arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-10-12  SpausdintiSpausdinti

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialas mini 20 metų veiklos jubiliejų

Rū­mai kvie­čia pa­mi­nė­ti gim­ta­die­nį šven­tė­je „Dzū­kų tur­tai 2017“

 

Lie­tu­vos ver­sli­nin­kai su Jo­ha­nes­bur­go (PAR) ko­mer­ci­jos rū­mų va­do­vais.Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­las skai­čiuo­ja jau 20 me­tus. Pra­dė­jęs sa­vo veik­lą su ke­le­tu na­rių, da­bar skai­čiuo­ja­ma jau per 50. Fi­lia­lo veik­la ap­ima ne tik Aly­taus mies­tą, bet jun­gia ir įmo­nes iš vi­sos Aly­taus ap­skri­ties.

 

Fi­lia­lo už­da­vi­nys – su­bur­ti re­gio­no įmo­nes, at­sto­vau­ti jų in­te­re­sams vie­tos bei ša­lies val­džios struk­tū­ro­se pri­imant ver­slui nau­din­gus spren­di­mus. Rū­mai yra su­da­rę ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su sa­vi­val­dy­bė­mis, ben­dra­dar­biau­ja su ap­skri­ties ins­ti­tu­ci­jo­mis, to­kio­mis kaip Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja, Dar­bo bir­ža, da­ly­vau­ja Aly­taus mies­to ir ra­jo­no tri­ša­lė­se ta­ry­bo­se, Aly­taus mies­to vie­tos veik­los gru­pė­je, ver­slo ta­ry­bo­je.

 

Vie­na pa­grin­di­nių Rū­mų veik­los kryp­čių – ver­slo mi­si­jų į įvai­rias pa­sau­lio ša­lis or­ga­ni­za­vi­mas, pa­de­dant įmo­nėms, ypač jau­noms, su­si­ras­ti nau­jų ver­slo part­ne­rių bei nau­jų eks­por­to rin­kų. Per 20 me­tų re­gio­no ver­sli­nin­kai lan­kė­si ne tik kai­my­ni­nė­se vals­ty­bė­se (Bal­ta­ru­si­jo­je, Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je, Uk­rai­no­je), bet sie­kė ir to­li­mas už­sie­nio ša­lis: Ita­li­ją, Di­dži­ą­ją Bri­ta­ni­ją, Šve­di­ją ir net Aust­ra­li­ją, Pie­tų Ame­ri­ką (Ar­gen­ti­ną, Urug­va­jų, Bra­zi­li­ją), PAR, Ki­ni­ją, Ja­po­ni­ją.

 

Rū­mų Aly­taus fi­lia­las su­tei­kė ga­li­my­bę dau­ge­liui re­gio­no įmo­nių ap­si­lan­ky­ti pa­sau­li­nė­se pa­ro­do­se EX­PO, ku­rio­se ša­lys pri­sis­ta­to nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis vie­no­je ar ki­to­je sri­ty­je, kur ver­sli­nin­kai ga­li pa­si­sem­ti idė­jų sa­vo ver­slui. Ap­lan­ky­ta „EX­PO 2005“ Ja­po­ni­jo­je, „EX­PO 2010“ Ki­ni­jo­je, „EX­PO 2012“ Pie­tų Ko­rė­jo­je, „EX­PO 2015“ Ita­li­jo­je ir „EX­PO 2017“ Ka­zach­sta­ne.

 

Ne ma­žiau svar­bi Rū­mų veik­los sri­tis – su­pa­žin­din­ti įmo­nes su nau­jai­siais įsta­ty­mais bei nu­ta­ri­mais ver­slo sri­ty­je, or­ga­ni­zuo­jant se­mi­na­rus bei pa­skai­tas ir mo­ky­mus. Taip pat ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai su vals­ty­bi­nių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais ir at­sto­vais. Rū­mai or­ga­ni­za­vo dis­ku­si­jas su ūkio, su­si­sie­ki­mo, fi­nan­sų, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rais, ša­lies žy­miau­siais eko­no­mis­tais, tei­si­nin­kais. Įsi­mi­nė Bal­ta­ru­si­jos, Uk­rai­nos, Ja­po­ni­jos, Iz­ra­e­lio ir ki­tų ša­lių am­ba­sa­do­rių vi­zi­tai, taip pat mū­sų ša­lies di­plo­ma­tų su­si­ti­ki­mai su re­gio­no ver­slo vi­suo­me­ne.

 

Rei­kia pa­mi­nė­ti, kad Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai at­lie­ka ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų pa­ves­tas funk­ci­jas, to­kias kaip pro­fe­si­nio mo­ky­mo or­ga­ni­za­vi­mas, pre­kių kil­mės ser­ti­fi­ka­tų, ne­nu­ga­li­mos jė­gos „for­ce ma­jeu­re“ pa­žy­mų iš­da­vi­mas.

 

„Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­las – ypa­tin­ga Rū­mų da­lis. Mū­sų or­ga­ni­za­ci­jai svar­bus ne tik sos­ti­nės ar ki­tų di­džių­jų mies­tų ver­slas, jų sėk­min­ga veik­la, ta­čiau rū­pi ir re­gio­nų – Aly­taus, Uk­mer­gės, kur taip pat įsi­kū­ręs fi­lia­las, – įmo­nių ir pri­va­čių ver­sli­nin­kų, ama­ti­nin­kų, ūki­nin­kų pro­ble­mos, ku­rias kar­tu sėk­min­gai spren­džia­me. Ti­kiuo­si, kad Rū­mų fi­lia­las sėk­min­gai augs ir pro­fe­sio­na­liai at­sto­vaus šio re­gio­no ver­slui, pa­dės jam kles­tė­ti, tvir­tė­ti ir ras­ti kal­bą su vie­tos ir cen­tri­ne val­džia“, – svei­kin­da­mas Aly­taus fi­lia­lą sa­ko Rū­mų pre­zi­den­tas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius, ak­cen­tuo­da­mas, kad prie šios or­ga­ni­za­ci­jos sėk­min­gos veik­los ypač pri­si­de­da fi­lia­lo di­rek­to­rius Ro­mu­al­das Amb­ro­že­vi­čius bei fi­lia­lo ko­lek­ty­vas.

 

Fi­lia­lo ini­cia­ty­va il­gą lai­ką or­ga­ni­zuo­ja­mą ver­slo pa­ro­dą „Aly­tus“, ku­rio­je da­ly­vau­da­vo apie 100 re­gio­no, Lie­tu­vos bei už­sie­nio įmo­nių, pa­kei­tė tarp­tau­ti­nės Aly­taus re­gio­no sa­vi­val­dy­bių ru­dens šven­tės-mu­gės „Dzū­kų tur­tai“. Jas Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­las or­ga­ni­zuo­ja jau de­vin­tą kar­tą, o prieš tai šven­tės or­ga­ni­za­to­rius bu­vo Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja. Šį šeš­ta­die­nį vyks jau 19-oji to­kia šven­tė-mu­gė.

 

Šios šven­tės lau­kia vi­si aly­tiš­kiai, nes ją ly­di ne tik gau­sus ama­ti­nin­kų, tau­to­dai­li­nin­kų, per­dir­bė­jų, so­di­nin­kų, dar­ži­nin­kų skai­čius, bet ir liau­diš­ka mu­zi­ka, dai­nos, šo­kiai. Ši nuo­tai­kin­ga ir pras­min­ga šven­tė jau yra įtrauk­ta į Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to lan­ko­mų ren­gi­nių są­ra­šą.

 

Spa­lio 14 d. (šeš­ta­die­nį), mi­nint Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų Aly­taus fi­lia­lo 20 me­tų veik­los ju­bi­lie­jų, vi­si ver­sli­nin­kai kvie­čia­mi už­suk­ti į lai­ki­ną Rū­mų būs­ti­nę mu­gė­je, kur dirbs spe­cia­lis­tai iš Vil­niaus, lan­ky­sis Rū­mų ir fi­lia­lo va­do­vai, pri­sta­tys bei su­teiks iš­sa­mios in­for­ma­ci­jos apie Rū­mų veik­lą, pa­de­dan­čią ver­slui plė­to­tis ir aug­ti spar­čiau.

Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų inf.

 

 

 

 

toliau2017-10-12  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100