arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-01-13  SpausdintiSpausdinti

Vežėjams parinkti – konkursas iš naujo

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šią sa­vai­tę nu­spren­dė iš nau­jo skelb­ti kon­kur­są pa­rink­ti ve­žė­jus vie­ti­niais marš­ru­tais. Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je bai­gė­si su­tar­tys su da­bar­ti­niais ve­žė­jais, to­dėl sa­vi­val­dy­bė kon­kur­są pa­skel­bė per­nykš­čio spa­lio pra­džio­je. Šią sa­vai­tę pa­si­bai­gus pa­siū­ly­mų ter­mi­nui bu­vo gau­ta daug klau­si­mų bei pra­šy­mų pa­tiks­lin­ti per­ka­mos ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sų marš­ru­tais pa­slau­gos pir­ki­mo są­ly­gas. Taip įsta­ty­miš­kai at­si­ra­do bū­ti­ny­bė kon­kur­są skelb­ti iš nau­jo.

  Dabartiniai vežėjai miesto maršrutais dirbs iki konkurso būdu bus parinktas naujas paslaugos tiekėjas. 			       Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Aly­taus mies­to vie­ti­nius marš­ru­tus šiuo me­tu ap­tar­nau­ja pen­kio­li­ka ve­žė­jų įmo­nių, tam skir­da­mos 44 trans­por­to prie­mo­nes – mik­ro­au­to­bu­sus. Su jo­mis sa­vi­val­dy­bė bu­vo su­da­riu­si pen­ke­rius me­tus ga­lio­jan­čias su­tar­tis, ku­rios bai­gė­si per­nykš­čio gruo­džio 31-ąją.

 

Per­nai spa­lio pra­džio­je pa­skelb­tas kon­kur­sas pa­rink­ti nau­jiems ve­žė­jams vie­ti­niais marš­ru­tais. Ofi­cia­liai jis va­di­na­mas ke­lei­vių per­ve­ži­mo vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sų marš­ru­tais pa­slau­gų kon­kur­su.

 

Šią sa­vai­tę pa­si­bai­gus pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­nui, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, va­do­vau­da­ma­si Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu, nu­spren­dė kon­kur­są skelb­ti iš nau­jo. Pa­grin­di­nės prie­žas­tys – pir­ki­mo me­tu gau­ta dau­giau kaip 40 pa­slau­gos tie­kė­jų raš­tų, ku­riuo­se yra per 200 klau­si­mų bei pra­šy­mų pa­tiks­lin­ti pir­ki­mo są­ly­gas ir tech­ni­nę spe­ci­fi­ka­ci­ją.

 

Va­kar mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja skel­bi­mą dėl nau­jo kon­kur­so jau iš­siun­tė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai. Šios tin­kla­la­py­je jis tu­ri pa­si­ro­dy­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę. Bū­si­mi pa­slau­gos tie­kė­jai tu­rės iki va­sa­rio 19-osios pa­teik­ti pa­siū­ly­mus sa­vi­val­dy­bei, o pas­kui tu­rė­tų vyk­ti kon­kur­sas. Pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­nas ga­li bū­ti kei­čia­mas pa­pil­do­mai in­for­ma­vus Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą ir su­in­te­re­suo­tus pa­slau­gos pir­ki­mo da­ly­vius.

 

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skel­bia­mo kon­kur­so są­ly­go­se iš­li­ko iš­skir­ti­niai rei­ka­la­vi­mai. Kaip sa­ko mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, pir­ki­mas iš tie­sų su­dė­tin­gas, pir­ma­sis toks Aly­taus is­to­ri­jo­je: „Ke­lei­vių per­ve­ži­mą vie­ti­niu re­gu­lia­riuo­ju trans­por­tu per­ka­me kar­tu su vie­šo­jo trans­por­to in­for­ma­ci­nės sis­te­mos nuo­mos pa­slau­go­mis, ap­iman­čio­mis vi­są elek­tro­ni­nių bi­lie­tų val­dy­mo ir nau­do­ji­mo cik­lą, trans­por­to prie­mo­nių ste­bė­ji­mą ir ke­lei­vių in­for­ma­vi­mą.“

 

Kon­kur­so bū­du pa­ren­kant ve­žė­jus iš jų rei­ka­lau­ja­ma tai­ky­ti ne tik elek­tro­ni­nių bi­lie­tų įdie­gi­mo, bet ir švies­len­čių su au­to­bu­sų at­vy­ki­mo lai­ku, marš­ru­tų nu­me­riais įren­gi­mo cen­tri­nė­je mies­to da­ly­je. Iš vi­so Aly­tu­je yra 165 vie­ti­nių marš­ru­tų au­to­bu­sams skirti susto­jimai, tad vi­suo­se švies­len­tės pa­gal kon­kur­so są­ly­gas ne­bus įreng­tos.

 

Iš kon­kur­so da­ly­vių taip pat rei­ka­lau­ja­ma tu­rė­ti ne se­nes­nes nei de­šim­ties me­tų trans­por­to prie­mo­nes. Su lai­mė­to­jais sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šys sep­ty­ne­rius me­tus ga­lio­jan­čias su­tar­tis su ga­li­my­be jas pra­tęs­ti dar tre­jiems me­tams.

 

Da­bar­ti­niai ve­žė­jai mies­to marš­ru­tais dirbs iki kon­kur­so bū­du bus pa­rink­tas nau­jas pa­slau­gos tie­kė­jas.

toliau2018-01-13  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100