arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2014-11-04  SpausdintiSpausdinti

Dėl įvažiavimo kelio garažų bendrijos žmonės rengiasi net bado akcijai

Alma MOSTEIKAITĖ
 Aly­taus mies­to cen­tre esan­čio­je Ža­lio­jo­je gat­vė­je įsi­kū­ru­si ga­ra­žų ben­dri­ja Nr. 5 jau dau­giau kaip me­tai su mies­to val­džia ko­vo­ja dėl pa­nai­kin­to įva­žia­vi­mo ke­lio į ga­ra­žus nuo at­nau­ji­na­mos šios gat­vės pu­sės. Vie­ti­nių va­do­vų veiks­mus ap­skun­du­si Sei­mo kon­tro­lie­riui Rai­mon­dui Šu­kiui, ką tik ga­vo ben­dri­jai pa­lan­kų at­sa­ky­mą. Vie­nin­te­lė bė­da, kad dėl at­nau­jin­ti­no įva­žia­vi­mo ke­lio sa­vi­val­dy­bei pa­teik­tos tik re­ko­men­da­ci­jos, ku­rių, kaip ži­no­me, ga­li­ma ir ne­vyk­dy­ti, nes šian­dien Aly­tu­je dau­ge­liui aiš­ku – virš sa­vi­val­dy­bės, ypač virš jos ta­ry­bos, yra tik mė­ly­nas dan­gus. To­kią fra­zę kai ku­rie jos va­do­vai per ta­ry­bos po­sė­džius kar­to­ja po ke­lis kar­tus.

 

 Nustebino Žaliosios gatvės rekonstrukcijos projekto vykdymas šią vasarą, kai esama įvaža į garažus užsėta žalia veja ir pėstiesiems tapo sunkiau eiti paklojus bortelius bei vandens nutekėjimo sistemą. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Ko­dėl ne­pai­sy­ta ben­dri­jos in­te­re­sų?

Ža­lio­jo­je gat­vė­je esan­ti ga­ra­žų ben­dri­ja Nr. 5 įva­žia­vi­mo ke­liu iš šios gat­vės nau­do­jo­si jau be­veik ke­tu­rias­de­šimt me­tų – iki pra­ėju­sio ru­dens. Ga­vus eu­ro­pi­nių fon­dų pa­ra­mą ir už 9 mln. 500 tūkst. li­tų pra­dė­jus re­konst­ruo­ti Ža­li­ą­ją gat­vę, iš­lin­do gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to klai­da – ne­nu­ma­ty­tas ben­dri­jos, tu­rin­čios 87 ga­ra­žus, nau­do­tas įva­žia­vi­mo ke­lias. Juo į sa­vo val­das pa­tek­da­vo ir ben­dri­jos te­ri­to­ri­jo­je esan­čių dvie­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų gy­ven­to­jai.

 

Aki­vaiz­du, kad pro­jek­tas pa­reng­tas ne pa­gal vi­siš­kai tin­ka­mą sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mą. Ne­gi sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ne­pa­ste­bė­jo to­kios di­de­lės ga­ra­žų ben­dri­jos, gy­ve­na­mų­jų na­mų jos te­ri­to­ri­jo­je, jei įva­ža pa­nai­kin­ta? Ji šio­je gat­vė­je pa­lik­ta tik pen­kiems gy­ve­na­mie­siems na­mams nuo Kau­no gat­vės pu­sės.

 

Pra­ėju­sį ru­de­nį ki­lus skan­da­lui dėl ga­ra­žų ben­dri­jos pra­ras­to įva­žia­vi­mo ke­lio, mies­to val­džia jai pa­siū­lė nau­do­tis ki­ta pa­čios ben­dri­jos pa­gal su­si­ta­ri­mą su Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­ne prieš du de­šimt­me­čius įsi­reng­ta sta­čia įva­ža, ku­ri ben­dri­jos ini­cia­ty­va pa­si­da­ry­ta va­ži­nė­ti au­to­mo­bi­liams žie­mą, kai dėl sli­du­mo ne­įma­no­ma už­va­žiuo­ti nuo Ža­lio­sios gat­vės pu­sės. Ta­da sa­vi­val­dy­bė prie šios įva­žos nuo Va­ka­ro gat­vės pu­sės or­ga­ni­za­vo krū­mų iš­kir­ti­mą, eis­mą re­gu­liuo­jan­čių žen­klų, spe­cia­laus veid­ro­džio pa­sta­ty­mą.

 

Pas­ta­ro­jo įva­žia­vi­mo ke­lio, kaip ne vie­na­me su­si­rin­ki­me tvir­ti­no ga­ra­žų ben­dri­jos na­riai, nė­ra jo­kiuo­se do­ku­men­tuo­se, vie­nin­te­lis jos tei­siš­kai nu­ma­ty­tas įva­žia­vi­mo ke­lias – tik iš Ža­lio­sios gat­vės. Taip pat ne vie­na­me su­si­rin­ki­me ben­dri­jos na­riai tu­rė­jo at­rem­ti sa­vi­val­dy­bės prie­kaiš­tus, ko­dėl jie įva­žos klau­si­mo ne­kė­lė vie­ša­me Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to svars­ty­me. Vie­nu bal­su pa­reikš­ta, kad apie to­kį svars­ty­mą ir tuo la­biau vie­šai pa­skelb­tą pro­jek­tą nie­kas ne­ži­no­jo. Ne­ma­ža da­lis ben­dri­jos ga­ra­žų sa­vi­nin­kų jau gar­baus am­žiaus, in­ter­ne­ti­nė sklai­da ne­dau­ge­liui su­pran­ta­ma, pa­ga­liau pa­si­ti­kė­ta sa­vi­val­dy­be, ku­ri tu­rė­jo įver­tin­ti de­šimt­me­čius bu­vu­sį įva­žia­vi­mo ke­lią, kaip jį nu­ma­tė gy­ven­to­jams iš Kau­no gat­vės pu­sės.

 

Dar la­biau nu­ste­bi­no Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to vyk­dy­mas šią va­sa­rą, kai esa­ma įva­ža į ga­ra­žus už­sė­ta ža­lia ve­ja ir pės­tie­siems ta­po sun­kiau ei­ti pa­klo­jus bor­te­lius bei van­dens nu­te­kė­ji­mo sis­te­mą. Ve­ja kaip­mat bu­vo iš­min­ta, nes pro ga­ra­žus iš Ža­lio­sios gat­vės nuo ne­at­me­na­mų lai­kų iš mies­to cen­tro Van­dens ta­ku ke­liau­ja­ma į Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nę, mo­kyk­las ir ki­tas Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ne esan­čias įstai­gas.

 

Ka­dan­gi mi­nė­ta ga­ra­žų ben­dri­ja pa­ju­to mies­to val­džios ne­si­skai­ty­mą su jos in­te­re­sais, krei­pė­si į Sei­mo kon­tro­lie­rių R.Šu­kį.

 

Svars­tys ir lauks re­konst­ruk­ci­jos pa­bai­gos

Pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­ra­žų ben­dri­ja ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ga­vo at­sa­ky­mą iš Sei­mo kon­tro­lie­riaus. Ja­me kon­sta­tuo­ta, kad ne­aiš­ku, dėl ko­kių prie­žas­čių Ža­lio­ji gat­vė po re­konst­ruk­ci­jos lie­ka pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku ir ko­dėl ren­giant pro­jek­tą neat­si­žvelg­ta į tai, jog ben­dri­ja iki re­konst­ruk­ci­jos tu­rė­jo įva­žą. Nors sa­vi­val­dy­bė nag­ri­nė­jo ga­ra­žų ben­dri­jos pra­šy­mus ją pa­lik­ti, tei­kė jai at­sa­ky­mus, bet pro­ble­mos iš es­mės ne­spren­dė. Ne­pai­sy­ta po­li­ci­jos ir prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos pa­teik­tų raš­tų, in­for­muo­jan­čių, kad ta įva­ža bū­ti­na už­tik­ri­nant ga­ra­žų ben­dri­jos na­rių, šio­je te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių as­me­nų sau­gu­mą, nes ją pa­nai­ki­nus at­si­ran­da grės­mė pra­va­žiuo­ti spe­cia­lio­sios pa­skir­ties au­to­mo­bi­liams.

 

Sei­mo kon­tro­lie­rius pa­da­rė iš­va­dą, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, kaip vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tai, tu­rin­tys tar­nau­ti žmo­nėms, ne­si­ė­mė ak­ty­vių veiks­mų spręs­ti įva­žia­vi­mo ke­lio į ga­ra­žų ben­dri­jos te­ri­to­ri­ją pro­ble­mos, jai tiks­liai ne­nu­ro­dė, kur ir per ko­kį ter­mi­ną ga­li ap­skųs­ti sa­vi­val­dy­bės pri­im­tus spren­di­mus dėl pa­nai­kin­to įva­žia­vi­mo ke­lio.

 

To­dėl R.Šu­kys ga­ra­žų ben­dri­jos pir­mi­nin­ko Jo­no Anu­šaus­ko pa­si­ra­šy­tą skun­dą dėl sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gū­nų veiks­mų vyk­dant Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­ją pri­pa­ži­no pa­grįs­tu. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Kęs­tu­čiui Ąžuo­lui re­ko­men­duo­ta įver­tin­ti po­li­ci­jos ir prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos pa­teik­tus raš­tus dėl už­da­ry­to įva­žia­vi­mo ke­lio, im­tis prie­mo­nių dar kar­tą svars­ty­ti ga­ra­žų ben­dri­jos siū­ly­mus dėl jo įren­gi­mo ly­gia­gre­čiai su šiuo me­tu tie­sia­mu pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ku ar­ba iki žie­mos ati­da­ry­ti šią įva­žą.

 

K.Ąžuo­las sa­kė, kad toks Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­siū­ly­mas bus svars­to­mas, ta­čiau re­a­liai įva­žia­vi­mo ke­lias, at­si­klau­sus ta­ry­bos, nes rei­kės pa­pil­do­mų lė­šų, ga­li bū­ti at­nau­jin­tas tik bai­gus Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą. Kad ga­ra­žų ben­dri­ja pa­nai­kin­tą įva­žą ga­li tu­rė­ti tik bai­gus dar­bus šio­je gat­vė­je ir ga­vus Cen­tri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros su­ti­ki­mą keis­ti pro­jek­tą, ne kar­tą yra tvir­ti­nęs ir pats Aly­taus mies­to me­ras Jur­gis Kras­nic­kas.

 

 Pa­gal su­teik­tus dar­bų pra­tę­si­mo ter­mi­nus ran­go­vams Kau­no ben­dro­vei „Ka­min­ta“ ir „A.Ži­lins­kis ir Ko“ iš Jur­bar­ko ra­jo­no, ku­rios sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są at­nau­jin­ti Ža­li­ą­ją gat­vę lai­mė­jo pa­si­ra­šiu­sios jung­ti­nės veik­los su­tar­tį, pla­nuo­ta šią gat­vę baig­ti at­nau­jin­ti iki lap­kri­čio 7-osios. Ta­čiau šian­dien ma­ty­ti, kad dar­bai iki šio ter­mi­no tik­rai ne­bus baig­ti. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mu, tai re­a­liau­sia pa­da­ry­ti iki at­ei­nan­čio pa­va­sa­rio.

 

„Jei sa­vi­val­dy­bė ir po Sei­mo kon­tro­lie­riaus pa­teik­tų iš­va­dų ne­si­ims spręs­ti mū­sų klau­si­mo ir ne­duos kon­kre­taus at­sa­ky­mo raš­tu, ka­da mums ti­kė­tis at­gau­ti pa­nai­kin­tą įva­žia­vi­mo ke­lią, reng­si­me ba­do ak­ci­ją prie sa­vi­val­dy­bės. Pa­ro­dy­si­me žmo­nėms, kaip sa­vi­val­dy­bė ne­si­rū­pi­na sa­vo gy­ven­to­jais“, – pa­reiš­kė ga­ra­žų ben­dri­jos pir­mi­nin­kas J.Anu­šaus­kas.

toliau2014-11-04  commSkaityti komentarus (3)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100