arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-12-07  SpausdintiSpausdinti

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorė – Lina Sosunovičienė

Alma MOSTEIKAITĖ

„Verslo konsultacijomis užsiimu jau keturiolika metų. Verslo telkimas, vienijimas atveria galimybes bendradarbiauti ne tik su valdžios institucijomis, bet ir su švietimo įstaigomis. Manau, kad man pavyks tai padaryti“, – sakė Lina Sosunovičienė. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr. Nuo va­kar Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lui pra­dė­jo va­do­vau­ti Li­na So­su­no­vi­čie­nė. Ji lai­mė­jo rū­mų skelb­tą Aly­taus fi­lia­lo va­do­vo kon­kur­są. Iki šiol fi­lia­lui va­do­va­vo Ro­mu­al­das Amb­ro­že­vi­čius.

 

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų mi­si­ja yra at­sto­vau­ti ver­slo in­te­re­sams vals­ty­bės ir re­gio­ni­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se, teik­ti ver­slo įmo­nėms rei­ka­lin­gas pa­slau­gas. Rū­mų pre­zi­den­tas – Aly­taus ben­dro­vės „Trai­de­nis“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas, mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

 

Šių rū­mų Aly­taus fi­lia­lui nuo 2008-ųjų spa­lio va­do­va­vo R.Amb­ro­že­vi­čius, ku­ris da­bar iš­ėjo į už­tar­nau­tą po­il­sį.

 

Rū­mai bu­vo pa­skel­bę Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są. Ja­me da­ly­va­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai. Kon­kur­są lai­mė­jo 42-ejų L.So­su­no­vi­čie­nė.

 

Ji Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra įgi­ju­si ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo ir va­dy­bos spe­cia­ly­bę, tu­ri sep­ty­ne­rių me­tų va­do­va­vi­mo įmo­nei pa­tir­tį, dir­bu­si ban­ki­nia­me sek­to­riu­je, su­kau­pu­si pa­tir­ties vyk­dant fi­nan­si­nių pa­slau­gų, eu­ro­pi­nius pro­jek­tus.

 

Pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą bu­vo iš­rink­ta į šios ka­den­ci­jos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą. Man­da­to ne­te­ko ko­vo pa­bai­go­je, kai sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą iš­si­dek­la­ra­vo iš Aly­taus mies­to į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę, o to­kiu at­ve­ju įsta­ty­miš­kai pra­ran­da­mas mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­tas.

 

„Ver­slo kon­sul­ta­ci­jo­mis už­si­i­mu jau ke­tu­rio­li­ka me­tų. Ver­slo tel­ki­mas, vie­ni­ji­mas at­ve­ria ga­li­my­bes ben­dra­dar­biau­ti ne tik su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis, bet ir su švie­ti­mo įstai­go­mis. Ma­nau, kad man pa­vyks tai pa­da­ry­ti“, – sa­kė L.So­su­no­vi­čie­nė, pa­klaus­ta, ko­dėl nu­spren­dė pre­ten­duo­ti į rū­mų Aly­taus fi­lia­lo di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

 

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­man­tas Da­ni­le­vi­čius tvir­ti­no esan­tis dė­kin­gas R.Amb­ro­že­vi­čiui už jo di­de­lį in­dė­lį į rū­mų Aly­taus fi­lia­lo stip­ri­ni­mą, at­sto­va­vi­mą Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kams, pa­slau­gas, ku­rian­čias pri­dė­ti­nę ver­tę, tarp­tau­ti­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą, or­ga­ni­zuo­tas mi­si­jas ieš­kant nau­jų eks­por­to rin­kų. R.Amb­ro­že­vi­čius bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių tra­di­ci­ne ta­pu­sios šven­tės Aly­tu­je „Dzū­kų tur­tai“ or­ga­ni­za­to­rių.

 

Rū­mų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ti­ki­si, kad Aly­taus fi­lia­las, va­do­vau­ja­mas nau­jos di­rek­to­rės, sėk­min­gai augs ir pro­fe­sio­na­liai at­sto­vaus šio re­gio­no ver­slui, pa­dės ben­dra­dar­biau­ti su vie­tos ir cen­tri­ne val­džia.

toliau2017-12-07  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100