Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2014-12-18  SpausdintiSpausdinti

Geriausių 2014-ųjų startuolių sąraše - ir Dzūkijos moksleiviai

De­vy­nios no­mi­na­ci­jos, ko­ne 300 ren­gi­nio da­ly­vių ir ko­va dėl ge­riau­sių­jų var­do iki pas­ku­ti­nės aki­mir­kos. Tai - jau tra­di­ci­niai „BZN start Star­tups Awards 2014“ ap­do­va­no­ji­mai. Šį­syk juo­se sėk­mė šyp­so­jo­si ir Pu­ti­nų gim­na­zi­jos moks­lei­viams bei jų eko­no­mi­kos mo­ky­to­jui Do­na­tui Va­si­liaus­kui.

 Asmeninė nuotr.

Iš­skir­ti­niai me­tai

Tai di­džiau­sias ša­lies star­tuo­lių ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nys, ku­rio lai­mė­to­jai at­rink­ti iš 225 star­tuo­lių, o ben­druo­me­nė - net iš 16 kan­di­da­tų. Šie­met gau­siai už­de­rė­ju­siems star­tuo­liams me­tai bu­vo ypač ge­ri - net­gi 38 jų su­lau­kė in­ves­ti­ci­jų sa­vo idė­joms plė­to­ti.

 

Ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja ir or­ga­ni­za­to­rė Ži­vi­lė Bau­bo­nie­nė džiau­gė­si per me­tus dau­giau nei dvi­gu­bai iš­au­gu­siu pro­jek­tu: „Vi­sas ke­lias į tai, ką tu­ri­me šian­dien, bu­vo be ga­lo įdo­mus ir kaip tik­ras star­tuo­lis su­lau­kė ir aud­rų, ir sau­lės. Ta­čiau be šių sun­ku­mų ne­bū­tų taip mie­la džiaug­tis re­zul­ta­tu.“

 

Ji juo­ka­vo, kad da­ly­viai dėl au­di­to­ri­jos bal­sų pas­ku­ti­nė­mis die­no­mis iki ap­do­va­no­ji­mų taip už­plū­do tin­kla­la­pį www.bznstart.lt, kad pro­gra­muo­to­jams te­ko ge­rai pa­dir­bė­ti no­rint at­kur­ti ir pa­spar­tin­ti jo veik­lą.

 

No­mi­na­ci­jos

Star­tuo­lių ger­bė­jų ir kom­pe­ten­tin­gos de­šim­ties na­rių ko­mi­si­jos ne­li­ko ne­pa­ste­bė­tas nė vie­nas star­tuo­lis. O ge­riau­sie­siems ati­te­ko iš­skir­ti­nės no­mi­na­ci­jos.

 

Iš­ra­din­giau­siu moks­lei­vio star­tuo­liu ta­po ko­man­da „Pro­tech“ (įkū­rė­jas Man­tas Ra­žins­kas iš Kau­no). Jau­nuo­lis ver­slo ėmė­si in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­slau­gų, pre­ky­bos, vi­zi­ti­nių kor­te­lių ir lanks­ti­nu­kų ga­my­bos sri­ty­je. Šio­je no­mi­na­ci­jo­je var­žė­si ir an­tri li­ko Pu­ti­nų gim­na­zi­jos moks­lei­viai. Ta­čiau nu­si­min­ti ne­te­ko - ki­tos no­mi­na­ci­jos ap­do­va­no­ji­mas par­vež­tas į Aly­tų.

 

Me­tų star­tuo­lių ben­druo­me­ne iš 16 kan­di­da­tų iš­rink­ta aly­tiš­kių ko­man­da „So­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­la“, ug­dan­ti jau­ni­mą lais­vo­sios rin­kos dva­sia. Šiems jau­nuo­liams įteik­tas Lie­tu­vos ri­zi­kos ir pri­va­taus ka­pi­ta­lo aso­cia­ci­jos (VCA) pri­zas - iš­skir­ti­nė pa­skai­ta ben­druo­me­nės na­riams apie in­ves­ti­ci­jų gau­nan­čių star­tuo­lių gy­ve­ni­mą. Anot šios mo­kyk­los idė­ji­nin­ko, Pu­ti­nų gim­na­zi­jos eko­no­mi­kos mo­ky­to­jo D.Va­si­liaus­ko, tai vi­sų per­ga­lė, ku­ri ypač ma­lo­ni: „Sma­gu bū­ti pa­ste­bė­tiems, ma­ža to, įveik­ti ir tiek kon­ku­ren­tų. Tai įro­dy­mas, jog ei­na­me tei­sin­ga lin­kme. So­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­la rei­ka­lin­ga ne tik mo­kyk­los, bet ir mies­to ben­druo­me­nei.“

 

Jei­gu rei­kė­tų su­skai­čiuo­ti vi­sus D.Va­si­liaus­ko ir mo­ki­nių pel­ny­tus ap­do­va­no­ji­mus, bū­tų sun­ku - jų sėk­me džiau­gia­mės ir mes.

 

Ap­do­va­no­tie­ji

Ko­kios gi dar no­mi­na­ci­jos ir kas ta­po pri­zi­nin­kais?

 

Iš­ra­din­giau­siu fi­nan­suo­tu star­tuo­liu ta­po ko­man­da „Mons­ter Bus­ter“ (įkū­rė­jai Ša­rū­nas Le­das ir Žil­vi­nas Le­das iš Vil­niaus), su­kū­ru­si vie­nin­te­lį pa­sau­ly­je mo­bi­lų­jį žai­di­mą, pri­ver­čian­tį iš­ei­ti į lau­ką. Iš­ra­din­giau­siu pro­gra­mė­lių star­tuo­liu šie­met ta­po star­tuo­lis „Hunt Me“ (įkū­rė­jas Vik­to­ras Iva­no­vas iš Vil­niaus), su­kū­ręs mo­bi­li­ą­ją pro­gra­mė­lę nau­din­goms pa­žin­tims už­megz­ti. Iš­ra­din­giau­siu pum­pu­ri­niu star­tuo­liu šie­met pri­pa­žin­tas „Svies­tas svies­tuo­tas“ (įkū­rė­jos Do­vi­lė Sto­nė iš Vil­ka­viš­kio ir Mil­da Ber­žans­kai­tė-Ka­šė­tie­nė iš Ša­kių). Ši ko­man­da vie­nin­te­lė ša­ly­je už­si­i­ma rie­šu­tų ir sėk­lų svies­to ga­my­ba. Iš­ra­din­giau­siu star­tuo­liu ta­po „Mo­kau­si.lt“ ko­man­da (įkū­rė­jas iš Tau­ra­gės). Jau­nuo­lis su­kū­rė sis­te­mą, ga­lin­čią iš­ma­niais bū­dais su­jung­ti mo­ki­nių, mo­ky­to­jų ir tė­vų po­rei­kius, su­si­ju­sius su mo­ky­mo­si pro­ce­su.

 

Iš­ra­din­giau­siu star­tuo­liu nuo 40 ta­po „eP­ro­tai“ (įkū­rė­jas Mar­ty­nas Es­kis iš Vil­niaus), pro­pa­guo­jan­tys in­te­lek­tu­a­lų vik­to­ri­nas ir prot­mū­šius. Iš­ra­din­giau­siu stu­den­to star­tuo­liu iš­rink­tas „Go­His­to“ (įkū­rė­jai Si­mas Jas­ku­tė­lis iš Vil­niaus ir Ju­lius Pau­liu­ke­vi­čius iš Kau­no). Tai is­to­ri­jos ko­re­pe­ti­to­rius in­ter­ne­te. Iš­ra­din­giau­siu tech­no­lo­gi­niu star­tuo­liu ta­po „De­gu­de­gu.lt“ (įkū­rė­jas Do­na­tas Be­nai­tis iš Vil­niaus) en­tu­zias­tai, su­kū­rę in­ter­ne­to ir te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų pa­ly­gi­ni­mo sis­te­mą.

 

Ko­mi­si­jo­je dir­bu­si ir star­tuo­lius ap­do­va­no­ju­si VCA di­rek­to­rė In­ga Mi­liaus­kie­nė šyp­so­da­ma­si džiau­gė­si kar­tu su jais: „Ma­čiau, kaip star­tuo­liai re­a­guo­ja į ap­do­va­no­ji­mus, kaip spin­di jų akys, to­dėl ma­nau, kad tai bus di­de­lė pa­ska­ta jiems ei­ti pir­myn, to­bu­lė­ti, ieš­ko­ti idė­jų, fi­nan­sa­vi­mo ir dirb­ti. Jie to­kių ap­do­va­no­ji­mų tik­rai ver­ti.“

toliau2014-12-18  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100