arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-10-12  SpausdintiSpausdinti

Alytaus ligoninė skubiai pagalbai jau turi naują reanimobilį

Alma MOSTEIKAITĖ

Šį ant­ra­die­nį Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė Dzū­ki­jos sos­ti­nės va­do­vams ir ži­niask­lai­dos at­sto­vams pri­sta­tė ką tik Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos šiai gy­dy­mo įstai­gai per­duo­tą nau­ją re­a­ni­mo­bi­lį „Re­nault“ su vi­sa rei­ka­lin­ga mo­der­niau­sia įran­ga. Toks au­to­mo­bi­lis vals­ty­bės biu­dže­tui kai­na­vo per 90 tūkst. eu­rų.

 

Iki šiol Aly­taus li­go­ni­nė tu­rė­jo be­veik de­šim­ties me­tų „Volks­wa­gen“ mar­kės re­a­ni­mo­bi­lį, ku­ria­me su­mon­tuo­ta kai ku­ri įran­ga jau pa­se­nu­si. Per me­tus Aly­taus li­go­ni­nės re­a­ni­mo­bi­liu į San­ta­ros kli­ni­kas per­ve­ža­ma 350–400 li­go­nių ne tik iš šios, bet ir iš Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų ir Va­rė­nos li­go­ni­nių.

 

Naujajame reanimobilyje sumontuotą įrangą aprodė Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėja Irena Stanevičienė (kairėje) ir šio skyriaus slaugytoja, atliekanti skyriaus slaugos administratoriaus funkcijas, Diana Jazavitienė.           Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.Tu­rė­jo San­ta­ros kli­ni­kų per­duo­tą re­a­ni­mo­bi­lį

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei be­veik prieš de­šimt­me­tį „Volks­wa­gen“ mar­kės au­to­mo­bi­lį per­da­vė Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kos. Kaip sa­ko li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, šis re­a­ni­mo­bi­lis jau nu­va­žia­vęs per pu­sę mi­li­jo­no ki­lo­met­rų, ke­lis kar­tus ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­tas, triskart bu­vo pa­te­kęs į eis­mo įvy­kius be skau­džių pa­da­ri­nių, ja­me su­mon­tuo­ta įran­ga jau ne­be­ati­tin­ka vi­sų šian­die­nių rei­ka­la­vi­mų, tad nau­jo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­ža­dė­to re­a­ni­mo­bi­lio lauk­ta maž­daug me­tus.

 

Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus tei­gi­mu, se­ną­jį re­a­ni­mo­bi­lį San­ta­ros kli­ni­kos Aly­taus li­go­ni­nei per­da­vė pra­dė­jus vyk­dy­ti ben­drą pro­jek­tą „Ry­tų ir Piet­ry­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ser­ga­mu­mo ir mirš­ta­mu­mo nuo šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų ma­ži­ni­mas“.

 

Da­bar, kai Aly­taus li­go­ni­nei nau­ją re­a­ni­mo­bi­lį sky­rė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, dar ne­aiš­ku, ar se­ną­jį teks grą­žin­ti San­ta­ros kli­ni­koms, ar li­go­ni­nė ga­lės tu­rė­ti dvi to­kias trans­por­to prie­mo­nes.

 

Vyk­dant mi­nė­tą pro­jek­tą su San­ta­ros kli­ni­ko­mis, kaip sa­kė li­go­ni­nės Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Sta­ne­vi­čie­nė, kar­dio­lo­gi­nėms gy­do­mo­sioms pro­ce­dū­roms į šias kli­ni­kas ve­ža­mi ūmaus mio­kar­do in­fark­to iš­tik­ti li­go­niai, tu­rin­tie­ji grės­min­gų šir­dies rit­mo ir šir­dies lai­du­mo su­tri­ki­mų, krū­ti­nės aortos pa­to­lo­gi­jų.

 

Daž­niau­siai li­go­niai San­ta­ros kli­ni­ko­se pra­lei­džia apie pa­rą ir pas­kui par­ve­ža­mi į Aly­taus li­go­ni­nę. Pas­ta­ro­sios li­go­ni­nės re­a­ni­mo­bi­liu į San­ta­ros kli­ni­kas kar­dio­lo­gi­niai li­go­niai ga­be­na­mi ir iš Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų bei Va­rė­nos li­go­ni­nių. „Tai ro­do, kad mū­sų li­go­ni­nė at­lie­ka ap­skri­ties ar­ba Aly­taus re­gio­no li­go­ni­nės funk­ci­jas“, – pa­brė­žė A.Va­si­liaus­kas.

 

I.Sta­ne­vi­čie­nės tei­gi­mu, per me­tus re­a­ni­mo­bi­liu per­ve­ža­ma 350–400 li­go­nių, o be­veik per de­šimt­me­tį jų per­ga­ben­ta per 3 tūkst. 500.

 

Mirš­ta­mu­mas su­ma­žė­jo tri­gu­bai

„Kar­tu su San­ta­ros kli­ni­ko­mis vyk­do­mas pro­jek­tas yra la­bai nau­din­gas Aly­taus ap­skri­ties gy­ven­to­jams. Iki šio pro­jek­to vyk­dy­mo, be­veik prieš de­šimt­me­tį, mirš­ta­mu­mas nuo šir­dies li­gų Aly­taus li­go­ni­nė­je sie­kė net iki 29, da­bar – iki 7–9 pro­cen­tų. Jis su­ma­žė­jo tri­gu­bai, ir tai la­bai ge­ras re­zul­ta­tas, o jis pa­siek­tas su­da­rius są­ly­gas li­go­niams sku­biai su­teik­ti rei­kia­mą pa­gal­bą“, – pri­sta­ty­da­mas nau­ją „Re­nault“ mar­kės re­a­ni­mo­bi­lį sa­kė Aly­taus li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas sta­cio­na­ri­nei svei­ka­tos prie­žiū­rai Ar­vy­das Baub­lys.

 

Vyk­dant pro­jek­tą su San­ta­ros kli­ni­ko­mis ja­me da­ly­vau­ja 10 gy­dy­to­jų re­a­ni­ma­to­lo­gų, 15 slau­gy­to­jų ir 7 re­a­ni­mo­bi­lio vai­ruo­to­jai.

 

Per 90 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­tui kai­na­vęs re­a­ni­mo­bi­lis tu­ri vi­są jam rei­ka­lin­gą įran­gą: dirb­ti­nio kvė­pa­vi­mo apa­ra­tą, de­fib­ri­lia­to­rių, šir­dies sti­mu­lia­to­rių, gy­vy­bi­nių funk­ci­jų se­ki­mo mo­ni­to­rių, švirkš­ti­nes pom­pas, gai­vi­ni­mo prie­mo­nių rin­ki­nius, iš­ori­nio šir­dies ma­sa­žo apa­ra­tą.

 

Kaip tvir­ti­no Aly­taus li­go­ni­nės va­do­vai, li­go­niai sku­biai pa­gal­bai ve­ža­mi ir į Kau­no kli­ni­kas, ta­čiau to­kiu at­ve­ju re­a­ni­mo­bi­lį at­siun­čia pa­čios kli­ni­kos.

 

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė vie­na pir­mų­jų tarp ša­lies gy­dy­mo įstai­gų pra­dė­jo ben­dra­dar­bia­vi­mą kaip Kau­no kli­ni­kų In­sul­to cen­tro part­ne­rė. Šio­je li­go­ni­nė­je in­sul­tas jau gy­do­mas šiuo­lai­kiš­kai at­lie­kant trom­bo­li­zes, o jei rei­ka­lin­gos me­cha­ni­nės trom­bo­e­lek­to­mi­jos, pa­cien­tai ve­ža­mi į Kau­no kli­ni­kas.

 

Tu­ri ir ki­tą au­to­mo­bi­lį li­go­niams per­vež­ti

Va­sa­rio vi­du­ry­je Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja Aly­taus li­go­ni­nei sky­rė „Fiat“ mar­kės grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį, jis nau­do­ja­mas pa­cien­tams vež­ti iš vie­nos gy­dy­mo įstai­gos į ki­tą ar iš gy­dy­mo įstai­gos na­mo. Jis vals­ty­bės biu­dže­tui kai­na­vo per 38 tūkst. eu­rų.

 

Šis au­to­mo­bi­lis ne­tu­ri me­di­ci­nos įran­gos, ja­me – tik li­go­niui per­vež­ti skir­ta vie­ta ir sė­di­mos vie­tos ly­din­tiems as­me­nims.

 

Iki tol to­kį au­to­mo­bi­lį li­go­ni­nė sam­dy­da­vo iš Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties ir per mė­ne­sį ši pa­slau­ga kai­nuo­da­vo nuo 1,5 iki 2 tūkst. eu­rų. O per mė­ne­sį nuo 20 iki 30 as­me­nų, gy­do­mų Aly­taus li­go­ni­nė­je, ten­ka per­vež­ti į ki­tas svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas dėl to­les­nio gy­dy­mo ar ty­ri­mų, taip pat dėl svei­ka­tos būk­lės, daž­niau­siai ne­įga­liuo­sius, par­ga­ben­ti na­mo.

 

To­kia li­go­nių per­ve­ži­mo pa­slau­ga yra fi­nan­suo­ja­ma iš li­go­ni­nės biu­dže­to.

 

 

toliau2017-10-12  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100