arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2012-07-17  SpausdintiSpausdinti

Šv. Benedikto gimnazijos dešimtajai laidai atestatai išdalyti Žalgirio mūšio dieną

Saulė PINKEVIČIENĖ
 Aly­tu­je pra­si­dė­jo iš­leis­tu­vių ma­ra­to­nas. Penk­ta­die­nį Kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre ates­ta­tai įteik­ti 222 Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos de­vy­nias­de­šim­to­sios lai­dos abi­tu­rien­tams, ku­riems tra­di­ciš­kai pa­lin­kė­ta: „Te sėk­mė mus per­se­kio­ja.” Sek­ma­die­nio po­pie­tę di­džio­ji šven­tė vy­ko Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je – ates­ta­tai iš­da­ly­ti 68 de­šim­to­sios lai­dos abi­tu­rien­tams. Šian­dien es­ta­fe­tę pe­ri­ma Pu­ti­nų gim­na­zi­ja, ku­rią šie­met bai­gė 189 abi­tu­rien­tai, o Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je ates­ta­tų įtei­ki­mas 197 absolventams nu­ma­ty­tas lie­pos 24 die­ną.

 

Nuotrauka ilgam prisiminimui: dešimtos laidos abiturientės prie Šv. Benedikto gimnazijos rožyno išleistuvių dieną.   Zenono ŠILINSKO nuotr.Pa­si­im­ti ates­ta­to – su bal­ta ro­že ran­ko­se

 

Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos de­šim­to­ji lai­da – ne­gau­si. Mo­kyk­lą šie­met bai­gė 20 abi­tu­rien­tų ma­žiau nei per­nai, bet jų pa­svei­kin­ti su­si­rin­ko toks gau­sus bū­rys ar­ti­mų­jų, sve­čių, kad ne­til­po į gim­na­zi­jos sa­lę.

 

At­si­im­ti ates­ta­tų abi­tu­rien­tai žings­nia­vo ne­ši­ni Aly­taus sim­bo­liu – bal­to­mis ro­žė­mis, ku­rias mer­kė į va­zą, o vė­liau do­va­no­jo mo­ky­to­jams, sve­čiams, auk­lė­to­joms Ja­ni­nai Alek­na­vi­čie­nei (4a kla­sė), Ni­jo­lei Prie­skie­nie­nei (4b) ir Vio­le­tai Šurs­kie­nei (4c). Į gim­na­zi­jos met­raš­tį pas­ku­ti­nė moks­lo me­tų šven­tė įra­šy­ta ne­pa­pras­tą die­ną – lie­pos 15-ąją, mi­nint Žal­gi­rio mū­šio me­ti­nes.

 

sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą žen­gian­čius ka­ta­li­kiš­ko­sios mo­kyk­los auk­lė­ti­nius svei­ki­no Aly­taus de­ka­nas Arū­nas Už­upis, ra­gin­da­mas siek­ti že­miš­kų moks­lų, bet ne­pa­mirš­ti ir Die­vo.

 

Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas jau­ni­mui lin­kė­jo vi­suo­met siek­ti sa­vo sva­jo­nės ir ją įgy­ven­din­ti. (Jo pa­si­ro­dy­mas, ma­tyt, liu­di­jo ir me­tų lai­kų kai­tą, – po abi­tu­rien­tų va­sa­ros ne­tru­kus at­eis po­li­ti­kų ru­duo).

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Čes­lo­va Mo­ce­vi­čie­nė, ku­rios pe­čius kas­met už­griū­va bran­dos eg­za­mi­nų or­ga­ni­za­vi­mo rū­pes­čiai, mė­gi­no spė­ti: ko­kios min­tys iš­leis­tu­vių die­ną su­ka­si pa­čių abi­tu­rien­tų gal­vo­se? „Net jei šian­dien jums at­ro­do, jog vis­kas nu­si­bo­do, no­ri­si grei­čiau ženg­ti sava­ran­kiš­ku ke­liu, ne­pa­mirš­ki­te, kad bai­gė­te vie­ną ge­riau­sių Aly­taus gim­na­zi­jų. Ne­pri­si­me­nu to­kios se­si­jos, kai eg­za­mi­nų re­zul­ta­tų ži­nia­raš­čiuo­se ties šios mo­kyk­los var­du ne­si­pui­kuo­tų aukš­čiau­sias – 100 ba­lų – vie­no ar ki­to eg­za­mi­no įver­ti­ni­mas”, – kal­bė­jo pa­va­duo­to­ja.

 

Pel­nė tris šim­tu­kus ir du 99-ukus

 

De­šim­to­jo­je Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lai­do­je – de­šimt bran­dos ates­ta­tų su pa­gy­ri­mais. Kaip pa­ste­bė­jo juos įtei­kęs gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Bi­gai­la, šie­met „pa­gir­to­sios” – tik šau­nios ir darbš­čios mer­gi­nos. To­kie ates­ta­tai įteik­ti Gre­tai Bū­tė­nai­tei, Do­vi­lei Gra­žu­ly­tei, Jo­vi­tai Gra­žu­ly­tei, Si­mo­nai Ja­na­vi­čiū­tei, Ode­tai Juo­džiu­ky­nai­tei, Vik­to­ri­jai Ma­siu­lio­ny­tei, Ag­nei Smols­ku­tei, Ka­ro­li­nai Sta­siu­ky­nai­tei, Au­rė­jai Stir­by­tei, Ai­ri­dai Šve­dai­tei. Abi­tu­rien­tėms dar įteik­tos do­va­nos – Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus ei­lė­raš­čių rink­ti­nės.

 

G.Bū­tė­nai­tė ir A.Stir­by­tė taip pat pel­nė aukš­čiau­sius 100 ba­lų lie­tu­vių vals­ty­bi­nio bran­dos eg­za­mi­no (VBE) įver­ti­ni­mus (jas mo­kė lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ire­na Leš­čins­kie­nė), O.Juo­džiu­ky­nai­tė – ma­te­ma­ti­kos VBE (ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Jo­lan­ta Pa­ce­vi­čie­nė). Vos vie­no ba­lo iki aukš­čiau­sio įver­ti­ni­mo pri­trū­ko To­mui Žva­liaus­kui (ma­te­ma­ti­kos VBE) ir D.Gra­žu­ly­tei (an­glų VBE), ku­riems skir­ti 99 ba­lų įver­ti­ni­mai.

 

Di­rek­to­rius V.Bi­gai­la taip pat džiau­gė­si, kad šie­met nuo 80 iki 100 ba­lų įver­tin­ti net 37, tai yra dau­giau nei pu­sės, iš 68 gim­na­zi­ją bai­gu­sių abi­tu­rien­tų eg­za­mi­nų dar­bai. „Ski­na­me der­lių, džiau­gia­mės la­bai aukš­tais ži­nių ko­ky­bės įver­ti­ni­mais, o kaip dva­si­nė bran­da? Tai pa­ro­dys tik at­ei­tis, kaip jums sek­sis gy­ve­ni­me, ar tu­rės įta­kos jū­sų ver­ty­bėms tai, kad bai­gė­te ka­ta­li­kiš­ką­ją mo­kyk­lą, ar tai te­bu­vo for­ma­lu­mas”, – kal­bė­jo V.Bi­gai­la.

 

Švie­ti­mo pert­var­kos kei­čia iš­leis­tu­vių tra­di­ci­jas

 

Ypa­tin­gos stip­ry­bės ir svei­ka­tos įteik­da­mas ates­ta­tus gim­na­zi­jos di­rek­to­rius pa­lin­kė­jo abi­tu­rien­tams Dai­va­rui Sla­vins­kui ir Kot­ry­nai Mo­le­vi­čiū­tei. Įstai­go­je su­da­ry­tos są­ly­gos mo­ky­tis ir fi­zi­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems moks­lei­viams, pri­tai­ky­ta mo­ky­mo­si ap­lin­ka.

V.Bi­gai­la ne­slė­pė: jis jau­di­na­si iš­ly­dė­da­mas abi­tu­rien­tus, ku­rių ne­ma­žai šio­je mo­kyk­lo­je mo­kė­si nuo 1 kla­sės. Pra­ūžus švie­ti­mo per­tvar­kų tor­na­dui, da­bar to­kia mo­kyk­la, ku­rio­je po vie­nu sto­gu mo­ko­si ir pra­di­nės, ir pa­grin­di­nės, ir gim­na­zi­jos kla­sės, – vie­nin­te­lė Aly­tu­je. Tik Šv. Be­ne­dik­to ben­druo­me­nė ates­ta­tų įtei­ki­mo šven­tę su­ren­gė sa­vo mo­kyk­lo­je, pa­ty­rė jau­di­nan­čių emo­ci­jų, o ki­tos gim­na­zi­jos ren­gi­niui nuo­mo­ja Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro sa­lę. Jot­vin­gių gim­na­zis­tai ne­be­tel­pa ir ten – ates­ta­tai įtei­kia­mi dviem srau­tais, į sce­ną pa­ky­la vi­sa abi­tu­rien­tų kla­sė, o ne po vie­ną, kaip bu­vo įpras­ta vi­du­ri­nė­se mo­kyk­lo­se.

 

Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tai ir jų ar­ti­mie­ji iš­leis­tu­vių links­mą­ją da­lį šie­met šven­tė Aly­taus mies­to te­at­re.

toliau2012-07-17  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100