arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kaributas, Laima, Inocentas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-03-01  SpausdintiSpausdinti

Policija: „Pažeidėjai ir nusikaltėliai socialiniame tinkle „Facebook” patys sau neriasi kilpą ant kaklo”

Laura BALIUKONIENĖ

So­cia­li­nis tin­klas „Fa­ce­bo­ok“ at­lie­ka itin sva­rų vaid­me­nį po­li­ci­jai de­mas­kuo­jant pa­žei­di­mus ar nu­si­kals­ta­mas vei­kas vyk­dan­čius as­me­nis, gau­nant apie tai in­for­ma­ci­jos iš pi­lie­tiš­kų gy­ven­to­jų. Jau prieš aš­tuo­ne­rius me­tus šia­me so­cia­li­nia­me tin­kle bu­vo su­kur­ta ir Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­sky­ra. Jo­je ga­li­ma ne tik ras­ti in­for­ma­ci­jos apie iš­aiš­kin­tus nu­si­kal­ti­mus, pa­žei­di­mus, re­zo­nan­są su­kė­lu­sius kri­mi­na­li­nius įvy­kius, po­li­ci­jos vyk­do­mus rei­dus, ak­ci­jas, bet ir apie vi­sa tai pra­neš­ti pa­rei­gū­nams. Kaip tei­gia Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ra­mū­nas Ma­to­nis, pa­ste­bi­mas ryš­kus gy­ven­to­jų pi­lie­tiš­ku­mo au­gi­mas, nes kiek­vie­ną die­ną bū­tent so­cia­li­nio tin­klo ka­na­lu gau­na­ma šim­tai pra­ne­ši­mų apie pa­ste­bė­tas ga­li­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas ar pa­žei­di­mus. Be to, po­li­ci­ja, pa­si­telk­da­ma so­cia­li­nį tin­klą, ste­bi ir kiek­vie­ną die­ną nu­tve­ria ne­ma­žai šio­je erd­vė­je nu­si­žen­gi­mus ar nu­si­kals­ta­mas vei­kas vyk­dan­čių as­me­nų. Nors šis so­cia­li­nio tin­klo nau­dos reiš­ki­nys la­biau iš­pli­tęs di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, ta­čiau ne­iš­ven­gia­mai skver­bia­si ir į re­gio­nus.

 

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alvydas Jurgelevičius pripažįsta sparčiai augančią „Facebooko“ reikšmę policijos veikloje. Visai neseniai per socialinius tinklus buvo išaiškintas pažeidimo atvejis, kai policijai įkliuvo 25-erių metų alytiškis, socialiniame tinkle prekiavęs nelegaliai pardavinėjamu alkoholiu po 20 val. Ateityje planuojama intensyvinti socialinių tinklų stebėseną dėl pažeidimų ar nusikalstamų veikų atvejų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.Per die­ną – šim­tai pra­ne­ši­mų

In­for­ma­ci­ja apie so­cia­li­nia­me tin­kle ga­li­mai vyk­do­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, pa­žei­di­mus po­li­ci­jai au­to­ma­tiš­kai per­duo­da­ma pa­gal tam tik­rus al­go­rit­mus, ta­da ji yra tik­ri­na­ma, at­lie­ka­mas ty­ri­mas. Bū­tent to­kiu bū­du pa­žei­dė­jai ar nu­si­kal­tė­liai yra nu­tve­ria­mi po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

 

Pa­sak R.Ma­to­nio, apie so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­ste­bė­tas vyk­do­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas ar pa­žei­di­mus gy­ven­to­jai vis daž­niau pra­ne­ša ne­slėp­da­mi sa­vo ta­pa­ty­bės, no­riai pa­de­da po­li­ci­jai, su ja ben­dra­dar­biau­ja at­lie­kant to­les­nius ty­ri­mus.

 

Pa­sak Lie­tu­vos po­li­ci­jos at­sto­vo, nu­sta­ty­ti, ar gau­ti pra­ne­ši­mai pa­si­tei­si­na, už­trun­ka lai­ko, ta­čiau daž­niau­siai in­for­ma­ci­ja pa­si­tvir­ti­na.

 

R.Ma­to­nio tei­gi­mu, daž­niau­siai pi­lie­tiš­ki žmo­nės per so­cia­li­nį tin­klą pra­ne­ša apie suk­čia­vi­mo at­ve­jus, nar­ko­ti­nių me­džia­gų pre­ky­bą so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, o nuo šių me­tų ypač su­ak­ty­vė­jo pra­ne­ši­mų apie ne­le­ga­lią pre­ky­bą al­ko­ho­liu drau­džia­mo­mis va­lan­do­mis.

 

Taip pat ne­ma­žai at­ve­jų nu­sta­to­ma, kai per so­cia­li­nius tin­klus vyk­do­ma pre­ky­ba vai­ruo­to­jų pa­žy­mė­ji­mais. Žmo­nės tam­pa vis la­biau ne­abe­jin­gi įvai­riems pa­žei­di­mams gy­vū­nų at­žvil­giu, krei­pia­si ir dėl žmo­nių ap­šmei­ži­mo, ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo, smur­to prieš vai­kus. Ma­žiau ap­tin­ka­ma pros­ti­tucijos, pre­ky­bos žmo­nė­mis at­ve­jų.

 

„Per die­ną gau­na­me maž­daug šim­tą pra­ne­ši­mų apie įvai­rius so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se pa­ste­bė­tus pa­žei­di­mus, ga­li­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas. Bū­na ir pa­si­kar­to­jan­čių pra­ne­ši­mų, kaip an­tai Jo­na­vos ra­jo­ne vy­riš­kis „Fa­ce­bo­o­ke“ tie­sio­giai tran­slia­vo prieš ma­ža­me­tį vai­ką nau­do­to smur­to at­ve­jį. Apie šį įvy­kį ga­vo­me net ke­lis šim­tus pra­ne­ši­mų per vie­ną va­ka­rą“, – tei­gė R.Ma­to­nis.

 

Pri­čium­pa ir už­si­mas­ka­vu­sius

Po­li­ci­jos at­sto­vas pa­brė­žė, kad daž­nu at­ve­ju pa­žei­dė­jai, nu­si­kal­ti­mo vyk­dy­to­jai so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ban­do mas­kuo­tis, slėp­ti sa­vo duo­me­nis, už­slėp­tai, ne­tie­sio­giai pra­neš­ti apie ne­le­ga­liai tei­kia­mas pa­slau­gas, ne­le­ga­lią pre­ky­bą, ta­čiau tai da­ro­ma la­bai ne­pro­fe­sio­na­liai, ne­ko­ky­biš­kai, to­dėl daž­nai net ir to­kie at­ve­jai bū­na iš­aiš­kin­ti, o as­me­nys nu­bau­džia­mi.

 

„Pa­vyz­džiui, ži­nu­tė „Fa­ce­bo­o­ke“: ar ne­rei­kia stip­res­nių po 20 va­lan­dos? Tai jau vi­siems aiš­ku, apie ką čia. At­li­kus ty­ri­mą, pa­aiš­kė­ja, kad tai vie­šai so­cia­li­nia­me tin­kle skel­bęs as­muo iš­ties už­si­i­mi­nė­jo ne­le­ga­lia pre­ky­ba al­ko­ho­liu ir už tai bū­na nu­bau­džia­mas“, – pa­sa­ko­jo R.Ma­to­nis.

 

Jis tvir­ti­no, kad kol kas at­sklei­džiant įvai­rias so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se vyk­do­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, pa­žei­di­mus tu­ri­mų po­li­ci­jos įran­kių ir prie­mo­nių tik­rai pa­kan­ka.

 

Kal­bė­da­mas apie dar­bo me­to­di­kų, kai nu­si­kals­ta­mos vei­kos ar pa­žei­di­mai iš­aiš­ki­na­mi pa­si­tel­kiant so­cia­li­nius tin­klus, nau­do­ji­mą re­gio­nuo­se, R.Ma­to­nis pa­brė­žė, kad daž­niau­siai jiems to­kia in­for­ma­ci­ja yra siun­čia­ma iš cen­tri­nių pa­da­li­nių, ku­rie ir ap­tin­ka to­kius at­ve­jus, ta­čiau to­kią ga­li­my­bę ste­bė­ti so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se vyk­do­mus pa­žei­di­mus, nu­si­kal­ti­mus tu­ri ir pa­tys re­gio­ni­niai po­li­ci­jų ko­mi­sa­ria­tai.

 

Po­li­ci­jos at­sto­vas pri­pa­žįs­ta, kad so­cia­li­nio tin­klo vaid­muo ple­čia­si ir au­ga, ta­čiau tie žmo­nės, ku­rie nė­ra so­cia­li­nių tin­klų var­to­to­jai, ir­gi tu­ri vi­sas ga­li­my­bes bū­ti ne ma­žiau pi­lie­tiš­ki, nes yra ir ki­tų bū­dų pra­neš­ti apie pa­ste­bė­tas ga­li­mai nu­si­kals­ta­mas vei­kas ar pa­žei­di­mus, ku­rių gau­su ne tik so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, bet ir vi­so­je elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je. Bet ku­riuo pa­ros me­tu ga­li­ma skam­bin­ti ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112 ir pra­neš­ti.

 

Nu­bau­dė al­ko­ho­lio par­da­vė­ją

Kon­kre­čios pa­tir­ties, per so­cia­li­nius tin­klus iš­aiš­ki­nant vyk­do­mų pa­žei­di­mų at­ve­jus, tu­ri Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

 

Dar vasario pra­džio­je ne­le­ga­liai al­ko­ho­liu so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ pre­kia­vęs 25-erių me­tų aly­tiš­kis įkliu­vo Aly­taus po­li­ci­jai. Pa­rei­gū­nai, pa­ste­bė­ję vy­riš­kio pa­vie­šin­tą skel­bi­mą su siū­ly­mu „pa­gel­bė­ti po 20 val.“, su­si­sie­kė su juo ir su­ta­rė su­si­tik­ti. Su­si­ti­ki­mo me­tu aly­tiš­kis bu­vo su­lai­ky­tas. Už tai jam gre­sia pi­ni­gi­nė bau­da nuo 300 iki 850 eu­rų. Tai­gi, nuo sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jus pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ko ap­ri­bo­ji­mams, so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se įvai­rio­se gru­pė­se esan­tys skel­bi­mai nu­si­pirk­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų po 20 val. pro po­li­ci­nin­kų akis ne­pra­sprūs­ta.

 

Apie so­cia­li­nio tin­klo reikš­mę ieš­kant nu­si­kals­ta­mo po­bū­džio vei­kų ar pa­žei­di­mų re­gio­nuo­se, tei­ra­vo­mės Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko Al­vy­do Jur­ge­le­vi­čiaus.

 

Jis pa­tvir­ti­no, kad to­kių ne­le­ga­lių pa­siū­ly­mų so­cia­li­nių tin­klų erd­vė­je ste­bė­se­na iš­ties vyk­do­ma ir at­ei­ty­je ji tik in­ten­sy­vės, to­dėl sie­kian­tie­siems to­kiu bū­du ne­le­ga­liai pri­si­dur­ti pi­ni­gų, pa­si­tel­kiant so­cia­li­nius tin­klus, tai ga­li at­si­ei­ti skau­džiai.

 

Ap­si­me­ta in­te­re­san­tais

Kiek­vie­nas at­ve­jis, kai ap­čiuo­pia­mi ga­li­mai nu­si­kals­ta­mos vei­kos ar nu­si­žen­gi­mo po­žy­miai, yra tik­ri­na­mas, ta­čiau, ne­pa­vy­kus po­ten­cia­laus pa­žei­dė­jo ar nu­si­kal­tė­lio, liau­diš­kai ta­riant, nu­tver­ti už pa­kar­pos, tai ne­trak­tuo­ja­ma kaip nu­si­kals­ta­mos vei­kos ar pa­žei­di­mo pa­da­ry­mu.

 

„Žmo­gus so­cia­li­nia­me tin­kle ga­li pa­ra­šy­ti bet ką, bet tam, kad tai bū­tų nu­si­kals­ta­ma vei­ka ar pa­žei­di­mas, tu­ri bū­ti vi­sa nu­si­kal­ti­mo ar­ba pa­žei­di­mo su­dė­tis. Jei­gu to nė­ra, va­di­na­si, nė­ra ir jo­kios at­sa­ko­my­bės. Ra­šy­ti ga­li kas ką no­ri, o ty­ri­mas at­skleis, ar tai te­bu­vo pokš­tas, ar tie­sa“, – pa­sa­ko­jo vir­ši­nin­kas.

 

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, so­cia­li­nia­me tin­kle ap­ti­kę ga­li­mai nu­si­kals­ta­mos vei­kos ar pa­žei­di­mo užuo­maz­gą, daž­niau­siai pa­tys ap­si­me­ta in­te­re­san­tais, pir­kė­jais ir su­si­sie­kia su žmo­gu­mi, tei­kian­čiu ko­kį nors ne­le­ga­lų pa­siū­ly­mą. Nu­si­kal­ti­mas ar­ba pa­žei­di­mas už­fik­suo­ja­mas ta­da, kai įvyks­ta pats nu­si­kals­ta­mos vei­kos ar pa­žei­di­mo fak­tas – al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­nių me­džia­gų par­da­vi­mo ir pan.

 

Rei­kia sis­te­mi­nių po­ky­čių

A.Jur­ge­le­vi­čius pri­pa­žįs­ta spar­čiai au­gan­čią „Fa­ce­bo­o­ko“ reikš­mę po­li­ci­jos veik­lo­je. Juo­lab kad Lie­tu­vo­je star­tuo­ja nau­ja prie­mo­nė – so­cia­li­nio tin­klo „Fa­ce­bo­ok“ pa­ieš­kos sis­te­ma „AM­BER Alert Fa­ce­bo­ok“, lei­sian­ti efek­ty­viau or­ga­ni­zuo­ti din­gu­sių vai­kų pa­ieš­kas.

 

„Ma­nau, kad tai yra tik pa­ti pra­džia to so­cia­li­nio tin­klo reikš­mės ne tik pa­de­dant at­skleis­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas ar pa­žei­di­mus, ir at­ei­ty­je tai bus vie­na iš pri­ori­te­ti­nių kryp­čių. Nors ir da­bar ši erd­vė jau yra nau­do­ja­ma, ste­bi­ma, ta­čiau tą rei­kė­tų dar la­biau in­ten­sy­vin­ti ir ste­bė­se­ną vyk­dy­ti ak­ty­viau. Tam rei­ka­lin­gi sis­te­mi­niai po­ky­čiai. Tai iš­ties at­neš­tų di­de­lę nau­dą po­li­ci­jai tiek pre­ven­ci­ne pras­me, tiek at­sklei­džiant nu­si­kals­ta­mas vei­kas, pa­žei­di­mus. Ne­se­niai te­ko lan­ky­tis kai ku­rio­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se, kur kiek­vie­na­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te tam yra at­ski­ri dar­buo­to­jai, šia lin­kme dir­ban­tys 24 va­lan­das per pa­rą. Nau­da yra di­de­lė. Mums šio­je sri­ty­je dar rei­kia ne­ma­žai pa­dir­bė­ti, juo­lab kad esa­me vie­na tų ša­lių, ku­rio­je la­biau­siai iš­vys­ty­tas in­ter­ne­tas“, – pa­mąs­ty­mais da­li­jo­si A.Jur­ge­le­vi­čius ir pri­dū­rė, kad so­cia­li­nis tin­klas yra reikš­min­ges­nis kaip pre­ven­ci­nė prie­mo­nė nei kaip prie­mo­nė at­sklei­džiant nu­si­kals­ta­mą vei­ką ar pa­žei­di­mus.

 

Nuo „Fa­ce­bo­o­ko“ pi­lie­tiš­ku­mas ne­pri­klau­so

Pa­klaus­tas, ar pats yra ak­ty­vus šio so­cia­li­nio tin­klo var­to­to­jas, A.Jur­ge­le­vi­čius ne­daug­žo­džiau­da­mas at­sa­kė, kad ne, kol kas nė­ra tam po­rei­kio. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad tie žmo­nės, ku­rie nė­ra pri­si­re­gist­ra­vę prie so­cia­li­nių tin­klų, ga­li bū­ti ne ma­žiau pi­lie­tiš­ki po­li­ci­jai pa­de­dant pri­čiup­ti nu­si­kals­ta­mas vei­kas ar pa­žei­di­mus vyk­dan­čius as­me­nis. Tam yra ir ki­tų ka­na­lų, ku­riais, kaip pa­ste­bi vir­ši­nin­kas, nau­do­ja­si vis dau­giau pi­lie­tiš­kų gy­ven­to­jų.

 

„Ma­nau, kad nuo to ne­pri­klau­so žmo­gaus pi­lie­tiš­ku­mas. Jei­gu jis yra pi­lie­tiš­kas, ir be „Fa­ce­boo­ko“ ras bū­dų, kaip at­lik­ti sa­vo pi­lie­ti­nę pa­rei­gą. Tai pri­klau­so nuo pa­ties žmo­gaus są­mo­nin­gu­mo“, – sa­kė A.Jur­ge­le­vi­čius.

 

Pa­sak jo, dau­gė­ja at­ve­jų, kai pa­tys pi­lie­čiai te­le­fo­nu po­li­ci­jai pra­ne­ša apie smur­to prieš vai­kus at­ve­jus, pa­tys fil­muo­ja pa­žei­dė­jus ke­liuo­se, sten­gia­si su­stab­dy­ti ne­blai­vius vai­ruo­to­jus ir pa­na­šiai.

 

Vie­nas to­kių at­ve­jų Aly­tu­je nu­ti­ko vi­sai ne­se­niai.

 

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je aly­tiš­kis Arū­nas Žva­liaus­kas Aly­tu­je pa­dė­jo su­lai­ky­ti gir­tą vai­ruo­to­ją. Pa­ste­bė­jęs pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­jan­tį ir pės­čių­jų per­ėjo­je per plau­ką vos ne­per­va­žia­vu­sį vai­kų vai­ruo­to­ją, aly­tiš­kis nie­ko ne­lau­kęs ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu su­si­sie­kė su Aly­taus po­li­ci­ja.

 

Sek­da­mas iš pas­kos A.Žva­liaus­kas pa­rei­gū­nams nuo­lat pra­ne­ši­nė­jo, ku­ria Aly­taus gat­ve va­žiuo­ja. Au­to­mo­bi­lis blaš­kė­si po vi­są ke­lią, ne kar­tą iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą. „Šir­dis į kul­nus nu­kri­to, kai pa­ma­čiau, kad au­to­mo­bi­lis le­kia tie­siai į mo­ki­nu­kus“, – sa­kė vy­ras.

 

Po ke­lių mi­nu­čių au­to­mo­bi­lis su­sto­jo, tuo pat me­tu pri­va­žia­vo pat­ru­lių eki­pa­žas. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vu­siam 38-erių me­tų vy­rui nu­sta­ty­tas sun­kus (2,97 prom.) gir­tu­mas. Prie au­to­mo­bi­lio, be tech­ni­nės ap­žiū­ros, vai­ro gir­tas vy­ras sė­do ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti, o su­sto­jo tik to­dėl, kad bai­gė­si de­ga­lai.

 

Už to­kį pi­lie­tiš­ką po­el­gį A.Žva­liaus­kas Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga pa­dė­ka už pi­lie­tiš­ku­mą su­lai­kant gir­tą vai­ruo­to­ją bu­vo ap­do­va­no­tas pa­ties Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko. Aly­tiš­kis sa­vo po­el­gio ne­su­reikš­mi­na. Sa­ko, kad tai kiek­vie­no pi­lie­čio pa­rei­ga.

 

Ne­lie­ka abe­jin­gas

Pa­klaus­tas, ar daž­nai ten­ka apie pa­žei­dė­jus, ga­li­mai vyk­do­mas nu­si­kals­ta­mas vei­kas pra­neš­ti po­li­ci­jai, vy­ras pri­pa­ži­no, kad pa­kan­ka­mai. „Gal­būt aš jau ir įky­rė­jęs tiems 112 dar­buo­to­jams. Ne­nu­si­su­ku nuo to­kių da­ly­kų, ypač kas su­si­ję su vai­kais“, – pa­brė­žė A.Žva­liaus­kas.

 

Daž­niau­siai aly­tiš­kiui ten­ka su­si­dur­ti su pa­žei­dė­jais ke­liuo­se, nes pa­čiam ten­ka daž­nai vai­ruo­ti. Ne­lie­ka abe­jin­gas ir pa­ma­tęs, kad pės­čia­sis su­te­mus ei­na be at­švai­tų.

 

Pa­si­tei­ra­vus, ar jis nau­do­ja­si so­cia­li­niais tin­klais, ku­riuo­se taip pat gau­su pa­žei­di­mų ar nu­si­kals­ta­mų vei­kų, vy­ras tai pa­nei­gė: „Ne­si­nau­do­ju, tai la­biau skir­ta jau­ni­mui. Ne­tu­riu tam lai­ko, be to, gy­ve­ni­me tu­riu ki­tų, re­a­lių, ver­ty­bių.“

 

To­kia aly­tiš­kio pa­tir­tis ro­do, kad ne­si­nau­do­ji­mas so­cia­li­niais tin­klais bū­ti pi­lie­tiš­kam jam nė kiek ne­truk­do. Vy­ras sa­kė, kad jei­gu ap­tik­tų ką nors ne­le­ga­laus in­ter­ne­ti­nė­je erd­vė­je, taip pat apie tai nė ne­dve­jo­da­mas pra­neš­tų po­li­ci­jai.

 

 

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos fa­kul­te­to do­cen­to, so­cia­li­nių me­di­jų ty­ri­nė­to­jo An­driaus Šu­mi­no ko­men­ta­ras:

„Fa­ce­bo­o­kas“ po­li­ci­jai su­tei­kia daug ga­li­my­bių. Pa­rei­gū­nai ga­li pa­si­nau­do­ti va­di­na­muo­ju mi­nios in­te­lek­tu. Kai pa­skel­bia­ma kaž­ko­kia in­for­ma­ci­ja, pra­šo­ma, kad žmo­nės ja da­ly­tų­si ir pa­dė­tų iden­ti­fi­kuo­ti, ras­ti tam tik­rus as­me­nis, pa­tik­rin­ti ar­ba gau­ti in­for­ma­ci­ją iš įvy­kio vie­to­je bu­vu­sių žmo­nių. Ka­dan­gi „Fa­ce­bo­o­ką“ nau­do­ja dau­gy­bė žmo­nių ir jie vi­si yra tar­pu­sa­vy­je vie­naip ar ki­taip su­si­ję, to­kiu bū­du in­for­ma­ci­ja la­bai grei­tai plin­ta, žmo­nės ja da­li­ja­si, iden­ti­fi­kuo­ja trūks­ta­mus in­for­ma­ci­jos ele­men­tus.

 

Iš es­mės „Fa­ce­bo­o­kas“ jau šian­dien su­si­du­ria su tam tik­ro­mis pro­ble­mo­mis – žmo­nės ja­me pra­de­da pra­leis­ti ma­žiau lai­ko. Jau­ni­mui šis so­cia­li­nis tin­klas tam­pa ne be toks pa­trauk­lus ir dė­me­sį pra­de­da skir­ti ki­toms so­cia­li­nėms prie­mo­nėms – „Ins­tag­ram“, „Snap­chat“ ir pan. „Fa­ce­bo­o­kas“ ieš­ko bū­dų, kaip iš­lai­ky­ti tą žmo­nių dė­me­sį, pa­da­ry­ti, kad jie pra­leis­tų ja­me kuo dau­giau lai­ko. Kol kas „Fa­ce­bo­o­ko“ nau­do­to­jų skai­čius ne­ma­žė­ja ir ar­ti­miau­siu me­tu tik­rai to ne­bus, gal­būt žmo­nės pra­leis ten ma­žiau lai­ko, bet pro­fi­lių neiš­si­trins vien tam, kad pa­lai­ky­tų ry­šį su sa­vo tu­ri­mais kon­tak­tais. Šian­dien „Fa­ce­bo­o­kas“ la­bai ak­cen­tuo­ja te­le­fo­ni­nės kny­ge­lės funk­ci­ją, kai yra ga­li­my­bė ki­tus as­me­nis pa­siek­ti la­bai grei­tai ir pa­pras­tai. Te­rei­kia į lan­ge­lį įves­ti as­mens var­dą, pa­var­dę ir vie­no kla­vi­šo pa­spau­di­mu jam pa­skam­bin­ti.

 

Pats „Fa­ce­bo­o­kas“ vis pa­siū­lo nau­jų funk­ci­jų. Ne­se­niai bu­vo pra­dė­ta siū­ly­ti ir „Mar­ket pla­ce“ funk­ci­ja, ku­ri at­sto­ja skel­bi­mų pla­ti­ni­mą. Tai yra tas ka­na­las, ku­rio reikš­mė elek­tro­ni­nė­je ko­mer­ci­jo­je, as­me­ni­nių par­da­vi­mų ko­mu­ni­ka­ci­jo­je au­ga ir augs to­liau. Tai at­ve­ria dau­gy­bę ga­li­my­bių tiek ver­slui, tiek pa­vie­niams žmo­nėms.

 

Ta­čiau tai tu­ri ir tam­sių­jų pu­sių, nes tai pui­ki ter­pė ir nu­si­kals­ta­mos vei­kos, įvai­rių pa­žei­di­mų vyk­dy­mui. Ga­li­ma la­bai leng­vai su­si­kur­ti ano­ni­mi­nius pro­fi­lius, ne­tik­rą ta­pa­ty­bę ir už­si­im­ti tam tik­ro­mis veik­lo­mis – už­draus­tų da­ly­kų par­da­vi­nė­ji­mu al­ko­ho­liu, nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, vog­tais daik­tais ar pa­na­šiai, taip pat kur­ti pi­ni­gų iš­vi­lio­ji­mo sche­mas, pri­si­den­giant ne­va ser­gan­čiais vai­kais, kaž­ko­kio­mis ne­lai­mė­mis. As­me­nų, ku­rie nau­do­ja „Fa­ce­bo­o­ką“ ne­ge­riems tiks­lams, skai­čius pro­por­cin­gai di­dė­ja, ben­drai au­gant „Fa­ce­bo­o­ko“ nau­do­to­jų skai­čiui. Tie­siog žmo­nės pra­de­da la­biau iš­ma­ny­ti, kaip pa­si­nau­do­ti „Fa­ce­bo­o­ku“ ne­ge­riems tiks­lams ir tai, de­ja, bet da­ro.“

 

 

 

 

 

toliau2018-03-01  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100