arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-01-13  SpausdintiSpausdinti

Neturintiesiems gyvenamosios vietos Seimas suteikė malonę su pipirais

Alma MOSTEIKAITĖ
 Nuo šie­me­čio sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jo Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­mis va­do­vau­jan­tis pa­si­kei­tė gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­ta. Iki tol sa­vi­val­dy­bė­se bu­vo to­kių as­me­nų ap­skai­ta, o nuo sau­sio ji pa­va­din­ta gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­ta. Tai to­li gra­žu nė­ra žo­džių žais­mas, nors gy­ven­to­jai ir vie­ną, ir ki­tą ap­skai­tą va­di­na pri­si­ra­šy­mu prie sa­vi­val­dy­bės.

 

Dve­jus me­tus vis bu­vo pra­tę­sia­mos mi­nė­to įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tos sa­vi­val­dy­bė­se, nu­ro­dant, kad nuo šie­me­čio sau­sio jo­je liks tik so­cia­liai itin jaut­rių ka­te­go­ri­jų gy­ven­to­jai, o ki­ti pri­va­lės de­kla­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Ant­raip bus iš­brauk­ti iš to­kios ap­skai­tos ir ne­ga­lės pre­ten­duo­ti į so­cia­li­nes pa­šal­pas ar me­di­ci­ni­nę pa­gal­bą.

 

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Sei­mas pa­kei­tė Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mą, tar­si su­teik­da­mas ma­lo­nę gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tiems as­me­nims. Sa­vi­val­dy­bės ėmė vyk­dy­ti šios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą. Pa­gal įsta­ty­mą į to­kią ap­skai­tą pra­šan­tys įra­šy­ti as­me­nys pri­va­lo nu­ro­dy­ti fak­tiš­ką gy­ve­na­mą­ją vie­tą, o ją nu­ro­dant tu­ri bū­ti in­for­muo­ja­mas sa­vi­nin­kas. Kai ku­rie sa­vi­nin­kai ne­su­tin­ka, kad bū­tų pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie jų gy­ve­na­mą­jį būs­tą, nes ne­no­ri, jog gy­ven­to­jų re­gist­re at­si­ras­tų duo­me­nų apie jų būs­tuo­se gy­ve­nan­čius as­me­nis, bai­mi­na­si su­lauk­ti tik­rin­to­jų dėl ne­ofi­cia­lios nuo­mos ir už tai skir­ti­nų bau­dų.

 Per pastaruosius dvejus metus keičiant Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą prie Alytaus miesto savivaldybės prisirašiusiųjų iki šiemečio sausio 1-osios sumažėjo iki 710.  		Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ne­ži­no, ką da­ry­ti

„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kė mo­te­ris, ku­rios pa­var­dė ži­no­ma, daug me­tų gy­ve­nan­ti Aly­tu­je, dau­giau kaip prieš de­šimt­me­tį dėl su­si­klos­čiu­sių šei­mi­nių ap­lin­ky­bių pra­ra­du­si nuo­sa­vą būs­tą ir nuo to lai­ko pri­si­ra­šiu­si prie mies­to sa­vi­val­dy­bės.

 

Aly­tiš­kė, ne­tu­rė­da­ma nuo­sa­vo gy­ve­na­mo­jo plo­to, vi­są lai­ką gy­ve­na to­je pa­čio­je Dzū­ki­jos sos­ti­nės vie­to­je, ta­čiau šei­mi­nin­kai at­si­sa­ko ją de­kla­ruo­ti. Prie­žas­tis ele­men­ta­ri, – jei­gu mo­te­ris bū­tų de­kla­ruo­ta, būs­to sa­vi­nin­kai pra­ras­tų kom­pen­sa­ci­ją už šil­dy­mą. Ir dar būs­to šei­mi­nin­kai bai­mi­na­si, kad de­kla­ra­vus sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čią mo­te­rį, tam tik­ros ins­ti­tu­ci­jos, pa­vyz­džiui, Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, su­si­do­mė­tų būs­to nuo­mos pa­grin­dais, – ar yra ofi­cia­li nuo­mos su­tar­tis, ar ver­čian­tis būs­to nu­oma mo­ka­mi mo­kes­čiai.

 

Aly­tiš­kė pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus gy­ve­no tik­ro­je ne­ži­nio­je dėl sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Sei­mas, pa­kei­tęs Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mą, prie sa­vi­val­dy­bės pri­si­ra­šiu­siems gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tiems as­me­nims iš pra­džių da­vė pus­me­tį de­kla­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą, pas­kui šį ter­mi­ną pra­tę­sė iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos.

 

Vi­są tą lai­ką aly­tiš­kė taip ir ne­su­si­ra­do to­kios gy­ve­na­mo­sios vie­tos, ku­rios sa­vi­nin­kai ją su­tik­tų de­kla­ruo­ti.

 

Pernykščio gruo­džio pa­bai­go­je, kai Sei­mas dar kar­tą pa­kei­tė Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mą ir nu­ma­tė, kad sa­vi­val­dy­bė­se ga­lės bū­ti šios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­ta, mo­te­ris ap­si­džiau­gė. Gal­vo­jo, kad iš­spręs­ta ir jos pro­ble­ma. Ta­čiau nu­ė­ju­si į mies­to sa­vi­val­dy­bę pa­teik­ti pra­šy­mo įtrauk­ti į to­kią ap­skai­tą iš­gir­do rei­ka­la­vi­mą ne tik nu­ro­dy­ti fak­tiš­ką gy­ve­na­mą­ją vie­tą, bet ir su­ži­no­jo, kad būs­to sa­vi­nin­kas bus in­for­muo­tas apie tai, jog mo­te­ris nu­ro­dė sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą jo nuo­sa­vy­bė­je.

 

Aly­tiš­kė pa­si­me­tė ir iš sa­vi­val­dy­bės iš­ėjo nie­ko ne­pe­šu­si.

 

„Aš ne­ga­liu iš­duo­ti sa­vi­nin­ko. Jei taip pa­da­ry­siu, jis ma­ne iš­kel­dins, kur ta­da dė­tis? Kaip su­pran­tu, da­bar lik­siu ne­pri­ra­šy­ta prie sa­vi­val­dy­bės, ne­be­gau­siu pa­šal­pos, ne­be­ga­lė­siu nu­ei­ti ir pas gy­dy­to­jus, tie­siog ne­be­ži­nau, ką da­ry­ti“, – guo­dė­si dau­giau kaip pen­kias­de­šim­ties su­lau­ku­si mo­te­ris.

 

„Įsta­ty­mo pri­va­lo­me lai­ky­tis vi­si“

2016-ųjų sau­sio 1-ąją prie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės bu­vo pri­si­ra­šę 1 tūkst. 234 as­me­nys. Per pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus kei­čiant Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mą to­kių as­me­nų iki šie­me­čio sau­sio 1-osios su­ma­žė­jo iki 710.

 

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­gos duo­me­ni­mis, ša­ly­je į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tą bu­vo įtrauk­ti be­veik 63 tūkst. žmo­nių.

 

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­lū­nie­nė, per tuos dve­jus me­tus įsta­ty­mu du kar­tus bu­vo pra­tęs­tas lai­kas žmo­nėms de­kla­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą, nes pa­gal jį gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­to­je ga­lė­jo bū­ti tik be­na­miai, as­me­nys, ku­rie bu­vo glo­bo­ja­mi vai­kų glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­je ir šei­my­no­se, as­me­nys, ku­rie teis­mo nu­ta­ri­mu gy­do­mi spe­cia­li­zuo­to­se psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se, ir as­me­nys, lai­ko­mi tar­dy­mo izo­lia­to­riuo­se bei pa­tai­sos na­muo­se. Pas­ta­rųjų dviejų kategorijų as­menys į sa­vival­dybėse esan­čią ap­skai­tą įtraukiami gydymo arba bausmės atlikimo laikotarpiui.

 

Nuo sau­sio įsi­ga­lio­jus mi­nė­to įsta­ty­mo pa­tai­soms, mies­to sa­vi­val­dy­bė, kaip ir ki­tos ša­lies sa­vi­val­dy­bės, ėmė vyk­dy­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą. „Į ją ne il­ges­niam kaip dvy­li­kos mė­ne­sių lai­ko­tar­piui įra­šo­mi ne tik kai kurių iš­var­dy­tų itin jaut­rių so­cia­li­nių ka­te­go­ri­jų as­me­nys, bet ir gy­ven­to­jai, ku­rie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je fak­tiš­kai gy­ve­na ir pa­tei­kia duo­me­nis, įro­dan­čius jų eko­no­mi­nius, so­cia­li­nius ar as­me­ni­nius in­te­re­sus mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je. Pa­vyz­džiui, žmo­gus čia dir­ba, mo­ko­si, re­gist­ruo­tas Alytaus te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je, gau­na spe­cia­li­zuo­tas svei­ka­tos pa­slau­gas ar so­cia­li­nę pa­šal­pą. Toks as­muo iš tie­sų su ki­ta bū­ti­na in­for­ma­ci­ja tu­ri nu­ro­dy­ti ir sa­vo fak­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ad­re­są, o mū­sų dar­buo­to­jai tu­ri in­for­muo­ti būs­to sa­vi­nin­ką, kad į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų są­ra­šą įra­šo­mas žmo­gus nu­ro­dė jam pri­klau­san­čios pa­tal­pos ad­re­są. To­kie nau­jo Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai, įsta­ty­mo pri­va­lo­me lai­ky­tis vi­si“, – pa­sa­ko­jo Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja.

 

B.Va­lū­nie­nės tei­gi­mu, žmo­nės pas mus ne­gy­ve­na prie kon­tei­ne­rių, di­džio­ji da­lis as­me­nų, ku­rie bu­vo įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­čių as­me­nų ap­skai­tą, iš­sky­rus be­na­mius, gy­ve­na ne nuo­sa­vy­bės tei­se val­do­muo­se būs­tuo­se, tu­rin­čiuo­se kon­kre­tų ad­re­są, nuo šiol jie ne­lai­ko­mi ne­tu­rin­čiai­siais gy­ve­na­mo­sios vie­tos: „Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tos lei­džia įtrauk­ti šiuos as­me­nis į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą, tik nu­ro­dant fak­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ad­re­są, ka­dan­gi in­for­ma­ci­ja apie gy­ve­na­mą­ją vie­tą rei­ka­lin­ga dau­ge­liu gy­ve­ni­mo at­ve­jų. As­me­nys tu­ri bū­ti pa­sie­kia­mi ne tik tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, bet ir no­rint jiems su­teik­ti pa­ra­mą, pa­gal­bą ar in­for­ma­ci­ją.“

 

Ve­dė­jos ar­gu­men­tus bū­tų sun­ku pa­neig­ti, bet ką da­ry­ti as­me­nims, ne­tu­rin­tiems sa­vos gy­ve­na­mo­sios vie­tos, jei fak­tiš­kai gy­ve­na­mo būs­to sa­vi­nin­kai ne­su­tin­ka, kad bū­tų nu­ro­do­ma ši vie­ta?

 

Vie­nas to­kio būs­to sa­vi­nin­kas, lei­dęs ap­si­gy­ven­ti ne­tu­rin­tie­siems gy­ve­na­mo­sios vie­tos, pa­reiš­kė: „Lei­siu nu­ro­dy­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą, tie žmo­nės at­si­durs ofi­cia­lia­me re­gist­re, ku­ris pri­ei­na­mas vi­soms kon­tro­liuo­jan­čioms ins­ti­tu­ci­joms. Vie­ną­dien ga­liu su­lauk­ti sve­čių, rei­ka­lau­jan­čių mo­kė­ti mo­kes­čius už būs­to nuo­mos ver­slą. Ga­li ir bau­das pa­skir­ti. Kam man rei­kia ne­ma­lo­nu­mų.“

 

Gy­ven­to­jų re­gist­ru iš tie­sų ga­li do­mė­tis daug kon­tro­liuo­jan­čių­jų ins­ti­tu­ci­jų, tarp jų ir mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius – Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Nie­kas ne­ga­li bū­ti ga­ran­tuo­tas, kad, pa­vyz­džiui, ši ins­pek­ci­ja vie­ną­kart ne­pa­si­do­mės ir gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą, ku­rio­je nu­ro­dy­tos fak­tiš­kai jų gy­ve­na­mos vie­tos. Tik be­lie­ka spė­lio­ti, kuo ga­li pa­si­baig­ti toks do­mė­ji­ma­sis.

 

Kad to­kių as­me­nų, kaip „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je ap­si­lan­kiu­si mo­te­ris, yra ir dau­giau, pa­tvir­ti­no Aly­taus nak­vy­nės na­mų di­rek­to­rius Ar­tū­ras Ga­lak­voš­čius: „Šį mė­ne­sį pas ma­ne bu­vo ne vie­nas žmo­gus, ku­ris pra­šė iš­duo­ti fik­ty­vią pa­žy­mą apie tai, kad jis gy­ve­na mū­sų na­muo­se, nes tie žmo­nės, ku­rių būs­te jie gy­ve­na, ne­su­tin­ka, jog sa­vi­val­dy­bė­je bū­tų nu­ro­do­mas jų ad­re­sas. To­kias pa­žy­mas mes iš­duo­da­me tik Nak­vy­nės na­mų pa­slau­go­mis be­si­nau­do­jan­tiems as­me­nims. Iki šios die­nos esa­me iš­da­vę apie pen­kias­de­šimt.“

 

Pa­na­šu, kad sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tie­ji tu­rės ne­le­ga­liai mo­kė­ti ne tik už vie­tos de­kla­ra­vi­mą, bet ir už ad­re­so su­tei­ki­mą.

 

Tad ne­tu­rin­tie­siems gy­ve­na­mo­sios vie­tos Sei­mas pa­keis­tu Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mu su­tei­kė ma­lo­nę su pi­pi­rais, ku­rie to­liau kar­ti­na šių žmo­nių gy­ve­ni­mą.

 

Ar iš­gel­bės tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­pis?

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius pa­sie­kė ne­tu­rin­tie­siems sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos šiek tiek lei­džian­tis at­si­kvėp­ti So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos raš­tas, pa­si­ra­šy­tas vi­ce­mi­nist­ro Eit­vy­do Bin­ge­lio.

 

Ja­me nu­ro­do­ma, kad per­nykš­tį gruo­dį pa­keis­ta­me Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­me nu­sta­ty­tas tri­jų mė­ne­sių per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, per ku­rį as­me­nys pri­va­lo de­kla­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ar­ba sa­vi­val­dy­bei pa­teik­ti pra­šy­mą įtrauk­ti į gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tą. Tai bū­ti­na pa­da­ry­ti iki ko­vo 31-osios.

 

Šios įsta­ty­mo nuo­sta­tos ne­pai­san­tiems as­me­nims nuo ba­lan­džio nu­trau­kia­mas įvai­rių iš­mo­kų, tarp jų ir pa­šal­pų, mo­kė­ji­mas. Nuo to lai­ko pra­ra­du­sie­ji pri­si­ra­šy­mą prie sa­vi­val­dy­bės ne­ten­ka ir tei­sės nuo­lat gy­dy­tis, iš­sky­rus pir­mi­nę pa­gal­bą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se.

 

Ka­žin ar iš­gel­bės tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­pis as­me­nis, ku­riems fak­tiš­kai gy­ve­na­mo­jo būs­to sa­vi­nin­kai ne­su­tin­ka su­teik­ti ad­re­so.

 

Gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­me nu­ma­ty­tas ne il­ges­nis kaip 12 mė­ne­sių ter­mi­nas bū­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­to­je. Kaip su to­kiais as­me­ni­mis bus to­liau? Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jos B.Va­lū­nie­nės tei­gi­mu, jei per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį šie žmo­nės ne­dek­la­ruos sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, jei net ir ne­pa­keis fak­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos, pri­va­lės vėl kreip­tis į sa­vi­val­dy­bę, pa­teik­ti nau­ją pra­šy­mą. O jei pra­šy­mas ne­bus pa­teik­tas, po 12 mė­ne­sių žmo­nės bus iš­brauk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­dek­la­ra­vu­sių as­me­nų ap­skai­tos.

 

Šian­dien aki­vaiz­du, kad ofi­cia­liai ne­tu­rin­čių­jų kur gy­ven­ti, o būs­tą ne­ofi­cia­liai nuo­mo­jan­čių­jų ar gy­ve­nan­čių­jų pa­gal įvai­rius su­si­ta­ri­mus su­teik­tuo­se būs­tuo­se var­gai nie­ka­da ne­si­baigs. Ar­ba teks ras­ti su­ta­ri­mą dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mo ar jos ofi­cia­laus nu­ro­dy­mo su tik­rai­siais būs­to sa­vi­nin­kais, ar­ba lau­kia tik­rų­jų be­na­mių da­lia. To­kios da­lios lau­ki­mas tik­rai grau­dus, o skau­džiau­sia, kad be­na­miais per prie­var­tą ga­li pa­vers­ti vals­ty­bė su sa­vo įsta­ty­mais.

toliau2018-01-13  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100