arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kaributas, Laima, Inocentas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-03-08  SpausdintiSpausdinti

Kontrolės ir audito tarnyba: tarnybinių nusižengimų požymiai ir padaryta žala

Alma MOSTEIKAITĖ
 Va­sa­rio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­ve­dė Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai at­lik­ti pa­tik­ri­ni­mą dėl lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­riaus kon­kur­so, jo lai­mė­to­jos Zi­tos Rei­pie­nės sky­ri­mo į lai­mė­tas pa­rei­gas pro­ce­dū­rų tei­sė­tu­mo, taip pat dėl jai pa­skir­to dar­bo už­mo­kes­čio pa­grįs­tu­mo. Šią sa­vai­tę tar­ny­ba mies­to ta­ry­bai pa­tei­kė pa­tik­ri­ni­mo ata­skai­tą. Jo­je kon­sta­tuo­ja­mi dvie­jų mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus dar­buo­to­jų tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų po­žy­miai, „Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­rei ne­pa­grįs­tai iš­mo­kė­jus di­des­nį nei pri­klau­so at­ly­gi­ni­mą, nu­ro­do­ma sa­vi­val­dy­bei pa­da­ry­ta ža­la.

 Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Zita Reipienė sakė dar nieko nežinanti apie kontrolierių pateiktas išvadas. Taip pat tvirtino dar nežinanti, ar sugrąžins nepagrįstai jai išmokėtus pinigus, dėl to konsultuosis su teisininkais. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ta­ry­ba pri­ta­rė me­ro siū­ly­mui

Z.Rei­pie­nė, lai­mė­ju­si mies­to sa­vi­val­dy­bės skelb­tą lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­riaus kon­kur­są, pra­dė­jo dirb­ti per­nykš­čio ba­lan­džio pra­džio­je. Ji bu­vo vie­nin­te­lė pre­ten­den­tė į šios švie­ti­mo įstai­gos va­do­vo pa­rei­gas.

 

Mies­to ta­ry­ba, pa­skir­da­ma Z.Rei­pie­nę „Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­re, at­si­žvelg­da­ma į jos pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą, va­dy­bi­nę ka­te­go­ri­ją ir vai­kų skai­čių lop­še­ly­je-dar­že­ly­je, nu­sta­tė ir at­ly­gi­ni­mą. Tiks­liau – pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies 7,87 ko­e­fi­cien­tą, ku­ris pri­klau­so nuo vals­ty­bė­je ga­lio­jan­čio ba­zi­nio dy­džio. Taip Z.Rei­pie­nei nu­sta­ty­ta al­ga iki mo­kes­čių – 1 tūkst. 42 eu­rai.

 

Va­sa­rio pa­bai­go­je mies­to ta­ry­bai bu­vo pa­teik­tas svars­ty­ti ki­tas spren­di­mo pro­jek­tas dėl „Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­rės at­ly­gi­ni­mo. Jo ko­e­fi­cien­tą pa­siū­ly­ta su­ma­žin­ti iki 5,47, ar­ba 724 eu­rų iki mo­kes­čių, nes at­li­kus pa­pil­do­mą lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rės do­ku­men­tų pa­tik­rą, pa­aiš­kė­jo, kad jai be­veik prieš me­tus bu­vo nu­sta­ty­ta ne­pa­grįs­tai di­de­lė al­ga.

 

Mat Z.Rei­pie­nės II va­dy­bi­nė kva­li­fi­ka­ci­nė ka­te­go­ri­ja, tu­rė­ju­si įta­kos nu­sta­tant at­ly­gi­ni­mą, ga­lio­jo iki 2013-ųjų ba­lan­džio pra­džios ir ne­bu­vo pra­tęs­ta kaip nu­ro­do tei­sės ak­tai. Mi­nė­tas ko­e­fi­cien­tas yra mi­ni­ma­lus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams, ne­tu­rin­tiems va­dy­bi­nės kva­li­fi­ka­ci­nės ka­te­go­ri­jos.

 

Ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas, net ir esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, „Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­rei siū­lė skir­ti to­kį at­ly­gi­ni­mo ko­e­fi­cien­tą – 6,12, koks yra tai­ko­mas mies­to švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams, ne­tu­rin­tiems va­dy­bi­nės kva­li­fi­ka­ci­nės ka­te­go­ri­jos. O tai leis­tų Z.Rei­pie­nei gau­ti 810 eu­rų al­gą iki mo­kes­čių.

 

Ta­čiau spren­di­mo priėmimas dėl jos su­ma­žin­tos al­gos ­bu­vo atidėtas. Ta­ry­ba pri­ta­rė mies­to me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus siū­ly­mui šią si­tu­a­ci­ją pa­ves­ti pa­tik­rin­ti sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai.

 

Kon­kur­so pro­ce­dū­ros – tei­sė­tos

Šią sa­vai­tę Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba mies­to ta­ry­bai pa­tei­kė ata­skai­tą at­lik­to pa­tik­ri­ni­mo dėl „Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­riaus kon­kur­so, jo lai­mė­to­jos Z.Rei­pie­nės sky­ri­mo į lai­mė­tas pa­rei­gas sky­ri­mo tei­sė­tu­mo ir dėl jai pa­skir­to dar­bo už­mo­kes­čio pa­grįs­tu­mo.

 

Nu­sta­ty­ta, kad ji šio lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­sui, be ki­tų rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų, pa­pil­do­mai pa­tei­kė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos iš­duo­tą pa­žy­mė­ji­mą apie su­teik­tą II va­dy­bos kva­li­fi­ka­ci­nę ka­te­go­ri­ją. Pa­teik­ta­me gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­me Z.Rei­pie­nė taip pat nu­ro­dė nuo 2008-ųjų ba­lan­džio pra­džios tu­rin­ti to­kią ka­te­go­ri­ją. Ta­čiau jos ga­lio­ji­mo pa­bai­gos – 2013-ųjų ba­lan­džio pra­džios – ne­nu­ro­dė.

 

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­rius, at­si­žvelg­da­mas į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tus kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams, pa­ren­gė „Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­riaus kon­kur­so kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus. Juo­se ne­bu­vo rei­ka­la­vi­mo tu­rė­ti va­dy­bos kva­li­fi­ka­ci­nę ka­te­go­ri­ją.

 

Kon­kur­są vyk­dė mies­to me­ro po­tvar­kiu su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­va­vo tuo­me­tis Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas.

 

Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos spe­cia­lis­tai at­li­ko per­nykš­čio sau­sio pa­bai­go­je vy­ku­sio šio lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­riaus kon­kur­so gar­so įra­šo per­klau­są, ku­rios tiks­las bu­vo nu­sta­ty­ti, ar kaž­kas iš ko­mi­si­jos na­rių ak­cen­ta­vo, kad Z.Rei­pie­nė tu­ri II va­dy­bi­nę ka­te­go­ri­ją, ir tai tu­rė­jo įta­kos ko­mi­si­jos ap­si­spren­di­mui dėl jos pri­pa­ži­ni­mo nu­ga­lė­to­ja. Per­klau­sos me­tu įsi­ti­kin­ta, kad nė vie­nas kon­kur­so ko­mi­si­jos na­rys ne­kal­bė­jo apie jos tu­ri­mą va­dy­bi­nę ka­te­go­ri­ją.

 

Tad tar­ny­ba pa­da­rė iš­va­dą, kad kon­kur­so pro­ce­dū­ros – tei­sė­tos.

 

Dėl ne­at­lik­tų pa­rei­gų – tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo po­žy­miai

Kai Z.Rei­pie­nė pa­ra­šė pra­šy­mą skir­ti „Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­re, tuo­me­tis Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas sky­riaus vy­riau­si­ą­jį spe­cia­lis­tą Edu­ar­dą In­ge­le­vi­čių įpa­rei­go­jo pa­reng­ti spren­di­mo pro­jek­tą dėl jos sky­ri­mo į lai­mė­tas pa­rei­gas ir al­gos nu­sta­ty­mo.

 

Šis vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas spren­di­mo pro­jek­tą pa­ren­gė, o jį tvir­ti­no ar­ba tei­gia­mai vi­za­vo jau Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo funk­ci­jas lai­ki­nai at­li­ku­si, da­bar­ti­nė jo ve­dė­ja Rim­vy­da Ali­šaus­kie­nė.

 

Kaip kon­sta­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba, ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tų ren­gi­mo rei­ka­la­vi­mai nu­ma­ty­ti mies­to ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­tvir­tin­tuo­se Švie­ti­mo sky­riaus nuo­sta­tuo­se ir sky­riaus vals­ty­bės tar­nau­to­jų pa­rei­gy­bių ap­ra­šy­muo­se.

 

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos R.Ali­šaus­kie­nės pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­me nu­ro­dy­ta, kad ren­giant ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tus as­me­niš­kai at­sa­ko­ma už to­kių pro­jek­tų tei­sin­gu­mą. Sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to E.In­ge­le­vi­čiaus pa­rei­gy­bės ap­ra­šy­me nu­ro­do­ma, kad tu­ri bū­ti už­tik­rin­ta, jog ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tai ati­tik­tų tei­sės ak­tus.

 

Šie abu Švie­ti­mo sky­riaus dar­buo­to­jai Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai aiš­ki­no, kad pa­pil­do­mai do­ku­men­to dėl Z.Rei­pie­nės tu­ri­mos II va­dy­bi­nės ka­te­go­ri­jos ne­tik­ri­no. Pa­si­ti­kė­ta jos pra­šy­me skir­ti į pa­rei­gas nu­ro­dy­ta ka­te­go­ri­ja.

 

Tar­ny­ba dėl šių ap­lin­ky­bių įžvel­gė R.Ali­šaus­kie­nės ir E.In­ge­le­vi­čiaus ne­vi­siš­kai at­lik­tas pa­rei­gas ne­pa­tik­ri­nus Z.Rei­pie­nės II va­dy­bi­nės ka­te­go­ri­jos ga­lio­ji­mo ter­mi­no. Tad Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos pa­ste­bė­ji­mu, toks mi­nė­tų Švie­ti­mo sky­riaus dar­buo­to­jų pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas tu­ri tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų po­žy­mių.

 

Pa­teik­ta ne­tei­sin­ga in­for­ma­ci­ja, pa­da­ry­ta ža­la

„Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­rė Švie­ti­mo sky­riui aiš­ki­no, kad ne­ga­lio­jan­tį II va­dy­bi­nės ka­te­go­ri­jos do­ku­men­tą pa­tei­kė ne­ty­čia, ne­pa­ste­bė­jo jo ga­lio­ji­mo pa­bai­gos. Kon­tro­lie­riams ji dės­tė, jog E.In­ge­le­vi­čius pa­mi­nė­jo, kad pra­šy­me pri­im­ti į dar­bą rei­kia nu­ro­dy­ti kva­li­fi­ka­ci­nę ka­te­go­ri­ją, tad nu­ro­džiu­si tuos duo­me­nis, ku­riuos pa­tei­kė ei­da­ma į kon­kur­są.

 

Tar­ny­ba nu­sta­tė, kad Z.Rei­pie­nė pra­šy­me skir­ti „Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­re pa­tei­kė ne­tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją apie tu­ri­mą II va­dy­bi­nę kva­li­fi­ka­ci­nę ka­te­go­ri­ją. O tai tu­rė­jo įta­kos jos ne­pa­grįs­tam di­des­niam dar­bo už­mo­kes­čiui.

 

To­kiu bū­du pa­gal tar­ny­bos pa­teik­tą pa­tik­ri­ni­mo ata­skai­tą skai­čiuo­jant ma­žiau­siai pa­da­ry­tą ža­lą sa­vi­val­dy­bei dėl lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rei mo­kė­to ne­pa­grįs­to at­ly­gi­ni­mo, ji su­si­da­ro 2 tūkst. 61 eu­ras – 1 tūkst. 575 eu­rai dar­bo už­mo­kes­čio ir 486 eu­rai so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų.

 

lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“ di­rek­to­rė sa­kė dar nie­ko ne­ži­nan­ti apie kon­tro­lie­rių pa­teik­tas iš­va­das. Taip pat tvir­ti­no dar ne­ži­nan­ti, ar su­grą­žins ne­pa­grįs­tai jai iš­mo­kė­tus pi­ni­gus, dėl to kon­sul­tuo­sis su tei­si­nin­kais.

 

Mies­to me­ras tei­gė jau su­si­pa­ži­nęs su Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­ta: „Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui bus pa­ves­ta or­ga­ni­zuo­ti mi­ni­mų Švie­ti­mo sky­riaus dar­buo­to­jų ga­li­mų tar­ny­bi­nių nu­si­žen­gi­mų ty­ri­mą. Jie ne­pa­tik­ri­no do­ku­men­tų ar­ba pras­tai pa­tik­ri­no. Tar­si­mės su tei­si­nin­kais, kon­sul­tuo­si­mės, – rei­kės kaž­kaip su­sig­rą­žin­ti pa­da­ry­tą ža­lą. Gal ir iš tų žmo­nių, ku­rie tei­kė do­ku­men­tus ta­ry­bai. Di­rek­to­rės ne­są­ži­nin­gu­mas – aki­vaiz­dus. Dėl jai ga­li­mos skir­ti nuo­bau­dos nag­ri­nė­si­me iš tei­si­nės pu­sės.“

 

Po tar­ny­bos pa­teik­tos pa­tik­ri­ni­mo ata­skai­tos mies­to ta­ry­ba tu­rės ap­si­spręs­ti dėl „Vy­tu­rė­lio“ di­rek­to­rės at­ly­gi­ni­mo, – jis tu­rė­tų bū­ti su­ma­žin­tas.

toliau2018-03-08  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100