Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2014-06-21  SpausdintiSpausdinti

Aplinkai palankesni gaminiai – iš alytiškių rankų

Indrė MIKELIONYTĖ
 UAB „Traidenis“ uždara recirkuliacinė žuvų auginimo sistema.Nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ga­my­bos ly­de­rė UAB „Trai­de­nis“ į sa­vo įmo­nės is­to­ri­ją įsi­ra­šė du sva­rius ap­do­va­no­ji­mus. Kon­kur­se „Pa­sie­ki­mai ap­lin­ko­sau­go­je“ pel­nė ap­do­va­no­ji­mus no­mi­na­ci­jo­se „Pa­lan­kiau­sias ap­lin­kai pro­duk­tas – už už­da­rą re­cir­ku­lia­ci­nę žu­vų au­gi­ni­mo sis­te­mą ir „Tarp­tau­ti­nis ben­dra­dar­bia­vi­mas“ – už tarp­tau­ti­nį ben­dra­dar­bia­vi­mą ku­riant šiuo­lai­ki­nį pro­duk­tą – nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nį „NV-T Com­fort“.

 

 

Nuo­sek­lus dar­bas

Įmo­nės rū­pes­tis ne tik žmo­gus, bet ir šva­ri ap­lin­ka, to­dėl lau­rai kon­kur­se, sie­kian­čia­me pri­sta­ty­ti pro­gre­sy­vias, ma­žiau­siai įta­ką ap­lin­kai da­ran­čias įmo­nes, pa­ska­tin­ti vi­sus Lie­tu­vos ga­min­to­jus ir pa­slau­gų tei­kė­jus dieg­ti ap­lin­kos ap­sau­gos va­dy­bos sis­te­mas, kur­ti ir ga­min­ti pa­lan­kes­nius ap­lin­kai ga­mi­nius, dieg­ti pa­žan­giau­sias tech­no­lo­gi­jas, ak­ty­viai ben­dra­dar­biau­ti su part­ne­riais ap­lin­kos ap­sau­gos sri­ty­je, pel­ny­ti ne­at­si­tik­ti­nai, tai – nuo­sek­laus dar­bo re­zul­ta­tas.

 

Anot ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus, įmo­nės tiks­las nė­ra gau­ti ap­do­va­no­ji­mą, tiks­las ženg­ti ko­ja ko­jon su nau­jo­vė­mis: „Įmo­nė­je nuo­la­tos vyk­do­mi nau­ji pro­jek­tai, nau­jų tech­no­lo­gi­jų die­gi­mas, kai juos bai­gia­me – tei­kia­me vie­nam ar ki­tam kon­kur­sui. Per­nai Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos „Me­tų ga­mi­nio“ kon­kur­sui pa­raiš­kos ne­tei­kė­me, nes vy­ko in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai, nors nau­jų pro­duk­tų bu­vo bent trys. Įmo­nė prie nau­jų pro­jek­tų dir­ba nuo­lat ir nuo­sek­liai – tai ro­do ir pa­čios no­mi­na­ci­jos.“

 

Al­ter­na­ty­va ūki­nin­kams

La­biau­siai „Trai­de­nio“ ko­lek­ty­vas džiau­gia­si pel­ny­ta pa­lan­kiau­sio ap­lin­kai pro­duk­to no­mi­na­ci­ja. No­rė­da­ma to­bu­lė­ti ir pri­si­dė­ti prie dar­naus eko­no­mi­nio, ap­lin­ko­sau­gi­nio, so­cia­li­nio vys­ty­mo­si, UAB „Trai­de­nis“ siū­lo nau­ją pa­žan­gią žu­vi­nin­kys­tės tech­no­lo­gi­ją – už­da­rą re­cir­ku­lia­ci­nę žu­vų au­gi­ni­mo sis­te­mą.

 

„Tai nau­ja ver­slu­mo ša­ka – už­da­ra re­cir­ku­lia­ci­nė žu­vų au­gi­ni­mo sis­te­ma, ma­nau, ak­tu­a­li ir mū­sų re­gio­nui, ypač tiems ūki­nin­kams, ku­rie skau­džiai nu­ken­tė­jo nuo Lie­tu­vo­je pa­skelb­to af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro vi­ru­so. Ūki­nin­kai tu­ri pa­tal­pas, ga­li gau­ti Eu­ro­pos Są­ju­ngos pa­ra­mą, ga­li­ma tą iš­nau­do­ti ir au­gin­ti žu­vis, ku­rios pa­keis­tų kiau­lių au­gi­ni­mą, – tai bū­das, aler­na­ty­va im­tis nau­jo ver­slo. Šiuo me­tu mes esa­me pa­tei­kę ir tech­no­lo­gi­ją, ir pro­jek­tus, ir įran­gą, taip pat dar ga­li­me ap­mo­ky­ti – už tai mus ir no­mi­na­vo šiai „Pa­lan­kiau­sio ap­lin­kai pro­duk­to“ no­mi­na­ci­jai (kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja kar­tu su Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, In­ži­ne­ri­nės eko­lo­gi­jos aso­cia­ci­ja ir Ap­lin­kos va­dy­bos ir au­di­to ins­ti­tu­tu – I.M.)“, – ne­abe­jo­ja ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius S.Le­o­na­vi­čius.

 

Dė­me­sys šiai sri­čiai pa­grįs­tas at­ei­ties prog­no­zė­mis. Tei­gia­ma, kad ak­va­kul­tū­ra – vie­na iš ypač grei­tai au­gan­čių ūkio ša­kų vi­sa­me pa­sau­ly­je, re­mian­tis prog­no­zė­mis, ji bus vie­nas iš pa­grin­di­nių plė­to­ja­mų sek­to­rių XXI am­žiu­je. Lie­tu­vo­je ak­va­kul­tū­ra bu­vo su­pran­ta­ma tik kaip žu­vų au­gi­ni­mas tven­ki­niuo­se, ta­čiau to­kia žu­vi­nin­kys­tės for­ma tu­ri trū­ku­mų. An­tai už­da­ro­sios re­cir­ku­lia­ci­nės žu­vų au­gi­ni­mo sis­te­mos (URS) to­kių trū­ku­mų ne­tu­ri. URS – tai šiuo­lai­ki­nis įren­gi­nių kom­plek­sas, ku­ria­me už­da­ru ra­tu cir­ku­liuo­ja van­duo, pa­lai­kant pa­gei­dau­ja­ma­me ly­gy­je jo pa­grin­di­nius ro­dik­lius (rei­kia­mą de­guo­nies kie­kį, tem­pe­ra­tū­rą, ma­žą or­ga­ni­nių prie­mai­šų kie­kį ir t. t.). Jam įreng­ti ne­rei­kia nei di­de­lių že­mės plo­tų, nei gau­sių van­dens šal­ti­nių.

 

UAB „Trai­de­nis“ siū­lo vi­sos kom­plek­ta­ci­jos už­da­rą re­cir­ku­lia­ci­nę žu­vų au­gi­ni­mo sis­te­mą. Ben­dro­vė pa­de­da už­sa­ko­vams pa­si­rink­ti, su­pro­jek­tuo­ti, su­mon­tuo­ti URS sis­te­mas. Su­tei­kia nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros ga­ran­ti­ją, kon­sul­tuo­ja vi­sais ky­lan­čiais klau­si­mais.

 

Už­da­rąsias re­cir­ku­lia­ci­nes žu­vų au­gi­ni­mo sis­te­mas ga­li­ma lai­ky­ti žu­vų vei­si­mo ir au­gi­ni­mo nau­jo­ve, ku­ri nuo­lat vys­to­si.

 

„NV-T Com­fort“ – nau­jo­vė

An­trą no­mi­na­ci­ją „Trai­de­nis“ pel­nė už tai, kad es­ti pir­mo­ji įmo­nė pa­sau­li­nė­je prak­ti­ko­je, ma­žų­jų nuo­te­kų kie­kių va­ly­mui ir dum­­­blo tvar­ky­mui pri­tai­kiu­si pro­bio­ti­kus. Jie yra ne­kenks­min­gi ap­lin­kai ir la­bai efek­ty­vūs.

 

Pa­gal uni­ka­lią pro­bio­ti­kų pa­nau­do­ji­mo tech­no­lo­gi­ją efek­ty­viam nuo­te­kų bei bio­ge­ni­nių me­džia­gų va­ly­mui, dum­blo hi­gie­ni­za­vi­mui ir sta­bi­li­za­vi­mui su­kū­rė ir pa­ga­mi­no iš es­mės nau­ją įren­gi­nį ma­žų­jų nuo­te­kų kie­kių va­ly­mui, įreng­da­ma spe­cia­lius tech­no­lo­gi­nės įran­gos blo­kus, pri­tai­ky­tus pro­bio­ti­kų pa­nau­do­ji­mui. Tai yra nau­jau­sios bio­tech­no­lo­gi­jos.

 

„NV-T Com­fort“ nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­ny­je su dum­blo tvar­ky­mo sis­te­ma pa­nau­do­jant pro­bio­ti­kus dum­blas hi­gie­ni­zuo­ja­mas ir sta­bi­li­zuo­ja­mas, su­ma­žė­ja jo kie­kis, to­dėl per­tek­li­nio dum­blo ša­li­ni­mo dar­bai ga­li bū­ti vyk­do­mi tik vie­ną kar­tą per tre­jus–pen­ke­rius me­tus, pail­gi­na­mas ne­per­trau­kia­mas įren­gi­nio eks­plo­a­ta­vi­mo lai­ko­tar­pis, su­ma­žė­ja iš­lai­dos jo prie­žiū­rai.

 

Nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių ly­de­rė UAB „Trai­de­nis“ sa­vo nau­jo­vių svar­bą liu­di­ja lai­mė­to­mis no­mi­na­ci­jo­mis.
toliau2014-06-21  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100