arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-12-30  SpausdintiSpausdinti

Grožio industrijos profesionalės iš Alytaus klientai - ir žinomi žmonės, ir vyrai, ir onkologiniai ligoniai

Laura BALIUKONIENĖ

Įgydama finansų srities išsilavinimą Amerikoje, Pensilvanijos „Slippery Rock“ universitete, alytiškė Dovilė Krutulytė įgyvendino savo tėvo versli­ninko svajonę, tačiau ne savąją. Tuo metu Dovilė norėjo studijuoti kosme­tologijos sritį, tačiau tėtis tam katego­riškai prieštaravo. „Pamenu, tėtis buvo sakęs, kad mano dukra kirpėja nebus“, - pasakojo Dovilė.

 

Vos po studijų iš Amerikos į Lietuvą grįžusi mergina, nepaisydama priešta­ravimų, vis dėlto ryžosi įgyvendinti savo troškimus ir Vilniaus kolegijos Sveika­tos priežiūros fakultete baigė higieninę ir dekoratyvinę kosmetologiją. Dabar dvylikos metų patirtį permanentinio makiažo srityje turinti Dovilė yra šios srities profesionalė.

 

Gro­žio pa­slau­gas ji tei­kia ži­no­moms Lie­tu­vos as­me­ny­bėms iš šou, po­li­ti­kos, ver­slo pa­sau­lio, pas ją at­vyks­ta klien­tų net iš už­sie­nio. An­gli­jo­je dir­bu­si vie­no­je gar­siau­sių per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo aka­de­mi­jų ir ki­tus mo­kiu­si gro­žio in­dust­ri­jos sub­ti­ly­bių, ten sa­vo ver­slą įkū­ru­si jau­na mo­te­ris prieš dve­jus me­tus grį­žo ne tik į sa­vo ša­lį, bet ir į gim­tą­jį mies­tą Aly­tų.

 

 Dovilė Krutulytė permanentinio makiažo paslaugas teikia žinomoms Lietuvos asmenybėms iš šou, politikos, verslo pasaulio, pas ją atvyksta klientų net iš užsienio. Be to, moteris dalyvauja ir labdaringoje veikloje – nemokamai atlieka medicininį makiažą Alytaus onkologiniams ligoniams. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Aly­tu­je įkū­rė aka­de­mi­ją

„Gy­ve­nau Lon­do­ne še­še­rius me­tus, ten tu­rė­jau sa­vo gro­žio sa­lo­ną, ku­ria­me bu­vo tei­kia­mos įvai­rios kos­me­to­lo­gi­nės, gro­žio pa­slau­gos, la­ze­ri­nės pro­ce­dū­ros. Grį­žu­si į Lie­tu­vą su­pra­tau, kad čia to­kių sa­lo­nų yra la­bai daug, tad nu­spren­džiau su­siau­rin­ti sa­vo dar­bo spek­trą ir pa­si­rin­kau tik per­ma­nen­ti­nio (il­ga­lai­kio) ma­kia­žo sri­tį“, - pa­sa­ko­ja mo­te­ris, ku­ri sa­vo veik­los ne­lin­ku­si va­din­ti ver­slu. Kaip pa­ti tei­gia, yra tik šios sri­ties pro­fe­sio­na­lė.

 

Sa­vo su­kur­tą ver­slą Lon­do­ne ji par­da­vė, nes su­pra­to, jog vi­si ad­mi­nist­ra­ci­niai, biu­ro­kratiniai rei­ka­lai už­go­žė vi­są jos lai­ką, veik­lą, ku­ri taip pa­ti­ko.

 

„Jei­gu tik no­rė­čiau ir tu­rė­čiau, kas už ma­ne tvar­ky­tų vi­sus ad­mi­nist­ra­ci­nius klau­si­mus, per­so­na­lo va­dy­bą, ga­lė­čiau vi­sa tai iš­plė­to­ti į di­de­lį tarp­tau­ti­nį ver­slą, ta­čiau tai nė­ra ma­no sie­kis. Vi­sų pir­ma, no­riu bū­ti ma­ma sa­vo vai­kams, ge­ra spe­cia­lis­tė, tu­rė­ti pri­pa­ži­ni­mą už sa­vo sun­kų dar­bą, ir tiek“, - ti­ki­na Do­vi­lė ir pri­pa­žįs­ta, kad įkur­ti ver­slą Lie­tu­vo­je yra iš­ties su­dė­tin­ga.

 

Mo­te­ris Aly­tu­je tu­ri ati­da­riu­si sa­vo per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo aka­de­mi­ją, dir­ba ke­liuo­se mies­tuo­se - Kau­ne, Vil­niu­je, Ro­kiš­ky­je, Aly­tu­je. Do­vi­lė sa­ko, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je tur­būt ten­ka dirb­ti ma­žiau­siai. Daž­niau­siai čia ji ve­da mo­ky­mus, į ku­riuos at­vyks­ta stu­den­tų iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių.

 

Meist­rės tei­gi­mu, per­ma­nen­ti­nis ma­kia­žas Lie­tu­vo­je iš­po­pu­lia­rė­jo per pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus, už­sie­ny­je - dar anks­čiau.

 

Bran­giau­sios per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo pa­slau­gos yra an­ta­kių, lū­pų pro­ce­dū­ros, pas pro­fe­sio­na­lę kai­nuo­jan­čios apie 300 eu­rų. Ta­čiau tai Aly­taus dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių nė kiek ne­bau­gi­na ir ei­lės pas šią meist­rę yra jau iki pat pa­va­sa­rio.

 

Ne­tu­rė­tų pa­keis­ti ma­kia­žo

Mo­te­ris pa­ste­bė­jo, kad Lie­tu­vo­je per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo pro­ce­dū­roms daž­niau­siai ryž­ta­si klien­tės nuo 27-erių, o už­sie­ny­je - nuo 40 me­tų. Do­vi­lės įsi­ti­ki­ni­mu, to­kios pro­ce­dū­ros yra skir­tos vy­res­nio am­žiaus mo­te­rims, to­dėl jau­nes­nėms sku­bė­ti to­kiu bū­du ryš­kin­ti sa­vo vei­do bruo­žų tik­rai ne­ver­tė­tų.

 

„Per­ma­nen­ti­nis ma­kia­žas ne­tu­rė­tų bū­ti vie­to­je ma­kia­žo, kad iš­li­pus iš lo­vos ne­at­ro­dy­tum, jog mie­go­jai su ma­kia­žu. Kai klien­tės pas ma­ne at­ei­na bū­tent su to­kiu no­ru, joms ten­ka la­bai nu­si­vil­ti. Aš to­kių pro­ce­dū­rų ne­at­lie­ku. Ne­pri­imu klien­tų, ku­rių ma­ty­mas ne­su­tam­pa su ma­nuo­ju. Nė vie­nai klien­tei ne­da­ry­siu ryš­kių rau­do­nų lū­pų, itin juo­dų an­ta­kių ir akių kon­tū­ro kaip Ma­ri­lyn Mon­roe, nes jau tu­riu pa­tir­tį ir tik­rai ži­nau, kad jos su­grįš pas ma­ne po pen­ke­rių me­tų ir pra­šys la­ze­riu vi­sa tai pa­nai­kin­ti. Bė­gant lai­kui, pa­krin­ta akių vo­kai, iš­re­tė­ja an­ta­kių, blaks­tie­nų plau­ke­liai, pa­švie­sė­ja lū­pos. Per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo pro­ce­dū­ros tiks­las - švel­niai, na­tū­ra­liais to­nais pa­ryš­kin­ti mo­ters bruo­žus, kad iš­ėjus į gat­vę nie­kas ne­pa­ste­bė­tų, jog ji pa­si­kei­tė“, - aiš­ki­na spe­cia­lis­tė.

 

Ji pri­pa­ži­no, kad kar­tais ten­ka su­si­dur­ti ir su to­kiu klien­tų po­žiū­riu, kad jei­gu jis mo­ka pi­ni­gus, meist­rė tu­ri pa­da­ry­ti tai, ko jis pra­šo, ir ne­svar­bu, kad jo po­žiū­ris ne­su­tam­pa su spe­cia­lis­tės. „Nuo to­kių klien­tų lei­džiu sau at­si­ri­bo­ti ir ne­pri­im­ti, tik­rai ne­ga­din­siu sa­vo var­do da­ry­da­ma tai, kas, ma­no ma­ny­mu, ne­sko­nin­ga, ne­gra­žu, ne­tin­ka­ma“, - ti­ki­na spe­cia­lis­tė.

 

Ji yra pa­ste­bė­ju­si, kad daug mote­rų per­ma­nen­ti­nį ma­kia­žą sie­ja su „Olia­lia pu­py­čių“ įvaiz­džiu, to­dėl tam ne­si­ryž­ta vien tik dėl to. „Sub­ti­les­nį sko­nį, at­sa­kin­gas pa­rei­gas tu­rin­čios mo­te­rys bi­jo per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo, ta­čiau tu­rė­jau dau­gy­bę to­kių klien­čių ir jos tik pa­tvir­ti­na, kad tai ne­tu­ri nie­ko ben­dro su „Olia­la“ įvaiz­džiu“, - pa­ti­ki­na meist­rė.

 

Tarp Do­vi­lės klien­tų - dau­gy­bė Lie­tu­vo­je ži­no­mų as­me­ny­bių - aukš­to ran­go pa­rei­gū­nų, po­li­ti­kų, šou pa­sau­lio, ver­slo at­sto­vų, to­dėl, at­lie­kant jiems pro­ce­dū­ras, meist­rei ten­ka di­de­lė at­sa­ko­my­bė, nes jie yra vie­šai ma­to­mi žmo­nės. Anks­čiau mo­te­ris dėl to la­bai ne­ri­mau­da­vo, ta­čiau da­bar su tuo ap­si­pra­to.

 

Ten­ka tai­sy­ti ki­tų klai­das

Do­vi­lė pa­ste­bi, kad dar prieš dve­jus me­tus per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo meist­rų dar­bų ko­ky­bė bu­vo la­bai že­ma, ta­čiau džiu­gu, kad si­tu­a­ci­ja pa­ma­žu kei­čia­si.

 

Mo­te­ris ti­ki­na, kad la­bai daug ten­ka tai­sy­ti ki­tų meist­rų ne­pro­fe­sio­na­liai at­lik­tų dar­bų. „Mo­te­rys, prieš da­ry­da­mos per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo pro­ce­dū­ras, ne­įsi­gi­li­na į jų rim­tu­mą. Juk tai in­va­zi­nė, il­ga­lai­kė pro­ce­dū­ra. Pas ma­ne at­ei­na mo­te­rys, ku­rioms po to­kių ne­ko­ky­biš­kų pa­slau­gų ten­ka tai­sy­ti si­tu­a­ci­ją - slėp­ti pa­da­ry­tus ran­dus, iš­ly­gin­ti su­si­da­riu­sius spal­vi­nius ne­ly­gu­mus. Ži­no­ma, kiek įma­no­ma, pa­ko­re­guo­ju, ta­čiau vi­siš­kai iš­tai­sy­ti klai­dų ne­įma­no­ma, nes į odą įleis­tas pig­men­tas pa­si­lie­ka vi­sam lai­kui“, - pa­brė­žia spe­cia­lis­tė.

 

Jos tei­gi­mu, jei­gu kas nors mo­ters pa­klau­sia, ar ji da­rė­si per­ma­nen­ti­nę an­ta­kių ko­rek­ci­ją, tai žen­klas, kad ši pro­ce­dū­ra at­lik­ta ne­ko­ky­biš­kai.

 

Pa­ti meist­rė - taip pat su per­ma­nen­ti­niu an­ta­kių, akių bei lū­pų ma­kia­žu. Tie­sa, kiek­vie­nos sri­ties pro­ce­dū­ras jai at­li­ko skir­tin­gi už­sie­nio meist­rai pro­fe­sio­na­lai. „Rin­kau­si tuos meist­rus, ku­rie ži­ba sa­vo sri­ty­je, šian­dien džiau­giuo­si sa­vo pa­si­rin­ki­mais“, - sa­ko Do­vi­lė. Ji ne­mėgs­ta ryš­kiai da­žy­tis, pa­tin­ka lais­va­lai­kio sti­lius.

 

Dėl pro­ce­dū­rų krei­pia­si ir vy­rai

Dėl per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo pro­ce­dū­rų į Do­vi­lę, nors ir ne­drą­siai, krei­pia­si ir vy­rai. Tarp stip­rio­sios ly­ties at­sto­vų vy­rau­ja po­žiū­ris, kad to­kios pa­slau­gos skir­tos tik mo­te­rims, ta­čiau taip ma­nan­tie­ji la­bai klys­ta. Vy­rams daž­niau­siai ji at­lie­ka per­ma­nen­ti­nį ma­kia­žą, ku­ris pa­sle­pia ran­dus.

 

„Pa­sa­ky­mas, kad vy­rą ran­das puo­šia, jau se­niai ne­be­tin­ka šių die­nų ten­den­ci­joms“, - ti­ki­na mo­te­ris.

 

Meist­rė su­lau­kia ir to­kių vy­rų, ku­rie ryž­ta­si an­ta­kių ko­rek­ci­joms ir net akių li­ni­jos kon­tū­ro pro­ce­dū­roms, kai jie ne­tu­ri blaks­tie­nų. Jei­gu vi­sa tai at­lie­ka­ma ko­ky­biš­kai, tuo­met ap­lin­ki­niai nė ne­įtars, kad vy­ras pa­si­da­ręs to­kias pro­ce­dū­ras.

 

Mo­te­ris ne­sle­pia, kad į ją krei­pia­si vy­rai dėl per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo, siek­da­mi tie­siog pa­sig­ra­žin­ti. Tai daž­niau­siai žmo­nės iš šou pa­sau­lio.

 

„Vie­nas vy­ras iš te­le­vi­zi­jos šiai pro­ce­dū­rai ry­žo­si vien dėl to, kad jam nuo­lat da­ry­da­vo ma­kia­žą, o jo akys bu­vo la­bai jaut­rios. Tai­gi, per­ma­nen­ti­nis ma­kia­žas ga­li pa­gel­bė­ti ir tais at­ve­jais, kai dėl aler­gi­jų, jaut­ru­mų ne­ga­li­ma pa­si­da­žy­ti“, - dės­to meist­rė.

 

Ji pa­ste­bi, kad vi­suo­me­nė­je dar daug žmo­nių, ku­rie apie gro­žio sa­lo­nuo­se be­si­lan­kan­čius vy­rus tu­ri su­si­da­rę nuo­mo­nę, esą jie nar­ci­zai ar­ba ne­tra­di­ci­nių pa­žiū­rų ar orien­ta­ci­jos, ta­čiau taip ma­ny­ti yra klai­din­ga. Jau­nes­nio­sios kar­tos at­sto­vai į tai jau žiū­ri li­be­ra­liai, o nau­jo­ves, pa­šne­ko­vės įsi­ti­ki­ni­mu, tie­siog rei­kia mo­kė­ti pri­im­ti.

 

Ma­dos vė­luo­ja

Spe­cia­lis­tė yra pa­ste­bė­ju­si, kad nors pa­sau­lio kon­teks­te lie­tu­viai vis dar yra kuk­lūs dėl sa­vo iš­vaiz­dos, ta­čiau jau­no­ji kar­ta šias ten­den­ci­jas pa­ma­žu kei­čia, iš­lais­vė­ja jų po­žiū­ris.

Ji pa­ti­ki­na, kad ma­dos eg­zis­tuo­ja ir per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo sri­ty­je. Da­bar vir­šų ima na­tū­ra­lu­mas: ma­din­gi sto­ri an­ta­kiai, ko­re­guo­ti švel­nia še­šė­lia­vi­mo tech­ni­ka, akių kon­tū­ras - taip pat švel­nes­nis, lū­pų spal­va - kuo na­tū­ra­les­nė. Be to, gro­žio in­dust­ri­jo­je vy­rau­jan­čios ma­dos mū­sų ša­lį pa­sie­kia vė­liau.

 

„Tam įta­kos tu­ri ir eko­no­mi­nė ša­lies sis­te­ma. Va­žiuo­ti į pa­sau­li­nius ren­gi­nius, ku­riuo­se ga­li­ma bū­tų pa­si­sem­ti nau­jo­vių, kai­nuo­ja mil­ži­niš­kus pi­ni­gus, to­dėl mū­sų ša­lies meist­rai ap­si­ri­bo­ja tik Lie­tu­va. Pa­tys ge­riau­si mo­ky­to­jai yra už­sie­ny­je. Ma­nau, kad kiek­vie­nas sa­ve ger­bian­tis per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo meist­ras ar ki­tas gro­žio in­dust­ri­jos at­sto­vas tu­rė­tų sa­vo ži­nias pa­to­bu­lin­ti, at­nau­jin­ti to­se ša­ly­se, ku­rias nau­jo­vės pa­sie­kia anks­čiau­siai. Į sa­ve in­ves­tuo­ti bū­ti­na, ypač jei­gu mo­kai ki­tus“, - sa­ko spe­cia­lis­tė.

 

At­lie­ka ir me­di­ci­ni­nį ma­kia­žą

Per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo meist­rė ak­ty­viai da­ly­vau­ja ir lab­da­rin­go­je veik­lo­je - ben­dra­dar­biau­ja su or­ga­ni­za­ci­ja PO­LA (Pa­gal­bos on­ko­lo­gi­niams li­go­niams aso­cia­ci­ja) ir on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems žmo­nėms ski­ria ne­mo­ka­mų per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo pro­ce­dū­rų.

 

Do­vi­lė on­ko­lo­gi­niams li­go­niams at­lie­ka ne tik gro­žio pro­ce­dū­ras, bet ir me­di­ci­ni­nį per­ma­nen­ti­nį ma­kia­žą - krū­tų spe­ne­lių at­kū­ri­mo, ran­dų nai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ras.

 

Pa­sak spe­cia­lis­tės, pa­vyz­džiui, po krū­ties ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jos yra ga­li­my­bė ją at­kur­ti, tuo rū­pi­na­si plas­ti­kos chi­rur­gai, ta­čiau pas­kui pri­rei­kia ir per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo meist­rų pa­gal­bos: „Per­ma­nen­ti­niu ma­kia­žu ga­li­ma grą­žin­ti tik­ro­viš­ką spe­ne­lio iš­vaiz­dą, pa­slėp­ti įvai­rius ran­dus, tik jie tu­ri bū­ti ne se­nes­ni nei me­tų. Be to, šiuo bū­du ga­li­ma at­kur­ti ir va­di­na­mą­ją kiš­kio lū­pą, pa­slėp­ti vi­ti­li­go, ar­ba balt­mės, dė­mes ant kū­no, dėl įgim­tų prie­žas­čių, o kar­tais ir dėl li­gų žmo­nės ne­tu­ri an­ta­kių, blaks­tie­nų. Per­ma­nen­ti­nis ma­kia­žas yra pa­žen­gu­si ta­tui­ra­vi­mo for­ma, ta­čiau su ki­to­kiais da­žais ir ne taip gi­liai odo­je.“

 

Pa­si­tei­ra­vus, ar daug su­lau­kia to­kių klien­tų, ku­rie krei­pia­si į spe­cia­lis­tę dėl me­di­ci­ni­nio ma­kia­žo pa­slau­gų, Do­vi­lė at­sa­kė, kad ne, nes tai dar vi­siš­kai nau­ja sri­tis, ku­rią ji ban­do po­pu­lia­rin­ti. Tai da­ry­ti pa­de­da ir gy­dy­to­jai, ku­rie nu­krei­pia, re­ko­men­duo­ja dėl šių pa­slau­gų po­rei­kio. Per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo meist­rė ben­dra­dar­biau­ja su plas­ti­kos chi­rur­gais, tarp ku­rių yra ir Mar­ty­nas Nor­kus, pri­pa­žįs­ta­mas vie­nas ge­riau­sių Lie­tu­vo­je bei pa­cien­tus kon­sul­tuo­jan­tis ir Aly­tu­je.

 

Pa­sak Do­vi­lės, Lie­tu­vo­je per­ma­nen­ti­nio ma­kia­žo meist­rų, ku­rie ga­li at­lik­ti me­di­ci­ni­nį ma­kia­žą, yra ma­žai. Gro­žio in­dust­ri­jo­je to mo­ky­tis yra la­bai bran­gu, be to, pa­klau­sa kol kas nė­ra di­de­lė, nes klien­tams tai taip pat at­si­ei­na ne­pi­giai. Šių pro­ce­dū­rų li­go­nių ka­sos ne­kom­pen­suo­ja.

 

„Idė­ja pa­dė­ti on­ko­lo­gi­nių li­gų pa­lies­tiems žmo­nėms tu­ri sa­vo is­to­ri­ją. Ma­no pa­čios vy­ras, ne­su­lau­kęs nė tris­de­šim­ties, mi­rė nuo on­ko­lo­gi­nės li­gos. Nuo ta­da ma­no sva­jo­nė bu­vo kaip nors pa­dė­ti to­kio pa­ties li­ki­mo as­me­nims. Ta­da mums žmo­nės la­bai daug pa­dė­jo, tad man la­bai no­rė­jo­si grą­žin­ti tą da­lį ge­ru­mo ki­tiems“, - at­vi­rau­ja Do­vi­lė.

 

Šir­dis bu­vo Aly­tu­je

Aly­tiš­kė au­gi­na dvi duk­ras, vie­nai - 13 me­tų, ki­tai 6-eri. Pa­klaus­ta, ar iš jų ne­su­lau­kia pra­šy­mų pa­gra­žin­ti, Do­vi­lė pa­ti­ki­no, kad daž­nai. „Jos vis pa­pra­šo pa­da­žy­ti plau­kus, lū­pas, akis. Lei­džiu joms tai da­ry­ti ir net ska­ti­nu. Ma­nau, kad kiek­vie­nas tu­ri tu­rė­ti sa­vo sti­lių, sa­vi­raiš­kos me­to­dą“, - sa­ko mo­te­ris.

 

Nors ji ir yra ra­ga­vu­si emig­ran­tės duo­nos, ta­čiau vi­suo­met sa­ve lai­kė aly­tiš­ke, jos šir­dis vi­suo­met bu­vo čia. „Dau­ge­lį ste­bi­na, ko­dėl sa­ve re­a­li­za­vu­si už­sie­ny­je, tiek daug ke­lia­vu­si, vėl su­grį­žau į Aly­tų. Ta­čiau, kad jie ži­no­tų, kaip man ge­ra čia bū­ti. Čia jau­čiuo­si sau­gi, ga­liu dau­giau lai­ko skir­ti sa­vo vai­kams, čia pa­žįs­ta­mi žmo­nės, vie­tos, ar­ti­mie­ji, to­dėl ma­no na­mai vi­suo­met bus čia. Nors, pri­pa­žin­siu, gy­ven­da­ma už­sie­ny­je, nie­ka­da ne­gal­vo­jau, kad grį­šiu gy­ven­ti į sa­vo gim­ti­nę, to­dėl da­bar nie­kam ne­sa­kau nie­ka­da“, - aiš­ki­na mo­te­ris.

toliau2017-12-30  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100