Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2016-01-23  SpausdintiSpausdinti

Kodėl alytiškiai sportuoja... Varėnoje?

 Daž­nai gir­džiu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės spor­to funk­cio­nie­rius gi­rian­tis, kad mū­sų mies­tas spor­tiš­kiau­sias, čia su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos spor­tuo­ti. Ata­skai­to­se gal ir taip, o kaip yra re­a­ly­bė­je?

 Alytaus futbolo pirmenybių varžybos vyksta… Varėnoje, nes prie stadiono esančioje salėje trūksta apsauginių tinklų. Vadinasi, už 2 milijonus eurų pastatyti salę sugebama, o apsauginiams tinklams už kelis šimtus eurų neužtenka pinigų.   Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį pats ap­va­žia­vau dau­ge­lį spor­to ba­zių, no­rė­da­mas įsi­ti­kin­ti, kiek spor­to sa­lių at­ver­tos mies­to ben­druo­me­nei ir ap­lin­ki­nių na­mų gy­ven­to­jams. Kad ir kaip bū­tų gai­la, vi­sos mo­kyk­lų spor­to sa­lės bu­vo už­ra­kin­tos, tai­gi ne­pri­ei­na­mos žmo­nėms. Net ne­se­niai, pra­ei­tą ru­de­nį, pa­sta­ty­ta ir da­ly­vau­jant gau­siam bū­riui gar­bin­gų sve­čių iš Vil­niaus ati­da­ry­ta sa­lė ša­lia cen­tri­nio sta­dio­no sto­vi tuš­čia ir ne­nau­do­ja­ma.

 

Gal aly­tiš­kiai ne­tu­ri po­rei­kio spor­tuo­ti? Tik­rai ne – pa­žįs­tu ne vie­ną mies­tie­tį, ku­ris su kai­my­nais ar šei­mo­mis no­rė­tų sa­vait­ga­liais pa­žais­ti krep­ši­nį, tin­kli­nį ar fut­bo­lą, bet nė­ra kur. Dar dau­giau – su­ži­no­jau, kad Aly­taus fut­bo­lo pir­me­ny­bių var­žy­bos vyks­ta… Va­rė­no­je, nes prie sta­dio­no esan­čio­je sa­lė­je trūks­ta ap­sau­gi­nių tin­klų. Va­di­na­si, už 2 mi­li­jo­nus eu­rų pa­sta­ty­ti sa­lę su­ge­ba­ma, o ap­sau­gi­niams tin­klams už ke­lis šim­tus eu­rų ne­už­ten­ka pi­ni­gų. O gal ne pi­ni­gų, bet no­ro dirb­ti žmo­nėms nė­ra?

 

Toks val­di­nin­kų ne­ūkiš­ku­mas (juk vi­sos sa­lės šil­do­mos ir pri­žiū­ri­mos už mies­tie­čių pi­ni­gus) pik­ti­na ne vie­ną aly­tiš­kį. Ar spor­to sa­lės sta­to­mos gra­žioms ata­skai­toms ir pa­si­pui­ka­vi­mui prieš vie­tos ar­ba už­sie­nio sve­čius, ar mies­tie­čių ben­druo­me­nės po­rei­kiams?

 

Me­re, jei­gu sa­vi­val­dy­bės spor­to funk­cio­nie­riai ne­no­ri ar ne­su­ge­ba dirb­ti mies­to žmo­nėms, gal spor­to ba­zių val­dy­mą ir eks­plo­a­ta­vi­mą rei­kė­tų per­duo­ti mies­to ben­druo­me­nėms ar­ba spor­to or­ga­ni­za­ci­joms? To­kia prak­ti­ka tai­ko­ma dau­ge­ly­je ki­tų Eu­ro­pos ša­lių, ku­rio­se man te­ko bū­ti ir dirb­ti. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad ei­da­mi šiuo ke­liu ne tik efek­ty­viau nau­do­si­me tur­tą, bet ir su­tau­py­si­me ne­ma­žai biu­dže­to lė­šų.

 

To­mas Pa­čė­sas

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys

toliau2016-01-23  commSkaityti komentarus (18)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100