arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-10-12  SpausdintiSpausdinti

Paminklo partizanams konkurse – ir vienas alytiškis

Saulė PINKEVIČIENĖ

Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je at­plėš­ti vo­kai ir įvar­dy­ti pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams kon­kur­so lai­mė­to­jai. Tarp še­šių kon­kur­san­tų – ir vie­nas aly­tiš­kis ar­chi­tek­tas, be­ne jau­niau­sias kon­kur­so da­ly­vis. Paminklą Dainavos partizanams Alytuje finansuos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, jam numatyta 60 tūkst. eurų. Nors diskusijos dėl paminklo vietos vyko prieš metus ir dar anksčiau, tačiau panašu, kad prie jų teks grįžti. Vakar Alytaus miesto savivaldybės Peticijų komisijai įteikta peticija, kurioje prašoma ieškoti partizanų atminimo įamžinimui kitos, su istorija susijusios vietos. Iki šiol buvo minimos kelios erdvės, tinkamos tokiam paminklui: prie „Jaunimo centro“, Jotvingio parduotuvės, skvere prie Šv. Liudviko bažnyčios. Vėliau pritarta Pirmojo Alytaus aikštei.

 

Kon­kur­so lai­mė­to­ju pa­skelb­tas vil­nie­tis skulp­to­rius Ry­tas Jo­nas Be­le­vi­čius. Jis pa­tei­kė me­ta­li­nio bun­ke­rio idė­ją. Pa­min­klo kon­kur­sui pa­teik­tas idė­jas ver­ti­no sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to Min­dau­go Ma­ta­žins­ko va­do­vau­ja­ma ko­mi­si­ja, ku­rio­je dir­bo: pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Ur­ma­na­vi­čius, Aly­taus ar­chi­tek­tų ta­ry­bos at­sto­vas; sek­re­to­rius Aud­rius Kuz­ni­co­vas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jas; na­riai: Re­das Dir­žys, me­ni­nin­kas, Mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės kū­ri­nių sta­ty­mo ir prie­žiū­ros ko­mi­si­jos at­sto­vas; Gin­ta­rė Ja­ku­bo­nie­nė, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Me­mo­ria­li­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­rė; Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė, me­no­ty­ri­nin­kė, Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to at­sto­vė; Jo­nas Ja­gė­la, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro Me­mo­ria­li­nio me­no ir eks­per­ti­zės sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, skulp­to­rius; Aud­rys Ka­ra­lius, ar­chi­tek­tas; Pet­ras Ma­zū­ras, Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros pre­mi­jos lau­re­a­tas, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Skulp­tū­ros ka­ted­ros ve­dė­jas; Gvi­das Rut­kaus­kas, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas; Vy­tau­tas Ži­lio­nis, Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kas.

 

Kon­kur­so lai­mė­to­ju pa­skelb­tas vil­nie­tis skulp­to­rius Ry­tas Jo­nas Be­le­vi­čius. Jis pa­tei­kė me­ta­li­nio bun­ke­rio idė­ją. R.J.Be­le­vi­čius yra bai­gęs skulp­tū­ros spe­cia­ly­bę Vals­ty­bi­nia­me dai­lės ins­ti­tu­te (da­bar Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ja), Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos ir Vil­niaus skulp­tū­ros sek­ci­jos na­rys, dau­gy­bės kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jas, pro­jek­tų su­ma­ny­to­jas ir ku­ra­to­rius. Pa­ro­di­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­ja nuo 1999 me­tų.

 

Skulp­to­rius yra Vil­niaus mies­to gar­bės me­da­lio kon­kur­so, še­šių Lie­tu­vos ban­ko or­ga­ni­zuo­tų kon­kur­sų, Pran­ciš­kaus Asy­žie­čio Ma­žei­kiuo­se kon­kur­so, pa­min­klo par­ti­za­nams Ute­no­je kon­kur­so, Skulp­tū­ri­nio ak­cen­to Vil­niu­je Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je kon­kur­so nu­ga­lė­to­jas. Nuo 2010 me­tų – ak­ty­vus da­ly­vis ir kon­kur­sų lai­mė­to­jas bron­zos lie­di­ni­mo sim­po­ziu­mų pro­jek­te „Skulp­to­riai skai­to Do­ne­lai­tį“.

 

An­tra kon­kur­so vie­ta ati­te­ko Gin­tau­tui Jon­kui, su­kū­ru­siam obe­lis­ką. Jis taip pat yra tuo­me­čio Vals­ty­bi­nio dai­lės ins­ti­tu­to ab­sol­ven­tas. Pa­ro­do­se da­ly­vau­ja nuo 1980 me­tų. Su­kū­rė mo­nu­men­ta­lio­sios skulp­tū­ros, ma­žo­sios plas­ti­kos kū­ri­nių, pa­min­klų. Mėgs­ta­miau­sios me­džia­gos – gra­ni­tas ir bron­za. Dau­gu­mą jo su­kur­tų dar­bų ga­li­ma pa­ma­ty­ti Klai­pė­dos vie­šo­sio­se erd­vė­se, vien Mar­ty­no Maž­vy­do pės­čių­jų alė­jo­je pa­sta­ty­ti še­ši G.Jon­kaus kū­ri­niai.

 

Tre­čia pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams vie­ta skir­ta pro­jek­tui „Gy­nė­jo dva­sia“, ku­rį pa­tei­kė du au­to­riai – Taut­vi­las Po­vi­lio­nis ir Ai­das Bum­bu­lis iš Kau­no.

 

Pir­mų tri­jų vie­tų lai­mė­to­jams Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė pi­ni­gi­nes pre­mi­jas – po 2 tūkst. eu­rų pir­mai ir ant­rai bei per­pus ma­žes­nę tre­čiai vie­tai.

 

Ket­vir­ta vie­ta ati­te­ko ar­chi­tek­tui, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to ab­sol­ven­tui, iš Aly­taus ki­lu­siam Ša­rū­nui Pet­raus­kui, penk­ta – Aud­riui Ar­ba­čiaus­kui (Vil­nius), šeš­ta –Vy­tau­tui Tal­lat-Kelp­šai (Pa­ne­vė­žys).

 

Tuo pa­čiu me­tu, kai bu­vo plė­šia­mi kon­kur­so vo­kai, skel­bia­mos au­to­rių pa­var­dės, sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­ta ir Aly­taus gy­ven­to­jų pe­ti­ci­ja „Už I Aly­taus aikš­tę ir jos iš­sau­go­ji­mą“. Pa­skelb­ta elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je pir­ma­die­nį po pie­tų ir iki va­kar 11 val. pe­ti­ci­ja su­lau­kė 238 žmo­nių pa­lai­ky­mo.

 

Pe­ti­ci­ją svars­tys Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja, ku­rio­je dir­ba ta­ry­bos na­riai Gin­ta­rė Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė, Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Ne­ri­jus Jau­nei­ka, An­drius Ju­čas, ben­druo­me­nės at­sto­vai Li­nas Jakš­to­nis, Man­tas Rad­vi­la­vi­čius, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Gied­rius Ši­mas.

 

Pe­ti­ci­jo­je pra­šo­ma pa­lik­ti is­to­ri­nę Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tę mies­te­lė­nams ir Aly­taus mies­to is­to­ri­jai, o 1944–1953 me­tų par­ti­za­nus pa­gerb­ti tam tin­ka­mo­je, su re­zis­ten­ci­ja su­si­ju­sio­je, su esa­mais ar­chi­tek­tū­ri­niais spren­di­niais ir me­ni­niais spren­di­mais ne­di­so­nuo­jan­čio­je Dzū­ki­jos sos­ti­nės vie­to­je.

 

 

 

toliau2017-10-12  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100