arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-12-30  SpausdintiSpausdinti

Urėdijų pertvarkos išvakarėse – knyga „Alytaus krašto miškų istorija”

Alma MOSTEIKAITĖ

Šį ket­vir­ta­die­nį į Aly­taus miš­kų urė­di­ją rin­ko­si miš­ki­nin­kai, su­lau­kę ne­įpras­to pa­kvie­ti­mo, – į kny­gos „Aly­taus kraš­to miš­kų is­to­ri­ja“ pri­sta­ty­mą. To­kia kny­ga iš­leis­ta pir­mą kar­tą ir ne­įpras­tu lai­ko­tar­piu, nuo at­ei­nan­čio sau­sio pra­džios pra­si­de­dant ša­lies urė­di­jų per­tvar­kai. Aly­taus miš­ki­nin­kai džiau­gė­si ben­dro­mis pa­stan­go­mis į kny­gą pa­ga­liau su­dė­ję sa­vo kraš­to miš­kų is­to­ri­ją, ku­ri bus įdo­mi šio kraš­to miš­kuo­se dir­bu­siems ir dir­ban­tiems žmo­nėms, taip pat at­ei­ties miš­ki­nin­kų kar­toms.

 Knygos autorius Algimantas Kamičaitis (viduryje) su (iš kairės) leidyklos „Diza“ savininkais Valerijumi ir Diana Černiauskais, Alytaus miškų urėdijos medelyno viršininku Dariumi Trunce ir buvusiu ilgamečiu dabar jau panaikintos Daugų girininkijos girininku Vytautu Šerpensku. Zenono ŠILINSKO nuotr.

„Taps įro­dy­mu apie tar­pu­ka­riu kur­tą miš­kų sis­te­mą“

Kaip į kny­gos „Aly­taus kraš­to miš­kų is­to­ri­ja“ pri­sta­ty­mą su­si­rin­ku­siems miš­ki­nin­kams sa­kė Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­das Ša­rū­nas An­ta­ne­vi­čius, jos pa­ren­gi­mas bu­vo iš­šū­kis, tai rei­kė­jo pa­da­ry­ti maž­daug per tris mė­ne­sius: „At­ei­nan­čiais me­tais urė­di­jos lau­kia sta­tu­so pa­kei­ti­mas, o kny­gą no­rė­jo­si iš­leis­ti esant da­bar­ti­nei si­tu­a­ci­jai. Jei bū­tu­me su­lau­kę urė­di­jos šimt­me­čio 2019-ai­siais, gal­būt bū­tu­me iš­lei­dę ir ge­res­nę miš­kų is­to­ri­ją. Da­bar jau­čia­mės at­li­kę pa­rei­gą sa­vo kraš­to miš­kams ir jo­je dir­bu­siems ke­tu­rių kar­tų miš­ki­nin­kams. „Aly­taus kraš­to miš­kų is­to­ri­ja“ bus mū­sų kraš­to miš­ki­nin­kų in­dė­lis ir į at­ei­nan­čiais me­tais mi­ni­mą Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­tį.“

 

Urė­das dė­ko­jo vi­siems Aly­taus miš­ki­nin­kams, pri­si­dė­ju­siems ren­kant šio kraš­to miš­kų is­to­ri­ją. Dau­giau­sia pa­dė­kos žo­džių iš­gir­do šio kraš­to miš­kų is­to­ri­ją į kny­gą su­gul­dęs bu­vęs il­ga­me­tis miš­ki­nin­kas, ne vie­nos kny­gos au­to­rius Al­gi­man­tas Ka­mi­čai­tis.

 

Jis pri­si­pa­ži­no, kad ra­šy­ta „Aly­taus kraš­to miš­kų is­to­ri­ja“ ne­pa­lei­do tol, kol ne­bu­vo iš­spaus­din­ta kny­ga: „Vis gal­vo­jau, gal kaž­ko ne­pa­ra­šiau, gal ne taip rei­kė­jo da­ry­ti. Sten­giau­si iš­veng­ti kri­tiš­kų ver­ti­ni­mų ir sa­vo­tiš­ko pla­gia­to. Kny­go­je at­ski­ra da­lis skir­ta Aly­taus aukš­tes­nio­sios miš­kų mo­kyk­los kū­ri­mui­si ir jos de­šim­ties me­tų dar­bo ap­žval­gai. Pa­ži­no­jau daug ją bai­gu­sių žmo­nių. Ši kny­ga bus įro­dy­mas, kad gi­ri­nin­ki­jos ir urė­di­jos – ne so­vie­ti­nis pa­li­ki­mas, ką da­bar kai kas tei­gia, bet taps įro­dy­mu apie tar­pu­ka­riu kur­tą miš­kų sis­te­mą.“

 

A.Ka­mi­čai­tis tvir­ti­no, kad di­de­lį dar­bą ren­kant me­džia­gą kny­gai ir ją iš­lei­džiant at­li­ko Aly­taus miš­kų urė­di­jos miš­ko ap­sau­gos ir žel­di­ni­mo in­ži­nie­rius Egi­di­jus Men­se­vi­čius. Jis bu­vo kny­gos iš­lei­di­mo idė­jos ge­ne­ra­to­rius.

 

Kny­gą iš­lei­do Aly­taus lei­dyk­la „Di­za“.

 

Dė­ko­jo li­ki­mui, kad su­lau­kė šios is­to­ri­nės kny­gos

Ren­giant „Aly­taus kraš­to miš­kų is­to­ri­ją“ pri­si­mi­ni­mais pri­si­dė­jęs bu­vęs Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­das An­ta­nas Uty­ra dė­ko­jo li­ki­mui, kad su­lau­kė šios is­to­ri­nės kny­gos. Jo nuo­mo­ne, at­ei­nan­čios miš­ki­nin­kų kar­tos tu­ri pa­ma­ty­ti, ko­kio­mis są­ly­go­mis dirb­ta Aly­taus kraš­to miš­kuo­se.

 

A.Uty­ra ap­gai­les­ta­vo, kad miš­ki­nin­kų lau­kia ne­aiš­kūs at­ei­nan­tys per­tvar­kos me­tai.

 

Kny­gos pri­sta­ty­me da­ly­va­vęs ge­ne­ra­li­nis miš­kų urė­das, bu­vęs Aly­taus miš­kų urė­di­jos urė­das, mokslų daktaras Ri­man­tas Prū­sai­tis, pa­gy­ręs miš­ki­nin­kus už kil­nią idė­ją iš­leis­ti šio kraš­to miš­kų is­to­ri­ją, su­pa­žin­di­no ir su lau­kian­čia ša­lies urė­di­jų per­tvar­ka nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio pra­džios.

 

Pa­gal ša­lies val­džios pri­im­tus spren­di­mus, at­si­ras vie­na vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­ja su šiuo me­tu kaip sa­va­ran­kiš­kais ju­ri­di­niais vie­ne­tais vei­kian­čių 42 urė­di­jų fi­lia­lais, ku­rie pra­ras mi­nė­tų vie­ne­tų sta­tu­są, o įpu­sė­jus at­ei­nan­tiems me­tams tu­rė­tų lik­ti 26 urė­di­jų fi­lia­lai.

 

Aly­taus urė­di­ją pla­nuo­ja­ma su­jung­ti su Prie­nų urė­di­ja, bet iki šiol dar ne­aiš­ku, kur bus jos cen­tras. Dar­bo tu­rė­tų ne­tek­ti dau­giau nei 300 da­bar vals­ty­bi­nių miš­kų sis­te­mo­je dir­ban­čių žmo­nių, ar­ba apie 10 proc.

 

Pa­sak kny­gos pri­sta­ty­me da­ly­va­vu­sio Aly­taus mies­to me­ro Vy­tau­to Gri­ga­ra­vi­čiaus, jis, dirb­da­mas po­li­ci­jo­je, yra pa­ty­ręs ne vie­ną re­for­mą ir pats jas ini­ci­ja­vęs, to­dėl miš­ki­nin­kams lin­kė­jo, kad jų lau­kian­ti re­for­ma grei­čiau pa­si­baig­tų.

 

Aly­taus miš­ki­nin­kai, per­tvar­ką su­tik­da­mi su iš­leis­ta „Aly­taus kraš­to miš­kų is­to­ri­ja“, tar­si už­ver­tė da­bar­ti­nės sa­vo is­to­ri­jos pus­la­pį. Koks bus jis ki­tas, pa­ro­dys lai­kas. Kaip ne vie­nas lin­kė­jo kny­gos pri­sta­ty­me, svar­biau­sia, kad miš­ki­nin­kai ne­pra­ras­tų mei­lės sa­vo dar­bui ir di­de­liam vals­ty­bės tur­tui – miš­kams.

toliau2017-12-30  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100