arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Kaributas, Laima, Inocentas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2014-10-25  SpausdintiSpausdinti

Arčiau tų, kurie gyvena viltingu laukimu

 Jau be­veik de­šimt­me­tį kar­tu su Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro so­cia­li­nio slau­gy­to­jo spe­cia­ly­bės mo­ki­niais lan­ko­mės vie­no­je iš Lie­tu­vo­je vei­kian­čių kli­ni­kų „Dia­ve­rum“. Pir­mo­ji Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios kli­ni­kos pa­va­di­ni­mo da­lis „dia“ reiš­kia pa­grin­di­nę veik­lą, ku­riai ir ski­ria­mas di­džiau­sias dė­me­sys, – dia­li­zę. Ant­ro­ji „ver­tum“, iš­ver­tus iš lo­ty­nų kal­bos, reiš­kia „tie­sa“.

 Alytaus profesinio rengimo centro socialinio slaugytojo profesijos mokytoja Rita Ribinskienė (antra iš kairės) su mokiniais ir Alytaus apskrities ligonių, susijusių su organų persodinimu, visuomeninės organizacijos „Dalia“ pirmininkė Vida Bieliūnaitė (viduryje). 	Asmeninė nuotr.

Spa­lio 10 die­ną kli­ni­ko­je vy­ko ne­tra­di­ci­nė pa­mo­ka inks­tų li­gų, he­mo­dia­li­zės ir transp­lan­ta­ci­jos te­mo­mis. Kaip ir kiek­vie­ną kar­tą, mus mie­lai su­ti­ko Aly­taus ap­skri­ties li­go­nių, su­si­ju­sių su or­ga­nų per­so­di­ni­mu, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Da­lia“ pir­mi­nin­kė Vi­da Bie­liū­nai­tė, ku­ri bū­si­miems so­cia­li­niams slau­gy­to­jams su­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie inks­tų li­gas ir ki­tas prie­žas­tis, ku­rios le­mia to­les­nį li­go­nio gy­dy­mą kli­ni­ko­je at­lie­kant he­mo­dia­li­zės pro­ce­dū­ras. He­mo­dia­li­zės me­tu pa­ša­li­na­mos su­si­kau­pu­sios kenks­min­gos me­džia­gos ir skys­čių per­tek­lius iš or­ga­niz­mo. Mo­ki­niai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti pro­ce­dū­ras, ben­drau­ti su pa­cien­tais. Kai ku­rie pa­cien­tai la­bai no­riai ir at­vi­rai pa­sa­ko­jo apie sa­vo li­gą, pri­si­tai­ky­mo lai­ko­tar­pį, pa­si­kei­tu­sį gy­ve­ni­mo bū­dą, po­jū­čius at­lie­kant he­mo­dia­li­zę. Įsi­ti­ki­no­me, kad „Dia­ve­rum“ su­vo­kia lė­ti­nių inks­tų li­gų po­vei­kį pa­cien­tų gy­ve­ni­mo ko­ky­bei. Kli­ni­kos per­so­na­las su­tei­kia kiek­vie­nam pa­cien­tui tin­ka­miau­sią gy­dy­mą, pa­čią ge­riau­sią prie­žiū­rą ir pa­ra­mą, pras­min­gą, žmo­giš­ką ben­dra­vi­mą.

 

Mums taip pat bu­vo la­bai nau­din­ga in­for­ma­ci­ja apie do­no­rys­tės ga­li­my­bes Lie­tu­vo­je, kaip ir ko­kiais at­ve­jais ga­li­ma tap­ti do­no­ru, kiek Lie­tu­vo­je žmo­nių šiuo me­tu lau­kia inks­tų transp­lan­ta­ci­jos. Mo­ki­niams ypač įdo­mu su­ži­no­ti, ko­kios pro­ce­dū­ros lau­kia prieš transp­lan­ta­ci­ją, kaip ji at­lie­ka­ma ir kaip pa­si­kei­čia pa­cien­to gy­ve­ni­mas ga­vus do­no­ro inks­tą.

 

Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me kli­ni­kos „Dia­ve­rum“ ad­mi­nist­ra­ci­jai, su­tei­kian­čiai Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro mo­ki­niams ga­li­my­bę ste­bė­ti he­mo­dia­li­zės pro­ce­dū­ras, at­kreip­ti dė­me­sį į anks­ty­vuo­sius li­gos po­žy­mius, ben­drau­ti su pa­cien­tais, įgy­ti ži­nių ir įgū­džių bei tai­ky­ti juos prak­ti­ko­je.

  Ri­ta Ri­bins­kie­nė

So­cia­li­nio slau­gy­to­jo pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja

 

Užs. Nr. 0221

toliau2014-10-25  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100