arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-08-12  SpausdintiSpausdinti

Per ketvirtį amžiaus hemodializės Dzūkijos sostinėje gyvenimą prailgino šimtams žmonių

Aldona KUDZIENĖ

Jau ket­vir­tį am­žiaus Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je vei­kia die­ni­nis He­mo­dia­li­zės sta­cio­na­ras. Čia at­lie­ka­mos am­bu­la­to­ri­nės ir sta­cio­na­ri­nės he­mo­dia­li­zės pro­ce­dū­ros, į ku­rias pa­cien­tai at­ve­ža­mi ir su­grą­ži­na­mi na­mo li­go­ni­nės trans­por­tu.

 

Ko­kio­mis są­ly­go­mis Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je bu­vo įkur­tas toks po­sky­ris, kaip kei­tė­si il­giau­siai trun­kan­čios me­di­ci­ni­nės pro­ce­dū­ros, ko­kios są­ly­gos tu­ri­mos šian­dien, vi­sa tai – po­kal­by­je su He­mo­dia­li­zės sta­cio­na­re dir­bu­siais ir šian­dien dir­ban­čiais me­di­kais bei jų pa­cien­tais.

 Hemodializės stacionaro vidaus ligų gydytoja Aušrelė Vinikaitienė geriausiai žino ir šio poskyrio istoriją.    Zenono ŠILINSKO nuotr.

Gy­dy­to­jas Re­mi­gi­jus Lau­ga­lys – he­mo­dia­li­zių Aly­tu­je pra­di­nin­kas

He­mo­dia­li­zė – tai gy­dy­mo me­to­das, tai­ko­mas sie­kiant pa­ša­lin­ti su­si­kau­pu­sias kenks­min­gas me­džia­gas ir skys­čių per­tek­lių iš or­ga­niz­mo, ir vie­nas svar­biau­sių gy­dy­mo bū­dų esant inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mui.

 

He­mo­dia­li­zės sta­cio­na­ro vi­daus li­gų gy­dy­to­ja Auš­re­lė Vi­ni­kai­tie­nė, čia dir­ban­ti per de­šimt me­tų, pa­sa­ko­ja, kad inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mo gy­dy­mas he­mo­dia­li­zė­mis, pra­dė­tas dar Aly­taus li­go­ni­nei va­do­vau­jant vy­riau­sia­jam gy­dy­to­jui Juo­zas Ja­ku­čiui. Jis ska­ti­no me­di­kus pra­dė­ti pa­cien­tų, ka­muo­ja­mų inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mo, gy­dy­mą he­mo­dia­li­zė­mis. 1991 me­tais Aly­taus li­go­ni­nę pa­sie­kė pa­nau­do­tas he­mo­dia­li­zių apa­ra­tas iš Ita­li­jos, ta­čiau pra­dė­jus ana­li­zuo­ti apa­ra­to vei­ki­mo ga­li­my­bes, de­ja, pa­aiš­kė­jo, kad tai – tik ne­vei­kian­ti dė­žė.

 

Sie­kiant ino­va­ci­jų ir no­rint vie­to­je pa­gel­bė­ti ser­gan­tie­siems lė­ti­ne inks­tų li­ga, kreip­ta­si į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją ir gau­tas 2,5 mi­li­jo­no laikinųjų pinigų fi­nan­sa­vi­mas bei nu­pirk­ti pir­mie­ji he­mo­dia­li­zių apa­ra­tai. He­mo­dia­li­zės cen­trai jau vei­kė Vil­niu­je, Kau­ne, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je. Aly­tus bu­vo penk­ta­sis mies­tas, ku­rio li­go­ni­nė­je pra­dė­tos at­li­ki­nė­ti he­mo­dia­li­zės. Pir­mo­sios krau­jo va­ly­mo pro­ce­dū­ros bu­vo ace­ta­ti­nės, skaus­min­gos pa­cien­tams, vė­liau pra­dė­tos tai­ky­ti bi­kar­bo­na­ti­nės, ku­rios at­lie­ka­mos ir da­bar.

 

Gy­dy­to­jos A.Vi­ni­kai­tie­nės ži­nio­mis, he­mo­dia­li­zių sky­rius Aly­taus li­go­ni­nė­je pra­dė­jo veik­ti 1992 me­tų sau­sio 28 die­ną. Šian­dien Vil­niu­je dir­ban­tis gy­dy­to­jas R.Lau­ga­lys yra šio pa­da­li­nio pra­di­nin­kas. Iki tol Aly­taus ap­skri­ties gy­ven­to­jai, ku­riems bu­vo rei­ka­lin­gos he­mo­dia­li­zės, jų at­lik­ti vy­ko į Vil­niaus ir Kau­no me­di­ci­nos įstai­gas. Pir­mie­ji he­mo­dia­li­zių apa­ra­tai bu­vo par­vež­ti iš Uk­rai­nos, iš ten gau­ti ir va­ly­mo įren­gi­niai. Me­di­ci­nos įran­gą iš Uk­rai­nos par­ve­žė Ro­mas Bra­zai­tis, pir­ma­sis he­mo­dia­li­zių me­di­ci­nos tech­ni­kas.

 

Nau­jo­jo sky­riaus ati­da­ry­me Aly­tu­je da­ly­va­vo uro­lo­gas pro­fe­so­rius Ba­lys Dai­nys iš Vil­niaus ir gy­dy­to­jas Jo­nas Šur­kus iš Kau­no nef­ro­lo­gi­jos kli­ni­kų.

 

Gy­dy­to­jas R.Lau­ga­lys me­di­ci­nos pro­ce­dū­ras ser­gan­tie­siems inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu tei­kė pa­de­dant dviem slau­gy­to­joms ir vie­nam me­di­ci­nos tech­ni­kui. Bu­vo su­mon­tuo­ti ke­tu­ri apa­ra­tai, he­mo­dia­li­zės at­lie­ka­mos 4–5 pa­cien­tams. Grei­tai sky­rius pra­si­plė­tė iki 6 lo­vų, vie­nu me­tu dia­li­za­vo­si 30 pa­cien­tų tri­mis pa­mai­no­mis.

 

2005-ai­siais he­mo­dia­li­zių sky­rius bu­vo už­da­ry­tas re­mon­tui. Tuo me­tu Aly­tu­je įsi­kū­rė pir­ma­sis pri­va­tus šių pa­slau­gų tei­ki­mo ka­bi­ne­tas, jam va­do­va­vo gy­dy­to­jas R.Lau­ga­lys.

 

Po pus­me­čio he­mo­dia­li­zės pra­dė­tos at­li­ki­nė­ti at­nau­jin­to­se, pa­tal­po­se, – bu­vu­sia­me aku­še­ri­jos-gi­ne­ko­lo­gi­jos kor­pu­se. Įreng­tos 8 lo­vos, gau­ta nau­jos me­di­ci­nos įran­gos.

 

„Nau­jas sky­rius bu­vo įreng­tas se­no­se ope­ra­ci­nė­se. Mes, dvi slau­gy­to­jos, aš ir da­bar jau į už­tar­nau­tą po­il­sį iš­ėju­si Al­do­na Ka­rie­tie­nė, bu­vo­me pa­siųs­tos mo­ky­tis į Kau­no kli­ni­kas. Tai bu­vo 1992-ųjų spa­lis. Ne­sun­ku bu­vo mo­ky­tis, net įdo­mu, nes tai bu­vo nau­ja pa­tir­tis. Pir­mų­jų mū­sų pa­cien­tų li­ki­mas įvai­rus: vie­ni jau iš­ke­lia­vo į am­ži­ny­bę, ki­ti su­lau­kė inks­tų kei­ti­mo ope­ra­ci­jų. Džiu­gu, kad yra ir šian­dien gy­vų bei tę­sian­čių pro­ce­dū­ras. He­mo­dia­li­zių sky­riu­je dir­bau pus­an­trų me­tų, dėl pa­siū­ly­tų aukš­tes­nių pa­rei­gų te­ko jį pa­lik­ti. Šian­dien šis sky­rius vei­kia pa­to­gio­se pa­cien­tams at­vyk­ti pa­tal­po­se pir­ma­ja­me aukš­te. Ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­ge­rė­ju­sios dar­bo są­ly­gos ir me­di­kų ben­druo­me­nei. Po pro­ce­dū­rų pa­cien­tai ska­niai pa­mai­ti­na­mi. Li­go­ni­nės trans­por­tu par­ve­ža­mi na­mo“, – pasakoja 1992 me­tais slau­gy­to­ja He­mo­dia­li­zių sky­riu­je dir­bu­si Lai­ma Len­kie­nė (šiuo me­tu – Ra­dio­lo­gi­jos ir diag­nos­ti­kos sky­riaus slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė).

 

He­mo­dia­li­zė žmo­nėms do­va­no­ja gy­ve­ni­mą

Šian­dien Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės die­ni­nia­me He­mo­dia­li­zės sta­cio­na­re įreng­tos 8 lo­vos. Am­bu­la­to­ri­niams ir sta­cio­na­ri­niams pa­cien­tams, ku­rių šiuo me­tu yra aš­tuo­nio­li­ka, dia­li­zė at­lie­ka­ma kas­dien dviem pa­mai­no­mis. Sku­bios he­mo­dia­li­zės sta­cio­na­re at­lie­ka­mos iš­ti­są pa­rą.


Po­sky­ry­je dir­ba dvi gy­dy­to­jos te­ra­peu­tės – A.Vi­ni­kai­tie­nė ir Vio­le­ta Ali­šaus­kie­nė, kon­sul­tuo­ja gy­dy­to­ja nef­ro­lo­gė Ilo­na Bu­čio­nie­nė. Dir­ba trys ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jos – An­ta­ni­na Ve­re­nie­nė, Ro­ma Pa­pe­lie­nė ir As­ta Ku­kars­kie­nė bei slau­gy­to­jos pa­dė­jė­ja Ona Da­lins­kie­nė. Van­dens ir apa­ra­tų pa­ruo­ši­mu rū­pi­na­si du me­di­ci­nos tech­ni­kai Ro­mas Makš­tu­tis ir Ben­jami­nas Bur­nei­ka. He­mo­dia­li­zių po­sky­ris pri­klau­so Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riui.

 

 He­mo­dia­li­zės pro­ce­dū­roms pa­cien­tai at­siun­čia­mi iš res­pub­li­ki­nio Nef­ro­lo­gi­jos cen­tro bei iš Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės sta­cio­na­ro. Gy­dy­to­ja A.Vi­ni­kai­tie­nė pa­brė­žia, kad daž­niau­siai tris kar­tus per sa­vai­tę vi­du­ti­niš­kai po ke­tu­rias va­lan­das at­lie­ka­mos krau­jo va­ly­mo pro­ce­dū­ros žmo­gui do­va­no­ja gy­ve­ni­mą. Ne­di­de­lis, bet dar­nus ko­lek­ty­vas su sa­vo pa­cien­tais ben­drau­ja šil­tai, sa­vi­tai prie kiek­vie­no bė­dos sten­gia­si pri­ei­ti. Pa­to­gios funk­ci­nės lo­vos ir mo­der­nūs me­di­ci­nos apa­ra­tai, tvar­kin­ga ap­lin­ka, po­zi­ty­viai nu­tei­kian­tis me­di­kų ko­lek­ty­vas dia­li­zuo­ja­miems žmo­nėms tei­kia ti­kė­ji­mo, vil­ties, o kai ku­riems – ir kan­try­bės iš­tver­ti ne­leng­vas pro­ce­dū­ras.

 

Pa­cien­tai nuo­la­ti­niai, jie čia pra­lei­džia de­šimt va­lan­dų per sa­vai­tę. Vie­ni at­ei­na gy­dy­tis lai­ki­nai, o ki­ti – vi­sam gy­ve­ni­mui. Po pro­ce­dū­rų jie čia gau­na ska­nių pie­tų ir de­ser­to. Li­go­ni­nės trans­por­tu pa­cien­tai at­ve­ža­mi ir par­ve­ža­mi na­mo iš vi­sos Aly­taus ap­skri­ties: Ta­lo­kių, Bal­bie­riš­kio, No­ra­gė­lių, Dau­gų, Alo­vės, bet dau­giau­sia – aly­tiš­kių. Pail­sė­ję po pro­ce­dū­rų na­mie, jie ga­li im­tis įpras­tos ne­var­gi­nan­čios veik­los, o kai ku­rie ir dir­ba.

 

Gy­dy­to­ja pa­sa­ko­ja, kad yra ir la­bai jau­nų pa­cien­tų. Ke­li lau­kia inks­tų ope­ra­ci­jos, transp­lan­ta­ci­jos. Iki šian­dien dia­li­zuo­ja­si vie­nas pir­mų­jų He­mo­dia­li­zės sky­riaus pa­cien­tų. Ne vie­ną jau ant siū­le­lio ka­bo­ju­sią gy­vy­bę he­mo­dia­li­zės iš­gel­bė­jo. Pa­gau­ti inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mo pra­džią, me­di­kų pa­ste­bė­ji­mu, ne­leng­va, nes di­de­lių ne­pa­to­gu­mų šiam or­ga­nui silps­tant žmo­gus ne­pa­ti­ria. Daž­niau pa­laips­niui, at­si­tik­ti­nai nu­sta­to­mas susirgimas. Ūmų inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mą patyrusiam žmo­gui in­ten­sy­vios ir lai­ku at­lik­tos pro­ce­dū­ros su­tei­kia šan­sų pa­sveik­ti.

 

Pa­cien­tai jau­čia­si tar­si na­mie

Aly­tiš­kis Al­gi­man­tas, dia­li­zuo­ja­mas jau tre­jus me­tus, sa­ko, kad li­go­ni­nė­je jau­čia­si pui­kiai, tar­si šei­mo­je. „Va, ką reiš­kia ge­ra prie­žiū­ra. Kai to­kia ma­lo­ni ap­lin­ka, ir pats esi ge­ros nuo­tai­kos, dar ir val­gy­ti ska­niai duo­da, por­ci­jos di­džiu­lės“, – pa­dė­da­mas ša­lia skai­to­mas „Vals­ty­bės ži­nias“ ti­ki­na 89-erių Al­gi­man­tas, ku­riam nei gar­bus am­žius, nei li­ga ne­truk­do bi­te­les pri­žiū­rė­ti, po­mi­do­rų, agur­kų au­gin­ti.

 

Al­gi­man­tas sa­ko, kad anks­čiau, kai dar dir­bo va­do­vau­ja­mą dar­bą, kas an­trą aly­tiš­kį pa­ži­no­jo. Da­bar gat­vė­je pa­ste­bi, kad jo am­žiaus ne­daug te­li­ku­sių, o ir tie tik prie na­mų vaikš­to. Dia­li­zių me­tu tu­ri kam nau­jie­nas pa­pa­sa­ko­ti, nes daug skai­to, pa­sak ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jų, šis pa­cien­tas bet ko­kių lei­di­nių ne­var­to – tik rim­tus.

 

Ste­ri­lio­se pa­tal­po­se – nė dul­ke­lės, nau­do­ja­mos tik vien­kar­ti­nės prie­mo­nės. Įran­ga šiuo­lai­ki­nė, mo­der­ni, me­di­ci­nos tech­ni­kas R.Makš­tu­tis at­vi­rau­ja, kad pa­laips­niui, kas­met po ke­lis aparatus įsi­gy­ja­ma.
toliau2017-08-12  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100