Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2015-09-01  SpausdintiSpausdinti

Dzūkijoje - pirmoji „Junior Achievement” regioninė atstovybė

Indrė Mikelionytė

Nuo šian­dien Dzū­ki­jo­je star­tuo­ja Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment (LJA) re­gio­ni­nė at­sto­vy­bė. Tai pir­mo­ji to­kia at­sto­vy­bė Lie­tu­vo­je, o or­ga­ni­za­ci­jos vai­ras pa­ti­kė­tas Pu­ti­nų gim­na­zi­jos eko­no­mi­kos mo­ky­to­jui, ver­slu­mo ug­dy­mo spe­cia­lis­tui Do­na­tui Va­si­liaus­kui.

 

Do­na­tas Va­si­liaus­kas – pir­mo­sios re­gio­ni­nės at­sto­vy­bės „Ju­nior Achie­ve­ment Dzū­ki­ja“ va­do­vas. As­me­ni­nė nuotr.„Jau­čiu di­de­lę at­sa­ko­my­bę sto­ti prie „Ju­nior Achie­ve­ment Dzū­ki­ja“ vai­ro. Iki šiol dir­bau vie­no­je gim­na­zi­jo­je, o da­bar teks ko­or­di­nuo­ti vi­sas mo­kyk­las, ku­rios dir­ba pa­gal „Ju­nior Achie­ve­ment“ pro­gra­mą. Ke­lia­me aukš­tus tiks­lus: toms mo­kyk­loms, ku­rios jau dir­ba, - dirb­ti ak­ty­viau, ku­rios pa­gal šią pro­gra­mą dar ne­dir­bu­sios - su­do­min­ti, jog dirb­tų“, - sa­ko šian­dien sa­vo pa­rei­gas pra­dė­jęs ei­ti D.Va­si­liaus­kas.

 

LJA tiks­las - pa­dė­ti jau­niems žmo­nėms at­pa­žin­ti sa­vo pro­fe­si­nį ke­lią, per prak­ti­nį pa­ty­ri­mą ug­dant etiš­ko ver­slu­mo dva­sią ir at­sa­ko­my­bę už sa­vo gy­ve­ni­mą. Aly­taus re­gio­no at­sto­vy­bės va­do­vas vi­lia­si, kad šis ban­do­ma­sis pro­jek­tas pa­si­tei­sins ir aly­tiš­kiams bus nau­din­gas.

 

 „Mes daug gir­di­me apie tai, kad trūks­ta ver­slu­mo įgū­džių, nors Aly­tų ir va­di­na­me smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo mies­tu. Ti­kiuo­si, jog „Ju­nior Ach­vie­ve­ment Dzū­ki­ja“ sėk­min­gai star­tuos ug­dant ver­slu­mą Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne, o ta­da ženg­si­me ir į ki­tas ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bes“, - kal­ba D.Va­si­liaus­kas.

 

Aly­taus ra­jo­ne taip pat žen­gia­ma tiks­lo link. To įro­dy­mas - šian­dien dar­bą Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jo­je pra­de­da jau­nas eko­no­mi­kos mo­ky­to­jas Mo­des­tas Rau­do­nis. Do­na­tas šyp­so­si, jog šian­dien šiam ke­lia­mas tiks­las - įkur­ti bent vie­ną mo­ko­mą­ją ben­dro­vę Dau­guo­se.

 

Pats Mo­des­tas nau­ją iš­šū­kį pa­si­tin­ka ku­pi­nas jė­gų: „No­ro iš­ties daug, vi­liuo­si, kad ir mo­ki­niams jo ne­stigs. Nau­ji me­tai - nau­ji vė­jai. Svar­biau­sia šian­dien - iš­mo­ky­ti eko­no­mi­kos, ver­slu­mo pa­grin­dų, o vė­liau jau im­tis re­a­lios veik­los - mo­ko­mų­jų ben­dro­vių stei­gi­mo. Ti­kiuo­si, jų bus, ir ne vie­na, o bent dvi ar trys.“

 

Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment di­rek­to­rius Jus­ti­nas No­rei­ka, pa­klaus­tas, ko­dėl pir­mo­ji re­gio­ni­nė at­sto­vy­bė ati­da­ro­ma bū­tent Dzū­ki­jo­je, at­vi­ra­vo: „Nė­ra ko slėp­ti, Aly­tų pa­si­rin­ko­me dėl to, kad čia ak­ty­viai dir­ba Do­na­tas - jis vie­nas ak­ty­viau­sių mo­ky­to­jų vi­so­je Lie­tu­vo­je, ku­riam idė­jų nie­kuo­met ne­stin­ga. Ma­ža to, jis įkū­ręs So­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­lą, ku­ri taip pat sie­kia pa­na­šių tiks­lų. Džiau­gia­mės ir ti­ki­mės, jog ši re­gio­ni­nė at­sto­vy­bė bus pa­vyz­dys ir ka­da nors at­sto­vy­bės kur­sis ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.“

 

 

 

toliau2015-09-01  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100