arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Almantas, Danutė, Urbonas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-06-17  SpausdintiSpausdinti

Poliklinikos direktoriaus pareigų konkursą laimėjo teisininkas Marius Jasaitis

Alma MOSTEIKAITĖ

Va­kar įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas kon­kur­sas po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­rei­goms. Ja­me bu­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai. Kon­kur­są lai­mė­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jas Ma­rius Ja­sai­tis.

 Kaip pirmuosius darbus poliklinikoje Marius Jasaitis vardijo didesnio skaičiaus paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę, būtinybę išsiaiškinti vis dar nemažas pacientų eiles pas kai kuriuos gydytojus, peržiūrėti ne medicinos darbuotojų darbo krūvius.

Di­rek­to­rių pa­skirs me­ras

Aly­taus po­li­kli­ni­kai nuo 2010-ųjų lie­pos pra­džios va­do­va­vo Vi­ta­li­jus Ko­va­lio­vas, lai­mė­jęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są. 2012-ųjų lie­pą įsi­ga­lio­jus Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­soms, šių įstai­gų va­do­vams nu­ma­ty­ta pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja.

 

V.Ko­va­lio­vui ji bai­gė­si šių me­tų bir­že­lio 30-ąją. Per­nai rug­sė­jo pra­džio­je jis bu­vo iš­ėjęs vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų, į dar­bą tu­rė­jo grįž­ti šie­met ge­gu­žės 9-ąją. Pa­si­bai­gus šioms atos­to­goms ke­lioms die­noms pa­si­pra­šė iš­lei­džia­mas kas­me­ti­nių mo­ka­mų atos­to­gų, ar­tė­jant grį­ži­mo į dar­bą lai­kui mies­to me­rui Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui pa­tei­kė pra­šy­mą jį at­leis­ti iš dar­bo ša­lių su­si­ta­ri­mu.

 

Nuo ge­gu­žės 16-osios bu­vo at­leis­tas iš­mo­kant vie­no mė­ne­sio vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką.

 

Nuo per­nykš­čio rug­sė­jo pradžios Aly­taus po­li­kli­ni­kai lai­ki­nai va­do­vau­ja di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai El­vi­na Ma­chan­ko­vie­nė.

 

Va­kar vy­ku­sio kon­kur­so pa­rink­ti po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rių ko­mi­si­jai va­do­va­vo me­ro pa­va­duo­to­ja Va­lė Gi­bie­nė. Ko­mi­si­jos na­riai – Vil­niaus te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Da­lia Ši­me­lie­nė, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Sil­vi­ja Peš­te­nie­nė, mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­ja Jo­vi­ta Kat­kaus­kai­tė ir Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos Aly­taus fi­lia­lo at­sto­vė, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės gy­dy­to­ja Dai­va Kru­tu­lie­nė.

 

Kon­kur­se Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­rei­goms da­ly­va­vo ke­tu­ri pre­ten­den­tai: mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus ve­dė­jas M.Ja­sai­tis, Na­cio­na­li­nės vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros la­bo­ra­to­ri­jos Kau­no sky­riaus ve­dė­ja Ger­da Kuz­mars­kie­nė, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je chi­rur­gu dir­ban­tis Vy­tau­tas Špu­cis ir Aly­taus po­li­kli­ni­kos Ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Taut­vy­das Že­mai­tis.

 

Lai­mė­to­ju pri­pa­žin­tas M.Ja­sai­tis. Jį į pa­rei­gas pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai tu­ri pa­skir­ti ir dar­bo su­tar­tį su juo pa­si­ra­šy­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras.

 

Kon­kur­so re­zul­ta­tai per mė­ne­sį ga­li bū­ti skun­džia­mi teis­mui.

 

Pro­gra­ma bu­vo kon­kre­čiau­sia

Kaip sa­kė po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­so ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, vi­ce­me­rė V.Gi­bie­nė, M.Ja­sai­čio pa­teik­ta pro­gra­ma bu­vo kon­kre­čiau­sia, jis kon­kre­čiai iš­dės­tė po­li­kli­ni­kos veik­los ir sa­vo va­do­va­vi­mo kryp­tis, įstai­gos stip­ry­bes ir trū­ku­mus bei kaip juos im­tų­si ša­lin­ti.

 

38-erių M.Ja­sai­tis tei­gė į po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius nu­spren­dęs pre­ten­duo­ti no­rė­da­mas iš­ban­dy­ti sa­vo ge­bė­ji­mus va­do­vau­ti sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiai įstai­gai. Kaip pir­muo­sius dar­bus po­li­kli­ni­ko­je var­di­jo di­des­nio skai­čiaus pa­slau­gų per­kė­li­mą į elek­tro­ni­nę erd­vę, bū­ti­ny­bę iš­si­aiš­kin­ti vis dar ne­ma­žas pa­cien­tų ei­les pas kai ku­riuos gy­dy­to­jus, per­žiū­rė­ti ne me­di­ci­nos dar­buo­to­jų dar­bo krū­vius.

 

M.Ja­sai­tis tei­si­nin­ko iš­si­la­vi­ni­mą yra įgi­jęs My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te, ket­ve­ri me­tai va­do­vau­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riui.

 

toliau2017-06-17  commSkaityti komentarus (4)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100