arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kaributas, Laima, Inocentas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-03-08  SpausdintiSpausdinti

Alytaus kultūros vandenyse laukiama jaunųjų menininkų-stipendininkų devintosios bangos

Saulė PINKEVIČIENĖ

Pa­tvir­tin­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas, pa­skelb­ti Kul­tū­ros kū­ry­bi­nių pro­jek­tų kon­kur­so re­zul­ta­tai – už šių skai­čių at­si­ve­ria spal­vin­ga Aly­taus kul­tū­ros pa­no­ra­ma, ku­rio­je šie­met nu­si­ma­to ne­ma­žai nau­jo­vių. Apie jas ir ki­tas kul­tū­ros ak­tu­a­li­jas pa­sa­ko­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Vil­ma Liau­ku­vie­nė.

 „Apibendrindama pasakyčiau, kad kultūra šiais metais Alytuje gyvuoja visai neblogai ir tikrai negalėtume sakyti, kad ji yra skriaudžama – veiklai skirtas ženkliai didesnis finansavimas. Kita vertus, jei vertintume kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimus, tai būtų galima kalbėti apie tam tikrą skriaudą, nes vidutinis Alytaus kultūros įstaigų darbuotojų atlyginimas toli gražu nesiekia Lietuvos vidurkio“, – sako Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

– Kaip at­ro­do kul­tū­ros ei­lu­tė 2018 me­tų biu­dže­to kon­teks­te – ar vis dar ga­li­me sa­ky­ti, kad Aly­tu­je kul­tū­ra skriau­džia­ma?

 

– Kul­tū­ros pro­gra­mai šių me­tų biu­dže­te (ku­ris taip pat yra di­des­nis sa­vo pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka, pa­ly­gin­ti su 2017 me­tais) ski­ria­ma 0,5 proc. ma­žiau nei per­nai – 3,5 proc. Ta­čiau no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į ki­tą su­mą – skir­tą biu­dže­ti­nių kul­tū­ros įstai­gų veik­lai ir Kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui. Iš vi­so 2018 me­tų pro­jek­tams (drau­ge su įstai­gų) yra skir­ta 202,1 tūkst. Eur, (pa­ly­gi­ni­mui – 2016 me­tais ši su­ma sie­kė 145 tūkst. Eur). Nors per­nai ir šie­met biu­dže­ti­nės įstai­gos pro­jek­tų kon­kur­se ne­da­ly­va­vo, joms ski­ria­ma lė­šų pro­jek­ti­nei veik­lai at­ski­ro­je ei­lu­tė­je, ir pa­čios įstai­gos nu­si­ma­to, ko­kius pro­jek­ti­nius ren­gi­nius jos or­ga­ni­zuos ša­lia sa­vo tie­sio­gi­nės veik­los.

 

Jur­gio Kun­či­no vie­ša­jai bib­lio­te­kai 7,9 tūkst. Eur skir­ta tarp­tau­ti­nei eks­lib­ri­sų pa­ro­dai, dai­nuo­ja­mo­sios po­ezi­jos va­ka­rui, tarp­tau­ti­niams trum­po­sios pro­zos skai­ty­mams „Im­bie­ro va­ka­rai“, vai­kų ir jau­ni­mo kul­tū­ri­nei edu­ka­ci­jai „Me­nų la­bo­ra­to­ri­ja“.

 

Kraš­to­ty­ros mu­zie­jui nu­ma­ty­ta 20 tūkst. Eur. Bus iš­leis­ta mies­to is­to­ri­jai skir­ta kny­ga „Kas­die­ni­nis mies­to gy­ve­ni­mas“, vals­ty­bin­gu­mo 100-me­čiui su­reng­ta pa­ro­da „Jų krau­jas ro­žėm pra­žy­dė­jo…“, šiai pro­gai bus skir­ta kon­fe­ren­ci­ja, mu­zie­ji­nin­kai or­ga­ni­zuos Dzū­kiš­ką jo­mar­ką, tra­di­ci­nį ren­gi­nį „Mu­zie­jų nak­tis 2018“.

 

Aly­taus te­at­rui skir­ta 21,2 tūkst. Eur spek­tak­liui „Pa­ma­tai iš Min­dau­go pi­lies. Ne­tik­ras ak­muo“, vals­ty­bi­nėms šven­tėms, te­at­rų fes­ti­va­liui COM ME­DIA, mi­ni fes­ti­va­liui „Miu­zik­lų die­nos Aly­tu­je“.

 

Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­trui (AKKC) skir­ta 49 tūkst. Eur Už­ga­vė­nėms, At­ve­ly­kiui, Mo­ti­nos die­nai, Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­liui, IX tarp­tau­ti­niam cir­ko fes­ti­va­liui-kon­kur­sui, ko­lek­ty­vų veik­lai.

 

Dar 240 tūkst. Eur nu­ma­ty­ta vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo, Aly­taus mies­to die­nų ir ka­lė­di­nio pe­ri­odo ren­gi­niams, gat­vės me­no fes­ti­va­liui ir pa­si­ren­gi­mui Dai­nų šven­tei „Var­dan tos...“

 

Api­ben­drin­da­ma pa­sa­ky­čiau, kad kul­tū­ra šiais me­tais Aly­tu­je gy­vuo­ja vi­sai ne­blo­gai ir tik­rai ne­ga­lė­tu­me teig­ti, kad ji yra skriau­džia­ma – veik­lai skir­tas ge­ro­kai di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas. Ki­ta ver­tus, jei ver­tin­tu­me kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus, tai bū­tų ga­li­ma kal­bė­ti apie tam tik­rą skriau­dą, nes vi­du­ti­nis Aly­taus kul­tū­ros įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mas to­li gra­žu ne­sie­kia Lie­tu­vos vi­dur­kio – 884 Eur. Aly­tiš­kiai kul­tū­ros dar­buo­to­jai už­dir­ba vos 628 Eur (ne­at­skai­čius mo­kes­čių). Šiuo me­tu at­lie­ka­me skai­čia­vi­mus ir ban­dy­si­me ieš­ko­ti bū­dų, kaip pa­laips­niui pa­kel­ti kul­tū­ros sri­ties dar­buo­to­jų pa­sto­vio­sios da­lies ko­e­fi­cien­tą iki įsta­ty­mu siū­lo­mo vi­dur­kio ir to­kiu bū­du pa­di­din­ti at­ly­gį. Esa­me ga­vę kul­tū­ros mi­nist­rės raš­tą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bių me­rai ra­gi­na­mi di­din­ti sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus kul­tū­ros sri­ties dar­buo­to­jų už­mo­kes­čiui.

 

– Kul­tū­ros pro­jek­tų kon­kur­sas. Kuo jis bu­vo iš­skir­ti­nis šie­met?

 

– Pa­si­kei­tė pro­jek­tų kon­kur­so nuo­sta­tai, jie yra su­pap­ras­tin­ti tei­kė­jų at­žvil­giu. Ne­be­li­ko va­di­na­mo­sios prieš­pro­jek­ti­nės pa­raiš­kos, at­si­sa­ky­ta „an­tro šau­ki­mo“ (iš pra­džių tei­kia­mos idė­jos, pas­kui pa­tys pro­jek­tai), ku­ris klai­di­no pro­jek­tų pa­tei­kė­jus. Są­ma­tos tvir­ti­na­mos ket­vir­čiais ir kiek­vie­no ket­vir­čio pra­džio­je per­ve­da­mos lė­šos – ne­rei­kia kiek­vie­ną kar­tą teik­ti lė­šų ga­vi­mo pa­raiš­kos. Čia kal­bant apie for­mą, o jei ver­tin­tu­me idė­jas, tai jos nė­ra la­bai iš­skir­ti­nės, ko gal­būt no­rė­tų­si. Yra ke­le­tas nau­jų pa­tei­kė­jų, bet idė­jų pras­me ir jie neiš­si­ski­ria. At­kreip­ti­nas dė­me­sys į VšĮ „At­min­ties klie­de­siai“ pa­teik­tą pro­jek­tą ren­gi­nių cik­lą „Ar­čiau na­mų“, ku­rių me­tu mies­te­lė­nų pa­mėg­to­se erd­vė­se (Dai­nų slė­ny­je, Dai­li­dės eže­rė­lių pri­ei­go­se, Mies­to so­de, Jau­ni­mo par­ke ir kt.) vyks įvai­rūs te­mi­niai kon­cer­tai ir tie­sio­gi­nės vaiz­do tran­slia­ci­jos. Džiu­gu, kad, at­si­liep­da­mi į is­to­riš­kai svar­bias da­tas ir įvy­kius, te­at­ro ben­dri­ja „Apar­tė“ ir re­ži­sie­rius Ar­vy­das Kin­de­ris pla­nuo­ja su­kur­ti do­ku­men­ti­nį fil­mą apie le­gen­di­nio Dai­na­vos apy­gar­dos va­do Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go as­me­ny­bę, o UAB „Di­za“ pla­nuo­ja pa­reng­ti ir iš­leis­ti kny­gą „Aly­taus til­tų is­to­ri­ja“. Ma­lo­nu, kad ži­niask­lai­dos at­sto­vai ir­gi ke­ti­na pa­gal sa­vo veik­los spe­ci­fi­ką kur­ti ak­tu­a­lias mies­to is­to­ri­jai ir kul­tū­rai pub­li­cis­ti­nes lai­das, in­ter­viu cik­lus, re­por­ta­žus: UAB „Aly­taus ra­di­jas“ – ra­di­jo lai­da „Aly­taus gat­ve­lė­mis“, VšĮ Aly­taus re­gio­ni­nė te­le­vi­zi­ja – kul­tū­ri­nių įvy­kių TV lai­da „Kul­tū­ros lan­gas“, UAB „Aly­taus nau­jie­nos“ – pub­li­ka­ci­jų cik­las „Aš ir ma­no Aly­tus“.

 

– 2016 me­tais kul­tū­ros pro­jek­tuo­se at­ski­ra ei­lu­te bu­vo įra­šy­ti Aly­tų per kul­tū­rą reprezen­tuojantys pro­jek­tai, bet per­nai ir šie­met ei­lu­tė nu­ny­ko. Ko­dėl?

 

Tai bu­vo prak­tiš­kai tie pa­tys pro­jek­tai, bet da­lis jų iš­skir­ta kaip rep­re­zen­tuo­jan­tys.

 

Iš tie­sų, rep­re­zen­ta­ci­nės iš­lai­dos – at­sto­va­vi­mo ša­lies vi­du­je ir už­sie­ny­je iš­lai­dos, ku­rios yra su­dė­ti­nė sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to da­lis. Kon­kre­tų šių lė­šų dy­dį tvir­ti­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Jis nu­ma­ty­tas sa­vi­val­dy­bės veik­los pro­gra­mos prie­mo­nė­je rep­re­zen­tuo­ti sa­vi­val­dy­bę. Už šių iš­lai­dų pla­na­vi­mą ir nau­do­ji­mą ati­tin­ka­mai at­sa­kin­gi du Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­riai: Vie­šų­jų ir už­sie­nio ry­šių bei Vi­daus ūkio. Kul­tū­ros sky­riaus kaip Kul­tū­ros pro­gra­mos ko­or­di­na­to­riaus at­ve­ju var­to­ti­na ki­ta są­vo­ka – „gar­si­nan­tys“.

 

To­dėl ei­lu­tės ir at­si­sa­ky­ta, nors gar­si­nan­čių mies­tą pro­jek­tų yra ir šie­met: gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­lis „Jot­vos var­tai“, tarp­tau­ti­nis skulp­tū­rų fes­ti­va­lis „Eg­lės sū­nūs“, tarp­tau­ti­nė dai­lės pa­ro­da „Ne­mu­no spal­vos“, tarp­tau­ti­nis šiuo­lai­ki­nio šo­kio fes­ti­va­lis „Kal­ba­me šo­kiu“, tarp­tau­ti­nis lė­lių te­at­rų fes­ti­va­lis, Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­ris ir kt.

 

– Jei jau pra­kal­bo­me apie lė­šas, ku­rias Aly­taus kul­tū­ri­nin­kai gau­na iš Kul­tū­ros ta­ry­bos, ar sos­ti­nė ne­skriau­džia re­gio­no ir kaip Dzū­ki­jos sos­ti­nė at­ro­do ben­dro­je pa­no­ra­mo­je?

 

– Ma­nau, kad mū­sų re­gio­nas tik­rai ne­skriau­džia­mas. Pa­si­žiū­rė­jus 1-ojo eta­po re­zul­ta­tus, 80 proc. aly­tiš­kių pa­tei­kė­jų yra pa­ten­kin­ti, nes tei­kia­ma po ke­le­tą pro­jek­tų. Jei Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka tei­kė du pro­jek­tus, o ga­vo vie­nam, tai kaip pa­reiš­kė­jas įstai­ga yra pa­ten­kin­ta. Kul­tū­ros ta­ry­bos fi­nan­sa­vi­mą jau ga­vo Jur­gio Kun­či­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka („Im­bie­ro va­ka­rai“, 3,2 tūkst. Eur), Kraš­to­ty­ros mu­zie­jus (au­dio­gi­do pa­slau­gos su­kū­ri­mas, 8 tūkst. Eur), me­no stu­di­ja „Dai­na­va“ (2,5 tūkst. Eur), Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tras (Dai­na­vos ša­lies fes­ti­va­lis, 7 tūkst. Eur), Aly­taus mies­to te­at­ras (spek­tak­lių „Kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­mas yra kiek­vie­no žmo­gaus gy­ve­ni­mas“ ir „SE­EN“ su­kū­ri­mas, 7,5 tūkst. ir 10 tūkst. Eur), lė­lių te­at­ras „Ait­va­ras“ (spek­tak­lis „Kau­lo bo­bos ap­ža­vai“, 4 tūkst. Eur).

 

Tam tik­rą ne­ri­mą ke­lia tai, kad, ke­liant aukš­tyn kul­tū­ros pro­jek­tų kon­kur­so ver­ti­ni­mo kar­te­lę, šiuo me­tu tar­si nu­skriaus­ti lie­ka smul­kie­ji pro­jek­tų tei­kė­jai. Tu­ri­me su­ma­ny­mą pa­to­bu­lin­ti pa­čią pa­raiš­kos for­mą, įve­dant skil­tį, ku­rio­je pra­šy­tu­me nu­ro­dy­ti, ar pro­jek­tas yra ma­žos ar di­des­nės ver­tės, kol kas dar ne­su­ta­rė­me su ko­mi­si­jos na­riais, ko­kia tu­rė­tų bū­ti ma­žos ver­tės pi­ni­gi­nė iš­raiš­ka. To­kiu at­ve­ju bū­tų ga­li­ma at­ei­ty­je pra­šy­ti fi­nan­sa­vi­mo šiai pa­pil­do­mai smul­kių pro­jek­tų ei­lu­tei.

 

– Pa­kal­bė­ki­me apie Mies­to šven­tę, iki ku­rios li­ko vos trys su pu­se mė­ne­sio. Ka­da pa­aiš­kės, kas or­ga­ni­zuos gim­ta­die­nį šiais me­tais?

 

– Yra pa­skelb­tas kon­kur­sas, ga­vo­me tris pa­raiš­kas. Ko­mi­si­jos po­sė­dis tu­ri įvyk­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis. Iki tol ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti, ar tarp pre­ten­den­tų yra aly­tiš­kių.

 

Ma­nau, kad kon­kur­sas mies­to šven­tei or­ga­ni­zuo­ti pa­si­tei­si­no, at­si­žvelg­da­mi į pra­ėju­sių me­tų pa­tir­tį, pa­pil­dė­me idė­jos ir or­ga­ni­za­vi­mo pa­slau­gų pir­ki­mo tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją. Mies­to šven­tei skir­ta 60 tūkst. Eur, tai yra tiek pat, kiek ir per­nai. Ta­čiau pa­ste­bė­ti­na, kad da­bar, kai at­li­kė­jų ho­no­ra­rai pa­sie­kė li­to ir eu­ro san­ty­kį vie­nas prie vie­no, liū­to da­lį są­ma­to­je ir su­da­ro mo­kes­tis at­li­kė­jams. Žiū­rė­si­me, ką mums šie­met pa­siū­lys kon­kur­so da­ly­viai.

 

– Ko­kios kul­tū­ri­nės nau­jo­vės džiu­gins aly­tiš­kius 2018 me­tais?

 

– Kai ku­rios nau­jo­vės jau džiu­gi­na, nes tu­ri­me ne tik sti­pen­di­jas jau­nie­siems me­ni­nin­kams, bet ir tris jų lai­mė­to­jus, la­bai įdo­mius kū­rė­jus: Guo­dą Dir­žy­tę, Ma­tą Ja­nu­šo­nį ir Man­tą Ka­za­ke­vi­čių. La­bai ti­ki­mės ge­rų re­zul­ta­tų, kad šie jau­ni žmo­nės su­ju­dins kul­tū­ri­nį vyks­mą, nes da­bar jau­čia­mės kaip ra­mia­ja­me van­de­ny­ne. Juo­lab dau­ge­lis ak­ty­viai dir­ban­čių kul­tū­ros žmo­nių da­bar yra per­ko­pę auk­si­nį am­žių ir ne­aiš­ku, kas juos pa­keis at­ei­ty­je.

 

Ki­tas džiu­gus mo­men­tas – pa­di­dė­ju­si Kul­tū­ros pre­mi­ja. Šis žings­nis bren­do jau se­niai, bet jį ženg­ti po­li­ti­kus pa­ska­ti­no tai, kad Jau­nų­jų me­ni­nin­kų sti­pen­di­ja per me­tus su­da­ro 2,4 tūkst. Eur, tai­gi lo­giš­ka, kad Kul­tū­ros pre­mi­ja tu­ri adek­va­čiai di­dė­ti. Nu­spręs­ta skir­ti tris pre­mi­jas po 2,5 tūkst. Eur. Pre­mi­jų skai­čius bu­vo su­ma­žin­tas, nes aki­vaiz­du, kad jas kū­rė­jai gau­na jau ne po vie­ną kar­tą.

 

– Šie me­tai yra iš­skir­ti­niai kaip vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo lai­kas. Ar vi­sa in­tri­ga jau at­skleis­ta spal­vin­gos Va­sa­rio 16-osios ren­gi­nių Aly­tu­je me­tu, ar iki me­tų ga­lo dar pa­ma­ty­si­me kaž­ką la­bai įdo­maus?

 

– Li­ko dar la­bai įdo­mių ren­gi­nių ir re­gi­nių iki pat me­tų pa­bai­gos. Džiau­giuo­si, kad ket­ve­rius me­tus tiks­lin­gai ju­dė­jo­me į šį tiks­lą ir tik­rai ga­li­me pa­si­džiaug­ti re­zul­ta­tu. Po Va­sa­rio 16-osios mi­nė­ji­mo Aly­tu­je su­lau­kiau nuo­šir­džių kom­pli­men­tų. Juos iš­sa­kė ko­le­gos iš ki­tų mies­tų, ku­rie įver­ti­no tai, kad mū­sų su­gal­vo­ti pro­jek­tai nė­ra vien­kar­ti­niai. At­vi­ru­kai, Ar­vy­do Kin­de­rio su­kur­tas fil­mas, spek­tak­lis, Bi­ru­tės Ma­laš­ke­vi­čiū­tės kny­ga apie is­to­ri­ją vai­kams, mu­zie­jaus su­reng­ta pa­ro­da „Jų krau­jas ro­žėm pra­žy­dė­jo“ – ne tik sa­vi­tai įpras­mi­no šią pro­gą, bet ir tu­ri iš­lie­ka­mą­ją ver­tę.

 

Iki me­tų pa­bai­gos pa­si­tik­si­me dar vie­ną kny­gą apie Aly­taus is­to­ri­ją, pa­kvies mu­zie­jaus Dzū­kiš­kas jo­mar­kas, dar vie­nas la­bai di­de­lis ren­gi­nys lau­kia ge­gu­žės 19-ąją – Aly­tu­je vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės die­na, ku­ri sa­vo mas­tu pri­lygs­ta pra­ėju­sių me­tų Olim­pi­nei die­nai.

 

– Žiū­rint į Kul­tū­ros pro­gra­mos ei­lu­tę ir lė­šas, skir­tas 2018 me­tams, į akis krin­ta ge­ro­kai iš­au­gu­si pa­vel­do tvar­ky­mui skir­ta su­ma. Ar jau ga­li­me džiaug­tis, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė sto­ja į tų sa­vi­val­dy­bių, ku­rioms rū­pi pa­vel­das, gre­tas?

 

– Ma­nau, kad taip, ir tai tik­rai džiu­gi ži­nia. Pri­min­siu, kad kul­tū­ros pa­vel­do prie­žiū­ros funk­ci­ja Kul­tū­ros sky­riui pri­skir­ta tik 2016 me­tais ir kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų prie­žiū­rai at­ski­ra prie­mo­ne lė­šų ne­bu­vo skir­ta (si­na­go­gos tvar­ky­mas ir ki­tų kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų prie­žiū­ra fi­nan­suo­ti ne iš Kul­tū­ros pro­gra­mos). 2017 me­tais skir­ta 44,2 tūkst. Eur, bet 30 tūkst. Eur iš jų ati­te­ko si­na­go­gai, o 10 – Šv. Liud­vi­ko baž­ny­čios ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­ta­vi­mui ir kul­tū­ri­nių ob­jek­tų po­pu­lia­ri­ni­mui. Kul­tū­ros pa­vel­do prie­žiū­rai Aly­tu­je li­ko 4,2 tūkst. Eur. Bet prie­žiū­ra vy­ko, pa­da­ry­ta ad­mi­nist­ra­ci­nių dar­bų, pa­tiks­lin­tas sau­go­ti­nų ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių, esan­čių Aly­taus mies­te, pre­li­mi­na­rus są­ra­šas. 2018 me­tais pa­vel­dui skir­ta ei­lu­tė pa­di­dė­jo dėl to, kad per­nai, net ir to­mis ma­žo­mis lė­šo­mis, su­ge­bė­jo­me įtrauk­ti tris nau­jus kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą. Tai Bok­šic­kių šei­mos na­mas (na­mas „su liū­tu­kais“), Aly­taus ge­le­žin­ke­lio sto­ties ke­lei­vių na­mo da­lis ir Aly­taus ge­le­žin­ke­lio sto­ties siur­bli­nė. Šiuo me­tu ren­gia­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pro­jek­tas dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ver­ti­ni­mo ta­ry­bos su­da­ry­mo, jos su­dė­ties ir nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo bei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sau­go­ti­nų ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių prie­žiū­ros ir tvar­ky­bos pro­jek­ti­nio ko­fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas.

 

Taip pat šiais me­tais bus at­sta­ti­nė­ja­ma tvo­ra se­no­sio­se žy­dų ka­pi­nė­se Pir­ma­ja­me Aly­tu­je. Nau­jas skve­ras at­si­ras prie se­no­jo ge­le­žin­ke­lio ir UAB „Pa­ra­ma“, to­je vie­to­je, kur bu­vo nu­griau­tas me­ta­li­nis ge­le­žin­ke­lio bokš­tas. Ten bus įam­žin­tas I pės­ti­nin­kų pul­ko ir vo­kie­čių sak­sų ka­rių sa­va­no­rių at­mi­ni­mas. To­liau bus tvar­ko­mas Ro­mo Ka­lan­tos at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo skve­ras.

 

 

Kultūros projektų konkurse lėšų skirta ir miuziklui, ir istorinei knygai, ir pasaulio alytiškių sambūriui

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je, įdie­gu­si kon­kur­si­nės kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mą. 2018 me­tais fi­nan­sa­vi­mas skir­tas 27 pro­jek­tams.

 

Pa­gal pir­mą­jį pri­ori­te­tą „Mies­to kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ir et­ni­nės kul­tū­ros ak­tu­a­li­za­vi­mas ir po­pu­lia­ri­ni­mas“ lė­šų skir­ta AO „Dzū­kų kul­tū­ros drau­gė“ žur­na­lo „Dai­na­va“ lei­dy­bai (1 tūkst. Eur), AO „Oli­ta-Ora­ny“ pro­jek­tui „At­rask. Pa­žink. Iš­sau­gok“ (5 tūkst. EUR), Aly­taus jau­ni­mo cen­trui miu­zik­lui „Vel­nio nuo­ta­ka“ su­kur­ti (1,3 tūkst. Eur), VšĮ „Me­nų pie­va“ tarp­tau­ti­niam skulp­tū­ros sim­po­ziu­mui (8 tūkst. Eur), „FM99“ lai­dai „Aly­taus gat­ve­lė­mis“ (1 tūkst. Eur), UAB „Di­za“ kny­gai „Aly­taus til­tų is­to­ri­ja“ (11,2 tūkst. Eur), te­at­ro ben­dri­jos „Apar­tė“ pro­jek­tui „Mo­ky­to­jas Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas“ (10 tūkst. Eur), kū­ry­bi­nei stu­di­jai „Aly­taus mies­te­lė­nai“ (1 tūkst. Eur), li­te­ra­tų klu­bui „Tėk­mė“ (600 Eur).

 

Pa­gal ant­rą­jį pri­ori­te­tą „Įvai­rios no­va­to­riš­kos ini­cia­ty­vos ir šiuo­lai­ki­nio me­no ska­ti­ni­mas“ ko­mi­si­ja sky­rė fi­nan­sa­vi­mą „Ar­gos­tu­dio“, or­ga­ni­zuo­jan­čiai gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­lį „Jot­vos var­tai“ (10 tūkst. Eur), Aly­taus sty­gi­nių kvar­te­to pro­jek­tui „Nuo kla­si­kos per džia­zą iki šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos“ (4 tūkst. Eur), VšĮ „Sa­va­no­rys­tės til­tai“ rug­sė­jo 1-osios šven­tei (7 tūkst. Eur), Aly­taus cen­tro ben­druo­me­nei šei­mos va­ka­rams Mies­to so­de su­reng­ti (4 tūkst. Eur), AO „Tė­viš­kės na­mų ben­druo­me­nė“ Vi­dur­nak­čio ei­ty­nėms (700 Eur), liau­dies me­no stu­di­jai „Var­sa“ (1 tūkst. Eur), Dai­lės mo­kyk­los pro­jek­tui „Dai­lės kri­ti­ka Aly­tu­je“ (1,9 tūkst. Eur), VšĮ „At­min­ties klie­de­siai“ pro­jek­tui „Ar­čiau na­mų“ (1,6 tūkst. Eur), ARTV kul­tū­ros lai­dai „Kul­tū­ros lan­gas“ (2 tūkst. Eur) ir laik­raš­čiui „Aly­taus nau­jie­nos“ straips­nių cik­lui apie jau­nuo­sius me­ni­nin­kus (1 tūkst. Eur).

 

Ma­žiau­siai pro­jek­tų, ga­vu­sių fi­nan­sa­vi­mą, ati­tin­ka tre­či­ą­jį pri­ori­te­tą „Tarp­tau­ti­nio kul­tū­ri­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ska­ti­ni­mas“. Lė­šų skir­ta VšĮ „Laip­te­liai“ tarp­tau­ti­nei dai­lės pa­ro­dai „Ne­mu­no spal­vos“ (2,5 tūkst. Eur), liau­dies me­no stu­di­jai „Dai­na­va“ (8 tūkst. Eur), šo­kių stu­di­jai „Auš­ri­nė“, ku­ri su­rengs tarp­tau­ti­nį šiuo­lai­ki­nio šo­kio fes­ti­va­lį „Kal­ba­me šo­kiu“ (6 tūkst. Eur), AO „Tra­di­ci­nių ama­tų cen­tras 8 ama­­tai“ pro­jek­tui „Juo­da­sis Dzū­ki­jos auk­sas. Spal­va ir for­ma“ (6 tūkst. Eur), Aly­taus pi­lie­ti­niam ju­dė­ji­mui, ku­ris jau tre­čią kar­tą or­ga­ni­zuo­ja Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­rį (3,2 tūkst. Eur), lė­lių te­at­rui „Ait­va­ras“, pa­kvie­sian­čiam į XI te­at­rų fes­ti­va­lį (4 tūkst. Eur), AO „Aly­taus mies­to mo­kyk­li­nių te­at­rų ko­or­di­na­ci­nis cen­tras“ Tarp­tau­ti­niam vai­kų ir jau­ni­mo te­at­rų fes­ti­va­liui „Aki­mir­kos 2018“ (2 tūkst. Eur).

toliau2018-03-08  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100