arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kaributas, Laima, Inocentas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-03-08  SpausdintiSpausdinti

Siūloma kiekviename miesto rajone palikti po vieną pagrindinę, Piliakalnio ir Vidzgirio mokyklas – progimnazijomis

Saulė PINKEVIČIENĖ
 Nors Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to posėdžių dar­bo­tvarkėje šią sa­vai­tę ne­bu­vo nu­ma­ty­ta klau­si­mų, su­si­ju­sių su svars­ty­mu dėl ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos, ką su­ne­ri­mu­sios švie­ti­mo ben­druo­me­nės įver­ti­no kaip ty­lą prieš aud­rą, vis dėl­to ty­lu ne­bu­vo. Ini­cia­ty­vos šiuo klau­si­mu ėmė­si tiek pa­ties ko­mi­te­to na­riai, tiek ir jam ne­pri­klau­san­tis ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius, jau me­tus at­lie­kan­tis švie­ti­mo si­tu­a­ci­jos ana­li­zę, rem­da­ma­sis skai­čiais, ku­rių kaž­ko­dėl ne­ga­li pa­teik­ti Švie­ti­mo sky­rius, ir jos pa­grin­du tei­kian­tis la­bai ra­cio­na­lius siū­ly­mus tin­klo per­tvar­kai.

 Alytaus miesto savivaldybės švietimo situacijos analizę ir siūlymus kaip keisti tinklą galima rasti Aurelijaus Jaruševičiaus asmeniniame „Facebooko“ profilyje.	 Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

De­ad li­ne’as – mė­ne­sio ta­ry­bos po­sė­dis

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ va­kar sa­kė Kul­tū­ros švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė, jo na­riai krei­pė­si į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Vy­tau­tą Jast­rems­ką, kad jis iki ko­vo 20 die­nos pa­reng­tų spren­di­mą dėl ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tais ko­re­ga­vi­mo.

 

Ko­mi­te­to na­riai siū­lo, skir­tin­gai nei nu­ma­ty­ta šia­me pla­ne, Pi­lia­kal­nio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą pa­lik­ti pro­gim­na­zi­ja. „Dėl Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ne­siū­lo­me nie­ko, nes siū­ly­mo lik­vi­duo­ti ją šia­me ga­lio­jan­čia­me do­ku­men­te tie­siog nė­ra – pa­gal tin­klo per­tvar­kos pla­ną Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė mo­kyk­la tam­pa pro­gim­na­zi­ja“, – pa­brė­žia N.Makš­tu­tie­nė.

 

Ko­mi­te­to na­riai taip pat ra­gi­na ko­re­guo­ti per­tvar­kos pla­ną, nu­ma­tant, kad vi­suo­se mies­to ra­jo­nuo­se lik­tų po vie­ną pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la šį sta­tu­są gau­na dėl spe­cia­lių­jų po­rei­kių kla­sių, Pu­ti­nuo­se siū­lo­ma jį pa­lik­ti Šal­ti­nių pa­grin­di­nei, o Vidz­gi­ry­je – at­si­klaus­ti pa­čių mo­kyk­lų ben­druo­me­nių, kaip jos ma­to sa­vo at­ei­tį.

 

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė N.Makš­tu­tie­nė pri­me­na, kad spren­di­mas dėl tin­klo ko­re­ga­vi­mo tu­ri bū­ti pri­im­tas kuo grei­čiau, nes ko­vo mė­ne­sio ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­va­lo­ma pa­tvir­tin­ti kla­sių kom­plek­tų skai­čių nau­jiems moks­lo me­tams, o tai yra tie­sio­giai su­si­ję klau­si­mai.

 

Iki bir­že­lio 30 die­nos – nau­jas švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos pla­nas

Ant­ra­die­nį Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­tas ga­vo ir ta­ry­bos na­rio Au­re­li­jaus Ja­ru­še­vi­čiaus siū­ly­mą dėl tin­klo per­tvar­kos pla­no ko­re­ga­vi­mo. Jis taip pat ad­re­suo­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui V.Jast­rems­kui.

 

A.Ja­ru­še­vi­čiaus siū­ly­mas – pa­reng­ti ar­ti­miau­siam ta­ry­bos po­sė­džiui spren­di­mo pro­jek­tą dėl tin­klo per­tvar­kos ben­dro­jo pla­no, ku­ria­me bū­tų to­kios nuo­sta­tos. At­šau­kia­ma Pi­lia­kal­nio pro­gim­na­zi­jos re­or­ga­ni­za­ci­ją, pri­jun­giant ją prie Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, pa­lie­kant pro­gim­na­zi­jos ti­pą vyk­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mos pir­mą­ją da­lį ir pra­di­nio bei prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. Ju­ri­diš­kai ne­kei­čia­mi ug­dy­mo įstai­gų ti­pai iš pa­grin­di­nių į pro­gim­na­zi­jas, pa­lie­kant ga­li­my­bę jo­se 2018–2019 me­tais vyk­dy­ti pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą ir kom­plek­tuo­ti 9–10 kla­ses, jei bus toks po­rei­kis. Įpa­rei­go­ti Švie­ti­mo sky­rių iki bir­že­lio 30 die­nos pa­reng­ti ir ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se bei mo­kyk­lų ben­druo­me­nė­se svars­ty­ti nau­ją mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­ną.

 

No­ri­ma už­da­ry­ti mo­kyk­lą, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na dau­giau­sia mo­ki­nių?

 

Ne­ri­mo die­nos te­be­si­tę­sia Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nei, ku­rią lik­vi­duo­ti pa­siū­lė „Aly­taus pi­lie­čių“ frak­ci­ja, nors ga­lio­jan­čia­me ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­ne įstai­ga tu­rė­tų tap­ti pro­gim­na­zi­ja.

 

Ir nors iki va­sa­rio 23 die­nos at­lik­to­je švie­ti­mo įstai­gų ben­druo­me­nių ap­klau­so­je dau­gu­ma jų pa­si­sa­kė už Vidz­gi­rio pa­grin­di­nės mo­kyk­los iš­li­ki­mą, ta­čiau me­ro pa­va­duo­to­ja Va­lė Gi­bie­nė tie­sio­gi­nia­me Dzūkijos TV lai­dos „Po­zi­ci­ja“ ete­ry­je prieš sa­vai­tę tei­gė, kad bus krei­pia­ma­si į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją dėl mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mo.

 

Pa­klaus­tas, kaip, jo ma­ny­mu, rei­kė­tų ver­tin­ti to­kią po­zi­ci­ją, A.Ja­ru­še­vi­čius sa­ko, kad, jei­gu bus pri­tar­ta jo siū­ly­mui, pa­ren­gus nau­ją ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos pla­ną, ad­mi­nist­ra­ci­jos krei­pi­ma­sis į mi­nis­te­ri­ją ne­be­tek­tų jo­kios pras­mės.

 

Ta­čiau to­kią ini­cia­ty­vą, ne­pai­sant aiš­kios ben­druo­me­nės nuo­mo­nės, kaip ir ne­ini­ci­ja­vi­mą Pi­lia­kal­nio re­or­ga­ni­za­vi­mo at­šau­ki­mo (ti­kin­tis, kad „pra­slys“ ga­lio­jan­tis spren­di­mas), ta­ry­bos na­rys ver­ti­na la­bai ne­igia­mai.

 

Kaip ir ne­si­skai­ty­mą su fak­tu (pa­aiš­kė­ju­siu po A.Ja­ru­še­vi­čius at­lik­tos Aly­taus mies­to švie­ti­mo ana­li­zės), kad no­ri­ma už­da­ry­ti Vidz­gi­rio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na dau­giau­sia mo­ki­nių, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Aly­taus mies­to te­ri­to­ri­jo­mis. (Pa­gal mies­te de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą, Vidz­gi­rio ir Li­kiš­kė­lių ra­jo­ne mo­kyk­las lan­ko 1 tūkst. 131 čia gy­ve­nan­tys ir 391 ki­tų ra­jo­nų moks­lei­viai, Pu­ti­nų ir Pa­ne­mu­nės ra­jo­ne šie skai­čiai ati­tin­ka­mai yra 707 ir 112, Dai­na­vos ir Cen­tro – 684 ir 266, Pir­mo­jo Aly­taus 70 ir 151.)

 

„Tai nė­ra po­li­ti­nės drą­sos ar at­sa­ko­my­bės klau­si­mas, kaip ban­do­ma teig­ti, tai yra ban­dy­mas de­monst­ruo­ti po­li­ti­nę ga­lią, pa­mirš­tant, kad tie pa­tys gy­ven­to­jai ją mums ir su­tei­kia“, – sa­ko A.Ja­ru­še­vi­čius. Jis už­tik­ri­na, kad, jei vis dėl­to bus sa­vi­val­dy­bės krei­pi­ma­sis į Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją, jis, kaip ta­ry­bos na­rys, taip pat rengs ir siųs mi­nis­te­ri­jai jo pa­ties at­lik­tą esa­mos si­tu­a­ci­jos Aly­tu­je ana­li­zę. Ją taip pat ga­li­ma ras­ti A.Ja­ru­še­vi­čiaus as­me­ni­nia­me „Fa­ce­bo­o­ko“ pro­fi­ly­je.

toliau2018-03-08  commSkaityti komentarus (7)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100