arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-08-12  SpausdintiSpausdinti

Tikrosios rudens gėrybės – pas „Telia”

 Kad ir koks bū­tų Jū­sų ru­duo, „Te­lia“ pa­si­rū­pins vi­sa moks­lui, pra­mo­goms ir dar­bams rei­ka­lin­ga įran­ga: „iP­ho­ne“ te­le­fo­nams, kom­piu­te­riams ir „Sam­sung“ plan­še­tėms su pa­trauk­liais „Te­lia“ mo­kė­ji­mo pla­nais da­bar siū­lo­mos ne­ei­li­nės nuo­lai­dos, jos žmo­nėms leis su­tau­py­ti šim­tus eu­rų.

 

„iP­ho­ne“ – iki 40 proc. pi­giau

Ru­duo at­ei­na su skir­tin­gas po­rei­kiais ir no­rais: vie­niems – iš­aug­ta mo­kyk­li­nė uni­for­ma, ki­tiems – gau­saus so­do der­liaus rū­pes­čiai, tre­tiems – dar­ga­nos ge­riau­sias lai­kas žve­jy­bai. Ta­čiau vi­si su­tin­ka – ru­de­nį daž­nai pra­de­da­mi nau­ji gy­ve­ni­mo eta­pai, o jiems rei­kia ir nau­jos ko­ky­bės. Ne tik per­kel­ti­ne, bet ir tie­sio­gi­ne pras­me – di­des­nės raiš­kos te­le­fo­no ek­ra­ne, spar­tes­nio in­ter­ne­to, ga­lin­ges­nio kom­piu­te­rio ar nau­jos plan­še­tės.

 

„Ru­duo yra vie­nas ge­riau­sių lai­kų me­tuo­se at­si­nau­jin­ti įran­gą, to­dėl iš anks­to pa­ruo­šė­me žmo­nėms ypač pa­trauk­lių pa­siū­ly­mų su ne­ei­li­nė­mis nuo­lai­do­mis „iP­ho­ne“ te­le­fo­nams, kom­piu­te­riams ar „Sam­sung“ plan­še­tėms. Pa­si­rin­kę spar­čiau­sio 4G mo­bi­lio­jo ry­šio ar švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to pa­slau­gų pla­ną, jie ga­lės su­tau­py­ti šim­tus eu­rų“, – sa­ko „Te­lia“ pri­va­čių klien­tų va­do­vas Nor­ber­tas Žio­ba.

 

Obuo­liai pi­giau­si ru­de­nį, tai tin­ka ir „Ap­ple“ įren­gi­niams iš „Te­lia“. Daug nar­šan­tys in­ter­ne­te žmo­nės 24 mė­ne­siams pa­si­rin­kę pla­ną „Pre­mium ne­ri­bo­tai“, už ži­no­vų ver­ti­na­mą „iP­ho­ne SE 32 GB“ su pra­di­ne 53 eu­rų įmo­ka, per mė­ne­sį mo­kės vos 10 eu­rų. Flag­ma­no su obuo­lio žen­klu – „iP­ho­ne 7 Plus 128GB“ – no­rin­tie­ji jį ga­lės tu­rė­ti už 30 eu­rų per mė­ne­sį. Tie, kas pir­me­ny­bę tei­kia „An­droid“ ope­ra­ci­nę sis­te­mą nau­do­jan­tiems iš­ma­nie­siems te­le­fo­nams, tu­ri dar di­des­nį pa­si­rin­ki­mą – „Xia­o­mi“, „Hu­a­wei“ ar „Sam­sung“ mo­de­lių kai­nos, pa­si­rin­kus ne ma­žes­nį nei 10,90 eu­rų per mė­ne­sį mo­kė­ji­mo pla­ną 24 mė­ne­siams, sie­kia vos nuo 8 eu­rų per mė­ne­sį.

 

Mi­nus 300 eu­rų – kom­piu­te­riui

Ge­riau­sias de­ri­nys ne tik pa­mo­koms ruoš­ti, bet ir pra­mo­goms – ko­ky­biš­kas kom­piu­te­ris su spar­čiu in­ter­ne­tu, o nau­jiems ir ter­mi­nuo­tų in­ter­ne­to pa­slau­gų įsi­pa­rei­go­ji­mų ne­tu­rin­tiems var­to­to­jams „Te­lia“ tu­ri iš ko­jų ver­čian­tį pa­siū­ly­mą. Už­si­sa­kę švie­so­lai­di­nio in­ter­ne­to pa­slau­gų pla­ną „Pre­mium švie­so­lai­di­nis“ ar­ba „Na­mai 3 švie­so­lai­di­nis“, jie tu­rės ga­li­my­bę su 300 eu­rų nuo­lai­da įsi­gy­ti vie­ną iš ne­šio­ja­mų­jų kom­piu­te­rių: „ASUS E502NA“ (kai­na be su­tar­ties – 454 eu­rai), „Le­no­vo Ide­a­pad 520“ (be su­tar­ties – 862 eu­rai) ar­ba „Ap­ple Mac­Bo­ok Air“ (be su­tar­ties – 998 eu­rai). Ne­blo­gai, tie­sa?

 

„Sam­sung“ plan­še­tės – iki 100 eu­rų pi­giau

Jei ru­de­nį la­pus la­biau pa­tin­ka var­ty­ti ir skai­ty­ti, o ne grėb­ti, tai ga­li reikš­ti, jog at­ėjo pats ge­riau­sias me­tas įsi­gy­ti plan­še­tę. Šis ru­duo tam pui­kiai tin­ka, nes už­si­sa­kiu­sie­ji „Te­lia“ „CON­NECT 200“ mo­bi­lių­jų duo­me­nų pla­ną su 24 mė­ne­sių su­tar­ti­mi, už „Sam­sung Ga­la­xy Tab S3“ įren­gi­nį mo­kant da­li­mis 36 mė­ne­sius, ne­ri­bo­da­mi sa­vęs in­ter­ne­te plan­še­tės la­pus ir lan­gus var­tys už 18 eu­rų per mė­ne­sį.

 

Tai – tik da­lis „Te­lia“ pa­siū­ly­mų Jū­sų ru­de­niui. La­biau­siai Jū­sų po­rei­kius ati­tin­kan­tį spren­di­mą vi­sa­da ga­li­me pa­teik­ti ar­ti­miau­sia­me „Te­lia“ sa­lo­ne, pa­skam­bi­nus „Te­lia“ klien­tams ne­mo­ka­mu te­le­fo­nu 1817 ar­ba in­ter­ne­to sve­tai­nė­je te­lia.lt.

Užs. Nr. 0110

 

toliau2017-08-12  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100