“ („Švie­ti­mo nau­jie­nos“, 2013 m., Nr. 2 (324). Ja­me ra­šo­te, kad ino­va­ty­vių da­ly­kų mo­ko­si vi­sa ben­druo­me­nė (mo­ky­to­jai, ad­mi­nist­ra­ci­ja, ta­ry­ba, tė­vai). Kuo tai svar­bu gim­na­zis­tams, jų tė­vams?

 

V.Š.: Se­mi­na­re apie dar­nios ben­druo­me­nės idė­ją kal­bė­ta, kaip ku­ria­mos dar­bo są­ly­gos, pa­de­dan­čios kiek­vie­nam ko­le­gai iš­skleis­ti tu­ri­mą po­ten­cia­lą, ko­kia kva­li­fi­ka­ci­jos ar mo­ky­mų es­mė tel­kiant vi­są ben­druo­me­nę mo­ky­tis ir da­ly­tis. Pe­da­go­gų su­si­tel­ki­mas mo­ky­tis – tai iš­skir­ti­nis gim­na­zi­jos bruo­žas. Jau ant­rus me­tus gau­si­na­me ži­nias ino­va­ty­viuo­se mo­ky­muo­se (to­kias for­mas Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tro ko­man­da Aly­tu­je pri­sta­tė tik pra­ei­tą sa­vai­tę), įgi­jo­me svar­bių įgū­džių, kaip dirb­ti su kū­ry­biš­kais ga­biais vai­kais ki­taip, kaip mo­ky­ti per pa­ty­ri­mą, tai­ky­ti ug­do­mą­jį va­do­va­vi­mą (angl. Co­a­ching, anot Au­ri­mo Juo­zai­čio, „kru­čin­gas“) su ko­le­go­mis, su vy­res­niais mo­ki­niais pa­mo­ko­se. Gim­na­zis­tai pa­ste­bė­jo, kad mo­ky­mai stip­ri­na tei­gia­mą po­žiū­rį į mo­ki­nį, tar­pu­sa­vio san­ty­kius. Mo­ky­to­jai kryp­tin­gai mo­ko­si, kaip dirb­ti su ta­len­tin­gais mo­ki­niais il­ga­lai­kiuo­se kur­suo­se, pa­vyz­džiui, Vil­niaus uni­ver­si­te­te (lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Li­gi­ta Sa­ra­pie­nė), šo­kio mo­ky­to­ja Rū­ta Grauž­lie­nė ruo­šia­si į pa­sau­li­nę šo­kių kon­fe­ren­ci­ją „Mo­ve it“ Lon­do­ne. Džiau­gia­mės ak­ty­vių ir ini­cia­ty­vių tė­vų gru­pe, ku­rią vie­ni­ja idė­ja „Ben­dra­dar­biau­da­mi pa­siek­si­me dau­giau“. Ji ne­bū­tų at­si­ra­du­si be ini­cia­ty­vos mo­ky­tis drau­ge.

 

Kal­bė­jo­si Dai­na Kiul­ky­tė

 

toliau2013-03-07  commSkaityti komentarus (6)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100