arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Rimvydas, Rimvydė, Danielius, Lionginas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-12-07  SpausdintiSpausdinti

Pušėnų arimų kelias baugina žmones: neprisišauktų net greitosios

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus ra­jo­no Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jos Pu­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jai ne­be­ži­no, kur kreip­tis dėl miš­ka­ve­žių iš­va­ži­nė­to ke­lio. Juo ne­iš­va­žiuo­ja pa­tys ir bi­jo už­klup­sian­čių bė­dų. Jei gais­ras ar pri­reik­tų me­di­kų pa­gal­bos, to­kiu ke­liu iki jų ne­pri­va­žiuo­tų net šių tar­ny­bų au­to­mo­bi­liai. Dėl ari­mais ta­pu­sio ke­lio žmo­nių šauks­mas bū­tų ty­ruo­se.

 

Vie­nas Pu­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jas jau pra­šė ir ra­jo­no val­džios pa­gal­bos, ta­čiau iki šiol jos ne­su­lauk­ta.

 

Į Pu­šė­nų miš­ką ne­ga­lin­tis nu­va­žiuo­ti par­si­vež­ti mal­kų ne­to­lie­se gy­ve­nan­tis Vin­cas Dauk­šys (dešinėje) ir Pu­šė­nų gy­ven­to­jas Sta­sys Bui­nic­kas kal­ti­no miš­ka­ve­žius, ku­rie ve­žė me­die­ną iš kai­mo miš­ko ir taip sub­jau­ro­jo nuo se­nų lai­kų nau­do­ja­mą vie­ti­nių žmo­nių ke­lią.   Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr. Ke­liu nau­do­ja­si nuo se­nų lai­kų

Pu­šė­nai Pi­va­šiū­nų se­niū­ni­jo­je yra vien­kie­mių kai­mas, per ku­rį miš­ko link ve­da maž­daug dvie­jų ki­lo­met­rų il­gio ke­lias. Čia vien­kie­miuo­se gy­ve­nan­tie­siems šis ke­lias yra pa­grin­di­nis su­si­siek­ti su ge­res­niais se­niū­ni­jos ke­liais ir iš­va­žiuo­ti į Aly­tų.

 

Dau­giau kaip prieš du de­šimt­me­čius Pu­šė­nų žmo­nėms su­si­tvar­ky­ti ke­lią pa­dė­jo iš šio kai­mo ki­lęs, da­bar čia že­mes val­dan­tis ir šal­ta­lan­kius au­gi­nan­tis Juo­zas Dauk­šys. Jo tei­gi­mu, ke­lią rei­kė­jo tvar­ky­ti, nes žmo­nės va­ži­nė­jo lau­kais ir pie­vo­mis.

 

Ke­lias dar nė vie­nais me­tais ne­bu­vo taip su­ga­din­tas, tie­siog pa­vers­tas ari­mu kaip šį­met ru­de­nį. Ap­ro­dy­ti to­kio ke­lio at­vy­kęs J.Dauk­šys, juo į Pu­šė­nų miš­ką ne­ga­lin­tis nu­va­žiuo­ti par­si­vež­ti mal­kų ne­to­lie­se gy­ve­nan­tis Vin­cas Dauk­šys ir Pu­šė­nų gy­ven­to­jas Sta­sys Bui­nic­kas kal­ti­no miš­ka­ve­žius, ku­rie ve­žė me­die­ną iš kai­mo miš­ko ir taip sub­jau­ro­jo nuo se­nų lai­kų nau­do­ja­mą vie­ti­nių žmo­nių ke­lią.

 

„Miš­ka­ve­žių vai­ruo­to­jai ir miš­ko sa­vi­nin­kai gal­vo­jo tik apie sa­ve, o ne apie ki­tus, kaip mums rei­kės gy­ven­ti su sub­jau­ro­tu ke­liu“, – tvir­ti­no vy­rai.

 

Pa­sak S.Bui­nic­ko, ap­link be­veik vi­si se­ni žmo­nės, jo žmo­na po sun­kios ope­ra­ci­jos, iš­ti­kus bė­dai dėl to­kio ke­lio ne­pri­si­šauk­tų grei­to­sios, ne­pri­va­žiuo­tų ir gais­ri­nės au­to­mo­bi­liai, jei kil­tų gais­ras. Iki ge­res­nio ke­lio li­go­nius tek­tų ga­ben­ti ar­kliais, bet ir jų čia ma­žai kas tu­ri. Pa­sta­tai ki­lus gais­rui su­pleš­kė­tų, kol at­vyk­tų gais­ri­nės.

 

O apie pri­va­žia­vi­mą leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais ne­ga­li bū­ti nė kal­bų.

 

Pa­ro­dy­ti ke­lio at­vy­kę vy­rai sa­ko, kad su­si­tvar­ky­ti ari­mu ta­pu­sio ke­lio sa­vo jė­go­mis ne­įma­no­ma, nes juo net ne­iš­va­žiuo­ja sun­kias­vo­rė tech­ni­ka.

 

Va­žiuos ap­žiū­rė­ti ke­lio

S.Bui­nic­kas, bai­min­da­ma­sis, kad kiek­vie­ną die­ną jo žmo­nai ga­li pri­reik­ti me­di­kų pa­gal­bos, pas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rą Al­gir­dą Vrub­liaus­ką dėl su­ga­din­to ke­lio bu­vo jau du kar­tus. „Vie­ną­kart pa­ža­dė­jo, kad ant ke­lio at­veš žvy­ro, o ki­tą kar­tą – kad at­va­žiuos ke­lio ap­žiū­rė­ti ko­mi­si­ja. Bet kol kas jo­kios pa­gal­bos ne­su­lau­kia­me“, – tei­gė Pu­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jas.

 

Žmo­nėms ky­la klau­si­mas, kiek dar il­gai jie gy­vens ne­tu­rė­da­mi iš­va­žia­vi­mo ir bai­min­da­mie­si dėl ne­ti­kė­tai už­klum­pan­čių ne­lai­mių.

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ko­mu­na­li­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Man­tas Lu­da­vi­čius pa­reiš­kė, kad mi­ni­mas ke­lias ne­pa­ten­ka į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių ke­lių ba­lan­są, jis vie­to­mis yra lais­vo­je vals­ty­bi­nė­je že­mė­je, vie­to­mis ser­vi­tu­ti­nis, ei­nan­tis per ke­lių žmo­nių že­mes: „No­rint jį su­tvar­ky­ti rei­kia di­de­lio kie­kio žvy­ro. Ki­tą sa­vai­tę va­žiuo­si­me jo žiū­rė­ti su me­ru. Ra­jo­ne daug kas krei­pia­si dėl miš­ka­ve­žių ir ūki­nin­kų tech­ni­kos su­ga­din­tų ke­lių, tai tik­rai yra pro­ble­ma.“

 

Ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas pa­tvir­ti­no, kad bus va­žiuo­ja­ma ap­žiū­rė­ti su­ga­din­to Pu­šė­nų ke­lio, kaip bus ban­do­ma pa­dė­ti gy­ven­to­jams, dar ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti.

 

Me­ras pri­mi­nė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus per­nai pa­si­ra­šy­tą įsa­ky­mą, nu­ma­tan­tį, kad ve­žė­jai se­niū­nus tu­ri in­for­muo­ti apie miš­ka­ve­žiais ve­ža­mą ap­va­li­ą­ją me­die­ną ra­jo­no kai­mų ke­liais, ta­čiau kai ku­rie to ne­pai­so. Anot me­ro, ir pa­tys gy­ven­to­jai apie to­kiais ke­liais va­žiuo­jan­čius miš­ka­ve­žius ga­lė­tų pra­neš­ti se­niū­ni­joms. Ta­da bū­tų sten­gia­ma­si ap­ri­bo­ti jų va­ži­nė­ji­mą, ap­sau­go­ti ke­lius nuo su­ga­di­ni­mo, at­si­ras­tų ga­li­my­bė iš ap­va­lio­sios me­die­nos ve­žė­jų rei­ka­lau­ti su­ga­din­tos ke­lio dan­gos at­kū­ri­mo.

 

Ką šian­dien da­ry­ti Pu­šė­nų kai­mo gy­ven­to­jams dėl ari­mu pa­vers­to ke­lio, kai me­die­nos ve­žė­jai ne­už­fik­suo­ti? Jie ra­jo­no val­džios pa­gal­bos lau­kia kaip iš­ga­ny­mo, nes dau­giau jiems nie­kas ki­tas ne­ga­li pa­dė­ti.

 

 

toliau2017-12-07  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100