arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Milgedas, Skalvė, Anzelmas, Amalija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2014-11-13  SpausdintiSpausdinti

Alytaus regionas sėkmingai įsisavina Europos Sąjungos paramą

Vi­los „Ko­lo­na­da“ ati­da­ry­mas.Per pas­ta­ruo­sius me­tus Aly­taus ap­skri­tis ge­ro­kai pa­si­kei­tė – įvy­ko daug tei­gia­mų po­ky­čių įvai­rio­se sri­ty­se. Jiems įvyk­ti pa­dė­jo Ūkio mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ruo­ja­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma. Per sep­ty­ne­rius me­tus Aly­taus re­gio­ne fi­nan­suo­ti 148 pro­jek­tai, ku­riems skir­ta dau­giau nei 290 mln. li­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos.

 

Sėkmingai įsisavinamos lėšos energetikai 

Jau ne vie­na Aly­taus ap­skri­ty­je vei­kian­ti vie­šo­ji įstai­ga ga­li pa­si­gir­ti re­no­vuo­to­mis pa­tal­po­mis. Įdieg­ti mo­der­nūs spren­di­mai ir re­konst­ruo­tos šil­dy­mo ar ap­švie­ti­mo sis­te­mos lei­džia su­tau­py­ti ener­gi­jai nu­ma­ty­tas lė­šas, skir­ti jas ki­toms reik­mėms. Pa­gal San­glau­dos ska­ti­ni­mo veiks­mų pro­gra­mos pri­ori­te­tą „Ap­lin­ka ir dar­nus vys­ty­ma­sis“ Aly­taus ap­skri­ty­je iš vi­so fi­nan­suo­ti 46 pro­jek­tai ir jiems te­ko dau­giau kaip 91 mln. li­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­ma.

 

Lė­šos tu­riz­mo vys­ty­mui 

Pa­si­nau­do­jus ES pa­ra­ma Aly­taus re­gio­ne su­kur­ta ir pri­tai­ky­ta in­fra­struk­tū­ra ak­ty­viam gy­ven­to­jų po­il­siui ir kul­tū­ri­niam tu­riz­mui. Iš vi­so Aly­taus ap­skri­ty­je fi­nan­sa­vi­mą ga­vo 20 pro­jek­tų, ku­riems skir­ta per 100 mln. li­tų at­vyks­ta­ma­jam ir vie­tos tu­riz­mui ska­tin­ti.

 

Ver­sli­nin­kai tai­ko moks­li­nius ty­ri­mus 

Ūkio mi­nis­te­ri­ja ypa­tin­gą dė­me­sį sky­rė moks­li­nių ty­ri­mų ir tech­no­lo­gi­nės plėt­ros pro­jek­tų vys­ty­mui. Pa­gal Eko­no­mi­kos au­gi­mo veiks­mų pro­gra­mos pri­ori­te­to „Ūkio kon­ku­ren­cin­gu­mui ir eko­no­mi­kos au­gi­mui skir­ti moks­li­niai ty­ri­mai ir tech­no­lo­gi­nė plėt­ra“ prie­mo­nes Aly­taus re­gio­ne ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą – dau­giau nei 4,8 mln. li­tų – ga­vo de­šimt pro­jek­tų.

 

Nau­ji pro­duk­tai ir ver­slo part­ne­rys­tės

 

Daug pro­jek­tų Ūkio mi­nis­te­ri­ja fi­nan­sa­vo ir pa­gal prie­mo­nę „Ver­slo pro­duk­ty­vu­mo di­di­ni­mas ir ver­slo ap­lin­kos ge­ri­ni­mas“. Aly­taus re­gio­ne 61 ver­slo ska­ti­ni­mo pro­jek­tui iš­mo­kė­ta dau­giau nei 55 mln. li­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mos, o ver­sli­nin­kams dėl to pa­vy­ko ras­ti nau­jų rin­kų sa­vo pro­duk­ci­jai ir už­megz­ti nau­jų ver­slo ry­šių.

 

Ge­riau­sių pro­jek­tų rin­ki­mai 

Ge­riau­si Aly­taus re­gio­ne įgy­ven­din­ti pro­jek­tai no­mi­nuo­ti ge­riau­sių Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos pro­jek­tų ap­do­va­no­ji­mams ver­slo, tu­riz­mo, ener­ge­ti­kos, moks­li­nių ty­ri­mų ir tech­no­lo­gi­nės plėt­ros ka­te­go­ri­jo­se. Lai­mė­to­jai, ku­riuos pa­dės iš­rink­ti gy­ven­to­jai, bus ap­do­va­no­ti me­tų pa­bai­go­je.

Užs. Nr. 0242

 

 

toliau2014-11-13  commSkaityti komentarus (2)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100