Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2013-02-23  SpausdintiSpausdinti

Vidaus reikalų ministerija apkarpė savivaldybės užmojus dėl pėsčiųjų tilto per Nemuną

Alma MOSTEIKAITĖ
 Šią sa­vai­tę vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl eu­ro­pi­nės pa­ra­mos sky­ri­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pro­jek­tui įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tą per Ne­mu­ną ties Dai­nų slė­niu. Sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu vyk­do jau an­trą vie­šą­jį kon­kur­są sta­ty­ti til­tą ir su­tvar­ky­ti ap­lin­ki­nes te­ri­to­ri­jas. Aki­vaiz­du, kad re­a­lus fi­nan­sa­vi­mas skir­tas ma­žes­nis, nei no­rė­tų sa­vi­val­dy­bė.

 Šiuo metu mieste kartu su mikrorajonuose padarytais pėsčiųjų ir dviračių takais jų yra daugiau kaip 10 kilometrų.                  Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Pi­ni­gai – re­gio­ni­nės plėt­ros pla­ne

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­ta­me re­gio­ni­nės plėt­ros 2008–2013 me­tais pla­ne yra nu­ma­čiu­si pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to per Ne­mu­ną ties Dai­nų slė­niu sta­ty­bą. Šios sta­ty­bos pro­jek­tas va­di­na­si „Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų in­fra­struk­tū­ros, jun­gian­čios Aly­taus pi­lia­kal­nį bei jo pri­ei­gas su Ku­ror­to ir Miš­ko par­kais, įren­gi­mas ir šių te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mas bei pri­tai­ky­mas po­il­siui ir rek­re­a­ci­jai“. Jį vyk­dant pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti tris ob­jek­tus – sie­kiant su­jung­ti abu Ne­mu­no kran­tus, pa­sta­ty­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tą to­je vie­to­je, ku­rio­je 1899–1927 me­tais bu­vo se­na­sis ge­le­žin­ke­lio til­tas, su­tvar­ky­ti ir pri­tai­ky­ti rek­re­a­ci­jai Ma­žo­sios Dai­li­dės eže­ro ap­lin­ki­nę te­ri­to­ri­ją, įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką, su­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­ją prie Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio pi­lia­kal­nio.

 

Kaip nu­ma­ty­ta mi­nė­ta­me re­gio­ni­nės plėt­ros pla­ne, pro­jek­to ver­tė – apie 28 mln. li­tų, ku­rių di­džio­ji da­lis iš eu­ro­pi­nių fon­dų.

 

Dau­giau kaip prieš me­tus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bė kon­kur­są įgy­ven­din­ti šį pro­jek­tą. Ta­čiau ja­me pa­siū­ly­ta to­kia kai­na, kad sa­vi­val­dy­bė bu­vo ne­pa­jė­gi jo įgy­ven­din­ti, – maž­daug 40 mln. li­tų. Po pir­mo­jo kon­kur­so sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai tvir­ti­no, kad til­tui pa­sta­ty­ti ir ap­lin­ki­nėms te­ri­to­ri­joms su­tvar­ky­ti re­a­liai ga­li­ma ti­kė­tis apie 26 mln. li­tų.

 

Pa­skel­bus ant­rą­jį kon­kur­są šiuo me­tu dar vyks­ta pir­ki­mų pro­ce­dū­ros. Ja­me da­ly­va­vo trys įmo­nės – dvi iš Aly­taus ir vie­na iš Lat­vi­jos, nes kon­kur­sas bu­vo tarp­tau­ti­nis.

 

Vi­sos trys įmo­nės, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Ja­nio Lau­ri­nai­čio tei­gi­mu, pa­siū­lė be­veik 3 mln. li­tų di­des­nes kai­nas, nei sa­vi­val­dy­bė tu­ri pla­nuo­ja­mų lė­šų pro­jek­tui vyk­dy­ti.

 

Su­tar­tis kol kas ne­pa­si­ra­šo­ma dėl dvie­jų prie­žas­čių – pa­tys kon­kur­so da­ly­viai tiks­li­na kai­nas ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba tik­ri­na sa­vi­val­dy­bės vyk­do­mus vie­šuo­sius pir­ki­mus dėl pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to sta­ty­bos per Ne­mu­ną bei ap­lin­ki­nės te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo.

 

Su­tar­tis dėl pro­jek­to vyk­dy­mo ga­li bū­ti pa­si­ra­šy­ta dau­giau kaip po mė­ne­sio. O pre­li­mi­na­rus pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas – 2015-ųjų tre­čias ket­vir­tis.

 

Fi­nan­sa­vi­mas – be­veik iki 25 mln. li­tų

Šią sa­vai­tę vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras D.A.Ba­ra­kaus­kas pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pro­jek­tui „Pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų in­fra­struk­tū­ros, jun­gian­čios Aly­taus pi­lia­kal­nį bei jo pri­ei­gas su Ku­ror­to ir Miš­ko par­kais, įren­gi­mas ir šių te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mas bei pri­tai­ky­mas po­il­siui ir rek­re­a­ci­jai“. Jis fi­nan­suo­tas iki 24 mln. 962 tūkst. li­tų. Iš eu­ro­pi­nių fon­dų ski­ria­ma be­veik 23 mln. li­tų, li­ku­si da­lis – iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų.

 

Re­a­li mi­nis­te­ri­jos skir­ta lė­šų su­ma su­ma­ži­no sa­vi­val­dy­bės už­mo­jus dėl pės­čių­jų til­to per Ne­mu­ną sta­ty­bos. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas J.Lau­ri­nai­tis įsi­ti­ki­nęs, kad sa­vi­val­dy­bė, vyk­dy­da­ma mi­nė­tą pro­jek­tą, ga­li pri­si­dė­ti iš ki­tų pro­jek­tų su­tau­py­tų lė­šų. Tad šian­dien opiau­sias klau­si­mas, už ko­kią su­mą su­tiks pro­jek­tą vyk­dy­ti ant­ra­ja­me kon­kur­se da­ly­va­vu­sios įmo­nės ir ap­skri­tai ar su­tiks.

 

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­raiš­ką dėl fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­to, pa­gal ku­rį bus sta­to­mas pės­čių­jų bei dvi­ra­čių ta­kų til­tas per Ne­mu­ną bei tvar­ko­ma ap­lin­ki­nė te­ri­to­ri­ja, mi­nis­te­ri­jai pa­tei­kė tik pra­dė­jus aiš­kė­ti pro­jek­to įvyk­dy­mo lė­šoms.

 

Dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kai – nuo 1990-ųjų

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kai pra­dė­ti ties­ti 1990-ai­siais, kai bu­vu­sio ge­le­žin­ke­lio vie­to­je, ant XIX am­žiu­je su­pil­to py­li­mo, įreng­tas Svei­ka­tos ta­kas.

2008-ai­siais, ga­vus eu­ro­pi­nį fi­nan­sa­vi­mą, 6 ki­lo­met­rų dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­kas nu­ties­tas Ne­mu­no pa­kran­te.

 

Per­nai be­veik už 5 mln. li­tų, taip pat ga­vus eu­ro­pi­nį fi­nan­sa­vi­mą šie ta­kai at­si­ra­do nuo Plia­žo gat­vės iki Sa­na­to­ri­jos miš­ko, įreng­tas tu­ne­lis po Vil­niaus gat­ve. Vyk­dant šį pro­jek­tą su­tvar­ky­tos Plia­žo, Til­to ir Ši­le­lio gat­vės.

 

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je su eu­ro­pi­nių fon­dų pa­gal­ba be­veik už pus­tre­čio mi­li­jo­no li­tų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kai ple­čia­mi nuo Sa­na­to­ri­jos miš­ko iki nau­jo­jo Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio til­to per Ne­mu­ną. Nu­tie­sus šiuos ta­kus dvi­ra­ti­nin­kai ir pės­tie­ji jais ga­lės ke­liau­ti nuo nau­jo­jo til­to per Ne­mu­ną iki tik jiems skir­to til­to ties Dai­nų slė­niu, o per pas­ta­rą­jį pa­tek­ti į Pir­mą­jį Aly­tų.

 

Šiuo me­tu mies­te kar­tu su mik­ro­ra­jo­nuo­se pa­da­ry­tais pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kais jų yra dau­giau kaip 10 ki­lo­met­rų.

toliau2013-02-23  commSkaityti komentarus (16)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100