arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2017-01-21  SpausdintiSpausdinti

Teisminiuose ginčuose su šilumos tiekėjais – milijoninis savivaldybės reikalavimas

Alma MOSTEIKAITĖ

Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­tiks­li­no sa­vo rei­ka­la­vi­mus Kau­no apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo su ši­lu­mos tie­kė­jais – ben­dro­ve „Li­tes­ko“ ir ši­lu­mos ūkio su­sig­rą­ži­ni­mo. Sa­vi­val­dy­bė iš šios ben­dro­vės rei­ka­lau­ja at­ly­gin­ti 14 mln. eu­rų ža­lą ši­lu­mos var­to­to­jams ir sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, per ku­rią mies­to ši­lu­mos ūkis nuo­mo­ja­mas „Li­tes­ko“. To­kia ža­la skai­čiuo­ja­ma dėl „Li­tes­ko“ veik­los lai­ko­tar­piu ga­li­mai ne­tin­ka­mai ver­tin­tų veik­los są­nau­dų ši­lu­mos kai­no­je ir ki­tų nuo­mos su­tar­ties bei tei­sės ak­tų ne­vyk­dy­mo.

 

Šis mies­to sa­vi­val­dy­bės teis­mi­nis gin­čas su „Li­tes­ko“ ne vie­nin­te­lis. Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me nag­ri­nė­ja­ma by­la dėl Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mo, ku­riuo va­do­vau­jan­tis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­trau­kė ši­lu­mos ūkio nuo­mos pra­tę­si­mą ben­dro­vei „Li­tes­ko“ iki 2026-ųjų va­sa­ros.

 

 Įta­ria­ma, kad 14 mln. eurų ža­la su­si­da­rė dėl „Li­tes­ko“ veik­los lai­ko­tar­piu ne­tin­ka­mai ver­tin­tų jos veik­los są­nau­dų ši­lu­mos kai­no­je ir ki­tų nuo­mos su­tar­ties bei tei­sės ak­tų ne­vyk­dy­mo. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.Teis­muo­se aiš­ki­na­si abi pu­sės

2001-ųjų va­sa­rą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė 15 me­tų su­da­rė ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tį su pran­cū­zų kom­pa­ni­jos „Dal­kia“, da­bar ta­pu­sios „Ve­o­lia“, ant­ri­ne įmo­ne Lie­tu­vo­je „Li­tes­ko“. Ne­si­bai­gus šios su­tar­ties ga­lio­ji­mui 2005-ųjų pa­va­sa­rį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ją pra­tę­sė dar 10 me­tų – iki 2026-ųjų va­sa­ros. Mies­to ši­lu­mos ūkis nuo­mo­ja­mas per sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mą ben­dro­vę „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, o „Li­tes­ko“ Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je įkū­rė fi­lia­lą „Aly­taus ener­gi­ja“.

 

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba 2015-ųjų ru­de­nį pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta pa­nai­kin­ti Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mui prieš­ta­rau­jan­čius punk­tus su­si­ta­ri­muo­se su „Li­tes­ko“: ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­ties pra­tę­si­mą iki 2026-ųjų va­sa­ros ir tai, kad pa­si­bai­gus su­tar­ties ga­lio­ji­mui ga­ran­tuo­ja­mas bio­ku­ro ka­ti­lo pa­li­ki­mas „Li­tes­ko“ nuo­sa­vy­be. Mat 2007-ųjų gruo­dį mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­lai­mi­no šio ši­lu­mos ga­my­bo­je svar­baus ka­ti­lo per­lei­di­mą į ši­lu­mos tie­kė­jų nuo­sa­vy­bę.

 

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba nu­sta­tė, kad to­kiu bū­du su­da­ry­tos skir­tin­gos kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos dėl ši­lu­mos tin­klų eks­plo­a­ta­vi­mo tie­kiant ši­lu­mą ir karš­tą van­de­nį mies­te vei­kian­tiems ar ga­lin­tiems veik­ti ob­jek­tams.

 

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mą įvyk­dė per jos nu­sta­ty­tą ne il­ges­nį kaip tri­jų mė­ne­sių lai­ko­tar­pį – 2015-ųjų ru­de­nį.

 

„Li­tes­ko“ Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui skun­dė Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mą, pra­šė jį pa­nai­kin­ti, ta­čiau ši­lu­mos tie­kė­jų pra­šy­mas bu­vo at­mes­tas. „Li­tes­ko“ že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo pri­im­tą spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui, šia­me kol kas by­la ne­iš­nag­ri­nė­ta.

 

Ka­dan­gi ši­lu­mos tie­kė­jai ne­su­tin­ka su Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mu, jie pa­gal pra­di­nę ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tį sa­vi­val­dy­bei ne­grą­ži­no šio ūkio pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 1-ąją. Ta­da mies­to sa­vi­val­dy­bė ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo ir ši­lu­mos ūkio su­si­grą­ži­ni­mo.

 

Bū­tent to­kio­je Kau­no apy­­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je šią sa­vai­tę mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­tei­kė 14 mln. eu­rų rei­ka­la­vi­mą dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo ši­lu­mos var­to­to­jams ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“. Įta­ria­ma, kad ža­la su­si­da­rė dėl „Li­tes­ko“ veik­los lai­ko­tar­piu ne­tin­ka­mai ver­tin­tų jos veik­los są­nau­dų ši­lu­mos kai­no­je ir ki­tų nuo­mos su­tar­ties bei tei­sės ak­tų ne­vyk­dy­mo.

 

Alytaus miesto savival­dy­bės administracijos di­rek­torius, „Alytaus šilumos tinklų” valdybos pirminin­kas Vytautas Jastremskas įsi­tikinęs, kad minėtą sumą realu susigrąžinti dėl netei­singai suskaičiuotų sąnaudų šilumos gamybai.

 

Mies­to sa­vi­val­dy­bė šio­je by­lo­je at­sto­vau­ti jos in­te­re­sams yra pa­si­sam­džiu­si Vil­niu­je vei­kian­čią ad­vo­ka­tų kon­to­rą Tark Grun­te Sut­kie­ne, ku­ri tu­ri pa­da­li­nius Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je. Už va­lan­dą at­sto­va­vi­mo teis­me jai mo­ka­ma 221 eu­ras su PVM.

 

Nė­ra nuo­la­ti­nio va­do­vo

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ nuo per­nykš­čio rug­pjū­čio vi­du­rio ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo. Jų val­dy­bai iš ben­dro­vės di­rek­to­riaus pa­rei­gų at­šau­kus 15 me­tų juo bu­vu­sį Vy­tau­tą Pa­jars­kį, val­dy­bos spren­di­mu „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ lai­ki­nai va­do­vau­ja mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tei­sės sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ro­mu­al­das Pau­laus­kas.

 

V.Pa­jars­kis „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ val­dy­bos spren­di­mą at­šauk­ti jį iš šios ben­dro­vės di­rek­to­rių ap­skun­dė Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mui, pra­šė grą­žin­ti į pa­rei­gas ir su­mo­kė­ti iš­mo­ką už pri­vers­ti­nę pra­vaikš­tą, at­seit jam per vė­lai pra­neš­ta apie val­dy­bos po­sė­dį, ku­ria­me jis at­šauk­tas iš pa­rei­gų, ne­nu­ro­dy­tos at­šau­ki­mo prie­žas­tys.

 

Teis­mas baig­tas tai­kos su­tar­ti­mi tarp V.Paj­arskio ir „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ val­dy­bos. Jam iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja pa­di­din­ta nuo dvie­jų iki še­šių vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių.

 

Šiuo me­tu V.Pa­jars­kis dir­ba mies­to ben­dro­vės „Met­ko­nas“, už­si­i­man­čios me­ta­lo kon­struk­ci­jų ga­my­ba, di­rek­to­riu­mi.

 

V.Jastremsko teigimu, patvirtinus šiemetį miesto biudžetą, o tai planuojama padaryti vasario pradžioje, bus sprendžiamas klausimas dėl nuolatinio „Alytaus šilu­mos tinklų” direkto­riaus.

 

 

 

toliau2017-01-21  commSkaityti komentarus (12)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100