arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2014-08-28  SpausdintiSpausdinti

Kovodamas dėl įvažiavimo kelio į garažų bendriją garbaus amžiaus alytiškis rotušėje neteko sąmonės

Alma MOSTEIKAITĖ
Ne­to­li Aly­taus mies­to cen­tro re­konst­ruo­jant Ža­li­ą­ją gat­vę jo­je esan­ti ga­ra­žų sta­ty­bos ir eks­plo­a­ta­vi­mo ben­dri­ja Nr. 5 dėl ne­pa­lik­to įva­žia­vi­mo ke­lio iš at­nau­ji­na­mos gat­vės pu­sės su sa­vi­val­dy­be ko­vo­ja jau be­veik me­tus. Ir ne tik su sa­vi­val­dy­be. Ben­dri­jos raš­tas pa­sie­kė Sei­mo kon­tro­lie­rių Rai­mon­dą Šu­kį, ku­ris da­bar nag­ri­nė­ja ga­ra­žų ben­dri­jos skun­dą. Ben­dri­ją, tu­rin­čią 87 ga­ra­žus, ir ga­ra­žų te­ri­to­ri­jo­je esan­čių dvie­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų šei­mi­nin­kus, ku­rie nau­do­jo­si ta pa­čia įva­ža iš Ža­lio­sios gat­vės pu­sės, pas­ta­ruo­ju me­tu ypač pa­pik­ti­no mies­to val­džios pa­skleis­ta ži­nia, kad vie­toj įva­žia­vi­mo ke­lio bus pa­sė­ta ve­ja, ir net pės­tie­ji čia ne­ga­lės ei­ti.

 

Po to­kios ži­nios į sa­vi­val­dy­bę nu­ė­jęs aiš­kin­tis bu­vęs il­ga­me­tis mi­nė­tos ben­dri­jos pir­mi­nin­kas, da­bar jo pa­va­duo­to­jas Pet­ras Zam­blaus­kas pa­ty­rė ne­ti­kė­tai pa­si­bai­gu­sį su­si­ti­ki­mą su pa­čiu mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ru ben­dra­par­tie­čiu Jur­giu Kras­nic­ku. O šį ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me vi­suo­ti­nia­me ga­ra­žų ben­dri­jos su­si­rin­ki­me pa­reikš­ta – jei iki žie­mos ne­bus pa­da­ry­ta įva­ža nuo Ža­lio­sios gat­vės pu­sės, ben­dri­jos na­riai kaž­ku­rio­je svar­bio­je mies­to vie­to­je pla­nuo­ja blo­kuo­ti eis­mą, gal taip pa­vyks at­si­ko­vo­ti bu­vu­sį įva­žia­vi­mą.

 

 Petras Zamblauskas: „Meras pradėjo ant manęs rėkti, kad aš skundų rašytojas, kad mums jis įvažiavimo į garažus nepadarys. Jis pakėlė ranką ir maniau, kad kirs per ausį. Nelabai atsimenu, kaip jis mane nuvedė iki priimamojo. Čia supratau kelis Krasnicko pasakytus žodžius priimamojo darbuotojai: be jo leidimo negaliu būti įleistas į savivaldybę.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.

Įva­ža nau­do­jo­si be­veik ke­tu­rias­de­šimt me­tų

Ga­ra­žų sta­ty­bos ir eks­plo­a­ta­vi­mo ben­dri­ja Nr. 5, ku­rios ad­re­sas yra Ža­lio­ji g. 26, įva­žia­vi­mo ke­liu nuo da­bar re­konst­ruo­ja­mos šios gat­vės nau­do­jo­si be­veik ke­tu­rias­de­šimt me­tų, ga­li­ma sa­ky­ti, nuo ben­dri­jos įsi­kū­ri­mo. Tiek pat lai­ko ji tar­na­vo ir ga­ra­žų te­ri­to­ri­jo­je esan­tiems dviem gy­ve­na­mie­siems na­mams.

 

Tik pra­ėju­sį rug­sė­jį ga­ra­žų ben­dri­ja iš Ža­lio­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mą pa­gal su­bran­gą at­lie­kan­čios Aly­taus ben­dro­vės „Skir­nu­va“ (sa­vi­val­dy­bės skelb­tą kon­kur­są šiems dar­bams at­lik­ti yra lai­mė­ju­si Kau­no ben­dro­vė „Ka­min­ta“) su­ži­no­jo, kad įva­žos nuo šios gat­vės pu­sės ne­liks. Tai ne­nu­ma­ty­ta gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­te, nors ben­dri­ja vi­siems ro­dė nuo pat ga­ra­žų sta­ty­bos pra­džios tu­ri­mus do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius apie pa­grin­di­nį įva­žia­vi­mo ke­lią nuo šios gat­vės pu­sės.

 

Ben­dri­jai nuo­sta­bą kelia tai, ko­dėl sa­vi­val­dy­bė su ja ne­de­ri­no gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to, ku­ris aki­vaiz­džiai ne­nau­din­gas 87 jos na­riams ir dvie­jų gy­ve­na­mų­jų na­mų žmo­nėms. Ne­gi eu­ro­pi­nis pro­jek­tas svar­bes­nis nei aly­tiš­kių po­rei­kiai?

 

Ta­da mies­to val­džios at­sto­vai ga­ra­žų ben­dri­jai pa­siū­lė nau­do­tis ki­tu, jos pa­čios pa­gal su­si­ta­ri­mą su kai­my­ne – Aly­taus ap­skri­ties Sta­sio Ku­dir­kos li­go­ni­ne – dau­giau kaip prieš dvi­de­šimt me­tų įsi­reng­tu įva­žia­vi­mu į ga­ra­žus nuo Va­ka­ro gat­vės pu­sės. Šios įva­žos nė­ra ben­dri­jos tu­ri­muo­se do­ku­men­tuo­se, ją ga­ra­žų sa­vi­nin­kai pa­si­da­rė pa­tys bu­vu­sia­me pės­čių­jų ta­ke ir nau­do­jo tik žie­mą, kai įva­žia­vi­mas nuo Ža­lio­sios gat­vės bū­na sli­dus ir juo ne­įma­no­ma už­va­žiuo­ti.

 

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va po pra­ėju­sį ru­de­nį ki­lu­sio ne­pa­si­ten­ki­ni­mo pa­nai­ki­nus įva­žą nuo Ža­lio­sios gat­vės ki­ta­me įva­žia­vi­mo ke­ly­je į ga­ra­žus nuo Va­ka­ro gat­vės bu­vo pa­ša­lin­ti krū­mai, pa­sta­ty­ti eis­mą re­gu­liuo­jan­tys žen­klai, spe­cia­lus veid­ro­dis dėl ma­to­mu­mo.

 

Ta­čiau ir tuo­met mies­to va­do­vai kal­bė­jo apie svars­ty­ti­ną ga­li­my­bę at­nau­jin­ti ben­dri­jos tu­rė­tą įva­žia­vi­mą įvyk­džius Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą.

 

„Koks ga­li bū­ti įva­žia­vi­mas, jei net pės­tie­ji ne­ga­lės pra­ei­ti“

Dėl įva­žia­vi­mo at­nau­ji­ni­mo iš Ža­lio­sios gat­vės pu­sės ben­dri­ja ko­vo­ja ne tik su sa­vi­val­dy­be, skun­dą pa­ra­šė ir Sei­mo kon­tro­lie­riui R.Šu­kiui. Ši ins­ti­tu­ci­ja jau pra­dė­jo jį tir­ti.

 

Ben­dri­jos pir­mi­nin­ko Jo­no Anu­šaus­ko ir du de­šimt­me­čius mi­nė­tai ben­dri­jai va­do­va­vu­sio, da­bar pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo P.Zam­blaus­ko tei­gi­mu, šis įva­žia­vi­mas rei­ka­lin­gas pa­gal ug­nia­ge­sių ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, nes nuo Va­ka­ro gat­vės pu­sės ne­ati­tin­ka nor­mų, tu­ri­mas tai pa­tvir­ti­nan­tis Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos raš­tas. Gais­ro at­ve­ju į ga­ra­žus ir pas gy­ven­to­jus ne­pa­tek­tų au­to­mo­bi­liai, į ben­dri­ją ne­ga­lė­tų at­vyk­ti ki­tų spe­cia­lių­jų tar­ny­bų au­to­mo­bi­liai, žmo­nės ne­par­si­vež­tų mal­kų ir ne­iš­si­vež­tų fe­ka­li­jų.

 

Ypač ben­dri­ją pa­pik­ti­no vi­siš­kai ne­se­niai mies­to val­džios at­sto­vų pa­skleis­ta ži­nia, kad vie­toj bu­vu­sios įva­žos į ga­ra­žus nuo Ža­lio­sios gat­vės pu­sės bus pa­sė­ta ve­ja ir ne­liks pra­ėji­mo net pės­tie­siems. „Koks ga­li bū­ti mums ža­dė­tas įreng­ti įva­žia­vi­mas įvyk­džius pro­jek­tą, jei net pės­tie­ji ne­ga­lės pra­ei­ti. Da­bar jau pės­čių­jų nau­do­tas ke­lias pro ga­ra­žus nuo Ža­lio­sios gat­vės per­kas­tas, ve­ja pa­sė­ta, bet žmo­nės juo to­liau vaikš­čio­ja, ma­mos stu­mia­si ve­ži­mė­lius su vai­kais. Juk žmo­nėms nuo mies­to cen­tro Van­dens ta­ku – tai įpras­tas ke­lias į li­go­ni­nę, Dzū­ki­jos mo­kyk­lą, Dai­na­vos mik­ro­ra­jo­ną nuo ne­at­me­na­mų lai­kų. Ne­gi mies­to val­džia to ne­ži­no ar ne­su­pran­ta? Vis tiek šiuo marš­ru­tu bus vaikš­čio­ja­ma, ve­ja mi­na­ma, ar­gi ne­aki­vaiz­du, kad šios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tas ne­tar­naus žmo­nėms“, – min­ti­mis da­li­jo­si P.Zam­blaus­kas.

 

No­rė­da­mas to­kią nuo­mo­nę iš­dės­ty­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams, at­sa­kin­giems už in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų vyk­dy­mą, jis pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­si­lan­kė vie­ti­nės val­džios būs­ti­nė­je.

 

Kaip sa­kė P.Zam­blaus­kas, ko­ri­do­riu­je tarp an­tro ir tre­čio aukš­to jis su­si­ti­ko mies­to me­rą J.Kras­nic­ką: „Me­ras pra­dė­jo ant ma­nęs rėk­ti, kad aš skun­dų ra­šy­to­jas, kad mums jis įva­žia­vi­mo į ga­ra­žus ne­pa­da­rys, te­gul Sei­mo kon­tro­lie­rius da­ro. Jis pa­kė­lė ran­ką ir ma­niau, kad kirs per au­sį. Aš už­si­den­giau au­sį, kad man ne­su­dau­žy­tų klau­sos apa­ra­to, ku­ris kai­nuo­ja pus­tre­čio tūks­tan­čio li­tų. Iš di­de­lio iš­gąs­čio tie­siog ne­te­kau są­mo­nės. Ne­la­bai at­si­me­nu, kaip jis ma­ne nu­ve­dė iki pri­ima­mo­jo. Čia su­pra­tau ke­lis Kras­nic­ko pa­sa­ky­tus žo­džius pri­ima­mo­jo dar­buo­to­jai: be jo lei­di­mo ne­ga­liu bū­ti įleis­tas į sa­vi­val­dy­bę.“

 

Ga­ra­žų ben­dri­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas guo­dė­si, jog at­ėjęs į sa­vo au­to­mo­bi­lį ant de­ši­nės ran­kos pa­ma­tė dvi mė­ly­nes, bet ne­ži­nan­tis, kaip jos at­si­ra­do, – gal me­ras jį grie­bė už ran­kos ir taip at­si­ti­ko, gal jis pats iš bai­mės kri­to ant laip­tų tu­rėk­lų.

 

Pa­sak P.Zam­blaus­ko, ma­ši­no­je jis pra­sė­dė­jo apie dvi va­lan­das, nes dėl pa­tir­to šo­ko ne­ga­lė­jo vai­ruo­ti.

 

Krei­pė­si į par­ti­jos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją

Šį pir­ma­die­nį P.Zam­blaus­kas, daug me­tų esan­tis So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riu, bu­vęs šios par­ti­jos mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­riu, Re­vi­zi­nės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, da­bar dir­ban­tis sky­riaus Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je, su pa­reiš­ki­mu dėl par­ti­jos ko­le­gos mies­to me­ro el­ge­sio su juo sa­vi­val­dy­bė­je krei­pė­si į šią ko­mi­si­ją. „Me­di­kų pa­gal­bos ne­pra­šiau, į po­li­ci­ją ne­si­krei­piau, bet par­ti­ja tu­rė­tų įver­tin­ti Kras­nic­ko el­ge­sį, svars­ty­ti ma­no pa­reiš­ki­mą. Aš daug me­tų dir­bau va­do­vau­jan­tį dar­bą Aly­taus įmo­nė­se, iš nie­ko ne­su gir­dė­jęs pik­to žo­džio, vi­si su ma­ni­mi skai­tė­si. Pir­mą­kart gy­ve­ni­me pa­ty­riau to­kį iš­puo­lį“, – tei­gė 73 me­tų aly­tiš­kis.

 

Kad soc­de­mų Aly­taus mies­to sky­riaus Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja yra ga­vu­si P.Zam­blaus­ko pa­reiš­ki­mą, pa­tvir­ti­no šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Dan­guo­lė Kric­kie­nė.

 

J.Kras­nic­kas, pa­klaus­tas, ar jis tu­rė­jo kon­flik­tą su mi­ni­mu par­ti­jos ko­le­ga, ar pa­kė­lė prieš jį ran­ką, ap­šau­kė skun­di­ku, at­sa­kė: „Tai šmeiž­tas, už tai rei­kės at­sa­ky­ti. Aš tik­rai Zam­blaus­ką bu­vau su­ti­kęs sa­vi­val­dy­bė­je, ir, kai jis pra­dė­jo sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jus vi­saip va­din­ti, įžei­di­nė­ti, lie­piau rink­tis daik­tus ir leis­tis že­myn. Pa­ly­dė­jau iki pri­ima­mo­jo ir dar­buo­to­jus per­spė­jau, kad be ma­no lei­di­mo jis ne­bū­tų įleis­tas į sa­vi­val­dy­bę. Tik sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė ga­li iš­duo­ti lei­di­mus čia pa­tek­ti, ki­ti dar­buo­to­jai – nu­sta­ty­ta tvar­ka.“

 

Lai­ki­nai So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui va­do­vau­jan­tis An­ta­nas Jo­dau­ga tvir­ti­no ži­nan­tis apie tarp dvie­jų par­tie­čių – P.Zam­blaus­ko ir J.Kras­nic­ko – įvy­ku­sį kon­flik­tą sa­vi­val­dy­bė­je, ta­čiau su vie­no iš jų pa­reiš­ki­mu sky­riaus Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai dar ne­su­si­pa­ži­nęs, dau­giau apie tai ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti. P.Zam­blaus­ką jis api­bū­di­no kaip ra­mų, ne­kon­flik­tiš­ką, daug dir­ban­tį žmo­gų.

 

Bus de­ra­ma­si su Cen­tri­ne pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra

Šį ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me ga­ra­žų sta­ty­bos ir eks­plo­a­ta­vi­mo ben­dri­jos Nr. 5 vi­suo­ti­nia­me su­si­rin­ki­me jos na­riai iš mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų pa­rei­ka­la­vo iki žie­mos ati­da­ry­ti įva­žia­vi­mą į ga­ra­žus nuo Ža­lio­sios gat­vės pu­sės, taip pat pa­lik­ti pra­ėji­mą pės­tie­siems. Ant­raip bus ima­ma­si dras­tiš­kų prie­mo­nių – pla­nuo­ja­ma blo­kuo­ti eis­mą kaž­ku­rio­je mies­tui svar­bio­je vie­to­je, gal net Nau­jo­jo­je gat­vė­je.

 

Ben­dri­jos na­riai dėl ne­pai­so­mų rei­ka­la­vi­mų ža­dė­jo kreip­tis į Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę ir net į ša­lies pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę.

 

Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vę mies­to val­džios at­sto­vai ben­dri­jos na­riams vėl aiš­ki­no apie čia vyk­do­mą Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, ku­ria­me jos pa­gei­dau­ja­mo įva­žia­vi­mo ir pra­ėji­mo pės­tie­siems ne­nu­ma­ty­ta. Ben­dri­jos na­riai kal­tin­ti, kur jie bu­vo tuo­met, kai pro­jek­tas bu­vo vie­ši­na­mas, ta­da bu­vo ga­li­ma iš­sa­ky­ti pa­gei­da­vi­mus ir nuo­mo­nes.

 

P.Zam­blaus­kas šia­me su­si­rin­ki­me pa­pa­sa­ko­jo apie įvy­kį sa­vi­val­dy­bė­je su me­ru, kai jis nu­ė­jo aiš­kin­tis dėl ne­nu­ma­to­mo pa­lik­ti net ta­ko pės­tie­siems pro ga­ra­žus nuo Ža­lio­sios gat­vės: „Pa­žiū­rė­kit, ko­kia ran­ka. Tai po ko­vos ma­žiu­ko prieš ma­žiu­ką. Tu­riu gal­vo­je ūgį. Kras­nic­kas ma­ne iš­me­tė iš sa­vi­val­dy­bės ir pa­sa­kė, kol jis bus me­ru, įva­žia­vi­mo ne­bus.“

 

9 mln. 500 tūkst. li­tų at­si­ei­sian­tį europinių fondų finansuojamą pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma pa­baig­ti iki me­tų pa­bai­gos. Jis tu­rė­jo bū­ti baig­tas iki rug­sė­jo, ta­čiau dar­bai už­si­tę­sė dėl bir­že­lio liū­ties nu­plau­to šlai­to ties Li­go­ni­nės gat­ve. Pa­bai­gus pro­jek­tą pa­gal su­tar­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus nie­ko ne­ga­li­ma keis­ti pen­ke­rius me­tus.

 

Mies­to me­ras J.Kras­nic­kas sakė: „Ati­da­vus eks­plo­a­tuo­ti ob­jek­tą, bus krei­pia­ma­si į Cen­tri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą dėl ga­li­mų pa­kei­ti­mų Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jo­je sie­kiant pa­da­ry­ti ėji­mo ke­lią pės­tie­siems pro ga­ra­žus ir įva­žia­vi­mą. Pir­miau­sia tai tu­rės įver­tin­ti spe­cia­lis­tai. Ir Pet­rui (Zam­blaus­kui – A.M.) tai sa­ky­ta.“

 

Mies­te dar ne­bū­ta pro­jek­to, ku­rį vyk­dant taip bū­tų su­ju­dę aly­tiš­kiai. Net iki skun­dų aukš­čiau­sioms val­džios ins­ti­tu­ci­joms, kon­flik­tų sa­vi­val­dy­bė­je su aukš­čiau­siais jos va­do­vais. Jei taip at­si­ti­ko, va­di­na­si, apie vyk­do­mą pro­jek­tą ne­bu­vo pa­kan­ka­mai in­for­muo­ta vi­suo­me­nė, ne­iš­klau­sy­ta jos nuo­mo­nių. Jei pats me­ras kal­ba apie pro­jek­to pa­kei­ti­mus tik ati­da­vus nau­do­ti ob­jek­tą, jau šian­dien aki­vaiz­du, kad jis bu­vo pa­reng­tas ne pa­gal vi­siš­kai tin­ka­mą sa­vi­val­dy­bės už­sa­ky­mą.

 

toliau2014-08-28  commSkaityti komentarus (15)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100