arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2015-08-27  SpausdintiSpausdinti

„Galima visą gyvenimą keisti veisles, taip ir nesuradus tos, kuri gerai derėtų”

Aldona KUDZIENĖ

Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus val­do­se su­reng­ta po­mi­do­rų au­gin­to­jų šven­tė su­kvie­tė di­de­lį bū­rį įvai­raus am­žiaus žmo­nių. Įdo­mių at­rak­ci­jų su­gal­vo­jo nuo­la­ti­niai jos ren­gė­jai – aly­tiš­kiai Ger­da ir Vy­tau­tas Pės­ti­nin­kai. Ap­do­va­no­jus gra­žiau­sio, ska­niau­sio, di­džiau­sio po­mi­do­ro au­gin­to­jus, iš­da­li­jus ki­tus pri­zus, iš­ly­dė­jus lek­to­rius iš Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to, šven­tės su­ma­ny­to­jai ir ren­gė­jai su­tuok­ti­niai Pės­ti­nin­kai ra­do lai­ko ir po­kal­biui.

 

Devintą kartą Alytuje organizuota pomidorų augintojų šventė sulaukė įvairaus amžiaus ir profesijų dalyvių. Žmones domina šių daržovių veislės ir auginimo ypatumai.    Zitos Stankevičienės nuotr.       – Re­gis, jau de­šimt­me­tį aly­tiš­kiams or­ga­ni­zuo­ja­te po­mi­do­rų de­gus­ta­ci­jas, ku­rios jų au­gin­to­jams yra ir nau­din­ga pa­mo­ka. Kuo iš­skir­ti­nė bu­vo šie­me­ti­nė po­mi­do­rų šven­tė?

 

De­šimt­me­tis bus ki­tais me­tais. Šį­met šven­tė iš­skir­ti­nė tuo, kad mie­lai pri­si­jun­gė ver­sli­nin­kai, ne tik pri­sta­tė sa­vo veik­lą, ką pa­da­rė Jū­ra­tė Mar­čiu­lai­tie­nė ir Ri­man­tas Ži­da­na­vi­čius, bet ir pa­pil­dė pri­zų fon­dą. Ren­gi­nį pa­rė­mė Ša­rū­nas Klė­ge­ris, D&D ir KO, Aly­taus gau­sių šei­mų cen­tras „Skruz­dy­nė­lis“, žur­na­las „Na­mie ir so­de“, „Aly­taus nau­jie­nos“, ra­di­jo sto­tis „FM 99“, Jau­ni­mo cen­tro vo­ka­li­nės stu­di­jos va­do­vas Sta­sys Mi­ka­lo­nis bei Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro ko­lek­ty­vo „Žvan­gu­cis“ va­do­vas Gied­rius Griš­ke­vi­čius.

 

– Su­kvies­ti po­mi­do­rų my­lė­to­jus tur­būt nė­ra sun­ku, jie no­riai ren­ka­si pa­tys, nes Aly­tus – po­mi­do­rų au­gin­to­jų mies­tas. O lek­to­rius pri­sik­vies­ti ar leng­va?

 

Kiek­vie­no­je po­mi­do­rų šven­tė­je su­si­pa­žįs­ta­me su įdo­miais žmo­nė­mis, kar­tais jie mus su­si­ran­da pa­tys, kar­tais ir mes juos pa­kvie­čia­me. Šie­met mus nu­ste­bi­no su­si­rin­ku­si pub­li­ka: nuo po­mi­do­rų my­lė­to­jų iš ki­tų mies­tų iki ha­bi­li­tuo­tų dak­ta­rų bei įmo­nių di­rek­to­rių, ku­rie yra už­kie­tė­ję dar­ži­nin­kai, su ma­lo­nu­mu be­si­da­li­jan­tys sa­vo pa­tir­ti­mi.

 

– Mums, dar­ži­nin­kams mė­gė­jams, to­kios de­gus­ta­ci­jos-šven­tės su­tei­kia in­for­ma­ci­jos. Ką gau­na­te Jūs, sky­rę tiek lai­ko, min­čių, ener­gi­jos?

 

Šven­ti­nę nuo­tai­ką vi­siems me­tams! Taip pat tu­ri­me pro­gą ir mes kar­tu su vi­sais da­ly­viais su­ži­no­ti nau­jau­sios in­for­ma­ci­jos ne tik apie šių dar­žo­vių au­gi­ni­mo sub­ti­ly­bes, bet ir svei­kos gy­ven­se­nos pa­grin­dus.

 

– Kiek me­tų jūs pa­tys au­gi­na­te po­mi­do­rus, ko­kias veis­les pa­siū­ly­tu­mė­te į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ką?

 

Au­gi­na­me po­mi­do­rus apie 20 me­tų. Kiek­vie­nas dar­ži­nin­kas at­si­ren­ka sa­vo veis­les, ku­rios ge­riau­siai de­ra jo že­mė­je. Taip pat ir pa­gal sko­nį, spal­vą, iš­vaiz­dą. Siū­ly­tu­me rink­tis hib­ri­dus, at­spa­rius li­goms. Bū­tent su sko­ni­nė­mis sa­vy­bė­mis mes ir su­pa­žin­di­na­me dar­ži­nin­kus de­gus­ta­ci­jos me­tu. Šį­met mus džiu­gi­na stam­bia­vai­siai ‘Be­oran­ge’, ‘Star­buck’, ‘To­mi­ma­ru Mu­choo’, ‘Erop­hi­ly’ – pail­gin­to au­gi­mo cik­lo po­mi­do­rai. No­rin­tie­siems už­au­gin­ti ma­žiau ke­kių ir tu­rė­ti že­mes­nius au­ga­lus re­ko­men­duo­tu­me ‘Bu­ran’, ‘Ral­ly’, ‘Ber­be­ra­na’, ‘Mag­nus’, ‘Le­mon Boy’, ‘Di­me­ro­sa’. Dar no­ri­me pri­min­ti, kad sko­ni­nės sa­vy­bės pri­klau­so nuo po­mi­do­rų trę­ši­mo.

 

– Yra dar­ži­nin­kų, ku­rie ver­ti­na tik rau­do­nus po­mi­do­rus, ki­ti – kuo spal­vin­ges­nius. Ke­lio­mis spal­vo­mis švie­čia jū­sų šilt­na­miai?

 

Šį­met iš­ban­dė­me ‘Gau­tier’ fir­mos 13 po­mi­do­rų hib­ri­dų įvai­riau­sių spal­vų, for­mų ir raš­tų. Tai­gi mū­sų šilt­na­miuo­se – įvai­rias­pal­viai po­mi­do­rai.

 

– Ar sa­vo dar­žo lys­vė­se, šilt­na­miuo­se, esan­čiuo­se mies­to te­ri­to­ri­jo­je prie pat gat­vių, iš­au­gin­tas dar­žo­ves aly­tiš­kiai ga­li lai­ky­ti svei­ko­mis? Daž­nai su­lau­kia­me skai­ty­to­jų pa­ste­bė­ji­mų dėl sa­lo­tų plan­ta­ci­jos, ža­liuo­jan­čios ten, kur su­si­ker­ta la­bai jud­rios Nau­jo­sios ir Ūd­ri­jos gat­vės. Ar nuo­la­ti­nė­je au­to­mo­bi­lių ap­sup­ty­je, prie ben­zi­no ko­lo­nė­lės dir­vo­že­mis ga­li bū­ti tin­ka­mas dar­ži­nin­kys­tei?

 

Ap­lin­kos oro ir dir­vo­že­mio už­terš­tu­mas jud­rio­se gat­vė­se yra di­des­nis ne­gu ra­mes­nė­se gat­ve­lė­se. Kiek­vie­nas aly­tiš­kis pa­si­do­mė­jęs ga­li ras­ti sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos dir­vo­že­mio tar­šos įver­ti­ni­mą. Tad mies­te ga­li­me ras­ti tiek la­bai už­terš­tų, tiek ir šva­rių dir­vo­že­mių. O mies­to šilt­na­my­je už­au­gin­ti po­mi­do­rai bus daug svei­kes­ni už kai­me to­no­mis ar ant mies­to na­mo sto­go hid­ro­po­ni­nė­se sis­te­mo­se už­au­gin­tus par­duo­ti. Aly­tiš­kiai tu­ri ga­li­my­bę au­gin­ti dar­žo­ves so­duo­se, ku­rie yra vi­sai ne­to­li mies­to, ar­ba džiaug­tis der­liu­mi, už­au­gin­tu vien­kie­miuo­se prie miš­kų.

 

– Ar vi­si dar­ži­nin­kai tu­rė­tų iš­si­tir­ti sa­vo val­dų dir­vo­že­mį?

 

– Dir­vo­že­mį iš­tir­ti bū­ti­na, jei no­ri­me siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų. Mi­ni­ma­liai ga­li­ma nu­sta­ty­ti tik dir­vo­že­mio pH ir pa­grin­di­nes mais­to me­džia­gas – ka­lį ir fos­fo­rą. Už­terš­tu­mą sun­kiai­siais me­ta­lais ne­sun­ku ras­ti že­mė­la­piuo­se, nes ty­ri­mai gan bran­gūs. Šilt­na­mių že­mę ge­riau iš­tir­ti iš­sa­miai. Ta­da ga­li­ma už­au­gin­ti ne tik šva­rų, bet ir gau­sų dar­žo­vių der­lių. Ty­ri­mus at­lik­ti rei­kia kas pen­ke­ri me­tai. Šiais me­tais po­mi­do­rų šven­tė­je dau­giau­sia dė­mesio ir sky­rė­me dir­vo­že­miui bei jo der­lin­gu­mo pa­lai­ky­mui.

 

– Po­mi­do­rų au­gin­to­jai pa­ste­bi, kad šie­met kaip nie­ka­da daug po­mi­do­rų, ne­tin­ka­mų val­gy­ti – iš­si­raiz­giu­sių, iš­si­klai­piu­sių, su­ža­lia­vu­sio­mis šer­di­mis. Kur prie­žas­tis?

 

– Au­gi­nant po­mi­do­rus svar­bu ne tik mais­to me­džia­gos, ku­rio­mis trę­šia­me, bet ir mik­ro­kli­ma­to re­ži­mo pa­lai­ky­mas. Šį­met me­tai karš­čiau­si Že­mės is­to­ri­jo­je nuo tem­pe­ra­tū­ros fik­sa­vi­mo pra­džios. Mes taip pat jau­čia­me af­ri­ki­nius karš­čius. La­bai karš­tos ir sau­sos die­nos bei vė­sios nak­tys pri­ver­čia au­ga­lus ba­dau­ti, stre­suo­ti. To pa­da­ri­nys – tu­ri­me ar­ba iš­vis ne­už­si­mez­gu­sius vai­sius, ar­ba de­for­muo­tus. To­kio­mis sau­so­mis karš­to­mis va­sa­ro­mis po­mi­do­rai ge­riau de­ra lau­ke. Be­je, lau­ke už­au­gin­ta pro­duk­ci­ja daug ska­nes­nė ne­gu už­da­ra­me grun­te.

 

– Kaž­ka­da vie­no­je po­mi­do­rų šven­tė­je siū­lė­te šias dar­žo­ves au­gin­ti po­lie­ti­le­no ran­ko­vė­se. Kas pa­mė­gi­no, džiau­gia­si, ypač šie­met, kai rei­kia tau­py­ti van­de­nį. Gal ga­li­te pa­siū­ly­ti ir ki­tų nau­jo­vių?

 

Mes jau per­nai po­mi­do­rų šven­tės me­tu pri­sta­tė­me po­mi­do­rų au­gi­ni­mą juos­to­se, o iš­sa­mus tech­no­lo­gi­jos ap­ra­šy­mas pub­li­kuo­tas ag­ro­ver­slo žur­na­le „Ma­no ūkis“( 2015 m. ba­lan­džio mė­nuo). Straips­nis taip ir va­di­na­si: „Prak­tiš­kai iš­ban­dy­ta po­mi­do­rų au­gi­ni­mo tech­no­lo­gi­ja“. Tad kas­met po­mi­do­rai mū­sų šilt­na­miuo­se iš­au­ga di­de­li, gra­žūs, be de­for­ma­ci­jų. Vie­nin­te­lė bė­da – per karš­čius nu­de­gu­sios ke­kės, ku­rios jau ne­de­ra. Ta­čiau ir bir­že­lio pra­džio­je pa­so­di­nę po­mi­do­rų dai­gų mes kas­met džiau­gia­mės di­de­liu der­liu­mi – už­au­gi­na­me še­šias ke­kes.

 

– Ko­kių ra­cio­na­lių pa­ta­ri­mų tu­ri­te tiems, ku­rie jau ne­be­ži­no, kaip at­nau­jin­ti tris­de­šimt me­tų vie­no­je vie­to­je sto­vin­čio šilt­na­mio že­mę?

 

– Šilt­na­mių že­mę po der­liaus nu­ė­mi­mo rei­kia pa­keis­ti. 10 cen­ti­met­rų jos pa­vir­šiaus nu­ka­sa­ma ir kom­pos­tuo­ja­ma su au­ga­li­nė­mis lie­ka­no­mis. Pa­nau­do­ti šį kom­pos­tą bus ga­li­ma tik po me­tų. Pa­va­sa­rį at­nau­ji­na­me įvež­da­mi trūks­ta­mą grun­to sluoks­nį. Dar­bas nė­ra leng­vas, bet re­zul­ta­tas ge­riau­sias. Mes dir­vo­že­mio ne­kei­tė­me jau 20 me­tų. Ja­me sun­kiai au­ga net ir pik­tžo­lės. O po­mi­do­rai lo­viuo­se su spe­cia­liai pa­ruoš­tu grun­tu jau­čia­si pui­kiai.

 

– Tai ko­kie ru­de­ni­niai dar­bai lau­kia po­mi­do­rų au­gin­to­jų?

 

– Pir­miau­sia su­tvar­ky­ti der­lių. Skin­ki­te po­mi­do­rus tech­ni­nės bran­dos ar­ba vos raus­te­lė­ju­sius. Jie vė­sio­je tam­sio­je vie­to­je grei­tai su­noks. Sko­nis pui­kus ir iš­veng­si­me der­liaus ko­ky­bės pra­stė­ji­mo dėl ar­tė­jan­čio ru­dens. Mė­nuo prieš der­liaus pa­bai­gą bū­ti­na su­stab­dy­ti au­gi­mą, nu­ski­nant po­mi­do­rų vir­šū­nes. To­kiu at­ve­ju lei­si­me grei­čiau vai­siams pa­siek­ti bran­dą. Nu­rin­kus vi­są der­lių šilt­na­mius bū­ti­na dez­in­fe­kuo­ti sie­ra. Tik po dez­in­fek­ci­jos rau­na­me po­mi­do­rų ke­rus ir va­lo­me šilt­na­mius. Taip su­nai­ki­na­ma di­džiau­sia da­lis ken­kė­jų.

 

– Jū­sų šei­mos mėgs­ta­miau­sias po­mi­do­rų pa­tie­ka­lo re­cep­tas ir pa­ruo­ši­mo žie­mos at­sar­goms.

 

Mes mėgs­ta­me po­mi­do­rus tiek ža­lius, tiek kon­ser­vuo­tus. La­bai pa­tin­ka ma­ri­nuo­ti sly­vi­niai gel­to­ni po­mi­do­riu­kai ‘Ca­na­ry Bell’. Tai tik­ra puoš­me­na šven­ti­niams sta­lui. O di­džiau­sios at­sar­gos iš po­mi­do­rų yra le­čo, sal­dus ar­ba ašt­rus: tai po­mi­do­rų sul­ty­se kon­ser­vuo­tos pa­pri­kos, svo­gū­nai, mor­kos, sa­lie­rai. Juo gar­di­na­me sriu­bas ir troš­ki­nius.

 

– Gam­ti­nė žem­dir­bys­tė jū­sų ne­ža­vi?

 

– Šiuo klau­si­mu ga­li­ma il­gai dis­ku­tuo­ti. Pa­sau­ly­je yra ke­lios al­ter­na­ty­vios žem­dir­bys­tės kryp­tys: or­ga­ni­nė, bio­lo­gi­nė, bio­di­na­mi­nė, bio­or­ga­ni­nė, eko­lo­gi­nė, gam­ti­nė ir kt. Svar­biau­sia su­pras­ti au­ga­lų mi­ty­bos ypa­tu­mus ir juos kū­ry­bin­gai tai­ky­ti. Ta­da ir der­lius bus svei­kas, gau­sus, be iš­si­raiz­giu­sių, iš­si­klai­piu­sių, su­ža­lia­vu­sio­mis šer­di­mis po­mi­do­rų. Kar­tais pa­sva­jo­ju apie bio­di­na­mi­nį ūkį už­mies­ty­je. Vis­kas pa­gal jė­gas. Ma­žas že­mės lo­pi­nė­lis ša­lia Aly­taus ap­rū­pi­na mus aukš­tos ko­ky­bės dar­žo­vė­mis. Dir­ba­me že­mę pa­gal tau­so­ja­mo­sios žem­dir­bys­tės prin­ci­pus.

 

Dar vie­nas toks pa­ste­bė­ji­mas. Au­ga­lų ko­lek­ci­nin­kai veis­les kas­met kei­čia, me­tus pa­au­gi­nę nu­spren­džia, kad ši veis­lė ne­tin­ka­ma. Ar ne­rei­kia au­ga­lui ke­lių me­tų adap­tuo­tis, įsi­tvir­tin­ti, ypač at­vež­ti­niam, kad jis pa­ro­dy­tų vi­są sa­vo gro­žį ar sko­nį?

 

Ga­li­ma vi­są gy­ve­ni­mą keis­ti veis­les taip ir ne­su­ra­dus tos, ku­ri ge­rai de­rė­tų. Juk tam yra se­lek­ci­nin­kai, ku­rie de­da vi­sas pa­stan­gas šiam pro­ce­sui pa­spar­tin­ti. Tik be­lie­ka su­ras­ti pu­siau­svy­rą tarp sko­nio, gro­žio ir der­lin­gu­mo. Mes ir­gi ban­do­me at­vež­ti­nius po­mi­do­rus iš Ja­po­ni­jos. Tai dėl smal­su­mo ir eg­zo­ti­kos. Šie ban­dy­mai ne­tu­ri už­im­ti daugiau kaip 10 proc. au­gi­na­mos pro­duk­ci­jos. O už­jū­rio po­mi­do­rai de­ra gau­siai ir net ne­mė­gi­na nu­si­leis­ti mū­siš­kiams. Ren­kan­tis po­mi­do­rų hib­ri­dus pa­tar­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į at­spa­ru­mą li­goms ir ap­ra­šy­me ras­ti ste­buk­lin­gą žo­dį „ne­reik­lūs“. To­kie po­mi­do­rų hib­ri­dai ge­rai de­ra, nes leng­vai pa­ken­čia ne­pa­lan­kias au­gi­mo są­ly­gas. Kaip pa­mėg­tie­ji ‘Bro­ok­lyn’.

 

O no­rint pa­ska­nau­ti eg­zo­tiš­kų dar­žo­vių, pa­ma­ty­ti jų tik­rą gro­žį ir pa­jaus­ti sko­nį, ge­riau nu­vyk­ti į jų au­gi­ni­mo kraš­tą.

 

– Ką svar­baus dar no­rė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti?

 

– Dar kar­tą no­ri­me pa­dė­ko­ti vi­siems po­mi­do­rų au­gin­to­jams ir jų my­lė­to­jams už ge­rus žo­džius, šyp­se­nas ir po­mi­do­rus. Ti­ki­mės, kad ki­tais me­tais, šven­čiant de­šimt­me­tį, bus dar sma­giau. Ge­ro Jums der­liaus.

 

 

toliau2015-08-27  commSkaityti komentarus (1)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100