arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-01-13  SpausdintiSpausdinti

Jie pripažinti ir pagerbti už metų darbus

Saulė PINKEVIČIENĖ
 Per­nai į Aly­tų po sep­ty­ne­rių me­tų per­trau­kos su­grį­žę Me­tų ap­do­va­no­ji­mai įgau­na pa­grei­tį: šie­met aly­tiš­kių nuo­pel­nai pa­gerb­ti net de­vy­nio­li­ka ka­te­go­ri­jų, lai­mė­to­jams, ku­rių di­džio­ji dau­gu­ma iš­rink­ta in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo bū­du, įteik­ti spe­cia­lūs me­da­liai ir me­ro pa­dė­kos.

 „Už nuopelnus vaiko gerovei“ pagerbti trijų mažamečių globėjai Virginija ir Saulius Piliponiai, suteikę šeimą globos namuose augusiems vaikams.    		      Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

„Lie­tu­va šie­met mi­ni gra­žų vals­ty­bės gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų, tai da­ro­me ir mes, šian­dien su­si­rin­kę pa­gerb­ti ge­riau­sių, iš­ki­liau­sių mū­sų ver­slo, kul­tū­ros ir ki­tų sri­čių at­sto­vų“, – svei­kin­da­mas su­si­rin­ku­siuo­sius sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius.

 

„Prieš 90 me­tų šią die­ną Aly­tu­je vy­ko Dzū­ki­jos ūki­nin­kų su­va­žia­vi­mas, ku­rį sa­vo ap­si­lan­ky­mu pa­ger­bė ša­lies pre­zi­den­tas An­ta­nas Sme­to­na“, – vi­so va­ka­ro me­tu mies­to pra­ei­ties mo­zai­ką dė­lio­jo is­to­ri­kas Vil­man­tas Dun­de­ris, pri­min­da­mas, ko­kių įdo­mių ir gar­bių įvy­kių ten bū­ta.

 

Iš­kil­min­go Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­mų va­ka­ro me­tu aly­tiš­kiams įteik­ta 19 ap­do­va­no­ji­mų. Dviem Aly­taus mies­to įmo­nėms įteik­ta net po du ap­do­va­no­ji­mus: „So­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės“ ir „La­biau­siai au­gan­čio ver­slo“ no­mi­na­ci­jos (pa­gal Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­nis) ati­te­ko UAB „Stron­gla­sas“, o „Efek­ty­viau­sio ver­slo“ no­mi­na­ci­ją ir ap­do­va­no­ji­mą „Už di­džiau­sią in­dė­lį į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą“ pel­nė UAB „Al­kes­ta“.

 

„Me­tų darb­da­ve“ pri­pa­žin­ta UAB „So­fa Brands“. Ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­męs jos va­do­vas Sau­lius Bi­ti­nas pa­ly­gi­no įmo­nės svei­ka­tą su žmo­gaus ir džiau­gė­si, kad „So­fa Brands“ yra la­bai svei­ka – 2017 m. dar­buo­to­jų kai­ta bu­vo vos 4 proc., o jų dir­ba 400.

 

„Ino­va­ty­viau­sio ver­slo“ no­mi­na­ci­ja skir­ta UAB „Lanks­ti li­ni­ja“, o „Gei­džia­miau­sia darb­da­ve“ pri­pa­žin­ta UAB „Glass LT“. Ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­męs įmo­nės vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Ed­vi­nas Jac­kaus­kas įvar­di­jo vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį įmo­nė­je – 1 tūkst. 330 eu­rų.

 

No­mi­na­ci­jos „Už nuo­pel­nus švie­ti­mui“ Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­da­liu ap­do­va­no­ta Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ va­do­vė Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė sa­kė, kad Aly­tus yra nuo­sta­bus mies­tas, ku­ria­me gy­ve­na daug pui­kių žmo­nių. „Nė­ra gra­žes­nio vaiz­do nei kiek­vie­ną šeš­ta­die­nio ry­tą į or­kest­ro re­pe­ti­ci­ją ne­ši­ni in­stru­men­tais sku­ban­tys vai­kai“, – sa­kė mu­zi­kė, ku­ri pa­si­džiau­gė, kad Aly­tu­je iš­pil­dė sa­vo sva­jo­nę – su­bū­rė or­kest­rą.

 

„Už spor­ti­nius jau­no­sios aly­tiš­kių kar­tos pa­sie­ki­mus“ ap­do­va­no­ji­mas skir­tas Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro plau­ki­mo tre­ne­rei Vik­to­ri­jai Skrob­lie­nei. Jau­no­ji tre­ne­rė džiau­gė­si, kai pa­vy­ko įgy­ven­din­ti dvi ne­tra­di­ci­nes ini­cia­ty­vas – kū­di­kių plau­ki­mo ir sen­jo­rų už­si­ė­mi­mų.

 

No­mi­na­ci­ja „Už nuo­pel­nus svei­ka­tos ap­sau­gai“ skir­ta VšĮ Aly­taus po­li­kli­ni­kos Šei­mos me­di­ci­nos sky­riaus ve­dė­jai, šei­mos gy­dy­to­jai Vi­tai Klin­gie­nei. Ji dė­ko­jo už tai, kad bu­vo pa­ste­bė­tas ne­leng­vas gy­dy­to­jo triū­sas, ap­do­va­no­ji­mu da­li­jo­si su vi­su po­li­kli­ni­kos ko­lek­ty­vu ir lin­kė­jo vi­siems po­zi­ty­vaus mąs­ty­mo.

 

Ap­do­va­no­ji­mas „Už lab­da­rin­gą veik­lą“ įteik­tas Aly­taus Šv. An­ge­lų Sar­gų pa­ra­pi­jos kle­bo­nui, de­ka­nui Arū­nui Už­upiui. Jis įsi­ti­ki­nęs: vi­si mo­kam da­ry­ti ge­ra, bet kar­tais ne­drįs­ta­me.

 

„Už nuo­pel­nus kul­tū­rai“ ap­do­va­no­tas Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ di­ri­gen­tas Ka­ro­lis Va­ria­ko­jis, o no­mi­na­ci­ja „Už jau­ni­mo ini­cia­ty­vą“ skir­ta VšĮ „Sa­va­no­rys­tės til­tai“ va­do­vui To­mui Ni­ku­li­nui, ku­rio ren­gi­niai ir ini­cia­ty­vos skir­tos vy­res­niam jau­ni­mui, čia ku­rian­čiam šei­mas, au­gi­nan­čiam vai­kus.

 

Aly­tiš­kių bal­sai lė­mė, kad „Už ak­ty­vią vi­suo­me­ni­nę veik­lą“ Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­da­liu ap­do­va­no­tas VšĮ „Tė­viš­kės na­mai“ di­rek­to­rius Ei­man­tas Ba­lai­ka.

 

„Už nuo­pel­nus vai­ko ge­ro­vei“ pa­gerb­ti tri­jų ma­ža­me­čių glo­bė­jai Vir­gi­ni­ja ir Sau­lius Pi­li­po­niai, ku­rių spren­di­mą su­teik­ti šei­mą trims glo­bos na­muo­se au­gu­siems vai­kams sa­lė pa­ly­dė­jo gar­siais plo­ji­mais.

 

Spe­cia­lus ap­do­va­no­ji­mas „Už mei­lę Aly­tui“ įteik­tas Pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­rio ko­man­dai. Jį įstei­gė Al­gir­das Ga­ta­vec­kas. Žen­klas, ku­ria­me žo­dis Aly­tus sie­ja­si su My­liu, puo­šė ir ap­do­va­no­ji­mą at­si­ė­mu­sios Ro­ber­tos Ven­slo­vie­nės at­la­pą. Ji už­tik­ri­no, kad po vi­są pa­sau­lį iš­si­bars­tę aly­tiš­kiai ne tik lie­ka jais šir­dy­je, bet ir dar­bais sa­vo mies­tą pri­si­me­na.

 

„Už Aly­taus mies­to var­do gar­si­ni­mą ša­ly­je ir už­sie­ny­je“ Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­da­liu ap­do­va­no­ta Aly­taus dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui Eg­lė Te­re­se­vi­čie­nė.

 

„Ino­va­ty­viau­sio mo­ky­to­jo“ no­mi­na­ci­ja įteik­ta Aly­taus dai­lės mo­kyk­los di­rek­to­riui Re­dui Dir­žiui. Jis pa­te­ko į 2017 m. Lie­tu­vos ino­va­ty­viau­sių mo­ky­to­jų rin­ki­mų ka­te­go­ri­jos „Ino­va­ty­viau­sias me­nų, tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas“ tre­je­tu­ką.

 

 „Ino­va­ty­viu tap­ti leng­va, rei­kia, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba už­draus­tų dės­ty­ti“, – pa­ste­bė­jo no­mi­nan­tas. (Pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą tu­rė­ti pa­mo­kų švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai ga­li tik lei­dus stei­gė­jui – sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai).

 

„Me­tų did­vy­rio“ ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas pra­ėju­sią va­sa­rą Dai­li­dės eže­rė­ly­je sken­du­sią mer­gai­tę iš­gel­bė­ju­siam aly­tiš­kiui Eri­kui Moc­ke­vi­čiui.

 

Šven­ti­nę Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­mų va­ka­ro pro­gra­mą pa­puo­šė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų or­kest­ras, In­drės Anan­kai­tės-Ka­laš­ni­ko­vie­nės (vo­ka­las) ir Ni­jo­lės Ba­ra­naus­kai­tės (kla­vi­ši­niai) at­lie­ka­mi kū­ri­niai, Aly­taus šo­kių stu­di­jos „Ale­ma­na“ šo­kė­jai. Ren­gi­nio sce­na­ri­jaus au­to­rė – Al­ma Pur­vi­ny­tė, re­ži­sie­rius – Ar­vy­das Kin­de­ris.

toliau2018-01-13  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100