arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-10-12  SpausdintiSpausdinti

Alytaus rajono švietimo įstaigose jau ne taip gąsdinančiai mažėja mokinių

Alma MOSTEIKAITĖ

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius šian­dien jau tu­ri vi­sus skai­čius apie mo­ki­nius švie­ti­mo įstai­go­se. Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos Čes­lo­vos Mo­ce­vi­čie­nės, ga­na po di­de­lės me­tų per­trau­kos ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se jau ne­li­ko gąs­di­nan­čio mo­ki­nių ma­žė­ji­mo, anks­tes­niais moks­lo me­tais jų su­ma­žė­da­vo po 200–300, šiais moks­lo me­tais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais, tik tru­pu­tį dau­giau nei 100. Dar vie­nas iš­skir­ti­nis da­ly­kas ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se – pir­mo­kų mo­kyk­lų du­ris pra­vė­rė net­gi dau­giau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais.

 

Šiais moks­lo me­tais į še­šias Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čias gim­na­zi­jas, kar­tu su prieš­mo­kyk­li­nu­kais, taip pat Sim­no spe­cia­li­ą­ja mo­kyk­la, at­ėjo 1 tūkst. 687 vai­kai.            Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.Gau­siau­sia gim­na­zi­ja iš­lie­ka Sim­ne

Šiais moks­lo me­tais į še­šias Aly­taus ra­jo­ne vei­kian­čias gim­na­zi­jas, kar­tu su prieš­mo­kyk­li­nu­kais, taip pat Sim­no spe­cia­li­ą­ja mo­kyk­la, at­ėjo 1 tūkst. 687 vai­kai. Mo­ki­nių ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se – 1 tūkst. 556, prieš­mo­kyk­li­nu­kų – 94, ug­dy­ti­nių Sim­no spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je – 37.

 

Pra­ėju­siais moks­lo me­tais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos tu­rė­jo 1 tūkst. 809 auk­lė­ti­nius. Iš šio skai­čiaus mo­ki­nių – 1 tūkst. 706, prieš­mo­kyk­li­nu­kų – 66. Sim­no spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je mo­ki­nių bu­vo tiek pat kaip da­bar – 37.

 

Pa­ly­gin­ti šiuos moks­lo me­tus su pra­ėju­siais, ug­dy­ti­nių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo 122. Anks­tes­niais moks­lo me­tais jų su­ma­žė­da­vo 200–300.

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos Č.Mo­ce­vi­čie­nės pa­ste­bė­ji­mu, ge­ras re­zul­ta­tas dėl pir­mo­kų – pra­ėju­siais moks­lo me­tais jų bu­vo 119, šiais moks­lo me­tais – 122.

 

Gau­siau­sia gim­na­zi­ja ra­jo­ne iš­lie­ka Sim­ne, nors jo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis ra­jo­ne vei­kian­čio­mis pen­kio­mis gim­na­zi­jo­mis, mo­ki­nių skai­čius iš­tir­po stip­riau­siai. Pra­ėju­siais moks­lo me­tais čia bu­vo 327 mo­ki­niai, da­bar – 309.

 

An­tra pa­gal mo­ki­nių gau­są yra Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­ja su be­veik ne­pa­ki­tu­siu mo­ki­nių skai­čiu­mi, – ji tu­ri 269 ug­dy­ti­nius.

 

Maž­daug to­kį pat mo­ki­nių skai­čių – 219 – pa­vy­ko iš­lai­ky­ti Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jai. But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja šiais moks­lo me­tais tu­ri 203 mo­ki­nius, pra­ėju­siais moks­lo me­tais – 7 dau­giau. Nuo 185 mo­ki­nių pra­ėju­siais moks­lo me­tais iki 172 šiais moks­lo me­tais su­ma­žė­jo Pi­va­šiū­nų gim­na­zi­jo­je. 169 mo­ki­nių, ly­giai tiek pat kaip per­nai, su­lau­kė Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­ja.

 

Dau­giau­sia mo­ki­nių su­ma­žė­jo bu­vu­sio­je Alo­vės pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je

Nuo rug­sė­jo Aly­taus ra­jo­ne ne­be­li­ko pa­grin­di­nių mo­kyk­lų. Va­do­vau­jan­tis ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­tvir­tin­tu švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­nu, pen­kios pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir mo­kyk­los-dau­gia­funk­ciai cen­trai, vyk­dę pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ta­po gim­na­zi­jų sky­riais, ku­rie to­liau vyk­do pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mas. To­kį spren­di­mą ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė, siek­da­ma tau­py­ti pi­ni­gus švie­ti­mui ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui ra­jo­ne.

 

Šiais moks­lo me­tais Alo­vės pa­grin­di­nė mo­kyk­la, Mak­niū­nų mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cen­tras ta­po Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos, Ku­me­čių pa­grin­di­nė mo­kyk­la – Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos, Ūd­ri­jos mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cen­tras – Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­jos, Pu­nios mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cen­tras – But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos sky­riais.

 

Dau­giau­sia mo­ki­nių tarp šių sky­rių ar­ba bu­vu­sių mo­kyk­lų su­ma­žė­jo Alo­vė­je. Per­nai čia bu­vo 103, da­bar – tik 79 mo­ki­niai. Ne­ma­žai jų nu­by­rė­jo ir Ku­me­čiuo­se – nuo 53 iki 33.

 

Pu­nio­je mo­ki­nių iš­tir­po nuo 57 iki 52, Mak­niū­nuo­se – nuo 56 iki 51, Ūd­ri­jo­je – nuo 54 iki 53.

 

Č.Mo­ce­vi­čie­nės tei­gi­mu, ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių ma­žė­ja dėl tri­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių – ne­ma­žai vai­kų to­les­niam moks­lui pa­si­ren­ka Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trą, su tė­vais iš­vyks­ta gy­ven­ti į už­sie­nį, ki­tas ša­lies sa­vi­val­dy­bes, da­lis mo­ki­nių pa­si­ren­ka Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gas.

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, šiais moks­lo me­tais į Aly­taus miesto ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las iš­ke­lia­vo tik 16 nau­jų mo­ki­nių iš ra­jo­no.

 

Da­bar­ti­niais moks­lo me­tais Aly­taus miesto ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­gas lan­ko 1 tūkst. 47 mo­ki­niai iš Aly­taus ra­jo­no. Mu­zi­kos, Dai­lės mo­kyk­las ir Jau­ni­mo cen­trą – 197 ra­jo­no mo­ki­niai.

 

Šiais me­tais ra­jo­ne esan­čiai švie­ti­mo sis­te­mai skir­ta per 6,1 mln. eu­rų. Tre­čius moks­lo me­tus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė mo­ki­nių ug­dy­mui iš vals­ty­bės biu­dže­to gau­na ne mo­ki­nio krep­še­lį, o fi­nan­siš­kai nau­din­ges­nį kla­sės krep­še­lį. Pas­ta­ra­sis su­da­ro 3,6 mln. eu­rų mi­nė­tos su­mos. Ki­tos lė­šos švie­ti­mo sis­te­mai iš­lai­ky­ti, pa­vyz­džiui, mo­kyk­lų pa­sta­tams, mais­to gamybai, ski­ria­mos iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to.

 

toliau2017-10-12  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100