Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2014-01-11  SpausdintiSpausdinti

Socialinio verslumo mokykla: kas, kodėl, kaip, kiek?

Indrė MIKELIONYTĖ
 Po­kal­bį su Pu­ti­nų gim­na­zi­jos eko­no­mi­kos mo­ky­to­ju Do­na­tu Va­si­liaus­ku pra­de­da­me fi­lo­so­fi­ne dis­ku­si­ja apie tai, ko­kia vis­gi bus Lie­tu­vos ver­slo at­ei­tis. Eko­no­mi­ko­je, kaip ir fi­lo­so­fi­jo­je, vie­nos tie­sos nė­ra, o pe­no ap­ta­ri­mams aps­tu. Ma­no pa­šne­ko­vas įsi­ti­ki­nęs: Lie­tu­vos at­ei­tis – jau­no, skaid­raus, pa­sau­lie­tiš­kų idė­jų ku­pi­no ver­slo ran­ko­se. Ma­žu žings­niu šios pra­na­šys­tės link lai­ky­čiau jau da­bar at­lie­ka­mą jo dar­bą, o gal­būt de­rė­tų sa­ky­ti pa­rei­gą – ug­dy­ti jau­nų žmo­nių ver­slu­mo sa­vy­bę.

 Akimirka iš socialinio verslumo mokyklos mokinių paskaitos DNB banke. Asmeninė nuotr.

Apie jau vei­kian­čią so­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­lą – iš ar­čiau.

 

 Kas? Pu­ti­nų gim­na­zi­ja, jau­ni­mo ver­slo ir eko­no­mi­nio švie­ti­mo pro­gra­mų ly­de­rė Lie­tu­vo­je VšĮ „Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment“, Aly­taus ko­le­gi­ja, DNB ban­kas, Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­ja – part­ne­riai, ku­rių dė­ka so­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­la Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je šian­dien yra to­kia, apie ku­rią sa­ko­ma „vie­nin­te­lė to­kia“. Pu­ti­nų gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Al­fon­sas Žiū­kas at­vi­rau­ja – to­kia so­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­la gim­na­zis­tams po jų gim­na­zi­jos sto­gu mo­kyk­lą da­ro iš­skir­ti­nę. „Džiau­giuo­si, kad mo­ki­niai tu­ri ga­li­my­bių iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti su ver­slo pa­sau­liu, įgau­ti prak­ti­nių ži­nių, pra­plės­ti aki­ra­tį“, – sa­kė A.Žiū­kas.

 

Ko­dėl? Dings­tis kur­ti ver­slu­mo mo­kyk­lą – ži­nių sty­gius. Eko­no­mi­kos pa­mo­kų smal­siems moks­lei­viams ne­be­už­ten­ka, to­dėl Pu­ti­nų gim­na­zi­jo­je šian­dien vei­kia dvi mo­ko­mo­sios mo­ki­nių ben­dro­vės – puo­de­lių de­ko­ra­vi­mu be­si­ver­čian­ti „De­coD­rink“ ir ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mu, jau­nų ta­len­tų pa­ieš­ka be­si­rū­pi­nan­ti „Un­mu­ted“. Kaip sa­ko jų veik­lą iš ar­ti ste­bin­tis eko­no­mi­kos mo­ky­to­jas D.Va­si­liaus­kas, to­kios mo­ko­mo­sios mo­ki­nių ben­dro­vės ša­ly­je ne nau­jie­na, ta­čiau pa­si­džiaug­ti rei­kė­tų pir­mą­ja Aly­tu­je so­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­la, ku­ri at­si­ra­do iš no­ro ug­dy­ti jau­ną­ją ver­slu­mo sa­vy­bių ne­sto­ko­jan­čią kar­tą ir su­teik­ti jai dau­giau prak­ti­nių ge­bė­ji­mų.

 

„Di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se mo­ki­niams skir­tų ver­slu­mo mo­kyk­lų yra, ta­čiau jos daž­niau­siai mo­ka­mos. Mū­siš­kė ne­mo­ka­ma ir pri­ei­na­ma vi­siems mo­ty­va­ci­jos ne­sto­ko­jan­tiems Pu­ti­nų gim­na­zi­jos moks­lei­viams. Kiek­vie­nam be­si­mo­kan­čia­jam tai pui­ki pro­ga ne tik gir­dė­ti te­ori­ją, bet ir įgy­ti prak­ti­nių ži­nių, pa­ma­ty­ti įdo­mių žmo­nių, iš­girs­ti juos ir su­pras­ti“, – pri­va­lu­mus var­di­ja D.Va­si­liaus­kas.

 

Kaip? Su­ti­ki­te, ge­riau vie­ną kar­tą pa­ma­ty­ti, ne­gu šim­tą kar­tų iš­girs­ti. Šia ne­gin­či­ja­ma tie­sa va­do­vau­ja­si ir so­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­los idė­ji­nin­kai. „Drau­ge su mo­ki­niais lan­kė­mės DNB ban­ke, gim­na­zis­tus jo va­do­vy­bė su­pa­žin­di­no su veik­la: nuo pa­sko­lų tei­ki­mo iki ban­ko val­dy­mo. Ves­ta ne vie­na prak­ti­nė pa­skai­ta, sve­čiuo­se lan­kė­si „Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment“ va­do­vas Eu­ge­ni­jus Sa­vi­čius, drau­ge vie­šė­ta Aly­taus ko­le­gi­jo­je“, – var­di­ja ini­cia­ty­vus pe­da­go­gas.

 

Pla­nų ir min­čių at­ei­čiai ne­stin­ga. Ne­tru­kus ver­slu­mo mo­kyk­los mo­ki­niai mo­ky­sis ver­slu­mo an­glų kal­ba, prak­ti­nius už­si­ė­mi­mus ves in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tas. D.Va­si­liaus­kas iš­duo­da to­les­nius pla­nus ir no­rus – su­teik­ti ga­li­my­bę mo­ky­tis ver­slu­mo ne tik Pu­ti­nų gim­na­zi­jos, bet ir vi­so mies­to mo­ki­niams. Jau va­sa­rį vyks cik­las mo­ky­mų, ku­riuo­se ga­lės da­ly­vau­ti ir pa­grin­di­nių mo­kyk­lų mo­ki­niai, bei ver­slu­mo kon­kur­sas.

 

Kiek? Anaip­tol ne vi­sus do­mi­na ver­slas ir eko­no­mi­ka, ta­čiau jau da­bar es­ti tvir­tas bran­duo­lys mo­ki­nių, ku­rie lan­ko so­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­lą. D.Va­si­liaus­kas skai­čiuo­ja, kad to­kių gim­na­zis­tų – apie 70.

 

„Ka­dan­gi ver­slu­mo mo­kyk­la skai­čiuo­ja dar tik pir­mus me­tus, į veik­lą įsi­trau­kė pir­mų ir tre­čių gim­na­zi­jos kla­sių mo­ki­niai. Po per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio įtrauk­si­me vi­sas gim­na­zi­jos kla­ses. Džiu­gu, kad so­cia­li­nio ver­slu­mo mo­kyk­lą lan­kę ir bai­gę mo­ki­niai ga­lės nau­do­tis tam tik­ro­mis pri­vi­le­gi­jo­mis. Jie gaus bai­gi­mo pa­žy­mė­ji­mus, stu­di­juo­jant ko­le­gi­jo­je jiems bus įskai­to­mi tam tik­ri mo­ko­mie­ji da­ly­kai, lan­kan­tie­siems ver­slu­mo mo­kyk­lą – su­teik­ta ga­li­my­bė at­lik­ti prak­ti­ką ver­slo įmo­nė­se“, – pa­sa­ko­jo idė­jos au­to­rius.

toliau2014-01-11  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100