arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Almantas, Danutė, Urbonas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-06-17  SpausdintiSpausdinti

Artūras Skardžius ir jo sutartys dėl kainų skirtumo

Rytas STASELIS
 Ar­tū­ras Skar­džius - ne Min­dau­gas Bas­tys. O Bas­tys - aki­vaiz­džiai ne Skar­džius. Tas skir­tu­mas aki­vaiz­dus šią sa­vai­tę in­ter­ne­to por­ta­lui 15min.lt pa­skel­bus Do­vy­do Pan­ce­ro­vo ty­ri­mą apie p. Skar­džiaus in­te­re­sus vė­jo ener­ge­ti­kos sek­to­riu­je. Sei­mo na­rys įsi­gy­tą že­mę Ši­lu­tės apy­lin­kė­se iš­nuo­mo­jo vė­jo ener­ge­ti­ką vys­tan­čioms ben­dro­vėms ir (tai įdo­miau­sia) nuo­mos kai­ną su­sie­jo su vals­ty­bės sub­si­di­jų vė­jo ener­ge­ti­kai ro­dik­liais. Kal­bant tarp­tau­ti­nio ver­slo žar­go­nu, su­da­rė tam tik­rą su­tar­tį dėl kai­nos skir­tu­mo (angl. „Con­tract for def­fe­ren­ce“), ka­da kai­na už pa­slau­gą nu­sta­to­ma ne vien­kar­ti­niu su­si­ta­ri­mu, o pri­ka­bi­na­ma prie kin­tan­čių ap­lin­ky­bių - rin­kos spe­ci­fi­kos, ro­dik­lių ir pa­na­šių veiks­nių.

 

Šiuo po­žiū­riu p. Skar­džiaus pa­ty­ri­mą bū­tų ga­li­ma ne ap­kal­to­mis ge­sin­ti, o pro­pa­guo­ti kaip fi­nan­si­nio raš­tin­gu­mo pa­mo­ką vi­siems lie­tu­viams. Ta­čiau yra vie­nas šią op­ti­mis­ti­nę gai­dą už­go­žian­tis as­pek­tas. Ga­li­ma įtar­ti, kad nuo­mi­nin­kai ži­no­jo, kas šio­je vi­suo­me­nė­je yra nuo­mo­to­jas (Sei­mo na­rys, vei­kian­tis ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jo­je ir dar at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos iš­tek­lių lo­bis­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ly­de­ris). To­dėl ne­sun­ku užuos­ti pras­tą kva­pą, kad su­tar­ty­je dėl kai­nų skir­tu­mų p. Skar­džius ne­tie­sio­giai par­da­vė ry­šių su vy­riau­sy­be (angl. „Go­vern­ment re­a­la­tions“) pa­slau­gas, ku­rias teik­ti (t. y. da­ry­ti įta­ką sa­vo nuo­mi­nin­kams pa­lan­kiems vyk­do­mo­sios val­džios spren­di­mams) kaip Sei­mo na­rys tu­rė­jo veik ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes.

 

Jei­gu dėl šių „grie­kų“ p. Skar­džiui Sei­me bus su­reng­tas ap­kal­tos pro­ce­sas ar ko­kia ki­ta jo veik­los ty­ri­mo for­ma, ras­tų­si ti­ki­my­bė iš­si­aiš­kin­ti, kiek kon­kre­čiai sei­mū­nas tu­rė­jo as­me­ni­nės nau­dos dėl jo, jo at­sto­vau­ja­mos par­ti­jos ini­ci­juo­ja­mų spren­di­mų at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos sri­ty­je. Iš­ty­rus at­ve­jį iki ga­lo, vi­suo­me­nė tu­rė­tų svar­bų chres­to­ma­ti­nį epi­zo­dą, ku­ris at­ei­ty­je tik­tų to­bu­li­nant in­te­re­sų kon­flik­tus, ko­rup­ci­ją už­kar­dan­čius spren­di­mus.

 

Svar­bu, kad to­kio ty­ri­mo me­tu ne­bū­tų nu­suk­ta į mo­ra­lės sri­tį, pvz., mė­gi­nant at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ko­dėl p. Skar­džius, kaip tei­gia­ma 15min.lt ty­ri­me, sa­vo skly­pą vė­ji­nin­kams iš­nuo­mo­jo bran­giau nei jo kai­my­nai. Kiek tiems kai­my­nams už­te­ko fan­ta­zi­jos, už tiek ir iš­nuo­mo­jo - nei klau­si­mas, nei at­sa­ky­mas ne­tu­ri jo­kios ben­dres­nės vi­suo­me­nei reikš­mės.

 

Telk­ti pa­stan­gas rei­kė­tų mė­gi­nant iš­si­ryš­kin­ti, ko­dėl be­veik ket­ve­rius me­tus p. Skar­džius, kaip lai­ki­no­sios par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos ly­de­ris, taip en­tu­zias­tin­gai tor­pe­da­vo vi­sus veiks­mus, ku­rie ne­at­lie­pė at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių at­sto­vų lū­kes­čių. Aki­vaiz­du, kad su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las bu­vo kaip tik toks: už jį mo­kė­ta vie­šai­siais vals­ty­bi­nių įmo­nių fi­nan­sais, o da­bar ir da­li­mi var­to­to­jų ta­ri­fo. Ir šiuo po­žiū­riu, bū­da­mas at­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių tech­no­lo­gi­jų vys­ty­to­jas ar tie­siog en­tu­zias­tas, ga­lė­čiau vil­tis, kad tie, tar­ki­me, vie­šuo­sius in­te­re­sus ati­tin­kan­čių pa­slau­gų (VIAP) ta­ri­fo de­da­mo­sios pi­ni­gai ga­lė­tų bū­ti skir­ti vė­jo, sau­lės, bio­ma­sės ener­ge­ti­kos plėt­rai daug di­des­niu mas­tu. Ta­čiau, ki­taip nei p. Skar­džius, aš ne­tu­riu nei že­mės, ant ku­rios su­ka­si nuo­mi­nin­kų vė­jo ma­lū­nai, nei pa­čių ma­lū­nų. To­dėl ma­no su­si­do­mė­ji­mas šia te­ma tė­ra pa­žin­ti­nis.

 

Ki­ta ver­tus, da­bar­ti­nis Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vir­gi­li­jus Po­de­rys „In­fo TV“ ka­na­lo lai­do­je ket­vir­ta­die­nį lei­do sau užuo­mi­ną, jog prieš ke­lias sa­vai­tes įti­ki­no p. Skar­džių su­si­tu­rė­ti dėl kaž­ku­rio es­mi­nio spren­di­mo, nes, jei­gu tei­sin­gai su­pra­tau, in­te­re­sų šlei­fas iš už jo ta­po toks, kad jo ne­be­įma­no­ma ne­pa­ste­bė­ti. Kas kon­kre­čiai? Ka­da? Dėl ko? Štai ką ver­tė­tų aiš­kin­tis no­rint at­skleis­ti p. Skar­džiaus veik­los sche­mas be­igi for­mu­les.

 

Šios is­to­ri­jos kon­teks­te ke­le­tą kar­tų nu­skam­bė­jo re­to­ri­nis klau­si­mas: ko­dėl ji į die­nos švie­są iš­vilk­ta kaip tik da­bar? Esą kaž­kas kaž­ką no­ri už­val­dy­ti, tam kaž­kam ne­la­bai se­ka­si, to­dėl im­ta iš už skver­nų trauk­ti kom­pro­ma­tą. Re­gis, klie­de­sys. Ši is­to­ri­ja ga­lė­jo bū­ti iš­ryš­kin­ta ir at­skleis­ta ma­žiau­siai prieš pus­me­tį, ka­da ke­lių žur­na­lis­tų (ne­su­si­ju­sių su 15min.lt ko­man­da) ini­cia­ty­vi­nė gru­pė blaš­kė­si po kai ku­rias vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas ieš­ko­da­ma spren­di­mo la­bai kon­kre­čiu klau­si­mu: ar mū­sų duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mo nor­mos ga­lė­tų bū­ti li­be­ra­les­nės, kad ži­niask­lai­da ga­lė­tų ty­ri­nė­ti ne tik sau­sai de­kla­ruo­ja­mus po­li­ti­kų tur­tus bei in­te­re­sus, bet ir pa­im­tas bei iš­duo­tas pa­sko­las, įsi­pa­rei­go­ji­mus. Idė­ja: kad dar prieš rin­ki­mus bū­tų įma­no­ma iš­ves­ti po­li­ti­kų są­sa­jų su ver­slo struk­tū­ro­mis, ži­niask­lai­da sche­mą, ku­ri ne tik ži­niask­lai­dai, bet ir rin­kė­jams bū­tų pa­dė­ju­si orien­tuo­tis to­je pel­ki­nė­je ap­lin­ko­je. Ta­čiau to­ji ini­cia­ty­va, de­ja, bu­vo bergž­džia, nors, kaip tvir­ti­no kai ku­rie eks­per­tai, tam bu­vo rei­ka­lin­gas tik tei­sin­gu­mo mi­nist­ro įsa­ky­mas, lei­džian­tis ži­niask­lai­dai pri­ei­ti prie po­li­ti­kų, jų šei­mų na­rių pri­va­čių tur­ti­nių, įsi­pa­rei­go­ji­mų duo­me­nų.

 

Ka­dan­gi ne­pa­vy­ko, ži­niask­lai­da sa­vo dar­bą at­lie­ka to­liau, tik jo pa­da­ri­niai ne­iš­ven­gia­mai tam­pa skan­da­lin­ges­ni. Taip, kaip p. Skar­džiaus at­ve­ju. Esu tik­ras - tai ne pa­bai­ga.

toliau2017-06-17  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100