arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Almantas, Danutė, Urbonas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-06-17  SpausdintiSpausdinti

Alytus siunčia žinią: švęskime linksmai

Saulė PINKEVIČIENĖ

Va­kar Aly­tus pra­dė­jo švęs­ti gim­ta­die­nį, ku­rio ren­gi­niai tradiciškai trunka tris die­nas, o da­ly­vau­ti juo­se pa­kvies­ti aly­tiš­kiai, iš­si­bars­tę po vi­są pla­tų­jį pa­sau­lį. Aly­tus jiems siun­čia žen­klą: mies­tas no­ri, kad vi­si aly­tiš­kiai gy­ven­tų tar­si vie­na šei­ma, jaus­da­mi, kad Aly­tus yra jų na­mai.

 Meras Vytautas Grigaravičius į miesto šventės atidarymo iškilmes atvyksta neįprastai – motociklu, kurį vairuoja Giedrius Stankevičius. 					 Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

 

Mies­to gim­ta­die­nis va­kar pra­si­dė­jo nuo ry­to šur­mu­liuo­jan­čia mu­ge, 17 va­lan­dą star­ta­vo spal­vin­ga mies­te­lė­nų ei­se­na, ku­rios ne­su­ga­di­no ir pra­kiu­ręs dan­gus.

 

Links­mai švęs­ti mies­to gim­ta­die­nio pa­kvie­tęs Aly­tus šie­met su­lau­kė gar­baus bū­rio sve­čių. Jie pa­svei­kin­ti iš­kil­min­ga­me šven­tės ati­da­ry­me, ku­rį te­ko pus­va­lan­džiui nu­kel­ti dėl lie­taus.

 

Mo­to­cik­lu į pa­grin­di­nę gim­ta­die­nio sce­ną Ro­tu­šės aikš­tė­je at­vež­tas me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius ra­gi­no aly­tiš­kius pri­si­min­ti pa­rei­gą puo­se­lė­ti mies­tą, ku­ria­me ge­rai jaus­tų­si vi­so pa­sau­lio aly­tiš­kiai, o jų jau šian­dien at­vyks­ta į pa­sau­lio aly­tiš­kių sam­bū­rį.

 

„Ta­čiau kas yra mies­tas be jo žmo­nių? Tik ply­nė“, – sa­kė ren­gi­nio ve­dė­jas Ar­tū­ras Tro­fi­mo­vas, kū­ry­bi­nės stu­di­jos „Show Art“, ku­ri lai­mė­jo šven­tės idė­jos ir jos įgy­ven­di­ni­mo kon­kur­są, va­do­vas. Bū­tent aly­tiš­kių pa­ger­bi­mas ir yra svar­biau­sia mies­to šven­tės ati­da­ry­mo da­lis.

 

Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos šie­met įteik­tos Vy­tau­tui Moc­ke­vi­čiui, bu­vu­siam Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui, il­ga­me­čiam Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų va­do­vui, Aly­taus svei­kuo­lių klu­bo „Ryž­tas“ įkū­rė­jui ir va­do­vui, už mies­to švie­ti­mo plėt­rą ir to­bu­li­ni­mą, svei­kos gy­ven­se­nos puo­se­lė­ji­mą. V.Moc­ke­vi­čius – ne tik ša­ly­je ži­no­mas svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do pro­pa­guo­to­jas, svei­kuo­lių mau­dy­nių Dai­li­dė­je tra­di­ci­jos ini­cia­to­rius, ta­čiau ir ak­ty­vus vi­suo­me­ni­nin­kas. Nors pas­ta­ruo­ju me­tu jis pa­si­trau­kė iš „Ryž­to“ va­do­vo pa­rei­gų, ta­čiau ak­ty­viai da­ly­vau­ja klu­bo veik­lo­je, yra jo gar­bės pre­zi­den­tas.

 

Nau­ja­sis mies­to gar­bės pi­lie­tis yra 85-erių me­tų, o dė­ko­da­mas už jam pa­ro­dy­tą pa­gar­bą sa­kė: „Kvie­čiu vi­sus gy­ven­ti svei­kai, nes tik svei­kas žmo­gus ge­ba vi­sa­ver­tiš­kai džiaug­tis gy­ve­ni­mu.“

 

Kul­tū­ros pre­mi­joms šie­met pa­siū­ly­ta re­kor­diš­kai daug – net 12 kan­di­da­tų. Jų lau­re­a­tais ta­po ke­tu­ri. Dvie­jų pres­ti­ži­nių Auk­so vai­ni­ko bei dvie­jų Lion­gi­no Šep­kos pre­mi­jų lai­mė­to­jas Sau­lius Lam­pic­kas ap­do­va­no­tas už Aly­tų gar­si­nan­čią kū­ry­bą me­džio skulp­tū­ros ir kryž­dir­bys­tės sri­ty­je.

 

Ant­ro­ji lau­re­a­tė – Ire­na Bui­vy­dai­tė-Kup­čins­kie­nė. Jai pre­mi­ja įteik­ta už esė apie Aly­taus mies­tą, žmo­nes, kul­tū­rą, straips­nių apie Aly­taus me­ni­nin­kus, kul­tū­ros įvy­kius, vei­kė­jus, mies­to vaiz­da­vi­mą au­to­ri­niuo­se ro­ma­nuo­se, lei­di­nių apie Aly­taus mies­tą ver­ti­mą į an­glų kal­bą bei Aly­taus mies­to, kul­tū­ros ir me­no pri­sta­ty­mą pa­sau­ly­je ver­tė­jau­jant tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se.

 

Pre­mi­ja skir­ta ir mies­to ta­ry­bos na­riui Kęs­tu­čiui Pta­kaus­kui už VšĮ „Bon­sai stu­di­ja“ įkū­ri­mą, Ja­po­ni­jos kul­tū­ros fes­ti­va­lių, tarp­tau­ti­nių bon­sų ir su­ise­kių pa­ro­dų, kon­gre­sų, ki­tų su Ja­po­ni­jos kul­tū­ra su­si­ju­sių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mą pro­pa­guo­jant ja­po­niš­ką kul­tū­rą, už kny­gos „Ry­to ra­sos so­das“ iš­lei­di­mą, bon­sų mu­zie­jaus ati­da­ry­mą ir ja­po­niš­kų so­dų kū­ri­mą Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je bei Ja­po­ni­jos vy­riau­sy­bės siū­ly­mą įteik­ti jam aukš­čiau­sią ša­lies ap­do­va­no­ji­mą „Te­kan­čios sau­lės or­di­nas su si­dab­ro spin­du­liais“.

 

Už Aly­taus var­do gar­si­ni­mą 40 me­tų Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je dai­no­mis bei šo­kiais, dau­giau nei 1500 kon­cer­tų su­ren­gi­mą, liau­dies me­no stu­di­jos „Dai­na­va“ įkū­ri­mą ir va­do­va­vi­mą jam, liau­dies me­no puo­se­lė­ji­mą, tarp­tau­ti­nių liau­dies me­no fes­ti­va­lių „At­va­žiuo­ja Ka­lė­dos“, „At­eik, sau­lu­te, su py­ra­gais“ re­ži­sa­vi­mą, di­ri­ga­vi­mą dai­nų šven­tėms, ki­tus re­ži­sū­ros ir pro­jek­tų va­dy­bos dar­bus Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je ket­vir­ta pre­mi­ja už gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus įteik­ta Pran­ciš­kai Da­nu­tei Plyt­ni­kie­nei.

 

Dar vie­nas tra­di­ci­nis mies­to die­ną tei­kia­mas ap­do­va­no­ji­mas – žur­na­lis­tų Auk­si­nė plunks­na. Ji skir­ta pa­ste­bė­ti Aly­tu­je dir­ban­čius ini­cia­ty­vius ir kū­ry­bin­gus žmo­nes.

 

Šį­met Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos Aly­taus sky­rius šį ap­do­va­no­ji­mą tei­kė dvi­de­šimt tre­čią kar­tą. Už ver­slo plėt­rą Aly­tu­je, su­kur­tas nau­jas dar­bo vie­tas, už ino­va­ty­vias ini­cia­ty­vas tvar­kant Aly­taus cen­trą ir ja­me sta­tant mo­der­nius sta­ti­nius 2017-ųjų Me­tų žmo­gaus ti­tu­las su­teik­tas ir Auk­si­ne plunks­na ap­do­va­no­tas UAB „Dzū­kų ai­niai“ di­rek­to­rius Ro­ber­tas Vit­kaus­kas.

 

Žur­na­lis­tų Auk­si­nę plunks­ną at­si­ė­mė „Dzū­kų ai­nių“ vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė Ra­sa Dar­gie­nė ir dė­ko­jo už tai, kad įmo­nė bu­vo pa­ste­bė­ta.

 

Va­kar bu­vo pa­skelb­tas dar vie­nas ap­do­va­no­ji­mas, be­je, pir­mą kar­tą – iš­rink­tas Aly­taus am­ba­sa­do­rius, ku­riuo ta­po JAV gy­ve­nan­tis gy­dy­to­jas ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas. Jis pa­si­džiau­gė, kad gim­to­jo Aly­taus nau­jie­nas jam pa­pa­sa­ko­ja čia gy­ve­nan­tys drau­gai, o Aly­tus vis gra­žė­ja ir jau­nė­ja, kaip ir pri­de­ra dzū­kų sos­ti­nei.

 

Va­kar iš­kil­min­gai pra­dė­jęs gim­ta­die­nį, mies­tas šian­dien švęs nuo ry­to, o va­ka­re lau­kia di­dy­sis kon­cer­tas Ro­tu­šės aikš­tė­je su Li­nu Ado­mai­čiu, Vai­du Bau­mi­la, „Cos­mic Ap­ple“ ir kt.
toliau2017-06-17  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100