arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Almantas, Danutė, Urbonas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-06-17  SpausdintiSpausdinti

Po nelaimės „Simno komunalininko” darbuotojas neišgyveno

Alma MOSTEIKAITĖ

Pra­ėju­sio sek­ma­die­nio, bir­že­lio 11-osios, ry­tą apie 9 val. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ iš Dau­gų mies­to gy­ven­to­jų ga­vo pra­ne­ši­mą, kad už­si­kim­šu­si ka­na­li­za­ci­ja ir se­mia­mi žmo­nių na­mų rū­siai. Į įvy­kio vie­tą su asi­ni­za­vi­mo ma­ši­na, skir­ta nuo­te­koms iš­trauk­ti, iš­vy­ko 1966-ai­siais gi­męs įmo­nės van­dens va­ly­mo įren­gi­nių ope­ra­to­rius. Apie 13 val. 30 min. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas ga­vo pra­ne­ši­mą, kad šis dar­buo­to­jas dar­bo me­tu įkri­to į ati­deng­tą ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nį, nu­ken­tė­ju­sia­jam nu­sta­ty­ta ko­ma, įta­ria­mas kak­lo slanks­te­lio lū­ži­mas, jis iš­vež­tas į li­go­ni­nę.

 

Šio ket­vir­ta­die­nio ry­tą pa­sie­kė ži­nia apie „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ dar­buo­to­jo mir­tį

 

 Praėjusio sekmadienio rytą apie 9 val. daugiškiai „Simno komunalininkui“ pranešė apie užsikimšusią kanalizaciją ir semiamus rūsius Taikos gatvėje, 1966-aisiais gimęs vandens valymo įrenginių operatorius su asinizavimo mašina į Daugus atvyko prieš pat 12 val. ir traukė nuotekas iš užsikimšusio šulinio Krantinės gatvėje, esančioje netoliese Taikos gatvės. 		       AlytusPlius.lt nuotr.

Pra­dė­ti ty­ri­mai

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Dau­guo­se įvy­ku­sios ne­lai­mės, ku­rios me­tu į ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nį įkri­to „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ dar­buo­to­jas, pra­dė­jo Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

 

Ty­ri­mo ėmė­si ir Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus te­ri­to­ri­nis sky­rius.

 

Šio sky­riaus vy­res­ny­sis dar­bo ins­pek­to­rius An­ta­nas Sa­daus­kas įvy­kio vie­to­je ap­si­lan­kė pir­ma­die­nį siek­da­mas iš­si­aiš­kin­ti ne­lai­mės ap­lin­ky­bes.

 

Kaip sa­kė A.Sa­daus­kas, pra­ėju­sio sek­ma­die­nio ry­tą apie 9 val. dau­giš­kiai „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kui“ pra­ne­šė apie už­si­kim­šu­sią ka­na­li­za­ci­ją ir se­mia­mus rū­sius Tai­kos gat­vė­je, 1966-ai­siais gi­męs van­dens va­ly­mo įren­gi­nių ope­ra­to­rius su asi­ni­za­vi­mo ma­ši­na į Dau­gus at­vy­ko prieš pat 12 val. ir trau­kė nuo­te­kas iš už­si­kim­šu­sio šu­li­nio Kran­ti­nės gat­vė­je, esan­čio­je ne­to­lie­se Tai­kos gat­vės.

 

Vy­res­nia­jam dar­bo ins­pek­to­riui pa­vy­ko iš­si­aiš­kin­ti, kad įvy­kio vie­to­je šis nė me­tų „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ke“ ne­dir­ban­tis dar­buo­to­jas bu­vo vie­nas, apie 13 val. 20 min. vie­na šio­je vie­to­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris iš­gir­do at­vi­ra­me šu­li­ny­je kaž­ką de­juo­jant. Tuo­jau pat su­kvie­tė kai­my­nus, bu­vo pa­skam­bin­ta ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu ir pra­neš­ta apie ka­na­li­za­ci­jos šu­li­ny­je įkri­tu­sį žmo­gų.

 

At­vy­kę ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai 5,5 met­ro gy­lio šu­li­ny­je pa­ma­tė ant dug­no gu­lin­tį vy­rą, jį iš­trau­kė. Iš­kvies­ta grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ dar­buo­to­ją iš­ve­žė į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, tą pa­čią die­ną jis iš­ga­ben­tas į Kau­no kli­ni­kas.

 

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas tuoj po įvy­kio pra­ne­šė, kad bir­že­lio 11 die­ną apie 13 val. 30 min. gau­ta in­for­ma­ci­ja, jog Dau­guo­se dar­bo me­tu į ati­deng­tą ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nį įkri­to ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nės dar­buo­to­jas, jam nu­sta­ty­ta ko­ma, įta­ria­mas kak­lo slanks­te­lio lū­ži­mas.

 

Darb­da­viui gre­sia at­sa­ko­my­bė

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos Aly­taus te­ri­to­ri­nio sky­riaus vy­res­ny­sis dar­bo ins­pek­to­rius A.Sa­daus­kas, kol vyks­ta ty­ri­mas, dau­giau šio įvy­kio ap­lin­ky­bių ne­ko­men­ta­vo, tik pa­ci­ta­vo ša­lies vy­riau­sio­jo dar­bo ins­pek­to­riaus pa­tvir­tin­tas tai­syk­les dėl sau­gos rei­ka­la­vi­mų vyk­dant dar­bus ka­na­li­za­ci­jos šu­li­niuo­se.

 

„Prieš li­pant į to­kius šu­li­nius juo­se tu­ri bū­ti pa­tik­rin­ta oro kon­cen­tra­ci­ja, dir­ba­ma tri­se – vie­nas, pri­si­ri­šęs vir­ve, li­pa į šu­li­nį, du dar­buo­to­jai tuo me­tu bū­na šu­li­nio vir­šu­je ir lai­ko pri­si­ri­šu­sio dar­buo­to­jo vir­vę. Jei šu­li­ny­je nu­sta­to­ma du­jų, dir­ba­ma su du­jo­kau­ke, ku­rios žar­na taip pat pri­va­lo bū­ti vir­šu­je“, – rei­ka­la­vi­mus dės­tė A.Sa­daus­kas.

 

Kaip pra­ėju­sį sek­ma­die­nį Dau­guo­se dir­bo „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko“ dar­buo­to­jas, ko­kia jo mir­ties prie­žas­tis, bus pa­tvir­tin­ta ga­vus me­di­ci­nos eks­per­tų iš­va­das ir at­li­kus ty­ri­mą.

 

Dar­bo ins­pek­to­riai me­džia­gą dėl la­bai sun­kių ir mir­ti­nų ne­lai­mių dar­be per­duo­da pro­ku­ro­rams, šie spren­džia dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo darb­da­viams. Jei to­kia ne­tai­ko­ma, Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja dėl dar­bo sau­gos pa­žei­di­mų darb­da­vį pa­gal Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są ga­li nu­baus­ti bau­da nuo 80 iki 880 eu­rų.

 

Dar­bo ins­pek­to­riai Aly­taus ra­jo­ne to­kį ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą dar­be, po ku­rio dar­buo­to­ją iš­ti­ko mir­tis, šiais me­tais fik­sa­vo pir­mą kar­tą.

 

Nuo 1998-ųjų gruo­džio pra­džios vei­kian­čia­me „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ke“, ku­ris ap­tar­nau­ja Aly­taus ra­jo­no ko­mu­na­li­nį ūkį, ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus tei­kia gy­ven­to­jams, įmo­nėms ir or­ga­ni­za­ci­joms, eks­plo­a­tuo­ja ko­mu­na­li­nius ob­jek­tus, to­kio tra­giš­ko at­si­ti­ki­mo dar­be dar nė­ra bu­vę.

toliau2017-06-17  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100